ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 10/2023

Szkolenia bhp
Początek dobrych zmian w rozporządzeniu?

Rys. S.Antoniszczak
Rys. S.Antoniszczak

Od lat mówi się o potrzebie zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojawiały się głosy krytykujące to rozporządzenie i wytykające niedoskonałości, ale brakowało sensownych propozycji zmian, a te, które do nas docierały, nie wychodziły poza luźne dyskusje. Dlatego zaskoczeniem są przemyślane propozycje zmian w rozporządzeniu przygotowane przez Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu. Uważamy, że są one godne zainteresowania i należy poddać je szerokiej dyskusji.

Propozycje zmian, które otrzymaliśmy od stowarzyszenia, są zbyt obszerne, żeby zamieścić je na łamach. W związku z tym poniżej zamieszczamy tylko najważniejsze tezy. Publikujemy również list do redakcji, w którym stowarzyszenie informuje m.in. o rozesłaniu propozycji do najważniejszych osób i instytucji zajmujących się w naszym kraju bezpieczeństwem i ochroną zdrowia zatrudnionych.

W załączeniu przekazujemy propozycje zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, przygotowane przez Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu.

Szkolenia w dziedzinie bhp odgrywają zasadniczą rolę w systemie bezpieczeństwa i zdrowia zatrudnionych. Niestety, obecne rozwiązania w zakresie tych szkoleń nie zapewniają ich właściwego poziomu, co nie przyczynia się do poprawy warunków pracy w Polsce. Na wysokim poziomie utrzymuje się liczba wypadków przy pracy, w tym wypadków ciężkich i śmiertelnych. Ofiarami tych wypadków padają często ludzie młodzi, którym obecny system obowiązkowych szkoleń bhp nie zapewnia wystarczającej wiedzy o zagrożeniach i sposobach bezpiecznej pracy. Niewłaściwy system szkoleń bhp przyczynia się do wysokiej liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także nieodpowiednich warunków pracy i związanych z tym wysokich kosztów.

Proponujemy wprowadzenie w rozporządzeniu szeregu zmian, które zostały szczegółowo omówione w załączonym projekcie. Najważniejsze zmiany mają na celu wyeliminowanie patologii na rynku szkoleń bhp oraz poprawę jakości tych szkoleń, są to m.in.:

- wprowadzenie wykazu jednostek szkoleniowych,

- wprowadzenie stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych,

- wprowadzenie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla wykładowców i instruktorów tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy,

- wprowadzenie obligatoryjnych szkoleń dla społecznych inspektorów pracy,

- zwiększenie częstości szkoleń.

Opracowany przez nasze stowarzyszenie projekt zmian w rozporządzeniu chcielibyśmy poddać jak najszerszej i wnikliwej dyskusji. Liczymy, że osoby i środowiska zainteresowane bezpieczeństwem i zdrowiem pracowników poprą proponowane przez nas zmiany i będą zgłaszały swoje przemyślenia. Szeroka dyskusja powinna przyczynić się do wypracowania takich rozwiązań, które wykorzystają dobre dotychczasowe rozwiązania, a wyeliminują nieprawidłowości. Mamy nadzieję, że włączy się Pani w ogólnopolską dyskusję, w efekcie której nasz społeczny projekt przyczyni się do korzystnych zmian w przepisach. Uważamy, że ATEST odgrywa w środowisku rolę opiniotwórczą, a jego łamy mogą być miejscem społecznej konsultacji tego projektu. W załączeniu przesyłamy listę osób i instytucji, które otrzymały nasze propozycje nowelizacji rozporządzenia.

Stanisław Kuśmierz
Prezes Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy
Tarnobrzeg, 21 grudnia 2011 r.

Propozycje

Do najważniejszych zmian proponowanych przez stowarzyszenie zaliczyć trzeba wprowadzenie wymagań kwalifikacyjnych dla wykładowców i instruktorów tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań dla jednostek organizacyjnych, prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Autorzy tych zmian uważają, że trzeba wyeliminować niedopuszczalne sytuacje, że osoby np. po rocznych studiach podyplomowych w zakresie bhp na podbudowie np. trzyletnich studiów licencjackich na dowolnym kierunku i bez żadnego stażu zawodowego prowadzą szkolenia dla kadry kierowniczej lub służby bhp. Zdaniem autorów proponowanych zmian oczywistym punktem odniesienia przy projektowaniu wymagań kwalifikacyjnych dla wykładowców tematyki bhp są wymagania kwalifikacyjne dla pracowników służby bhp. W związku z tym stowarzyszenie proponuje wprowadzenie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych dla wykładowców i instruktorów tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, wprowadzając zasadę, że warunkiem koniecznym w przypadku wszystkich rodzajów szkoleń jest posiadanie kwalifikacji pracownika służby bhp (są istotne wyjątki). Dodatkowo wprowadza się kryterium stażu zawodowego i stażu w służbie bhp lub przy pełnieniu jej zadań.

W uzasadnieniu zmian w rozporządzeniu możemy przeczytać również, że przyjęte przed laty założenie, iż zasady wolnego rynku mogą być jedynym kryterium regulującym funkcjonowanie jednostek szkoleniowych w dziedzinie bhp, nie sprawdziło się. Brak kryteriów dla jednostek szkoleniowych spowodował, że w przeważającej części konkurują one ceną, a nie jakością szkoleń. Prowadzi to też do patologii, np. wystawiania zaświadczeń ze szkoleń, które się nie odbyły. Wprowadzenie wykazu jednostek szkoleniowych powinno, zdaniem autorów zmian, przyczynić się do eliminacji tego negatywnego zjawiska.

