ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Wynagrodzenie za urlop

Pani Katarzyna K. zwróciła się do nas z pytaniem: Jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas określony, w umowie mam podane tylko wynagrodzenie podstawowe, natomiast comiesięcznie otrzymuję również premię - prowizyjną, jest ona nazywana premią uznaniową. Oczywiście mój cały dochód, a więc podstawa + premia są opodatkowane oraz "oZUS-owane". Moje pytanie brzmi: Jak pracodawca powinien naliczyć mi wynagrodzenie za urlop? Czy tylko od podstawy wynagrodzenia (i czy ma takie prawo) czy od wszystkich składowych tego wynagrodzenia (czyli np. z 3 ostatnich m-cy średnią dochodu pełnego - pensja + premia)?

Pani problem jest wbrew pozorom bardzo typowy, a jego rozwiązanie powinno przynieść Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2 z 1997 r., poz. 14). Zgodnie z § 6 wynagrodzenie urlopowe ustala się nie na podstawie kwoty, jaka widnieje na umowie o pracę, lecz z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem:
1) jednorazowych lub nieperiodycznych wypłat za spełnienie określonego zadania, bądź za określone osiągnięcie,
2) wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas nie zawinionego przez pracownika przestoju,
3) gratyfikacji (nagród) jubileuszowych,
4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, a także za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
5) ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
6) dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego,
7) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
8) nagród z zakładowego funduszu nagród, należności przysługujących z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej,
9) odpraw emerytalnych lub rentowych albo innych odpraw pieniężnych,
10) wynagrodzenia i odszkodowania przysługującego w razie rozwiązania stosunku pracy - stosując zasady określone w § 7-11.

Z wyjątkowego charakteru tej listy wynika, że wszystkie inne składniki wynagrodzenia, w tym również premie, muszą być uwzględnione przez pracodawcę przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego. Kolejne przepisy rozporządzenia omawiają sposób w jaki należy obliczyć podstawę wymiaru i samo wynagrodzenie. Jeżeli wysokość Pani prowizji była mniej więcej na tym samym poziomie, to wyciąga się średnią z 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym pracodawca udziela urlopu. Jeśli natomiast wysokość tego składnika wynagrodzenia waha się znacznie, to pracodawca musi wyciągnąć średnią z 12 miesięcy poprzedzających urlop. W przypadku umowy na czas określony, możliwe jest, że nie przepracowała Pani jeszcze 12 miesięcy. W takim przypadku należy wziąć pod uwagę wszystkie przepracowane dotychczas miesiące. Niestety, rozporządzenie nie wyjaśnia jakie wahanie wysokości składnika wynagrodzenia jest już znaczne.

Zatem pracodawca nie ma prawa ograniczyć się jedynie do wynagrodzenia zasadniczego przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego.

MB

Dodaj swój komentarz


rk: nic dodać nic ująć (2003-03-21)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2000

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59399418