ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Stacje bazowe telefonii komórkowej
fakty i mity

Nowe technologie i towarzyszące im przedsięwzięcia, poza nadzieją na poprawę warunków życia, rodzą zwykle szereg wątpliwości, a nawet obaw. Można przypomnieć wrzawę towarzyszącą planowanej budowie elektrowni jądrowej w Żarnowcu, emocje związane z upowszechnianiem Internetu, czy przetaczającą się ostatnio falę protestów przeciwko budowie linii napowietrznych wysokiego napięcia. W ostatnim czasie nasila się też kampania ostrzegająca przed gwałtownym rozwojem telefonii komórkowej.

BTS Od wielu lat szczególne emocje związane są z praktycznym wykorzystaniem energii elektrycznej oraz promieniowania elektromagnetycznego. Znana od ponad 100 lat elektrofobia zaczyna powoli przeradzać się w strach przed wszechobecnymi polami elektromagnetycznymi, których źródeł w otaczającej nas przestrzeni nie brakuje. Anteny zainstalowane w ośrodkach nadawczych telewizyjnych i radiowych, sieć linii napowietrznych, którym towarzyszy obecność pola elektromagnetycznego, kuchnie mikrofalowe czy wreszcie stacje bazowe telefonii komórkowej, a także same aparaty wykorzystywane w telefonii bezprzewodowej - to tylko niektóre z bardziej rozpowszechnionych źródeł pól elektromagnetycznych. I tak jak przed laty ukazywały się artykuły i książki traktujące o zgubnych skutkach korzystania z prądu elektrycznego, tak dzisiaj doniesienia omawiające szkodliwe oddziaływanie na ludzi pól elektromagnetycznych spotkać można w wielu wydawnictwach skierowanych do szerokiej rzeszy odbiorców. Nie do rzadkości należą więc tytuły: "Śmierć pod drutami", "Chcesz mieć raka kup se radio", "Niebezpieczna pajęczyna", "Zabójcze komórki" czy "Tyka Struzika". Uważna lektura tych pseudonaukowych publikacji ujawnia najczęściej niewiedzę autorów o złożonych problemach związanych z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych, ich rozprzestrzenianiem, nie mówiąc już o elementarnej wiedzy dotyczącej interpretacji wyników badań medycznych oraz obowiązujących w omawianym zakresie przepisów. Ta dziennikarska nierzetelność, u podstaw której leży chęć wywołania sensacji podnoszącej w istotny sposób atrakcyjność pisma, trafia przy tym na podatny grunt. Czytelnicy tych "sensacji", niemających najczęściej wiele wspólnego z rzetelną wiedzą i znajomością tematu, nie potrafią jednak odnieść się krytycznie do przedstawianych im treści. Wiedza społeczeństwa w tym zakresie jest bowiem niedostateczna i najczęściej ogranicza się do elementarnych wiadomości z podstawowego kursu fizyki. Ze zdziwieniem też stwierdzić trzeba, że producenci urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne czy inwestorzy realizujący obiekty o takim profilu, nie prowadzą na ogół żadnej działalności informacyjno-edukacyjnej, dając tym samym szansę na zaspokajanie wiedzy poprzez lekturę wątpliwej jakości doniesień.

W takiej właśnie atmosferze inwestorzy realizują obiekty będące źródłem pól elektromagnetycznych. Najtrudniejsze zadanie mają niewątpliwie Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz regionalne Spółki Dystrybucyjne, których celem jest rozbudowa krajowej sieci przesyłowo-rozdzielczej. Podstawowym elementem tej sieci są napowietrzne linie wysokiego napięcia, stanowiące istotne źródło pól elektromagnetycznych. Podobnie trudne zadanie mają operatorzy sieci telefonii komórkowej nieustannie rozbudowujący krajową sieć łączności bezprzewodowej, z której w chwili obecnej korzysta ponad 5 milionów abonentów. Chociaż w obu przypadkach mamy do czynienia z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych, to trzeba pamiętać, że natura pól wytwarzanych przez linie napowietrzne jest zupełnie inna niż promieniowania elektromagnetycznego towarzyszącego pracy telefonów komórkowych czy stacji bazowych. Mimo że treść większości publikacji prasowych poświęconych tej tematyce nie ujawnia czytelnikom zasadniczych różnic we własnościach pól o tak różnych częstotliwościach, to należy wyraźnie podkreślić, że pola te są ze sobą zupełnie nieporównywalne.

Pola elektromagnetyczne w środowisku człowieka

Pola elektromagnetyczne, występujące w środowisku, mogą oddziaływać na różne jego elementy, w tym na organizmy żywe. Mechanizm tych oddziaływań zależy od wielu czynników, z których najistotniejsze to: własności działającego pola oraz struktura i własności fizyczne organizmu żywego.

