ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Palić, nie palić?

Pan Rafał G. pyta nas o przepisy dotyczące palenia papierosów w miejscach publicznych. Czy nie orientują się Państwo, gdzie mógłbym coś takiego znaleźć?

Jeśli chodzi o podstawy prawne to polecam przede wszystkim lekturę ustawy z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. (Dz.U. nr 10 z 1996 r. poz. 55, z późn. zm.). Szczególnie istotny jest tu art. 5, którego ust. 1a został dodany w 1999 r.:

Art. 5.1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi:
1) w zakładach opieki zdrowotnej, z zastrzeżeniem ust. 2,
2) w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,
3)w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami.
1a. Za wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w miejscach, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialny jest właściciel lub użytkownik obiektu.
2. W szczególnych przypadkach lekarz prowadzący leczenie może zezwolić pacjentowi przebywającemu w zakładzie opieki zdrowotnej na odstępstwo od zakazu palenia wyrobów tytoniowych.
3. Minister właściwy do spraw obrony narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych i minister właściwy do spraw sprawiedliwości określą, w drodze rozporządzeń, zasady dopuszczalności używania wyrobów tytoniowych na terenie podlegających im obiektów.
4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego.

Za naruszenie zakazu palenia art. 13 ust. 1 pkt 2) i 3) wspomnianej ustawy przewidują karę grzywny wymierzaną w postępowaniu w sprawie wykroczeń zarówno palaczowi, jak i temu kto dopuścił do palenia na podległym mu terenie.

Poza ustawą trafiłem również na bardzo ciekawy artykuł S. Cebulskiego w "Rzeczpospolitej" z 8.03.1999 r. poświęcony tym zagadnieniom, pt. Świeższy oddech, wyższe zarobki. - Nie jest on może najświeższy, ale naprawdę godny polecenia.

MB


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2000

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398752