ATEST Ochrona Pracy

7 marca 2021 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2021

Urządzenia transportu bliskiego - wyjaśnienia specjalistów

25 czerwca odbyło się seminarium on-line, na którym omówiono zagadnienia związane z urządzeniami transportu bliskiego (UTB) o udźwigu do 250 kg w świetle przepisów o dozorze technicznym oraz wymagania prawne dotyczące bezpiecznej pracy z wykorzystaniem wózków podnośnikowych. Seminarium zorganizowała firma Faraone Poland, która do współpracy zaprosiła Państwową Inspekcję Pracy i Urząd Dozoru Technicznego.

ELEVAH serii PICKING
fot. Faraone

W ramach tego seminarium prezentacje przeprowadzili: Małgorzata Mikrut - menadżer ds. rozwoju rynku platform osobowych ELEVAH w Faraone Poland, Paweł Rajewski - kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego Departamentu Techniki Urzędu Dozoru Technicznego, Tomasz Śledziński - inspektor pracy, główny specjalista z Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy. Wykładowcy odpowiadali też na pytania uczestników tego spotkania on-line, wśród których znaleźli się m.in. użytkownicy wózków, organizujący prace z ich wykorzystaniem, pracownicy służby bhp, przedstawiciele firm szkoleniowych oraz organów kontrolnych.

Podczas webinarium przypomniano, że UTB o udźwigu do 250 kg są objęte formą dozoru uproszczonego, czyli eksploatujący takie urządzenia nie musi posiadać decyzji UDT zezwalającej na eksploatację. Z dwoma ważnymi zastrzeżeniami: nie dotyczy to dźwigów oraz urządzeń służących do przemieszczania osób; nie zwalnia to z przestrzegania innych przepisów o dozorze technicznym (dotyczących np. konserwacji czy obowiązku powiadamiania UDT o nieszczęśliwym wypadku, do którego doszło z udziałem tego urządzenia). Jeśli chodzi o wózek jezdniowy podnośnikowy z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, to nie jest to urządzenie do przemieszczania osób - operator pełni tu funkcję pomocniczą, obsługową (jest podnoszony wyłącznie w celu wykonania czynności ładunkowych), a zasadniczą funkcją urządzenia jest przemieszczanie ładunków. Podesty ruchome przejezdne różnią się od tych wózków, ponieważ służą do wykonywania z nich pracy na wysokości.

Podczas webinarium padło pytanie, co to jest udźwig wózka i czy jest liczony łącznie z masą operatora. Udźwig to jest (mówiąc obrazowo) to co może znajdować się na widłach wózka czy półce kompletacyjnej - i nie wlicza się do niego masy operatora.

Wykładowcy podkreślali, że w każdym przypadku pracy z wykorzystaniem UTB bardzo istotne jest szkolenie operatorów, niezależnie od tego czy są lub nie są wymagane uprawnienia potwierdzane przez UDT. Niezmiernie ważny jest instruktaż stanowiskowy bhp, przeprowadzony na podstawie odpowiedniego programu szkolenia, odwołującego się do rzeczywistych, panujących w danym zakładzie warunków pracy. O właściwe opracowanie i przeprowadzenie instruktażu powinien zadbać pracodawca. Podobnie jak o przygotowanie odpowiedniej instrukcji bezpieczeństwa prac transportowych, w której trzeba wziąć pod uwagę zagrożenia i organizację pracy w danym zakładzie. Podkreślając rolę szkolenia stanowiskowego, przypomniano, że jego celem jest zwłaszcza: zapoznanie pracownika z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowisku pracy, z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, z metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku. Rezultatem instruktażu ma być nabycie przez pracownika umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób oraz prawidłowego postępowania w sytuacjach awaryjnych. Bardzo ważne jest też zapoznanie operatora (przed dopuszczeniem go do pracy) z: ryzykiem zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą, opracowaną przez producenta wózka instrukcją obsługi wózka jezdniowego - w zakresie czynności powierzonych operatorowi przez organizatora pracy, a także instrukcją bezpieczeństwa prac transportowych (przypomnijmy: opracowaną przez pracodawcę).

Były też pytania o to, czy praca na platformie powyżej 1 metra jest pracą na wysokości. Oczywiście, że tak. W skierowaniu na badania profilaktyczne trzeba bezwzględnie podać informacje dotyczące pracy na wysokości. Natomiast operator platformy, wózka podnośnikowego wykonujący pracę powyżej 1 m, nie ma co do zasady obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości - jest chroniony przez bariery. Oczywiście, zdarzają się takie przypadki, że przy pracach wymagających wychylania się poza bariery będzie konieczne stosowanie śoi, ale to musi wskazać pracodawca w instrukcji bhp, na podstawie oceny ryzyka zawodowego. I muszą być spełnione odpowiednie warunki techniczne, czyli np. korzystanie z wózka, który został przez producenta wyposażony w odpowiedni punkt kotwienia.

Wykładowcy odnieśli się do podstawowych aktów prawnych dotyczących pracy z wykorzystaniem UTB. Są to:

- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (DzU z 2018, poz. 2176);

- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (DzU z 2019 r., poz. 1008);

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (DzU z 2018 r., poz. 47, ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.).

Podczas webinarium odniesiono się również do konkretnych produktów - podestów ruchomych i wózków jezdniowych produkowanych przez firmę Faraone. Pytania ich użytkowników były jednym z powodów zorganizowania webinarium z udziałem ekspertów. W odniesieniu do powyższych informacji, podczas webinarium zostały zaprezentowane platformy Elevah, które dzielą się na dwie grupy:

ELEVAH MOVE, ZP, PKS - wyprodukowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia określonymi w dyrektywie maszynowej 2006/42/CE i zgodnie z normą EN 280. Są to podesty ruchome przeznaczone do wykonywania prac serwisowych, montażowych, konserwacyjnych i podobnych. Podesty ruchome objęte są pełnym dozorem technicznym, do ich obsługi niezbędne są uprawnienia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

ELEVAH serii PICKING
fot. Faraone
ELEVAH serii PICKING są klasyfikowane jako wózki jezdniowe podnośnikowe z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem, których udźwig nie przekracza 250 kg.

ELEVAH serii PICKING - wyprodukowane są zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i zdrowia określonymi w dyrektywie 2006/42/CE i zgodnie z normą EN 3691-1:2015. Są klasyfikowane jako wózki jezdniowe podnośnikowe z operatorem unoszonym wraz z ładunkiem, których udźwig nie przekracza 250 kg. W rozumieniu przepisów o dozorze technicznym wózki Elevah serii Picking objęte są dozorem uproszczonym, tzn. nie wymagają przedstawienia ich do badań technicznych wykonywanych przez UDT w celu uzyskania decyzji zezwalających na ich eksploatację, a do ich obsługi nie jest wymagane posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez właściwą jednostkę dozoru technicznego. Wysokość robocza tych wózków podnośnikowych wynosi od 4 do 8 m, a udźwig półki kompletacyjnej od 40 do 150 kg. Koniec (rob)


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 39816537