Autorzy proponują też wprowadzenie okresowych szkoleń bhp dla społecznych inspektorów pracy. W uzasadnieniu tej ważnej zmiany projektodawcy piszą m.in.: "Społeczna Inspekcja Pracy pełni ważną rolę nadzoru pracowniczego nad warunkami pracy. Udział przedstawicieli pracowników w kształtowaniu bezpieczeństwa pracy jest ważnym elementem zarówno polskiego, jak i europejskiego prawa pracy, a także warunkiem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem pracy w firmie, w które musi być zaangażowany nie tylko pracodawca i jego służby doradcze, ale i sami pracownicy. Zagadnienia bezpieczeństwa i zdrowia pracowników są wielodyscyplinarne, wymagają aktualnej wiedzy z różnych dziedzin, są regulowane przez wciąż zmieniające się przepisy. W związku z tym sprawowanie skutecznego społecznego nadzoru nad warunkami pracy nie jest możliwe bez nabycia przez społecznych inspektorów pracy wiedzy o bhp i okresowego jej aktualizowania. Należy przy tym pamiętać, że społeczny inspektor pracy nie nabywa tej wiedzy w wystarczającym zakresie przed wyborem na tę funkcję. Dlatego dodanie w rozporządzeniu w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp zapisu o konieczności odbywania szkoleń okresowych przez społecznych inspektorów pracy eliminuje to niedopatrzenie i wprowadza rozwiązanie istotne z punktu widzenia systemu ochrony pracy".

Poważną zmianą, która zapewne najbardziej zainteresuje pracodawców, jest propozycja zwiększenia częstości szkoleń. W uzasadnieniu do proponowanych zmian czytamy m.in., że obecnie osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby, odbywają szkolenie okresowe w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. W proponowanej zmianie osoby te powinny odbyć szkolenie w formie kursu lub seminarium nie rzadziej niż raz na 4 lata. Stanowiska zajmowane przez te osoby wiążą się z dużą odpowiedzialnością za bezpieczeństwo pracy lub wymagają dużej wiedzy ze względu na pełnione funkcje doradcze, w związku z czym projektodawca wprowadza zwiększenie częstości szkoleń dla tych osób. Uważa też, że samokształcenie kierowane jest niewystarczającą formą kształcenia tych osób i dlatego proponuje jego usunięcie. Natomiast pracownicy administracyjno-biurowi odbywają obecnie szkolenie okresowe w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 6 lat. Projekt zmian zakłada, że osoby te powinny odbyć szkolenie okresowe w formie seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Proponowana zmiana zakłada wprowadzenie częstszych, ale krótszych szkoleń okresowych dla tej grupy pracowników, w związku z tym zrezygnowano z formy kursu. Zdaniem autorów zmian praktyka szkoleniowa wykazuje, że w tej grupie pracowników seminaria bądź samokształcenie kierowane są wystarczającymi formami szkolenia okresowego.

Długo oczekiwane zmiany

Można powiedzieć, że podobnie jak na medycynie i historii wszyscy znają się na szkoleniach bhp. Projekt zmian w rozporządzeniu zaproponowany przez stowarzyszenie w Tarnobrzegu pozwoli na skończenie z tą fikcją. Wprowadzenie wykazu jednostek szkoleniowych i określenie kompetencji wykładowców, ale i nacisk na stosowanie nowoczesnych środków dydaktycznych, to pierwsze kroki w kierunku poprawy jakości szkoleń. Z jednej strony można powiedzieć, że nie są to propozycje zbyt odważne, bo nie załatwiają całościowo problemu, z drugiej zaś - jest to mała rewolucja w szkoleniach bhp. Z projektu widać jednak, że nawet takich zmian nie uda się przeprowadzić w ramach samego rozporządzenia. Włączenie Państwowej Inspekcji Pracy w system nadzoru nad szkoleniami wymaga zmian ustawowych. Zresztą mogłyby one pójść dalej, niż proponuje to projekt i wprowadzić możliwość kontroli jakości szkoleń przez PIP. Wprawdzie i to nie byłoby rozwiązanie doskonałe, bo wiemy przecież, jak wielu inspektorów pracy dorabia na szkoleniach bhp, ale na pewno lepsze niż dotychczasowe.

Dyskusja

Stowarzyszenie poinformowało, że proponowane zmiany są projektem otwartym. ATEST przyjmuje zatem zaproszenie do dyskusji i udostępnia na nią swoje łamy oraz serwis internetowy (pobierz projekt zmian w rozporządzeniu). Uruchamiamy również możliwość komentowania tych zmian, zachęcamy do przysyłania listów do redakcji, a także, a może przede wszystkim, do zgłaszania własnych propozycji. Podobnie jak autorzy zmian liczymy, że głosy środowiska przyczynią się do wypracowania projektu, który stanie się podstawą do korzystnych zmian w szkoleniach bhp.

Naszym zdaniem projekt jest godny uwagi i zasługuje na szeroką dyskusję. A także, powiedzmy to wyraźnie, narusza interesy różnych grup. Obecnie "szkolić każdy może", więc na rynku nie liczą się kwalifikacje, tylko ceny. Uważamy, że dobrze pojęty interes pracodawców, pracowników, a także środowiska służby bhp polega na odwróceniu tej sytuacji: mają się liczyć kwalifikacje i jakość, a najniższa cena musi przestać decydować o wyborze szkolenia.