Jedną z najistotniejszych cech pola elektromagnetycznego jest jego częstotliwość. Innym sposobem charakteryzowania pola elektromagnetycznego jest podawanie długości odpowiadającej mu fali, czyli odległości mierzonej w kierunku rozchodzenia się zmian pola pomiędzy dwoma miejscami, gdzie wektor sił tego pola osiąga taką samą wartość.

Własności pola elektromagnetycznego zmieniają się zależnie od jego częstotliwości. Człowiek styka się w swoim środowisku z całym zakresem (tzw. widmem) częstotliwości pola elektromagnetycznego. Należy zauważyć, że poza stałym polem magnetycznym Ziemi, wszystkie źródła pola elektromagnetycznego (np. linie przesyłowe, piece indukcyjne, nadajniki radiowe i telewizyjne) są wytworem cywilizacji.

Pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, w szczególności zaś promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu mikrofalowego (300 MHz - 300 GHz) wytwarzane w sąsiedztwie stacji bazowych telefonii komórkowej, a także wokół samego telefonu komórkowego, ma charakter całkowicie odmienny niż pole niskiej częstotliwości wytwarzane np. w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych. Przy częstotliwościach z zakresu mikrofalowego ujawnia się już falowy charakter promieniowania i można mówić o rozprzestrzenianiu się tego promieniowania w postaci fali elektromagnetycznej, czyli rozchodzeniu się nierozerwalnie ze sobą związanych zmian pola elektrycznego i magnetycznego, które są w stanie oddziaływać na obiekty fizyczne, nie powodując jonizacji materii (promieniowanie niejonizujace).

Ogólne i często stosowane nazwy "pole elektromagnetyczne" oraz "promieniowanie elektromagnetyczne" są zazwyczaj przyczyną wielu nieporozumień, wynikających z braku precyzyjnego scharakteryzowania omawianej wielkości fizycznej, której intensywność charakteryzowana jest różnymi wielkościami, zależnie od częstotliwości.

Pola elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości (RF i MF) o znacznych wartościach wytwarzane są przede wszystkim przez urządzenia radiokomunikacyjne i radiolokacyjne. Zetknąć się z nimi można np. w otoczeniu radiowych i telewizyjnych anten nadawczych (tabela 2). Generowanie i rozsył pola elektromagnetycznego są w tym przypadku zamierzone. Urządzenia nadawcze i układy antenowe buduje się właśnie po to, aby informacja przenoszona za pośrednictwem pola elektromagnetycznego docierała jak najdalej, czyli rozsył pola był jak najszerszy, przy zachowaniu poziomów dopuszczalnych w środowisku.

Wiele urządzeń technicznych służy jednak do realizacji zadań innych niż radiokomunikacja, a występowanie wokół nich pola elektromagnetycznego jest niepożądanym skutkiem ubocznym. Tak dzieje się np. w przypadku przemysłowych instalacji do nagrzewania pojemnościowego, mikrofalowego lub indukcyjnego.

Chociaż każde z wymienionych źródeł pól elektromagnetycznych może być przedmiotem odrębnego artykułu, to nie ulega wątpliwości, że w ostatnich latach najpoważniejszy niepokój budzi gwałtowny rozwój telefonii komórkowej. Wiąże się on nierozerwalnie z użytkowaniem coraz większej ilości telefonów komórkowych - aparatów wyposażonych w indywidualną antenę nadawczo-odbiorczą (najczęściej wewnątrz telefonu), a także z koniecznością budowy coraz gęstszej sieci stacji bazowych, których anteny - często w dość dużej ilości - montowane są na obiektach budowlanych o znacznej wysokości. Wyjątkowo krytycznie oceniane jest w tym względzie instalowanie anten nadawczych na budynkach mieszkalnych lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie.

