ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

C

cabinet [n, C] - 1. szafka; 2. gabinet; 3. gabinet, rząd

camp site [n, C] - camping

cancerous [adj] - rakowaty, nowotworowy

cancer [n, U] - 1. rak (med); 2.rak (znak zodiaku)

capability [n, C/U] - 1. zdolność; 2. potencjał

capable (of) [adv] - zdolny (do)

capable of doing sth - zdolny coś zrobić

capacious [adj] - pojemny

capacity [n, C or U] - 1. pojemność, objętość, ładowność; 2. wydajność, wydolność, zdolność

cape [n, C] - 1. przylądek; 2. peleryna, narzutka

carcass [n, C] - 1. zwłoki zwierzęcia; 2. padlina; 3. tusza (np. wieprzowa); 4. osnowa (opony)

carcinogenic [adj] - rakotwórczy

carelessness [n, U] - 1. nieuważność, nieuwaga; 2. niedbalstwo; 3. beztroska

careless [adj] - 1. nieuważny; 2. beztroski

carer [n, N] - opiekun,

care [n, U] - opieka, troska; I care about... - zależy mi na...; I don't care - Nic mnie to nie obchodzi; take care of - 1. zająć się, troszczyć się o kogoś; 2. zająć się (problemem); I care about - zależy mi na

carpal tunnel syndrome - zespół cieśni nadgarstka

carriage [n, C] - 1. wagon; 2. powóz; 3. wóz; 4. wózek dziecięcy; [U] przewóz, transport

carried out - przeprowadzony, wykonany

carrier bag [n, C] - reklamówka

carrier [n, C] - 1. nosiciel; przewoźnik, spedytor; 2. nosidełko

carry out one's duties - wypełniać swoje obowiązki

carry out [v] - 1. przeprowadzać, dokonywać; 2. spełniać, wypełniać

carry [v] - 1. nosić, przenosić, nieść; 2. dźwigać

case - on a case-by-case basis - zależnie od konkretnego przypadku

casting [n, C] - 1. forma, matryca; 2. odlewanie; 3. obsadzanie ról aktorskich

cast [n, C] - 1. rzut; 2. gips; 3. obsada aktorska

cast [v] - 1. rzucać; 2. odlewać; 3. obsadzać role aktorskie

cell phone / cell [American English] - telefon komórkowy

cellular [adj] - komórkowy

cell [n, C] - 1. komórka; 2. cela

centainly [adv] - na pewno, bez wątpienia

centainty [n, C or U] - pewność

certainly [adv] - 1. z pewnością, na pewno; 2. oczywiście, for certain - z pewnością

certainty [n] - pewność

certain [adj] - 1. pewny (ktoś czegoś); 2. pewny (np. wydarzenie); 3. pewien (jakiś)

certain [adj] - 1. pewny, pewne, niektóre; 2. pewny, zdecydowany

challenger [n, C] - pretendent

challenge [n, C/U] - 1. wyzwanie; 2. kwestionowanie; 3. test prowokacji (test alergiczny)

challenge [v] - 1. wyzywać, rzucać (komuś) wyzwanie; 2. kwestionować, podważać

challenging [adj] - 1. wymagający; 2. intrygujący, stymulujący

characteristic [adj] - charakterystyczny

characteristic [n, C] - cecha charakterystyczna

characters [n, pl] - tu: znaki na ekranie monitora

character [n, C] - 1. postać (z książki, filmu); 2. charakter; 3. znak

chemical elements - pierwiastki chemiczne

childcare [n, U] - opieka nad dziećmi

child support - alimenty

chronic fatigue syndrome - syndrom przewlekłego zmęczenia (med.)

chronic [adj] - 1. chroniczny, długotrwały; 2. przewlekły (med.)

circuit [n, C] - 1. obwód elektryczny; 2. okrążenie, obwód

circumstances [n, pl] - okoliczności

circumvent [v] - 1. obchodzić, unikać; 2. otoczyć (wroga)

clamp a car - założyć blokadę (klamrę blokującą) na koło samochodu

clamping - stosowanie zacisków, np. klamer

clamp [n, C] - 1. klamra; 2. zszywka; 3. docisk, zacisk

clamp [v] - zaciskać

clerk [n, C] - 1. urzędnik; 2. sekretarz

client [n, C] - klient - zleceniodawca, interesant, kontrahent

co-formulant [n, C] - składnik obojętny leku

co-worker [n, C] - współpracownik

cognition - 1. poznanie, 2. postrzeganie

cognitive-behavioural therapy - terapia behawioralno-poznawcza

cognitive dysfunction - zaburzenie funkcji poznawczych

collection point - punkt zbiórki

collection [n, C or U] - 1. zbieranie, zbiórka; 2. kolekcja, zbiór

collective action - powództwo zbiorowe

collective agreement - układ zbiorowy, porozumienie zbiorowe

collective protective measures - zbiorowe środki ochronne

collective [adj] - wspólny

collective [n, C] - 1. spółdzielnia; 2. zbiorowość

collector [n, C] - 1. poborca; 2. kolektor

collect [v] - 1. zbierać; 2. kolekcjonować; 3. odbierać

colourfull [adj] - barwny, kolorowy

colourless [adj] - bezbarwny

combating [n, U] - zwalczanie

combat [n, C] - walka, bój

combat [v] - zwalczać, walczyć

combination lock - kłódka na szyfr

combination [n, C, U] - 1. kombinacja; 2. połączenie

combine (harvester) [n, C] - kombajn

combine [v] - 1. łączyć; 2. zbierać plony (przy użyciu kombajnu)