Projekt może spotkać się ze sprzeciwem pracodawców, ale tylko tych, którzy jeszcze nie umieją liczyć kosztów bhp. Dobre szkolenie bhp, które proponuje projekt, przyniesie efekty w postaci ograniczenia liczby wypadków i chorób zawodowych, a przez podniesienie kultury bezpieczeństwa pracy przyczyni się do wzrostu jakości i wydajności pracy, a także odpowiedzialności pracowników.Koniec

Zofia Lejko, Robert Kozela

Pobierz projekt zmian w rozporządzeniu

- członkowie Rady Ochrony Pracy: Karol Bielski, Bożena Borys-Szopa, Michał Chałoński, Maciej Duszczyk, Krzysztof Gadowski, Renata Górna, Ewa Górska, Zbigniew Janowski, Janusz Jaworski, Magdalena Klimczak-Nowacka, Danuta Koradecka, Grzegorz Kubacki, Jerzy Langer, Krzysztof Majkowski, Beata Mazurek, Jacek Męcina, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Marek Nościusz, Alicja Olechowska, Andrzej Eligiusz Paszkiewicz, Mirosław Pawlak, Damian Raczkowski, Elżbieta Rafalska, Jan Rulewski, Stanisław Stolorz, Stanisław Szwed, Zdzisław Trela, Marek Walczak, Zbigniew Żurek;

- Władysław Kosiniak-Kamysz - minister pracy i polityki społecznej;

- prezesi oddziałów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP,

- Piotr Kaczmarek - dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP;

- Michał Gawryszczak - dyrektor Polskiej Izby Firm Szkoleniowych;

- Regionalne Ośrodki BHP, którym CIOP-PIB udzielił akredytacji w zakresie prowadzenia usług szkoleniowo-konsultacyjnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Anna Tomczyk - główna inspektor pracy;

- okręgowi inspektorzy pracy;

- Barbara Skorupa - prezes Stowarzyszenia Pracowników Służb BHP w Łodzi;

- Marcin Babski - prezes Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP;

- Ryszard Celeda - prezes Stowarzyszenia Ochrony Pracy;

- Bogusław Ziędalski - Stowarzyszenie Ochrony Pracy - oddział Toruń;

- Paweł Maciejewski - Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców BHP;

- Ryszard Tkocz - Stowarzyszenie Higienistów Pracy;

- Arkadiusz Czartoryski - przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;

- Mieczysław Augustyn - przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Senat RP;

- Sławomir Jan Piechota - przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej;

- Piotr Duda - przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność";

- Jan Guz - przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;

- Tadeusz Chwałka - przewodniczący Forum Związków Zawodowych;

- Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes Zarządu Głównego FSNT NOT;

- Janusz Krasoń - dyrektor Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy;

- Józef Cencora - Wszechnica SIP, Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ "Solidarność";

- Jerzy Sówka - przewodniczący Rady Wszechnicy SIP, NSZZ "Solidarność" Region Wielkopolska Południowa.

Dodaj swój komentarz


Maciej Ś.: Jedynym kryterium różnicującym formy szkolenia jest czas ich realizacji.(2012-01-12)

Obserwator: Jak wynika z projektu zmian § 4.ust.3 placówki kształcenia(2012-01-12)

Maciej Ś.: Ten projek "zmian", to wydumka osobliwa autora, który lobbuje(2012-01-12)

f - inżynier: .... ot i CAŁA GOŁA PRAWDA, czego to jeszcze(2012-01-12)

Maciej Ś.: Może to i dobrze, że "projektant" skierował swoją wizję(2012-01-12)

Obserwator: W § 5a.projektu rozporządzenia twórca zapomniał o wykładowcach będących(2012-01-12)

Obserwator: Twórca projektu w § 4.ust. 3 we wniosku o(2012-01-12)

Maciej Ś.: Niektóre „rewelacje” projektu zmian - - - „Jednostka szkoleniowa(2012-01-12)

Iwan: Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej (SIPRP), którego jednym z(2012-01-12)

Piciu teoretyk: Par. 4 ust. 3 i par. 14 ust. 1(2012-01-12)

W.Gualewicz: Odnoszę się z szacunkiem i w pełni popieram opracowany(2012-01-13)

mARGOT61: Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Czas mówić o szkoleniach(2012-01-13)

Maciej Ś.: Zgadzam sie z wizją "mARGOT61". - - - Natomiast(2012-01-13)

Maciej Ś.: A co do "wacka" - laudant, quod non intelligunt(2012-01-13)

Maciej Ś.: Wacławie G. - a które to osoby wspierają ten(2012-01-13)

Jędrek: ,,Najsamprzód" trzeba by zerknąć do aktu wyższego rzędu (Ustawy(2012-01-13)

W.Gualewicz: Podkreślę, że jako przedstawiciel stowarzyszenia bezpieczeństwa pracy, które funkcjonuje(2012-01-13)

Tan: Ogólnie trzeba uporządkować rynek szkoleń BHP. No nie moze(2012-01-13)

Zdzisław: Pomysł wart rozważenia w zakresie kwalifikacji zawodowych. Ze swojego(2012-01-13)

Yock: Uważam, że to wszystko lipa a zwłaszcza zewnętrzy nadzór(2012-01-13)

Obserwator: Inspekcji pracy nie można utożsamiać ze szkoleniami. To nie(2012-01-14)

f - inżynier: napisał: "Maciej Ś.:....- - - RESUME: to są zwyczajne(2012-01-14)

Maciej Ś.: Wacławie G. - "...jako przedstawiciel w imieniu tego stowarzyszenia..."(2012-01-14)

Maciej Ś.: W nawiązaniu do tytułu - "Początek dobrych zmian w(2012-01-14)

W.Gualewicz: Macieju Ś, mam nie tylko upoważnienie, ale i pełnomocnictwo(2012-01-14)

:): Też uważam Macieju ,że to pierdoły znowu ktoś coś(2012-01-15)

Maciej Ś.: JAKOŚĆ SZKOLEŃ BHP - byłem nawet świadkiem audytu "renomowanego"(2012-01-15)

Boguś z Bogusiowni: To nie są żadne zmiany. To jakieś(2012-01-15)

