ATEST Ochrona Pracy

17 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 4/2016

Paweł Wdówik

Paweł Wdówik
Paweł Wdówik

Paweł Wdówik - lekarz, specjalista medycyny pracy, od 2014 r. pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy, od 2012 r. jest wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy (PTMP) i przewodniczącym Oddziału Warszawskiego PTMP. W 2007 r. objął posadę dyrektora Oddziału w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy; jest autorem kilku publikacji naukowych i kilkudziesięciu referatów wygłoszonych na konferencjach.

Czas rozpoczęcia pracy zawodowej młodego lekarza przypadł na rok 1997. To był trudny okres w kształceniu lekarzy - nie uruchomiono jeszcze rezydentur, a już pojawiły się problemy ze znalezieniem miejsca, gdzie można było rozpocząć specjalizację. Był to również czas wchodzenia w życie ustawy o służbie medycyny pracy. Specjalizacja związana z medycyną pracy, według P. Wdówika, jawiła się jako niezależna, dająca dużą samodzielność i jako novum przypisano wówczas lekarzom uprawnienia do badań profilaktycznych. Zatem wybór był spowodowany po części możliwościami, a po części świadomą decyzją związaną z tworzącym się nowym systemem służby medycyny pracy. Miał szczęście rozpocząć pracę w interdyscyplinarnym zespole, który stworzył nowy system służby medycyny pracy. Uczył się od najlepszych: prof. J. Indulskiego, dr. L. Dawydzika, dr E. Wągrowskiej-Koski, dr. J. Kopiasa, E. Makowskiej-Matuszkiewicz i wielu innych osób pracujących wówczas w Instytucie Medycyny Pracy (IMP).

Praca w Zakładzie Organizacji Ochrony Zdrowia IMP umożliwiła zdobycie doświadczenia w kierowaniu projektami naukowo-badawczymi oceny stanu organizacyjnego funkcjonowania i finansowania systemu opieki zdrowotnej z ukierunkowaniem na służbę medycyny pracy i pion higieny pracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Brał udział, a później kierował nadzorem nad wojewódzkimi ośrodkami medycyny pracy na zlecenie ministra zdrowia, dotyczącym realizacji zadań i jakości świadczeń realizowanych przez te jednostki. Uczestniczył w pracach nad nowelizacją ustawy o służbie medycyny pracy i nowelizacją wskazówek do przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników - załącznik nr 1 do rozporządzenia MZiOS z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Kierował grupą ekspertów w projekcie MATRA, których celem było udoskonalenie systemu ochrony zdrowia pracujących w Polsce, prowadził wykłady w Szkole Zdrowia Publicznego IMP w Łodzi w zakresie zarządzania jakością w organizacjach świadczących usługi zdrowotne, uczestniczył w realizacji programu projektu PHARE "Udoskonalenie systemu funkcjonowania służb orzekających o niepełnosprawności".

Kolejny etap pracy to zarządzanie w praktyce, czyli kierowanie Oddziałem w Radomiu Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. To, zdaniem doktora, wyjątkowa możliwość skonfrontowania wizji i oceny systemu ochrony zdrowia pracujących współtworzonej przez IMP z realiami funkcjonowania na poziomie podstawowej jednostki medycyny pracy i wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. To także możliwość bezpośredniego poznawania potrzeb i budowania partnerstwa z pracodawcami, ze służbą bhp, organizacjami pracowników, inspekcją pracy, inspekcją sanitarną, ale także wszystkimi zaangażowanymi w realizację zadań służby medycyny pracy (lekarzami, pielęgniarkami, psychologami).

Od lat dr P. Wdówik jest zaangażowany w prace nad zmianą systemu służby medycyny pracy w kierunku zgodnym z europejskim nurtem ochrony zdrowia pracujących. Po przeprowadzeniu analiz funkcjonowania systemów ochrony zdrowia pracujących w różnych krajach europejskich brał udział w opracowaniu projektu nowych wskazówek metodycznych, stanowiących załącznik do rozporządzenia w sprawie badań profilaktycznych pracowników... Niestety zmiany legislacyjne wymagają czasu. Od 2014 r. ma nieco większy wpływ na te zmiany z racji pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy. Za zespołowy sukces z tego okresu uważa ostateczny kształt rozporządzenia regulującego badania lekarskie marynarzy, zmiany w rozporządzeniu dotyczącym badań kierowców, prace nad doskonaleniem kształcenia lekarzy i egzaminu specjalizacyjnego z medycyny pracy.

Plany na przyszłość? Doprowadzenie do długo oczekiwanych zmian we wskazówkach metodycznych stanowiących załącznik do wspomnianego rozporządzenia, które umożliwiałyby lepszą opiekę profilaktyczną i pełniejsze wykorzystanie kompetencji lekarzy medycyny pracy. Chciałby by udało się wypracować polski model interdyscyplinarnej ochrony zdrowia pracujących sięgający do najlepszych światowych rozwiązań. Obecny kształt systemu sięga lat 90. ub. wieku, a dynamika przemian w Polsce w zakresie zarówno wdrażania nowych technologii, jak i wpływu czynników psychospołecznych stawia przed medycyną pracy i szeroko pojętą ochroną zdrowia pracujących nowe wyzwania.

Wolny czas spędza z rodziną aktywnie: jazda na rowerze, pływanie. Chciałby mieć więcej czasu na czytanie, bo bardzo to lubi.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58342595