ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

ATEST 2/2024

Dokumentowanie zapoznania się z oceną ryzyka

Pan A.K. pisze: Chciałbym poruszyć temat formalnego udokumentowania zapoznania się pracownika z oceną ryzyka zawodowego. Pomijając praktyczną stronę upowszechniania wiedzy o zagrożeniach w zakładzie pracy, bo jest to temat dla mnie oczywisty, chciałbym się skupić na jej formalnym potwierdzeniu, ponieważ w wielu przypadkach spotkałem się z dodatkowym dokumentem, oprócz karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy - DzU nr 180, poz. 1860, ze zm.), na którym to pracownik potwierdza zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego dotyczącą jego stanowiska pracy. Zgodnie z wymienionym wyżej rozporządzeniem (§ 9 pkt 2) instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach. Następnie (zgodnie z § 12.1) odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika. Czy w związku z powyższym, skoro pracownik ma zostać zapoznany z oceną ryzyka zawodowego podczas instruktażu stanowiskowego i potwierdza to swoim podpisem na karcie szkolenia wstępnego, dodatkowo trzeba potwierdzać zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego na osobnym dokumencie?

Odpowiedź zamieściliśmy w ATEŚCIE 5/2019.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427255