W.Gualewicz: Do Macieja Ś, że wystąpiono z projektem nowelizacji rozporządzenia(2012-01-15)

Maciej Ś.: Wykazanie samej inicjatywy zmian - słuszne. Treść projektu -(2012-01-15)

Mp: inicjatywa ustawodawcvza, czy to ma należeć do fundacji ?(2012-01-16)

Maciej Ś.: "Mp" - no to "podjąłeś jakiekolwiek działanie", ale o(2012-01-16)

Jan P. ze Słupska: Kilka moich słów komentarza…: Roz. jest bardzo restrykcyjne Pracodawcy(2012-01-16)

Maciej Ś.: Gdyby szkolenia okresowe pracowników służby bhp były prowadzone na(2012-01-16)

Obserwator: Szkolenia dla pracowników służby BHP mające nazwę szkoleń III(2012-01-16)

Maciej Ś.: Przed chwilą miałem telefon od natrętnego "komiwojażera" chcącego mi(2012-01-16)

laborytna: JESZCZE ŻADNA JEDNOSTKA Z "wykazu jednostek szkoleniowych," POMIMO ZASTOSOWANIA(2012-01-16)

:): SZKOLENIE na STANOWISKU PRACY przeprowadza osoba będąca bezpośrednim przełożonym(2012-01-16)

Maciej Ś.: Wg zapisów rozporządzenia (vide załącznik – ramowy program szkolenia(2012-01-16)

Maciej Ś.: ":)" - Poruszamy tu kwestie/problemy realizacji szkoleń okresowych (realizowanych(2012-01-16)

W.Gualewicz: O czym tu dyskutować, gdyż szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa(2012-01-16)

dobra rada dla W.G.: Panie Wacławie !!! Wyłącz się pan w końcu, bo(2012-01-16)

W.Gualewicz: Dobra rada, to popieraj dziada a sam daj się(2012-01-17)

Maciej Ś.: Na szczęście meta już niedaleka.(2012-01-17)

Maciej Ś.: PS. Popraw SE nazwiski - brak litery "D". Bo(2012-01-17)

:): Pewnie wypił za dużo koniaków i nazwisko sie skróciło(2012-01-17)

f - inżynier: czy ty ":): SZKOLENIE na STANOWISKU PRACY przeprowadza osoba(2012-01-17)

:): Szkoda dyskusji f inżynierze to f pewnie znaczy fałszywy(2012-01-17)

W.Gualewicz: Faktycznie droga jest niedaleka dla ww. człowieka, który niedługo(2012-01-18)

Mieczysław Jana: Jedynym kryterium do prawidłowego szkolenia ta zakresie instruktażu stanowiskowego(2012-01-19)

Maciej Ś.: Instruktaż stanowiskowy prowadzi osoba kierująca pracownikiem (spełniająca określone warunki).(2012-01-19)

W.Gualewicz: Mieczysław Jana, faktycznie jesteś w błędzie co do udzielania(2012-01-19)

W.Gualewicz: Nie ulega wątpliwości, że zagadnienie odnosząca się instruktażu stanowiskowego(2012-01-19)

Nikt Ważny: Ustawy się nie boję, zauważyłem parę szczegółów napisanych pod(2012-01-22)

Obserwator: Słuszne uwagi. Te dwa rozporządzenia choć w jednym kraju(2012-01-23)

Maciej Ś.: W dwóch rożnych przepisach są dwie różne definicje maszyn,(2012-01-23)

Zenek: Zmiany w rozporządzeniu są konieczne, a nawet niezbędne. Ale(2012-01-23)

ponpon: W dalszym ciągu w tym projekcie rozp. jest mowa(2012-01-23)

marcin: Wybaczcie państwo ale to największy bubel prawny!! Posiadam wymagane(2012-01-23)

michał: Chcecie być mądrzy ?? To twórzcie dobre prawo i(2012-01-23)

W.Gualewicz: W.Gualewicz: Zagadnienia odnoszące się do służby bhp i szkolenia(2012-01-23)

f - inżynier: .. > marcin: ...Wystarczy kilka poprawek aby stare rozporządzenie(2012-01-23)

marcin: Składam oficjalny sprzeciw wprowadzeniu zmian jakie zaproponowało Stowarzyszenie z(2012-01-24)

W.Gualewicz: Ktoś wreszcie odważył się i opracował projekt o szkoleniu(2012-01-24)

Maciej Ś.: Projekt stowarzyszenia z Tarnobrzega jest do d**y, projekt "super(2012-01-24)

W.Gualewicz: Wspomnę, że jest to rozporządzenie a nie ustawa i(2012-01-24)

pysio: Macieju. Nie wolno PLUMKAĆ(2012-01-24)

Maciej Ś.: "Wymyślacze" tego "projektu" uwikłali w swoje zamysły PIP (działającą(2012-01-24)

Obserwator: Spółka SANOORT gdzie prezesem jest twórca projektu zmian do(2012-01-24)

W.Gualewicz: Skoncentrujcie się na problematyce odnoszącej się do wypadków przy(2012-01-24)

Maciej Ś.: Prawdy są co najmniej(2012-01-24)

anonymus: .. a gamoni trzydzieści i trzy i ..>Ogólnie -(2012-01-24)

Mieczysław Jana: Kiedy czytam tą pseudo dyskusję to znów staje przed(2012-01-25)

W.Gualewicz: A jednym z tych gamoni jesteś(2012-01-25)

Maciej Ś.: W maju 2010 r., w Łopusznej (k. Nowego Targu)(2012-01-25)

kwiatton27: To oczywiste, chodzi o kasę. Argumentując: 1. Zwiększenie częstotliwości(2012-01-25)

Maciej Ś.: Przed zmianą (nowelizacją) rozp. ws. szkol. bhp., szkolić mogły(2012-01-25)

