ATEST Ochrona Pracy

20 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 8/2018

Elżbieta Tarczoń

Elżbieta Tarczoń
Elżbieta Tarczoń

Elżbieta Tarczoń ukończyła Medyczne Studium Zawodowe nr 2 w Krakowie na kierunku analityka medyczna. Zawodowo związana jest z 5 Wojskowym Szpitalem Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie. Po wielu latach pracy w środowisku medycznym dostrzegła potrzebę uzupełnienia wykształcenia, stąd studia w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Poznała tam wielu wspaniałych ludzi: wykładowców i studentów, którzy motywowali do dalszej pracy i podnoszenia kwalifikacji. Pewnie dlatego po ich ukończeniu podjęła studia II stopnia na Wydziale Zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Długoletnia praca w sektorze opieki zdrowotnej i wspomniane studia rozbudziły w niej zainteresowanie bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach opieki zdrowotnej. Temat środowiska pracy, a zwłaszcza zagrożeń w nim występujących, jej zdaniem, jest bagatelizowany i spychany na margines. Uczestnicząc w wielu szkoleniach i konferencjach nie spotkała się, by zajmowano się bezpieczeństwem personelu medycznego. Owszem przedmiotem zainteresowania było bezpieczeństwo pracowników, ale z reguły dotyczyło sektorów gospodarki, w których występuje największa liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich - przetwórstwa przemysłowego, górnictwa, budownictwa, transportu, rolnictwa, leśnictwa. Kolejnym etapem edukacji Elżbiety Tarczoń były studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH. W ramach studiów podyplomowych ukończyła kurs pedagogiczny przygotowujący do szkolenia dorosłych oraz szkolenie w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia, następnie ukończyła stosowne szkolenie i uzyskała tytuł Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy według norm OHSAS 18001:2007 oraz PN-N 18001:2004.

Zachęcona wieloma pozytywnymi opiniami i doświadczeniami członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, dołączyła do tego grona w krakowskim oddziale. Od tego czasu aktywnie uczestniczy w szkoleniach, zjazdach i konferencjach organizowanych przez stowarzyszenie. Bardzo ceni sobie udział w szkoleniach organizowanych przez ETUI (European Trade Union Institute), których celem jest wymiana informacji z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników w krajach Unii Europejskiej. Doskonale czuje się w środowisku ludzi dbających nie tylko o zdrowie, ale także o bezpieczeństwo pracowników.

W krakowskiej Szkole Aspirantów Pożarnictwa uzyskała tytuł inspektora ochrony przeciwpożarowej. Ważnym wydarzeniem, podczas którego poznała praktyków i ludzi ze świata nauki była konferencja "Nowoczesne metody zarządzania bezpieczeństwem w krajach UE", która odbyła się w Krakowie. Jej celem była wymiana doświadczeń w zakresie nowoczesnego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele z Węgier, Chorwacji, Słowacji, Czech, Rosji, Austrii i Rumunii. Cennym doświadczeniem była dla niej też konferencja rzeszowska "Współczesne zagrożenia w miejscu pracy - aspekt teoretyczny i praktyczny", w którą zaangażowała się jako członek Komitetu Organizacyjnego i prelegent. Dumna jest ze statuetki ZŁOTE SZELKI przyznanej w kategorii "Autor najlepszego artykułu zamieszczonego na łamach czasopisma ATEST - Ochrona Pracy w 2016 roku". Nagrodę otrzymała za kompetentną charakterystykę zagrożeń zawodowych związanych z zakłuciami i zranieniami w sektorze opieki zdrowotnej oraz działań profilaktycznych w tym zakresie. Laureatka uważa, że w dużej mierze to zasługa redaktora naczelnego ATESTU, który skutecznie zachęcił ją do napisania o problemach pracowników opieki zdrowotnej, dzięki czemu otrzymała wyróżnienie i stała się też stałą autorką miesięcznika.

W związku z podjęciem przez szpital starań o akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w 2017 roku rozpoczęła naukę na kolejnych studiach podyplomowych. Tym razem były to studia "Menedżer jakości" na, chyba ulubionym przez Elżbietę Tarczoń, Wydziale Zarządzania AGH w Krakowie. Po ich ukończeniu uzyskała kwalifikacje Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP, Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg wymagań normy ISO/IEC 27001:2013 oraz uprawnienia dla Przedstawicieli Kierownictwa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskowego oraz BHP.

Jako wielokrotna absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej szczególnie ceni sobie współpracę z kadrą naukowo-dydaktyczną tej uczelni. Doskonałym podsumowaniem efektów tej współpracy są artykuły i opracowania publikowane na łamach renomowanych wydawnictw, do czego przyczyniła się głównie dr hab. inż. Ewa Beck-Krala z Wydziału Zarządzania AGH, która dostrzegła w niej potencjał. Mówi, że cały czas krok po kroku brnie do przodu, ale cytuje przy tym Marka Twaina: Nie narzekaj, że masz pod górę, gdy zmierzasz na szczyt.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2018

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58398229