ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 3/2016

Karolina Kołdys

Karolina Kołdys
Karolina Kołdys

Pochodzi z Kolna, gdzie ukończyła szkołę średnią - I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza, profil biologiczno-chemiczny. Chemikiem zapragnęła być na pierwszej lekcji chemii, ale prawdziwą przygodę z tą dziedziną wiedzy rozpoczęła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie podjęła studia licencjackie na wydziale chemii. Zwieńczeniem tych studiów była praca licencjacka, która powstała w Pracowni Technologii Światłowodów - Wykorzystanie światłowodów polimerowych w nowoczesnych systemach czujników optycznych. Praca magisterska, również na UMCS, była kontynuacją zainteresowań i dotyczyła problematyki Wpływu inicjatora i moderatora na masę cząsteczkową polimetakrylanu metylu (PMMA) polimeryzowanego w formie cienkich płytek. Podczas studiów magisterskich uczęszczała na zajęcia z zakresu przygotowania dydaktycznego, które stały się pomocne w pracy wykładowcy, jaką obecnie też wykonuje. Kolejnym etapem, który w znacznej mierze przyczynił się do wyboru takiej a nie innej drogi zawodowej, była Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, gdzie na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego ukończyła studia Ratownictwo chemiczne - Identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń. Właśnie podczas tych studiów zdecydowała zająć się problematyką towarów niebezpiecznych, efektem czego było uzyskanie świadectwa doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Doradca ADR). Uprawnienia te Karolina Kołdys w niedługim czasie rozszerzyła o świadectwo doradcy ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu kolejowego towarów niebezpiecznych (Doradca RID) i świadectwo eksperta ds. bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Ekspert ADN). Ukończyła też na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej studia Technologia i inżynieria chemiczna i procesowa. Pracę dyplomową poświęciła tematyce związanej z towarami niebezpiecznymi, która konkretnie dotyczyła analizy możliwości ładowania razem nadtlenków organicznych z innymi towarami niebezpiecznymi, zarówno w transporcie drogowym, jak i kolejowym.

Pierwsza praca zawodowa Karoliny Kołdys związana była z branżą badań i rozwoju w dziedzinie produkcji nawozów organiczno-mineralnych. Była początkującym pracownikiem, ale z osiągnięciami - zgłosiła swój patent dotyczący technologii wytwarzania nawozu. Obecnie zajmuje się tym, do czego w zasadzie od początku dążyła - doradza i nadzoruje prawidłowy przewóz i magazynowanie towarów niebezpiecznych. Prowadzi szkolenia, kursy i wykłady z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych, magazynowania i bezpiecznej pracy z chemikaliami, prawodawstwa chemicznego, ratownictwa chemicznego oraz obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych materiałami niebezpiecznymi. Współpracuje z uczelniami, instytutami, laboratoriami, przedsiębiorstwami różnorodnych branż (farmaceutyki i kosmetyki, przemysł chemiczny, surowce i paliwa, transport i logistyka i inne) oraz importerami, producentami, dystrybutorami wyposażenia magazynów oraz środków i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Pełni funkcję biegłego sądowego w wyżej wymienionych zakresach przy Sądzie Okręgowym w Lublinie. Jest autorką publikacji i poradników specjalistycznych, członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych.

Zajmowanie się problematyką związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem sprawia jej ogromną satysfakcję. Bez fałszywej skromności mówi, że zdobyta wiedza z zakresu chemii, technologii i ratownictwa chemicznego pozwala jej na bezproblemowe, logiczne uzasadnienie regulacji prawnych obowiązujących w zakresie magazynowania, przewozu, bezpiecznej pracy z towarami niebezpiecznymi, dzięki czemu wszelkie zawiłości stają się klarowne i praca z nimi bezpieczniejsza. Uważa, że ludzie pracujący w branży powinni kłaść maksymalny nacisk na zwiększenie świadomości i kultury bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie poprzez rzetelne i indywidualne podejście do każdego problemu. Podkreśla, że niezwykle ważne jest, aby specjalista wykonujący swoją pracę postrzegany był jako pożyteczny i niezbędny partner dbający o bezpieczeństwo klientów. Działania te możliwe są dzięki szerokiej i kompetentnej wiedzy i doświadczeniu oraz ciągłemu rozwojowi.

Zainteresowania? Praca jest jej największą pasją. Za zainteresowanie chemią serdecznie dziękuje p. Teresie Bajorek, która w sposób idealny wyeksponowała jej piękno i logikę. Za wszystkie osiągnięcia, dziękuje mamie, która nauczyła ją wiary we własne możliwości i wytrwałości w dążeniu do założonych celów, a bliskim osobom za nieustanny doping i wsparcie przy każdym kolejnym przedsięwzięciu.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342589