:): i gra gitara ,a interes siE(2012-01-25)

W.Gualewicz: Z tego wszystkiego wyjdzie pasztet wraz z(2012-01-25)

f - inżynier: "wacusia" argumentacja merytoryczna "Nie odnoszę się do f- inżynier,(2012-01-25)

W.Gualewicz: W naszym sejmie już mamy jednego i go nie(2012-01-25)

Nikt Ważny: Zgadzam się w pełni z Maciejem Ś. Osoby/firmy mające(2012-01-26)

bhp51: Na podstawie wieloletniej praktyki w służbie bhp uważam, że(2012-01-26)

W.Gualewicz: Szkolony a gamoń , a wypadków przy pracy jest(2012-01-26)

galaarBHP: Witam, uważam że zwiększenie częstotliwości szkoleń wstępnych i okresowych(2012-01-26)

anonymus: "bhp 51"> ZGADZAM SIĘ! "W.Gualewicz" JEST "NIESZKOLONYM" GAMONIEM CZY(2012-01-26)

Maciej Ś.: "galaarBHP" - masakra..., częstotliwość szkoleń wstępnych? Czyli instruktaż ogólny(2012-01-26)

W.Gualewicz: anonymus- a może jestem zdetronizowanym gamoniem, jak myślisz? gaalar(2012-01-26)

galaarBHP: Macieju Ś. Proszę cię przeczytaj uważnie co napisałem. To(2012-01-27)

Maciej Ś.: Szkoda gadać z kimś, kto pisze co wie, acz(2012-01-27)

galaarBHP: Macieju Ś. Może faktycznie nieprecyzyjnie się wypowiedziałem. Faktycznie szkolenie(2012-01-30)

Maciej Ś.: Szkolenie wstępne OGÓLNE przeprowadza się tylko jeden raz w(2012-01-30)

W.Gualewicz: Tak, Maciej Ś ma(2012-01-30)

bhp51: Zgadzam się z wpisami galaarBHP. Uważam, że należy dokonać(2012-01-31)

Maciej Ś.: Niezłe, nawet(2012-01-31)

pracodawca: Skoro pracodawca odpowiada za bhp w zakładzie pracy, to(2012-02-01)

pm: Witam Szkolenie podstawowe z zakresu bhp zostało zlikwidowane ,(2012-02-01)

Zbigniew Jan Szymanek: Bzdura Bzdura znowu ktoś chce wszystko dla siebie :(2012-02-01)

Maciej Ś.: A niby dlaczego, aby szkolić trzeba być pracownikiem służby(2012-02-01)

W.Gudalewicz: Ja już swoje wypowiedziałem w kwestii szkolenia w dziedzinie(2012-02-03)

Maciej Ś.: "Przełom" ma nastąpić po 11 lutego, gdy "kierownicze gremia"(2012-02-04)

Maciej Ś.: Oto zagadnienia, które będą (w Poznaniu) zaprezentowane i omówione(2012-02-04)

G.C.: Zauważam zmiany w znowelizowaniu przepisów, tylko że są one(2012-02-06)

f - inżynier: G.C.: .......Należy polożyć większy nacisk na ramowe programy szkolenia,(2012-02-06)

f - inżynier: Do G.C. - nie podpisuj się tak bo "obrażasz"(2012-02-06)

jacek: A może jest wolny rynek co(2012-02-06)

Bazyliszek: Do f-inżynier. Nie wiem co oznacza ten twój skrót,(2012-02-06)

W.Gudalewicz: Bardzo jestem ciekaw, jak przyjmują te nasze wpisy pracownicy(2012-02-06)

Maciej Ś.: No to pan Wiktor miał dzisiaj szczęście, udało mu(2012-02-06)

Iwan: Brak regulacji co do kwalifikacji osób prowadzących tematykę pierwszej(2012-02-06)

Maciej Ś.: "Iwanie", nie rozumiesz polskiego tekstu przepisu prawnego? Programy ramowe(2012-02-06)

f - inżynier: Bazyliszek: JA DO CIEBIE W TYM WĄTKU NIE GADAŁEM!!!!!(2012-02-06)

guru: MONOPOL na mądrość na blogu ma wyłącznie(2012-02-06)

f - inżynier: a na głupotę "guru" i jest równowaga(2012-02-06)

Placek: współczuje Panu Wiktorowi zdążył ukryć sie w(2012-02-06)

enigma: F - inżynier to(2012-02-07)

Maciej Ś.: To nie jest żadna "enigma", to po prostu zwyczajna,(2012-02-07)

07: Każdy jest głupi. Tylko maciuś(2012-02-07)

Maciej Ś.: Bez przesadyzmu, że "każdy". Ale znacząca część, to jednak(2012-02-07)

Maciej Ś.: PS. Czy "guru", "enigma", "07" itp., po tych swoich(2012-02-07)

W. Gudalewicz: Ale, Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu narobiło zamieszania(2012-02-07)

martin: Skoro Pan Rutkowski może być detektywem bez licencji i(2012-02-08)

Maciej Ś.: Nic z tego nie wyniknie, a już się skończyło.(2012-02-08)

Młody: To czy osoba pracuje w dziedzinie BHP od 1(2012-02-08)

W.Gudalewicz: Kol. Macieju S, wspomnę, że z ramienia "Forum Związków(2012-02-08)

Maciej Ś.: To jest zatem tylko potwierdzenie, że istnieją grupy interesów.(2012-02-08)

f - inżynier: ... i nic więcej z wypowiedzi "W. Gudalewicza" nie(2012-02-08)

W.Gudalewicz: F-inżynier, odkryłeś się, że jesteś dureń i(2012-02-08)