Telefony komórkowe

Z technicznego punktu widzenia telefon komórkowy to urządzenie nadawczo-odbiorcze o niewielkiej mocy promieniowanej przez antenę (do 1 W). Do niedawna sieci komórkowe korzystały z pasma częstotliwości 450 MHz (NMT), a do przesyłu sygnału wykorzystywane były techniki analogowe. Obecnie powszechnie stosowane są telefony korzystające z cyfrowych systemów przesyłu danych, pracujące przy częstotliwościach 900 MHz (GSM) i 1800 MHz (DCS). Mimo że współczesne systemy telefonii komórkowej funkcjonują tak, by w sposób automatyczny zminimalizować moc wypromieniowaną przez telefon (antenę), to bezsporne jest, że antena aparatu telefonicznego znajduje się na ogół bardzo blisko głowy rozmówcy. Tam właśnie koncentrująca się energia elektromagnetyczna osiąga dość znaczne wartości, a jej rozkład wewnątrz głowy człowieka w dalszym ciągu jest przedmiotem wnikliwych badań. Z niepokojem słuchamy więc napływających danych medycznych i epidemiologicznych, które wskazują, że częste posługiwanie się telefonem komórkowym i związane z tym przenikanie energii pola elektromagnetycznego do mózgu osoby używającej telefonu nie jest obojętne dla zdrowia. Na doniesienia te nie pozostają też obojętni producenci telefonów komórkowych, którzy prowadzą prace badawcze nad nowymi modelami aparatów, w których promieniowanie fal w kierunku głowy jest minimalizowane, głównie przez odpowiednie kształtowanie charakterystyki promieniowania wewnętrznej anteny telefonu. Coraz popularniejsze wśród nabywców są więc podawane w różnych źródłach rankingi aparatów telefonicznych, w których za podstawowe kryterium oceny aparatu przyjmuje się moc wypromieniowywaną w kierunku głowy rozmówcy. Należy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że zmniejszanie mocy wypromieniowywanej przez telefon komórkowy ma swoje ograniczenia. W każdym bowiem przypadku musi być ona dostosowana do warunków pracy sieci, co oznacza, że moc ta zapewnić musi bezzakłóceniowe pobudzenie anteny odbiorczej najbliższej stacji bazowej.

Stacje bazowe

Zgodnie z koncepcją systemów telefonii komórkowej, cały obszar objęty daną siecią podzielony jest na obszary ("komórki"), przedstawiane na mapach propagacyjnych za pomocą sześciokątów, w środku których znajdują się stacje bazowe (BTS). Łączność między przemieszczającym się użytkownikiem telefonu komórkowego najpopularniejszej sieci GSM 900 a stacją bazową odbywa się w paśmie 890-915 MHz, natomiast między stacją bazową a telefonem - w paśmie 935-960 MHz. Poszczególne "komórki" sieci mogą mieć średnicę od kilkuset metrów w centrach biurowych do kilkunastu kilometrów na obszarach o małej gęstości zaludnienia. Oznacza to, że w dużych aglomeracjach miejskich do poprawnej pracy sieci konieczne jest funkcjonowanie od 30-50 stacji bazowych, co, biorąc pod uwagę obecność na rynku trzech operatorów (PlusGSM, EraGSM, Idea Centertel), daje całkiem pokaźną liczbę źródeł promieniowania.

Konfiguracja stacji bazowej zależy od jej przeznaczenia i lokalizacji. W miastach anteny sektorowe montowane są zazwyczaj w taki sposób, by główne wiązki promieniowania skierować w trzech lub czterech kierunkach, zapewniając w ten sposób prawie równomierne pokrycie sygnałem radiowym obszaru całej "komórki". W stacjach bazowych lokalizowanych na terenach wiejskich oraz w pobliżu najważniejszych szlaków drogowych i kolejowych, anteny sektorowe montowane są na wieżach kratowych lub betonowo-stalowych (fot. 1 i 2) i kierowane na jeden lub dwa azymuty. Zdarza się też instalowanie w niektórych stacjach anten o dookólnej charakterystyce promieniowania.

Moc sygnału wielkiej częstotliwości (zakres mikrofalowy) doprowadzona do każdej z anten jest zależna od funkcji stacji w sieci, a instalowane w stacjach bazowych nadajniki dobierane są z typoszeregu oferowanego przez określonego producenta (Nokia, Siemens, Ericcson). Dla stacji bazowych lokalizowanych w miastach typową wartością mocy doprowadzonej do każdej anteny nadawczo-odbiorczej jest: 25 W dla stacji jednosystemowych oraz 50 W dla stacji dwusystemowych (GSM/DCS). W stacjach lokalizowanych poza miastami moc doprowadzona do każdej anteny jest nieco mniejsza.

Poza antenami sektorowymi zapewniającymi łączność z telefonami komórkowymi w stacjach bazowych instalowane są również radiolinie konieczne do realizacji łączności bezpośredniej pomiędzy poszczególnymi stacjami bazowymi. W zależności od funkcji w systemie w układach radioliniowych instalowane są anteny paraboliczne o różnych średnicach czaszy (od 0,3 m do 3,0 m) i pracujące w pasmach częstotliwości: 7, 15, 23 i 38 GHz. Poza tzw. Stacjami Linii Radiowych, gdzie instalowane są wyłącznie anteny radioliniowe, których liczba przekracza niekiedy 15, ten typ anten występuje praktycznie we wszystkich stacjach bazowych, przy czym zazwyczaj ilość anten radioliniowych nie przekracza 10. Moc doprowadzona do anten radioliniowych jest znikomo mała i najczęściej nie przekracza 1 W.