combustible [adj] - palny

combustion engine - silnik spalinowy

combustion [n, U] - spalanie

come into contact - 1. wejść w kontakt, dotknąć; 2. zetknąć się

come naturally (to sb) - przychodzić komuś naturalnie

come to an abrupt end - urwać się, nagle się zakończyć

come to pass - stać się rzeczywistością

commencement [n, U] - rozpoczęcie, początek

commence [v] - rozpoczynać, zaczynać

commission [n, C] - 1. prowizja; 2. komisja, work on commission - pracować na prowizji

commission [v] - 1. zlecić; 2. oddać do użytku

common sense - zdrowy rozsądek

communal [adj] - 1. społeczny, komunalny; 2. wspólny

community [n, C] - 1. społeczność, wspólnota; 2. gmina

commuter [n, C] - osoba mieszkająca z dala od miejsca pracy

commute [v] - dojeżdżać do pracy

compatibility [n, U] - zgodność, możliwośćpogodzenia, kompatybilność

complacently [adv] - nie dokładając należytej staranności

complacent [adj] - nadmiernie zadowolony, niedokładający należytej staranności

complementarity [n, U] - komplementarność, uzupełnianie się

complementary [adj] - 1. komplementarny; 2. dopełniający, uzupełniający

compliance [n, U] - 1. zastosowanie się, podporządkowanie się; 2. uległość; in compliance with - w zgodzie z

compliant with [adj] - spełniający wymagania czegoś

compliant [adj] - zgodny, ustępliwy

comply with [v] - 1. przestrzegać; 2. (do)stosować się do, być zgodnym z

composting [n, U] - kompostowanie

compost [n, C] - kompost

compound [n, C] - 1. związek chemiczny; 2. zestawienie, mieszanina; 2. teren ogrodzony

comprehend [v] - rozumieć, pojmować

comprehensible [adj.] - 1. jasny, zrozumiały; 2. komunikatywny

comprehension [n, U] - rozumienie, pojmowanie

comprehensively [adv] - wszechstronnie, kompleksowo

comprehensive [adj] - 1. kompletny, o szerokim zakresie; 2. rozumowy, związany z rozumieniem; comprehensive school - państwowe gimnazjum

compressed air - skompresowane powietrze

comprise [v] - 1. stanowić; 2. zawierać, obejmować

comprise [v] - zawierać, składać się z

compulsion [n, U] - przymus

compulsory purchase - wywłaszczenie

compulsory [adj] - obowiązkowy

concerned - 1. ten, o którym mowa; 2. zmartwiony, zatroskany

concerning - dotyczący

concern [n, C/U] - 1. zmartwienie, zaniepokojenie; 2. obawa, troska

concern [v] - 1. dotyczyć; 2. martwić się, niepokoić się

concerogenic [adj] - rakotwórczy

concrete [adj] - 1. betonowy; 2. konkretny, rzeczywisty

concrete [n, C] - beton

condected tour - wycieczka z pilotem/przewodnikiem

conditional [adj] - 1. warunkowy; 2. uzależniony (od czegoś)

conditional [n, C] - okres warunkowy (termin gramatyczny)

condition [n, U/C] - 1. stan; 2. sytuacja; 3. warunek

condition [v] - 1. warunkować; 2. uzależniać

conductibility [n, U] - przewodnictwo;

conduct oneself - zachowywać się

conductor [n, C] - 1. przewodnik; 2. konduktor; 3. dyrygent

conduct [n, U] - 1. zachowanie, postępowanie; 2. prowadzenie, sposób przeprowadzenia

conduct [v] - 1. przeprowadzać, prowadzić; 2. przewodzić (np. prąd)

confidential communication - informacje poufne (kat.: prawo)

confidentiality [n, U] - poufność, zachowanie tajemnicy

confidentiality [n, U] - poufność, zachowanie tajemnicy

confidentially [adv] - w zaufaniu, poufnie

confidential [adj] - 1. poufny, tajny; 2. zaufany

confidential [adj] - tajny, poufny

confined space - przestrzeń zamknięta dla osób nieuprawnionych

confinement [n, U] - zamknięcie, ograniczenie, uwięzienie

confine [v] - 1. ograniczać; 2. zamykać, ograniczać czyjąś wolność, solitary confinement - odosobnienie, izolacja (np. w zakładzie karnym)

conjunctiva [n, C] - spojówka

conjunctivitis [n, U] - zapalenie spojówek

consequential [adj] - 1. będący skutkiem, rezultatem; 2. ważki, istotny

consequently [adv] - w rezultacie, w konsekwencji (na ogół na początku zdania)

consequent [adj] - będący skutkiem, rezultatem (niestosowane jako odpowiednik "konsekwentny" w odniesieniu do ludzi)

