ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 7/2009

Małgorzata Sikorska

Małgorzata Sikorska
Małgorzata Sikorska

Losy ludzkie mają różnorodną dynamikę. W przypadku Małgorzaty Sikorskiej nie ma wątpliwości, że okres ostatnich kilku lat - czas powstania i rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach - daje jej najwięcej powodów do satysfakcji. Rodzice pani Małgorzaty przywędrowali ze Lwowa na ziemie zachodnie, do Prudnika; ostatecznie osiedlili się w Bytomiu, gdzie się urodziła. Ukończyła w tym mieście żeńskie liceum ogólnokształcące im. L. Radziejewskiej. W roku 1970 rozpoczęła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, które przerwała, podejmując pracę w dziekanacie i rektoracie macierzystej uczelni. Studia na tym kierunku ukończyła później w trybie zaocznym, na tym samym wydziale.

W kolejnych latach uzyskała uprawnienia komornika sądowego, ale ostatecznie nie zdecydowała się na podjęcie pracy w tym zawodzie. Gromadziła doświadczenia zawodowe, podejmując pracę także za granicą.

Po transformacji gospodarczej w Polsce postanowiła rozpocząć działalność gospodarczą w jednoosobowej firmie szkoleniowej - prowadziła m.in. zajęcia z zakresu prawa pracy na kursach bhp, była też organizatorem szkoleń na zlecenie Urzędu Pracy w Katowicach. W roku 1995 rozszerzyła działalność o doradztwo kadrowe, pozyskiwała pracowników na zlecenie pracodawców. Równolegle z doradztwem kadrowym utworzyła w Katowicach Studium Policealne z uprawnieniami publicznymi, w którym kształciła techników bhp. To właśnie absolwenci zachęcili ją do podjęcia starań o utworzenie wyższej uczelni kształcącej inżynierów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pytali - dlaczego koniec naszej edukacji to zaledwie poziom technika? Czy bezpieczeństwo pracy nie wymaga wiedzy na wyższym poziomie?

Rozpoczęła się długa praca - przygotowanie wniosku do ministra nauki - rozmowy z kadrą naukową, opracowywanie programów, przygotowanie bazy materialnej i laboratoryjnej dla przyszłej uczelni. W roku 2001 został złożony wniosek - kilka tomów akt - do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wówczas wymagał opinii dwóch organów: Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Akredytacyjnej Wyższego Szkolnictwa Zawodowego. Wniosek ten został przez Radę Główną zaopiniowany negatywnie. Dopiero drugi wniosek znalazł uznanie obu organów. I tak 21 lutego 2002 roku minister wydał decyzję o utworzeniu Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach z uprawnieniami do kształcenia inżynierów w specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. Małgorzata Sikorska została kanclerzem uczelni i na nią spadła największa odpowiedzialność za rozwój szkoły oraz konieczność rozwiązywania problemów organizacyjnych.

W kolejnych latach zauważalny jest rozwój uczelni - powstają nowe kierunki studiów oraz studia podyplomowe. Obecnie w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy istnieją trzy kierunki i osiem specjalności, w tym tak interesująca, jak komunikacja audiowizualna. W roku akademickim 2008/2009 uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji, na którym to zdobywają szlify przyszli inżynierowie bhp. Pani kanclerz myśli już perspektywicznie o zdobyciu dla uczelni uprawnień do prowadzenia studiów doktoranckich. Wymaga to wielu wcześniejszych przygotowań: prowadzenia badań naukowych, pozyskania grantów badawczych, zorganizowania laboratoriów naukowych, rozwoju naukowego własnej kadry dydaktycznej. To bardzo ambitne plany, jak na prywatną szkołę wyższą. Trzeba dodać, że w ciągu siedmiu lat istnienia, w uczelni zorganizowano dziewięć konferencji naukowych; na pierwszej z nich przedstawiono raport z badań własnych na temat oczekiwań pracodawców wobec kompetencji zawodowych służby bhp.

Pani Małgorzata mimo bardzo wielu zajęć nie narzeka na brak wolnego czasu, z czego wynika, że jest osobą dobrze zorganizowaną. Interesuje ją wiele dziedzin, ale nie ma jednego hobby, któremu oddawałaby się całkowicie. Kiedyś zbierała stare tekturowe bilety kolejowe. Obecnie kolekcjonuje widokówki ze Złoczowa, miejscowości nieopodal Lwowa, skąd pochodzi jej ojciec. Ma około stu oryginalnych kartek, większość z okresu sprzed pierwszej wojny światowej i kilka dziewiętnastowiecznych litografii. Lubi beletrystykę - ze współczesnych autorów wymienia Stefana Chwina i Andrzeja Stasiuka. Jeśli chodzi o muzykę, gustuje w jazzie tradycyjnym. Jej ulubione wykonawczynie to Lora Szafran, Diana Krall i Cassandra Wilson. Nadal chętnie słucha piosenki aktorskiej w wykonaniu Ewy Demarczyk, Włodzimierza Wysockiego, a ze współczesnych - Grzegorza Turnała, Jacka Wójcickiego. Lubi towarzystwo społeczników, artystów, pasjonatów. Jednak rozwój uczelni powoduje, że w najbliższych latach chyba właśnie ona będzie największą pasją pani kanclerz.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342084