Lokalizacja stacji bazowych na budynkach

Skuteczne dla celów telefonii komórkowej rozprzestrzenianie się promieniowania elektromagnetycznego uzyskuje się wtedy, gdy anteny nadawcze, najczęściej o sektorowej charakterystyce promieniowania, komunikujące się z abonentami, umieszczone są na wysokości co najmniej 20-30 m npt. W warunkach miejskich lokalizowane są one najczęściej nad dachami wysokich budynków (...), w tym także mieszkalnych. W szczególności ten ostatni przypadek budzi wiele kontrowersji i praktyka dowodzi, że w wielu przypadkach chęć zlokalizowania stacji bazowej nad dachem budynku mieszkalnego wywołuje gwałtowny sprzeciw mieszkańców. Zastrzeżenia zgłaszają nie tylko mieszkańcy najwyższych kondygnacji budynku, na dachu którego przewiduje się montaż anten, lecz także mieszkańcy budynków sąsiednich. Wszyscy oni obawiają się negatywnego wpływu promieniowania anten na ich zdrowie.

Aby przeanalizować potencjalny wpływ promieniowania wytwarzanego przez anteny stacji bazowej na ludzi, w szczególności na mieszkańców budynków, nad dachami których znajdują się anteny nadawcze stacji bazowej, należy przeanalizować przestrzenny rozkład promieniowania elektromagnetycznego generowanego przez anteny zainstalowane nad dachem. Znajomość tego rozkładu pozwala bowiem ocenić, w jakiej odległości od poszczególnych anten stacji bazowej promieniowanie elektromagnetyczne przekracza wartość dopuszczalną określoną w stosownych przepisach.

W myśl obowiązujących w kraju przepisów za całkowicie bezpieczne uznaje się nawet długotrwałe przebywanie w obszarze promieniowania elektromagnetycznego o gęstości mocy nie przekraczającej 0,1 W/m2. I chociaż dyskusja na temat przyjętej w Polsce wartości dopuszczalnej może być tematem odrębnego artykułu, to należy stwierdzić, że krajowe przepisy dotyczące ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu mikrofalowego są znacznie bardziej rygorystyczne niż ustalenia przyjęte w innych krajach.

W takiej sytuacji kryterium rozstrzygającym o tym, czy stacja bazowa stwarza jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi jest ustalenie, czy gęstość mocy promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludzi nie przekracza wartości dopuszczalnej, tj. 0,1 W/m2. Jest przy tym oczywiste, że za miejsca dostępne dla ludzi należy uznać zarówno mieszkania położone na najwyższej kondygnacji budynku, strychy budynków, a czasami także i dach, na którym montowane są konstrukcje z antenami.

Ocena możliwości przekroczenia wartości dopuszczalnej

Pakiet przepisów związanych z procedurą lokalizacyjną inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przewiduje konieczność prognozowania rozkładu promieniowania anten przewidywanej do wykonania stacji bazowej już na etapie ubiegania się o decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Już wtedy, w dokumencie zwanym Oceną Oddziaływania na Środowisko (wg przepisów obowiązujących od stycznia 2001 r. - raport oddziaływania na środowisko) dokonuje się obliczeń rozkładu promieniowania wokół anten i wyznacza obszary, w których gęstość mocy przekracza wartość dopuszczalną. Postępowanie takie powtarza się przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a potwierdzeniem oszacowań teoretycznych są pomiary kontrolne wykonywane dla każdej nowo uruchomionej stacji bazowej. Tak więc tylko nierzetelność wykonania obliczeń, a następnie niewłaściwie wykonane pomiary kontrolne, mogą być przyczyną występowania sytuacji, w których w miejscach dostępnych dla ludzi gęstość mocy promieniowania przekracza wartość dopuszczalną i uznawaną za bezpieczną (0,1 W/m2).

Mimo że dla każdej stacji bazowej rozkład promieniowania wokół jej anten jest odmienny, to biorąc pod uwagę pewną typowość charakterystyk promieniowania zarówno anten sektorowych, jak i radioliniowych, można zaprezentować w formie graficznej charakterystyczny rozkład promieniowania dla stacji bazowej zlokalizowanej nad dachem budynku. Nie ulega wątpliwości, że w przypadkach, w których gęstość mocy przekracza wartość dopuszczalną w miejscach dostępnych dla ludzi (np. na dachu budynku) projektant dysponuje możliwością wyeliminowania tych sytuacji, zwiększając poziom zawieszenia anten czy stosując anteny o bardziej "wąskiej" charakterystyce promieniowania.

Uwagi końcowe

Zarówno anteny sektorowe, jak i radioliniowe o bardzo "wąskiej" charakterystyce promieniowania są źródłem promieniowania elektromagnetycznego z zakresu mikrofalowego. Stacje bazowe, których nieodłącznym elementem są wspomniane anteny, stanowią, w myśl obowiązujących przepisów, inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko i w związku z tym podlegają stosownej procedurze lokalizacyjnej, której elementami są:
- ocena (raport) oddziaływania na środowisko na każdym z etapów procedury lokalizacyjnej,
- konsultacje społeczne umożliwiające wybór najwłaściwszej lokalizacji stacji spośród wariantów proponowanych przez inwestora,
- wykonanie pomiarów kontrolnych promieniowania po oddaniu stacji bazowej do użytkowania.