Maciej Ś.: "wacku", przestań puszczać bąki w towarzystwie..., a jeśli już(2012-02-09)

Młody: BUZIACZKI Macieju....(2012-02-10)

f - inżynier: Młody próbujesz komuś dowalić, poniżyć a zachowujesz się jak(2012-02-10)

w. Gudalewicz: Macieju Ś, wspaniale i inteligentnie to ujałeś - brawo(2012-02-12)

Służba BHP: Witam, problem jest przede wszystkim w programach szkoleń BHP.(2012-02-13)

Służba BHP: Powinno być - a NIE kilka godzin na omawianie(2012-02-13)

Maciej Ś.: "...mam obecnie kilkadziesiąt Specjalistów BHP w swoim zespole..." -(2012-02-13)

Służba BHP: Maćku - też nad tym czasami(2012-02-13)

PE: Maciej to najlepszy specjalista BHP w Europie.(2012-02-13)

Służba BHP: Proszę Państwa - czy ta dyskusja jeszcze toczy się(2012-02-13)

Służba BHP: Kolejny banał "Projekt może spotkać się ze sprzeciwem pracodawców,(2012-02-13)

Służba BHP: Wiadomo, kto zyska na tych zmianach - wyeliminować małych(2012-02-14)

ferdek: Może warto pomyśleć, dlaczego pracodawca jest tak nieświadomy? ..................Powinien(2012-02-14)

Rzeczowa dyskusja: Bardzo proszę - właśnie dotarł do mnie ATEST z(2012-02-15)

Rzeczowa dyskusja: 2-----> Przytaczam: "11. Dodaje sie paragraf 5a o nastepujacej(2012-02-15)

Rzeczowa dyskusja: 3-----> par. 15 ust 1 usunięcie samoksztalcenia kierowanego dla(2012-02-15)

Rzeczowa dyskusja: 4------> to juz będzie moje ostatnie par. 15.us.1 znowu(2012-02-15)

Maciej Ś.: Z pomysłu "wynalazcy" projektu zmian wynika, że PRAWNIK, z(2012-02-15)

Maciej Ś.: Chyba "prezes" z Tarnobrzega wydumał sobie, że legislatorzy uszyją(2012-02-15)

Służba BHP: Najbardziej śmieszy mnie, że pismo, które powinno być obiektywne,(2012-02-15)

Maciej Ś.: Lekarz, w przeciwieństwie od specjalisty OD bhp, i do(2012-02-15)

Maciej Ś.: W nawiązaniu do ostatniego wpisu "Rzeczowa dyskusja" - Waldemar(2012-02-15)

Rzeczowa dyskusja: Przyznam, że wobec tych powyższych wypowiedzi zagościło we mnie(2012-02-16)

Maciej Ś.: Przytoczyłem przykład zmiany przepisu, która to zmiana powoduje konseekwencje(2012-02-16)

rzeczoznawca: "rzeczowa dyskusja" znowu osoba walcząca o swoje racje TYLKO(2012-02-16)

bhp: Zanirzają poziom szkoleń wiemy kto odczepcie sie od behapowców(2012-02-16)

ferdek: Projekt do d..y i do kosza!! Nie potrzeba żadnych(2012-02-16)

etam: Ty się bhp od emerytów i wojskowych (tudzież innych,(2012-02-16)

lizus: Wiadomo czego dotyczy projekt wyeliminowania "małych" ,a Ty etam(2012-02-16)

lizus: Brawo lizus(2012-02-16)

lizus: ktoś wywalił komentarz nie podoba nam się projekt i(2012-02-16)

Ryszard Kusowski: Drodzy Państwo ! W rozporządzeniu o szkoleniu jest wiele(2012-02-19)

lizus: Etam co sie tak rzucasz jak wesz na kołnierzu.Błedy(2012-02-20)

Maciej Ś.: Obrona Narodowa to obrona Polaka-katolika w procesie pracy, najlepiej(2012-02-20)

Maciej Ś.: Nic bardziej głupiego nie udało mi się napisać, niestety.(2012-02-20)

lizus: (2012-02-20)

doc.: Jaki ten Maciej jest MĄDRY(2012-02-20)

Maciej Ś.: Stowarzyszenia i forumowicze międlą "projekty" zmian przepisów dotyczących spraw(2012-02-20)

UW: Do prof.zw. Macieja. Co tu dyskutować. PIP i ROP(2012-02-21)

Edyta: Zgadzam się z UW. To jest ZABAWA w(2012-02-21)

lizus: Maciej sam odpoczywaj ,a innych nie wysyłaj na odpoczynek(2012-02-21)

Maciej Ś.: Emerytura jes prawem (do nabycia), a nie przywilejem. PS.(2012-02-21)

mareks: Ten projekt to jest lobby dla firm tylko szkolących(2012-03-15)

bhpowiec: duże ośrodki szkoleniowe szukają kasy, a że to u(2012-03-15)

Maciej Ś.: Akredytacja, to taki fakultatywny (dobrowolny) bajer, wręcz kiczowaty ozdobnik(2012-03-15)

suski: Zmiany nie idą w dobrym kierunku. W nowym rozporządzeniu(2012-03-25)

Maciej Ś.: (cyt.) - "...osoba po studiach podyplomowych z BHP i(2012-03-25)

Maciej Ś.: PS. Czy to ten "suski" - specjalista od kostiumów,(2012-03-25)

Konrad: Czy w propozycjach zmian wskazanych w projekcie, ktoś przemyślał(2012-04-10)

Maciej Ś.: Szkolenie okresowe pracowników adm.-biur. prowadzi się metodą "gadano-pokazową" -(2012-04-10)

behapowiecOpole: Kompetencje dla wykładowców są w propozycji rozporządzenia nie do(2012-04-18)

