ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 4/2018

Renata Górna

Renata Górna
Renata Górna

Renata Górna od osiemnastu lat jest doradcą i ekspertem ds. ochrony pracy, zdrowia i problematyki osób niepełnosprawnych oraz głównym specjalistą ds. bhp w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. W OPZZ koordynuje problematykę prawnej ochrony pracy i bhp wszystkich branż w nim zrzeszonych. Pracę tę lubi i identyfikuje się z nią m.in. dlatego, że daje możliwość współpracy ze wszystkimi najważniejszymi instytucjami w Polsce odpowiadającymi za stan bezpieczeństwa pracy. Jest absolwentką Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1998) oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa administracyjnego, zarządzania placówkami ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. Początki jej pracy zawodowej związane były z organizacjami pracodawców, gdzie poznała z innej strony problemy pracownicze, także związane z bezpieczeństwem pracy, co w kontekście obecnej, wieloletniej już pracy związkowej okazało się cennym doświadczeniem.

Drugą kadencję jest członkiem Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP. Systematycznie współpracuje z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy. Jest członkiem m.in. Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy, Rady Zarządzającej Ośrodka Oceny i Doskonalenia Kompetencji BHP CIOP-PIB, Zespołu Koordynacyjnego ds. Programu Wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", jury Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy oraz Krajowej Sieci Partnerów EU-OSHA przy Krajowym Punkcie Kontaktowym w CIOP. Corocznie uczestniczy w jury konkursu na plakat w zakresie bezpieczeństwa pracy. Angażuje się w kampanie prewencyjne organizowane przez CIOP, na szczeblu krajowym i europejskim oraz koordynuje ich przebieg w środowisku związkowym OPZZ. W 2016 r. została powołana na zastępcę przedstawiciela związków zawodowych do Rady Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z siedzibą w Bilbao.

W pracy związkowej i zawodowej współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy w obszarze działalności prewencyjnej oraz edukacyjnej i kontrolnej. W latach 2011-12 była ekspertem partnerskiego projektu realizowanego przez PIP i OPZZ: "Poznaj swoje prawa w pracy" oraz licznych działań popularyzatorsko-promocyjnych związanych z realizacją kampanii na rzecz przeciwdziałania stresowi i zagrożeniom psychospołecznym. Jest członkiem Kapituły Konkursu PIP "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej".

Jednak codzienna aktywność Renaty Górnej to praca w związkach zawodowych na rzecz wszystkich organizacji branżowych OPZZ w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy pracowników i związkowców. Jest sekretarzem Komisji ds. Ochrony Pracy OPZZ, na co dzień współpracuje ze społecznymi inspektorami pracy branżowych organizacji członkowskich zrzeszonych w OPZZ.

Prowadzi międzynarodowe projekty branżowe w zakresie bhp. Dotyczą one m.in. porównania europejskich osiągnięć i doświadczeń w zwalczaniu poziomu stresu w przedsiębiorstwach sektora metalowego i międzynarodowych porównań związanych z bezpieczeństwem i warunkami pracy w procesie przekształceń własnościowych w ochronie zdrowia. Uczestniczy w pracach Zespołu Partnerów Społecznych ds. Zagrożeń Psychospołecznych; negocjowała Europejskie Porozumienie ramowe na rzecz zwalczania stresu w miejscu pracy oraz na rzecz przeciwdziałania nękaniu i przemocy w miejscu pracy.

Sama prowadzi kursy i szkolenia w zakresie m.in.: prawa pracy i prawa związkowego, zarządzania w ochronie zdrowia, komunikacji i mediacji, stresu w pracy. Systematycznie wspiera członków związków zawodowych różnych szczebli w działaniach podnoszących wiedzę i świadomość związaną z warunkami pracy. Wspiera też społecznych inspektorów pracy, organizując dla nich i działaczy związkowych szkolenia we współpracy z PIP. Jest laureatką nagrody im. H. Krahelskiej.

Przygotowuje opinie i ekspertPrzygotowuje opinie i ekspertyzy do projektów aktów prawnych z zakresu polityki zdrowotnej, bezpieczeństwa pracy oraz prezentuje stanowiska związków zawodowych w zakresie ochrony zdrowia w pracach parlamentarnych sejmowej i senackiej Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.

W OPZZ zajmuje się też zagadnieniami polityki społecznej, w szczególności pomocy społecznej, ochrony zdrowia, polityki rodzinnej i senioralnej. Ważnym dla R. Górnej obszarem aktywności jest branża ochrony zdrowia, ściśle związana z ochroną zdrowia pracownika w środowisku pracy, profilaktyczną ochroną zdrowia i medycyną pracy. Była ekspertem w pracach zespołów roboczych "Okrągłego Stołu" (2003) i "Białego Szczytu" (2008) pracujących nad rozwiązaniami systemowymi w zakresie ochrony zdrowia pracujących.

W pracy związkowej od początku (2000) uczestniczyła w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych na szczeblu krajowym i branżowym, obecnie jest ekspertem zespołów branżowych i problemowych Rady Dialogu Społecznego. Bierze udział jako ekspert w zakresie problematyki polityki społecznej i ochrony zdrowia w obradach Narodowej Rady Rozwoju powołanej przy Prezydencie RP.

Mimo kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego w jej pracy nie wyczuwa się rutyny, nadal jest mocno zaangażowana, pracowita i wrażliwa na sprawy społeczne.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398181