Przeprowadzenie tej procedury, w szczególności w odniesieniu do stacji bazowych lokalizowanych na dachach budynków mieszkalnych, zapewnia całkowite bezpieczeństwo wszystkim zainteresowanym, przede wszystkim mieszkańcom najwyższych kondygnacji budynków, na których lokalizowana jest stacja bazowa.

dr inż. Marek Szuba

O ubiorze chroniącym przed promieniowaniem mikrofalowym piszemy w ATEŚCIE 11/2005.

O telefonach komórkowych piszemy w ATEŚCIE 8/2006.

O stacjach bazowych pisaliśmy ponownie w ATEŚCIE 7/2009.

Dodaj swój komentarz


Chrobrowski : gsm postawił bez mojej zgody na działce sąsiada nadajnik.(2001-09-10)

propagant: Ile Ci zapłacili za publikacje takich(2002-01-23)

ODP: PROPAGANT CO UWAŻASZ ZA BZDURY TO ŻE PYTAM CZY(2002-01-29)

zainteresowana sprawą: Myślę że widza którą posiadam daje mi na tyle(2002-02-7)

MIKUS: wsszytskie promieniowania sie sumuja..(2002-03-24)

decoderro: Ja mysle że stacje bazowe szkodzą w takiej samej(2002-07-23)

RUJA: Kazda z przytoczonych wypowiedzi komentarzystow tego artykulu swiadczy o(2002-07-28)

luka: a na moim bloku "w skierniewicach" od trzech lat(2002-09-10)

fizyczny: Panie Doktorze, skąd wziął Pan rewelację, że w przypadku(2002-12-10)

Chory: Jaki może mieć wpływ nadajnik GSM, który ma być(2003-02-25)

Klosek: Bylem z kumplem na dachu takiego bloku (10 pieter)(2003-05-3)

ZORIENTOWANY: DLA KLOSKA: BÓL GŁOWY POCHODZI OD PAPIEROSÓW RZUĆ PALENIE(2003-07-21)

namagnesowana: szukam żetelnej informacji na temat stacji bazowych ponieważ dyrekcja(2003-09-15)

wojtek: oj dzieci dzieci. Wasze dyskusje są dosc zabawne poniewaz(2004-03-7)

Krzysiek M.: Panie Wojtku Jestem akurat w sytuacji podobnej do tej(2004-03-14)

Krzysiek M. : Nie myślałem również że istnieją ludzie którzy wierzą w(2004-03-14)

bolo: Kolego Wojtku. A co pan myślałeś że za rzeczową(2004-03-14)

Bogdan: Jestem w sytuacji przed postawieniem anteny u sasiada na(2004-03-17)

Lokatorka XI pitra Aódz: Sceptycznie podchodz do zamieszczonych wyja nieD, bo z naukowego(2004-07-14)

taki tam ... : A ja sobie chodzę po takich nadajnikach czysto amatorsko(2004-10-10)

wojtek: hej taki tam. nie polecam przebywania w bliskiej obecnosci(2004-11-03)

wojtek: mikus co sie sumuje? miałes fizyke? przeciez to rozne(2004-11-03)

wojtek: Stacje bazowe nie są stawiane gdzie operator chce. Postepowanie(2004-11-05)

Bogdan: Jestem właścicielem domu na którym stoi stacja bazowa i(2004-11-25)

wojtek: po pierwsze pisze się "latarnią ", "wieże ".(2004-12-10)

edyta: Mieszkam w Zapolicach. Na przeciwko mojego domu jest nadajnik(2005-01-02)

w: charakterystyka promieniowania anten jest płaska, w małej odległości od(2005-01-06)

Blanek: takich głupot nie(2005-04-11)

bozena: czy ktoś może mi powiedzieć jakie oddziaływanie mają linie(2005-04-20)

Amper: Do bożeny- temat oddziaływania linii wysokiego napięcia jest tematem(2005-04-20)

Edward: Dziś trafiłem na problem. Jestem wraz z sąsiadem w(2005-05-10)

czub: a macie informacje o wplywie pola na organizmy(2005-05-20)

Joanna: to jak wreszcie jest z tym oddziaływaniem na zdrowie(2005-06-24)

internauta: Do autora propagandowego artykułu : po pierwsze" (z(2005-10-03)

zły: Ten kłamliwy artykuł moze służyć tylko i wylącznie propagandzie.(2005-10-03)

UUU: jeśli macie na dachu nadajnik GSM to macie tylko(2005-10-03)