Maciej Ś.: Nieźle to wszystko pogmatwałeś, chociaż parę dostrzeżeń absurdó "projektu"(2012-04-18)

Placek: Behapowiec Opole chcialbyś jako wykladowca p....... prowadzic szkolenie dla(2012-04-19)

kazek: Szkolenia to pozoranctwo i przestępstwa gospodarcze na koszt podatnika,(2012-04-21)

Placek: słusznie Kazek BRAWO(2012-04-22)

bettinka13: CHYLĘ GŁOWĘ PRZED AUTORAMI TEJ NOWELIZACJI !!!!! W KOŃCU(2012-04-23)

Maciej Ś.: W "tej materii" wypada ludzi podzielić na mądrych i(2012-04-23)

Placek: Ani mi za tym ,ani za tym ,co sie(2012-04-23)

bettinka13: Mam nadzieję panie Macieju że Twoja wypowiedź to nie(2012-04-24)

Maciej Ś.: Nieokiełznane samouwielbienie prowadzi do utraty instynktu samozachowawczego. To, co(2012-04-24)

f-inżynier: .."i robie to perfekcyjnie. Donerwuje mnie tylko to że(2012-04-24)

behapowiecOpole: Placek: Dziękuję za rady. Wielokrotnie prowadziłem szkolenia także dla(2012-04-24)

Maciej Ś.: Nie należy mniemać, że rozporządzeniews. sł. bhp "nie dopuszcza(2012-04-24)

K.F.: Rozporządzenie w sprawie służby bhp wyraźnie stanowi, że(2012-04-27)

Maciej Ś.: Wg. rozporządzenia ws. służby bhp i zawartego w nim(2012-04-28)

K.F.: Katalog zawarty w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp(2012-04-29)

Maciej Ś.: Mogę się z tym zgodzić. Powód pierwszy i jedyny(2012-04-29)

K.F.: Przykro mi, że ta dyskusja została uznana za jałową.(2012-04-30)

Maciej Ś.: Mnie też jest przykro, że środowisko behapowców miota się(2012-04-30)

K.F.: Pozdrawiam również, w szczególności, iż co do jednego jesteśmy(2012-04-30)

BiHaPi: Od kiedy na obowiązywać nowe(2012-05-07)

Maciej Ś.: "Nowe rozporządzenie", to mżonki prezesów...wierzących w swoje "genialne" pomysły.(2012-05-07)

Krzysztof: Więc jak rozumieć Twoje wystąpienie Macieju na seminarium w(2012-05-07)

Maciej Ś.: Nie idzie o "propozycje zmian", ale o wskazanie (i(2012-05-07)

Maciej Ś.: PS. "Szkolenia bhp - wymagania prawne, praktyka, propozycje zmian"(2012-05-07)

Maciej Ś.: Podobno (tak ćwierkają wiewiórki) Zarząd Główny OSPS BHP podjął(2012-05-07)

rekiola: Nic nie dają proponowane zmiany oprócz załatwienia sobie kasy(2012-05-09)

gandy: A przecież idziemy w kierunku deregulacji zawodów. A tu(2012-05-12)

Balboa : Zapozanłem się wnikliwie z projektem zmian ... to kolejny(2012-07-16)

dzwon: rekiola: PISZESZ "techników bhp nie dopuszczając ich do pracy(2012-07-17)

Alicja P.: Dodany w propozycji zmian paragraf 5a , dyskwalifikuje zatrudnianie(2012-10-09)

pracodawca: Ponieważ mamy demokrację proponuję zmianę rozporządzenia dotyczącego szkoleń bhp(2012-10-22)

Maciej Ś.: Postulat "pracodawcy" nie wnosi niczego nowatorskiego (nowego), ponieważ regulacja(2012-10-22)

Maciej Ś.: PS. Badania i analizy szkoleń behapowskich prowadzone w zasadzie(2012-10-22)

Roman, wiadomo który: Wielce szanowny panie Macieju, pracodawca wnosi coś nowego do(2012-10-23)

Roman, wiadomo który: ...c.d. Można zatem tak. W kółko i w piętkę…(2012-10-23)

Maciej Ś.: Po pierwsze - trudno jest mi pojąć dlaczego "Roman,(2012-10-23)

Jędrek ale inny: Maćku, przecież Roman W. POPEŁNIŁ 13 artykułów..... zatem taki(2012-10-23)

Maciej Ś.: I napisał dwie książki..., podobno też włada językiem hiszpańskim.(2012-10-23)

Roman, wiadomo który: Wielce szanowny panie Macieju: "ni z gruszki, ni z(2012-10-25)

Maciej Ś.: Już kojarzę, a po skojarzeniu osoby..............nawet zrozumiałem treść.(2012-10-25)

Patrycja: Szkoda tylko,że zarówno po studiach licencjackich jak i magisterskich(2013-01-04)

Maciej Ś.: Szkoda tylko, że nie wiadomo o co chodzi "Patrycji"(2013-01-04)

ip: Do Patrycji: - żeby szkolić, trzeba wiedzieć o czym(2013-01-04)

ip: Proponowane zmiany w dziedzinie szkoleń bhp nie zmniejszą wypadkowości(2013-01-04)

Maciej Ś.: Szkolić w dziedzinie bhp, jako zewnętrzna jednostka organizacyjna, "każdy(2013-01-04)

ip: Do Macieja: - szanowny kolego, napisz z ręką na(2013-01-04)

Maciej Ś.: Wina pracownika nie ma żadnego znaczenia do kwalifikacji prawnej(2013-01-04)

Maciej Ś.: PS. Podstawową cechą wypadku jest jego nieintencjonalność, czyli brak(2013-01-04)

Andrzej: Nie należy mieć pretensji do wpisu Patrycji skoro wykładowcy(2013-01-04)