considerate [adj] - miły, troskliwy

consideration - 1. wzgląd; 2. rozwaga, przemyślenie; 3. świadczenie, wynagrodzenie

consider [v] - 1. uważać; 2. rozważać, brać pod uwagę

consistency [n, U] - 1. zwartość, spoistość; 2. konsystencja, gęstość; 3. konsekwencja, spójność (np. działań, argumentów)

consistently [adv] - stale, niezmiennie, ustawicznie

consistent [adj] - 1. konsekwentny; 2. spójny, zgodny

consistent [adj] - stały, niezmienny

consist of [v] - składać się z

constraints [n, pl] - więzy

constraint [n, C] - 1. ograniczenie; 2. poczucie skrępowania

constrain [v] - 1. zmuszać; 2. ograniczać, krępować

container [n, C] - 1. pojemnik, zbiornik; 2. kontener; 3. naczynie

containment [n, C] - 1. obudowa; 2. komora; 3. przestrzeń zamknięta; 4. zamknięcie, odcięcie;

contain [v] - 1. zawierać, obejmować; 2. hamować, powstrzymywać

contour [n, C] - 1. kształt, kontur; 2. poziomica (na mapie)

contour [v] - kształtować, tworzyć zarys

contractor [n, C] - dostawca towarów i usług, kontrahent, zleceniobiorca, podwykonawca

contract [n, C] - umowa, kontrakt

contradiction [n, U] - sprzeczność, zaprzeczenie

contradictory [adj] - sprzeczny

contradict [v] - zaprzeczać, przeczyć, dementować

contribute [v] - 1. przyczyniać się, mieć swój wkład; 2. wspierać, ofiarowywać; 3. wpłacać

contribution [n, C/U] - 1. wkład, udział; 2. wsparcie, wkład; 3. wpłata

contributory factor - czynnik dodatkowy

contributor [n, C] - osoba wnosząca wkład lub wspierająca coś

control [n] - 1. sterowanie, regulacja, utrzymywanie w określonym zakresie; 2. konŹtrola, sprawdzanie; 3. regulator

control [v] - 1. sterować, regulować, panować nad czymś; 2. kontrolować, sprawdzać

convection [n, U] - konwekcja

convective [adj] - konwekcyjny

cooldown [n] - proces stygnięcia

cool down [v] - 1. stygnąć; 2. ochładzać

coordinate [v] - koorodynować

coordination [n, U] - koordynacja

coordinator [n, C] - koordynator

cope (with sth) [v] - radzić sobie (z czymś)

corrective appliances - przyrządy korekcyjne, (tu: korygujące wzrok okulary, soczewki kontaktowe, itp.)

corrective [adj] - korygujący, korekcyjny

correct [adj] - prawidłowy

correct [v] - korygować, poprawiać

correspondence - korespondencja

correspondence [n, C or U] - 1. zgodność; 2. korespondencja

correspondent [n, C] - korespondent

correspondingly [adv] - odpowiednio, analogicznie

corresponding to - odpowiadające (czemuś)

corresponding [adj] - odpowiedni (odpowiadający czemuś), analogiczny

correspond [v] - 1. odpowiadać czemuś; 2. korespondować

correspond [v] - odpowiadać

corrode [v] - korodować, przeżerać

corrosion [n, U] - korozja

corrosive [adj] - żrący

corrosive [adj] - żrący, gryzący, powodujący korozję

corrosive [n, C] - środek żrący

counteraction [n, U] - przeciwdziałanie

counteract [v] - przeciwdziałać;

counter clerk - kasjer

counter [n, C] - 1. lada, kontuar; 2. okienko (np. na poczcie); 3. pionek do gry

counter [v] - 1. przeciwdziałać; 2. przeciwstawiać się; 3. kontrować

coverage [n, U] - 1. zabezpieczenie, polisa; 2. relacja (medialna)

cover for sb - zastępować kogoś

cover workers - pracownicy tymczasowi, zastępczy

cover [n, C] - 1. nakrycie, pokrywa; 2. okładka; 3. przykrywka (nielegalnej aktywności)

cover [v] - 1. uwzględnić, obejmować; 2. zakryć; 3. pokryć (koszty); 4. zajmować (obszar)

crafty [adj] - chytry, podstępny

craft [n, C/U] - 1. rzemiosło; 2. wyrób rzemieślniczy

craft [v] - wytwarzać ręcznie

cramp [n, C] - skurcze, kurcze

cramp [v] - hamować, ograniczać

crease [n, C] - 1. zagięcie; 2. zagniecenie, zmarszczka

crease [v] - 1. zagnieść; 2. zmarszczyć

credibility [n. U] - wiarogodność

credible [adj] - 1. wiarygodny (źródło); 2. wiarygodny (świadek)

crucially [adv] - co najważniejsze

crucial [adj] - kluczowy, decydujący;

customer support - obsługa, wsparcie klienta

customer [n, C] - klient - nabywca

customisable [adj] - dający się ustawić, dostosować

customise [v] - dostosować, ustawić

custom made - zrobiony na specjalne zamówienie

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60421329