...warte: Informacje te są nazbyt ogólnikowe, za mało jest konkretów(2005-12-30)

Staszek: Wydaje mi się, że to w jaki sposób oddziaływują(2006-02-27)

Pablo: Jak się wsadzi kurczaka do mikrofali, to z jakiej(2006-03-15)

Michał: Jak można walczyć z operatorem, żeby nie postawił na(2006-03-17)

zofia trembla pisarzowice ul.kwiatowa 4 43-332 Pisarzowice: Rozpoczynam w tej chwili taka sama akcje.Probuje zatrzmac(2006-03-18)

wi-fi: Ludzie..załamujecie mnie poprostu..90% tego co to jest napisane to(2006-03-21)

kelus: Witam mam pytanie Jeśli pracuje dość często na nagajnikach(2006-04-08)

Budowlaniec: Do monitorowania pracy urządzeń mikrofalowych/stosowanych do osuszania / stosuję(2006-05-04)

Ru&Ja: Tylu ludzi sie tutaj na temat anten i ich(2006-05-23)

Aga: WITAM Co sądzicie o montażu na dachu domku jednorodzinnego(2006-05-25)

Andrzej: W artykule jest wszystko pięknie i ładnie ale nie(2006-06-01)

janka: mam na scianie mieskania 2 stacje bazowa w odlegosci(2006-07-06)

mietek: Mieszkam w Łodzi antena GSM jest nad sąsiada oknem(2006-09-28)

MK: Gdzie można zmierzyć wartość pola emitującego przez stację bazową(2006-11-18)

TAKA PRAWDA: SZKODZI!!!, TELEFON I STACJE BARDZO SZKODZI DLA CZŁOWIEKA I(2006-12-05)

RTS: Wspomniana w artykule bezpieczna norma ( do 0.1W/m2) to(2007-02-20)

Arnold: Stacje bazowe montuja operatorzy na budynkach i kominach bo(2007-02-21)

waleczne serce: jeżeli stacje bazowe telefoni komórkowych nie są szkodliwe to(2007-02-21)

Pytający: U mnie na bloku też chcą postawić taką antenę.(2007-03-13)

~Zbyszek: Jestem krótkofalowcem i wiem, że fale radiowe (promieniowanie elektromagnetyczne(2007-07-04)

DZIEDZICTWO: Pomocy !!!!!!!!!!!! Na sąsiednim 3-piętrowym bloku oddalonym od(2007-08-02)

piotr: btsy to masowy experyment na(2007-08-05)

em-zone: O szkodliwości promieniowanie elektromagnetycznego o dużej mocy dowiedzą się(2007-09-11)

EUFORIA: Do kogo i gdzie można napisać skargę w sprawie(2007-09-15)

Głos z lubelskiej Poręby: Pan dr inż. Marek Szuba napisał o mocach nadajników(2007-10-19)

Głos z lubelskiej Poręby: Inaczej przedstawia się sprawa BTSów. Podane w artykule moce(2007-10-19)

Głos z lubelskiej Poręby: W Lublinie na Czubach walczymy o zatrzymanie budowy (nie(2007-10-19)

Głos z lubelskiej Poręby: Teraz, choć piszemy o tym samym, sytuacja nieco inaczej(2007-10-19)

Bogdan: Mysle, ze czas by autor tego artykulu odnosl sie(2007-11-09)

Jakub: Kłamstwo w artykule, choć coś tam asekuracyjnie doktorek napisał(2007-11-26)

Nuśka: "Fajnie" się to wszystko czyta ,ale kto z Was(2007-11-30)

Sokół: W naszej wsi zaczeto budowe stacji bazowej bez naszej(2007-12-10)

tomek: Kto odpowiada za odbiory stacji bazowej , kto wykonuje(2007-12-18)

kolega: Ja pamiętam jak amerykanie wyladowali na księżycu, to(2007-12-19)

P.M : Witam, dostałem propozyjce wynajecia mojej działki teren 15*12 m(2008-02-21)

Mały: witam drogi P.M widzisz tobie zaproponowali budowę takiej stacji(2008-03-11)

loop: Skoro stacje pobierają moc rzędu pojedynczych watów to po(2008-03-11)

D.Jeszke www.ranczozurawiakuznia.pl: Witam ! Osoedliłam się 8 lat temu na wsi,(2008-03-29)

jakniejaktak: Popieram kierunek działania i walki o odtworzenie zrealizowanego kiedyś(2008-03-30)

Irek: Witam! Problematyką stacji bazowych zainteresowałem się, gdy dowiedziałem się,(2008-04-09)

Zenek: Kolega rzuci palenie i nie będzie boleć. Rozrusznik niestety(2008-04-12)

anonim: Problem jaki wszyscy państwo podejmują na tym forum jest(2008-05-21)

zak: a co można powiedzieć na temat nadajnika internetu na(2008-06-16)