Maciej Ś.: cd. (PS.) - Jest taka starorzymska maksyma prawna -(2013-01-04)

ip: Do Macieja: - wierzę Ci, że jesteś sprawiedliwy. Szanowny(2013-01-04)

Maciej Ś.: Istnieje jeszcze coś takiego jak PRZYPADEK, czyli zbieg i(2013-01-05)

Maciej Ś.: Ponadto - - - - pracodawcy ZAWSZE można przypisać(2013-01-05)

Maciej Ś.: Warto myśleć i stosować zdrowy rozsądek, co dotyczy i(2013-01-05)

ip: Do Macieja: Brak wymaganego szkolenia do obsługi maszyny, to(2013-01-05)

ip: Za zdarzenia potencjalnie wypadkowe w firmie odpowiada nadzór i(2013-01-05)

Maciej Ś.: Zaistnienie wypadku śmiertelnego, ciężkiego i/lub zbiorowego, albo takiego, który(2013-01-05)

Maciej Ś.: Sekretarka prezesa się potknęła i wykopyrtnęła. Nic jej się(2013-01-05)

Patrycja: Do Macieja Ś. Panie Macieju z całym szacunkiem,ale Pani(2013-01-07)

Maciej Ś.: A tym razem, to o co "Patrycji"(2013-01-07)

ip: Do Patrycji: - taka jest prawda, jeśli chodzi o(2013-01-07)

róża: Znam tych podyplomowców ,którzy nic nie mówią na szkoleniu(2013-01-07)

Maciej Ś.: Jaki jest koń, każdy widzi,.........nooooooooooo........., prawie każdy... PS. Czasami(2013-01-07)

Maciej Ś.: "........pierdoły opowiada np. Patrycja, ip........." - i z tym(2013-01-07)

Maciej Ś.: "poziom /.../ na niskim poziomie", "wogóle", "bieżcie przyklad" -(2013-01-07)

ip: Od kogo mają czerpać wiedzę; żaden z Was nic(2013-01-07)

Maciej Ś.: Człowieczku (płci nieokreślonej), nie zadawaj naiwnych, głupkowatych pytań, i(2013-01-07)

Patrycja: "ip "wielkie dzięki za uwagę...bo widzę,że co niektórzy po(2013-01-07)

Maciej Ś.: No to "ip" masz wreszcie partnerkę do "dyskusji na swoim poziomie". Czuj się dowartościowany. Możecie sobie wzajemnie poblablać... (2013-01-07)

róża: To nie pytaj sama sobie odpowiadaj na głupie pytania.Trochę wysiłku w celu zdobycia wiedzy . Maciej to maszyna od zadawania pytań i odpowiedzi ..he ?? .Samodzielności koleżanko.Forum i BHP to nie przedszkole./Jeszcze jedno skoro jesteśmy na poziomie gimnazjalistów to o co chodzi "Patrycji". (2013-01-08)

ip: Po częstości wpisów na forum, widać kto jest bezrobotnym "behapowcem". (2013-01-08)

Maciej Ś.: Jak zwykle, "jasnowidz", majaczy..., ale lepsze to, niż gdyby miał być czynnym behapowcem, co to potrafi wszystko spie****ć... (2013-01-08)

róża: ip też jesteś bezrobotny ? (2013-01-08)

ip: Właśnie pracuję i mam się dobrze, czego i wam życzę. (2013-01-08)

róża z kolcami: Mu też pracujemy i mamy się dobrze czego i Tobie życzymy (2013-01-09)

Patrycja: Skoro nie przedszkole..to na ch....usteczkę ględzicie tutaj zamiast wziąć się do roboty! :D Ja wam podziekuje za te"szczere" zyczenia,ale i bez tego trzymam sie dobrze...ide zatem sobie "poblablac" hhahaha...wariaci... (2013-01-10)

stary behapowiec: To wszystko lipa jak dotychczas. Im więcej zakazów tym więcej Polak potrafi. Pio ki czort co 3 lata szkolenia dla robotników kiedy nic się nie zmienia ani warunki pracy ani zagrożenia, ani kadra, ani nowe maszyny ani technologie. Dlaczego pracodawca nie może sam ustalić programu szkoleń i czasookresu. Czy Wy chcecie "zaszkolićĺ ludzi. Czy tak częSte szkolenia zmienią coś w wypadkach- NIE, NIE, NIE. JEŻELI PRACODAWCA NIE BĘDZIE MIAŁ ULGI TO POŁOŻY LACHĘ NA SZKOLENIA I SPRAWY BHP.Czy sądzicie, że tymi zmianami wprowadzicie lepszą dbałość o bhp- pomyłka. Widziałm w kilku krajach jak traktuje się bhp i porównując to do naszego widzę ile nam brakuje ale tego nie załatwimy szkoleniami, ani durnymi przepisami o ryzyku dla sekretarki w 10 osobowej księgowej firmie, ani starymi przepisami ani zmieniającymi się co pół roku rozporządzeniami. Potrzebna gruntowna zmiana i podejście do bhp a nie działanie wyrywkowe. Przeczytałam ten projekt i widzę, że daleko Wam wszystkim do rozmowy z praktykami. Dlaczego nie wzięliście do rozmowy starych behapowców a posiłkujecie się jedynie wierchuszką, która niewiele miała doczynienia z bhp w zakładzie pracy. Nie tędy droga, Napatrzyłam się przez te 30 lat pracy w bhp na szkolenia, na kontrole PIP- gdzie inspektor kazał napisać instrukcję wysiadania z samochodu , na głupie przepisy i widzę,ze dalej w to brniemy. Całe szczęście że kończę ten rozdział pracy i nie będę patrzeć na głupoty. (2017-11-20)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2012

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57585865