ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 8/2013

Józef Orzeł

Józef Orzeł
Józef Orzeł

Józef Orzeł jest jedną z niewielu spośród przedstawianych w tym cyklu osób związanych z branżą bhp w zasadzie przez całe zawodowe życie. Od roku 1961 w Zespole Szkół przy Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego był nauczycielem bhp. Równolegle zajmował się organizacją procesu dydaktycznego w zakresie szkolenia praktycznego w warsztatach szkolnych, gdzie zawodu uczyli się uczniowie tej szkoły.

Od roku 1967 przez 25 lat był kierownikiem warsztatów szkolnych, gdzie z dużym zaangażowaniem zajmował się m.in. kształtowaniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, mając świadomość, że od nich zależy bezpieczeństwo młodych ludzi uczących się zawodu i nauczycieli zawodu. Uczniowie po uzyskaniu pełnych kwalifikacji w wybranym zawodzie podejmowali pracę w macierzystym zakładzie, który był samodzielnym kombinatem zatrudniającym w latach 1970-1985 ponad dziesięć tysięcy pracowników. Tak to kiedyś bywało.

Równocześnie z pracą zawodową studiował zaocznie na kierunku wychowanie techniczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Potem podjął studia podyplomowe bhp w AGH w Krakowie. W tym okresie dużo czasu poświęcał też pracy społecznej. Jako podharcmistrz w Związku Harcerstwa Polskiego organizował i prowadził letnie akcje obozowe i działalność rekreacyjno-turystyczną. Ta forma pracy z młodzieżą wymagała solidnej wiedzy dotyczącej bezpiecznego wypoczynku i uświadomionej odpowiedzialności za bezpieczeństwo młodych ludzi, z natury rzeczy obdarzonych fantazją. Aby robić to profesjonalnie, zdobył uprawnienia przewodnika turystyczno-krajoznawczego, które wykorzystuje do dziś, organizując wycieczki.

We wrześniu 1992 r. przeszedł na emeryturę, ale po paru miesiącach podjął pracę jako specjalista do spraw doskonalenia zawodowego i bhp w firmie zatrudniającej powyżej 300 osób. We współpracy z pracodawcą zorganizował w firmie szkołę zasadniczą, której uczniowie odbywali naukę zawodu w wydziałach produkcyjnych firmy. Niestety, po kilku latach działalności szkołę rozwiązano i wkrótce upadła też firma.

Józef Orzeł podjął pracę w służbie bhp w nowo tworzonym urzędzie Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, gdzie od 1999 r. pracuje do dziś. Praca ta daje mu dużo satysfakcji i mimo 50-lecia pracy, które obchodził w październiku 2012 r., mobilizuje go do systematycznego samokształcenia i doskonalenia w zakresie bhp. Satysfakcja jest tym większa, że czuje się potrzebny w swoim środowisku pracy, jego zaangażowanie, wskazówki, pomysły dotyczące warunków bhp i ppoż. przez pracowników starostwa są oceniane jako ważne i potrzebne. Obiektywną oceną jego pracy jest minimalna liczba wypadków.

Porównując pracę inspektora bhp, do czego czuje się upoważniony z uwagi na długi staż pracy służbie bhp, w latach osiemdziesiątych i obecnie, dostrzega olbrzymią różnicę. Dzisiaj inspektor bhp, jego zdaniem, musi mieć większe doświadczenie i wyższe kwalifikacje. Dlatego uregulowania prawne obowiązujące od 1 lipca 2013 r. uważa za uzasadnione, chociaż żal mu niektórych starszych kolegów. By służba bhp spełniała dobrze przypisane jej zadania, powinna być równolegle z obecnymi regulacjami prawnymi objęta zasadami przypisanymi wolnym zawodom, stosownymi normami zatrudnienia i odgórnie określonymi stawkami wynagrodzenia za określone czynności i doradztwo.

Jednak dziś za najważniejszy uważa prestiż służby bhp, który jest niszczony i lekceważony przez sfery rządowe, organa nadzoru i niestety niektórych behapowców.

Od prawie dziesięciu lat jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, w którego spotkaniach formacyjnych, seminariach i konferencjach uczestniczy z przyjemnością i ze spełnionym oczekiwaniem zdobycia nowej, fachowej wiedzy. Wysoko ocenia w tym zakresie działalność krakowskiego oddziału stowarzyszenia. Źródłem znakomitej, aktualnej wiedzy behapowskiej są też spotkania z inspektorami z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Krakowie.

Obserwując młodszych kolegów i koleżanki, pracujących w służbie bhp, i widząc ich chęć i zapał do pracy, postanowił, a było to przed pięciu laty, utworzyć terenowe Koło BHP "Podhale" przy oddziale krakowskim OSPSBHP. Postanowił i zrealizował - koło pod okiem obecnego pracowitego prezesa z dobrymi wynikami służy inspektorom i specjalistom bhp. Nieocenione jest też wsparcie starosty nowotarskiego, pod patronatem którego koło funkcjonuje. Bardzo dobra współpraca z zarządem oddziału krakowskiego stowarzyszenia i z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie, a także bardzo życzliwa postawa pani kierownik oddziału OIP w Nowym Sączu, współpraca z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Nowym Targu i Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu - przyczyniają się do dobrze prowadzonej comiesięcznej formacji inspektorów i specjalistów ds. bhp będących członkami koła w Nowym Targu.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2013

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342006