Przemo: Mój sąsiad właśnie montuje nadajniki na swojej części budynku(2008-09-25)

mirek: prawda jest taka że sąsiad zrobił dobry manewr Dlatego(2008-10-02)

polkii: Ja straciła ciążę miałaś zaśniad a to postaje przy(2009-03-23)

Rydzu: Fakty i mity. Wykonuję pomiary PEM od anten sektorowych,(2009-05-03)

Maciej Ś.: "Ciekawe konkluzje" - a może by tak poczytać ze(2009-05-03)

kofulet: W mojej okolicy ma być postawiony najnowszy nadajnik .Kiedy(2009-06-26)

Maciej Ś.: Nie ma to jak rozmowa z białymi myszkami. Porada(2009-06-26)

ziutek: To co wyprawiają operatorzy telefonii komórkowej i urzędnicy to(2009-09-06)

Maciej Ś.: Damnant quod non intelligunt (potepiają to, czego nie rozumieją,(2009-09-06)

również dr inż.: Beznadziejny artykuł, na poziomie bełkotu wielu polskich naukowców. Przypominają(2009-09-06)

amator fan radio: a ja wole siać pole elektromagnetyczne o mocy 600W(2009-10-07)

LUMEN: Hej najpierw zapytam "małego" kto buduje stacje BTS w(2009-10-22)

Maciej Ś.: No..., "LUMEN", grubość kabla i fala stojąca? Chyba nie(2009-10-22)

Jędrek: Z pewnością ,,GRUBOŚĆ KABLA" nie odzwierciedla mocy jaka przez(2009-10-22)

LUMEN: Ok.Maciej fala powstaje na skutek niedopasowania anteny do nadajnika.(2009-10-27)

Maciej Ś.: Fala stojąca (najprościej ujmując), to fala, której strzałki (max.(2009-10-27)

Michał: Jakie to są inne kraje? - odnoszę się do(2010-02-28)

Peemik70: Gesty wójtów nie są charytatywne. Nie wierzę, by inwestorzy(2010-03-18)

Michał: Sam pracuję i projektuję stację telefonii komórkowej. Wykonuję Raporty(2010-06-30)

Maciej Ś.: Fajne - "...kable telefoniczne SĄ IZOLOWANE i żadne pole(2010-06-30)

Jędrek: Z(2010-06-30)

franek: Prawda jest zawsze w środku , ale gdy księża(2010-09-25)

Jędrek: 1.Pozwalają na budowanie masztów na gruntach ,,wyłudzonych" lub kupionych(2010-09-25)

Jędrek: PS. Przepraszam ,,franku" za ,,przekręcenie" nicka, ale język iście(2010-09-25)

ferdek: ... z anteny na wieży kościelnej jest więcej "pożytku"(2010-09-28)

Jędrek: Nic. To prawdziwy obraz ,,przeciętnego polaczka". Smutne. Ot, tyle.(2010-09-28)

Krzysiek M. : Szanowny Panie Michale, Pan chyba nie pracuje przy projektowaniu.(2011-01-08)

Azazelllo: nieobiektywny, pseudonaukowy artykuł. Gdyby autor artykułu rzetelnie przygotował się(2011-01-20)

Maciej Ś.: To chyba napisał "prawdziwy Polak" i "patriota". Czytam i(2011-01-20)

Apolityczny: M. Ś. Jak masz cos do wymienionych osob, to(2011-01-20)

Maciej Ś.: Konkluzja i "rada" są "do kitu", niestety. PS. Gdyby(2011-01-20)

kaśka: http://www.iddd.de/umtsno/rybnik2.htm Proszę przeczytajcie na ten temat, tam są wzory(2011-02-23)

pawl .m: do kogo czeba sie wrocic zeby postawic taka wieze(2011-07-23)

wiedzący: Do Krzysiek M. W jaki sposób odczytuje pan moc(2011-10-26)

wiedzący: @Azazelllo. Tylko zapominasz, że promieniowanie sieci komórkowych ze stacji(2011-10-26)

Maciej Ś.: "fale tracą polaryzację" - to może "wiedzieć" tylko(2011-10-26)

wiedzący: @Maciej S. A ty "kolego" jakie masz wykształcenie, że(2011-10-27)

Maciej Ś.: "wiedzący" = niewiedzący. Piszesz, że fala EM "traci polaryzację".(2011-10-28)

wiedzący: @Maciej S. Czemu mieszasz pojęcie co oznacza określenie "polaryzacja"(2011-10-28)

Gastel Herkules: Ja pracjue w tej branzy już jakieś 7 lat(2012-01-29)

Maciek: Proszę o podanie namiarów na firmę, która oceni, czy promieniowanie pochodzące z nadajnika na dachu biurowca w którym mam firmę nie przekracza norm. Moja firma jest na ostatnim piętrze, a zaraz nad nią, na dachu stoi nadajnik. (2012-06-08)

Maciek: W uzupełnieniu poprzedniego podaję mojego mejla - mm(małpka)2mat.com.pl. Chodzi o Katowice. Z góry dziękuję (2012-06-08)

Maciej Ś.: Wydaj polecenie woźnemu lub sprzątaczce z twojej firmy, niech ci "wygoogluje" to w internecie, skoro sam nie potrafisz. (2012-06-08)

zoz: Macieju. Weź LODREIPEINA. (2012-06-08)

antyherkules: Gastel Herkules: zanim ci odpadną jaja, najpierw dostaniesz białaczki. I nawet z nią będziesz sobie bzykać, a jak dalej tak będziesz brać na klatę pracujące anteny, to zostawisz po sobie sierotki. A ja wiem, co piszę, bo mój ojciec całe życie zawodowe poświęcił teletransmisji (radary, radiowe stacje nadawcze) pracując w zakładach wojskowych. I w końcu go to zabiło. Zamiast penisa weź w łapę zwykłą neonówkę, stań w pobliżu tej anteny, co tak ją pieścisz, i zobaczysz, baranie, jak lampa - nie podłączona do żadnego źródła zasilania - zacznie ci świeci w łapach, głupolu. (2014-12-06)

Krzysztof: Nie wiem na ile szkodzi promieniowanie samych fal radiowych w przestrzeni. Jednak sama np., komórka czy też elektronika powiązana elektronika i wymysl l wi-fi , to szkodzi na pewno. Mnie interesuje poważnie rozchodzenie się fal długich 77,5 KHz z Niemiec. Są one używane do przesyłania np., dokładnego czasu do zegarków. Mam ten towar Casio GW-9200 i ma tzw. VAWECEPTOR. Niestety nie mogę z tym dojść do ładu zegarek rzadko ściąga dokładny czas w nocy i dlatego szukam kogoś , kto zna się na emitowaniu i przesyłaniu tej częstotliwości . Jest to za pewne jak i każda inna . Jednak mam pytania i chciałbym z kimś porozmawiać na ten temat pozdrawiam! (2014-12-16)

Krzysztof: Nie wiem na ile szkodzi promieniowanie samych fal radiowych w przestrzeni. Jednak sama np., komórka czy też elektronika powiązana elektronika i wymysl l wi-fi , to szkodzi na pewno. Mnie interesuje poważnie rozchodzenie się fal długich 77,5 KHz z Niemiec. Są one używane do przesyłania np., dokładnego czasu do zegarków. Mam ten towar Casio GW-9200 i ma tzw. VAWECEPTOR. Niestety nie mogę z tym dojść do ładu zegarek rzadko ściąga dokładny czas w nocy i dlatego szukam kogoś , kto zna się na emitowaniu i przesyłaniu tej częstotliwości . Jest to za pewne jak i każda inna . Jednak mam pytania i chciałbym z kimś porozmawiać na ten temat pozdrawiam! (2014-12-16)

bowa79: Oprócz szkodliwości samego promieniowania jest jeszcze sprawa wytrzymałości mechanicznej budynków. Skoro na moim czteropiętrowym bloku z wielkiej płyty liczącego sobie prawie 50 lat zainstalowano 3 anteny, to można się obawiać o to, czy pewnego razu zwłaszcza,z ę wiatry są coraz silniejsze, budynek po prostu nie rozpadnie się. Podejrzewam, że inspekcje budowlane albo w ogóle nie opiniują planów instalacji albo biorą łapówki. (2015-05-25)

R. Brojewski, dr hab. inż.: Artykuł wydaje mi się propagandowy. Jego Autor dr inż. Marek Szuba nie figuruje w rejestrze Ludzie Nauki ( www.nauka-polska.pl/Ludzie-nauki.html ). W sensie naukowym jest to więc osoba anonimowa, bez możliwości sprawdzenia Jego dorobku badawczego i publikacyjnego. Nie podano też jaką instytucję reprezentuje. Może to więc być ktoś "podstawiony" - tak jak to niekiedy czynią w reklamach. Nie można zatem tego artykułu traktować poważnie. Ja osobiście radzę w tych kwestiach popytać autorytetów akademickich, a nie przedstawicieli poszczególnych operatorów. Oni zawsze będą forsować korzystne dla siebie opinie. (2015-10-27)

STEFANIA KAMIŃSKA: JAKI WPŁYW NA TELEFON KOMÓRKOWY MA ANTENA KRÓTKOFALOWCA (2017-05-17)

Iwona - magister biologii: @R.Brojewski, dr hab. inż. - Otóż to! Mam podobne spostrzeżenia. (2019-10-02)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2001

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427030