ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

D

damages [n, pl] - odszkodowanie

damage [n, U] - 1. uszczerbek, uszkodzenie

damage [v] - 1. uszkodzić, zniszczyć; 2. szkodzić, narazić na szwank

damp sth down - tłumić (ogień, uczucie)

damp [adj] - 1. wilgotny; 2. chłodny, bez entuzjazmu

damp [n, U] - wilgoć

damp [v] - 1. zwilżyć; 2. studzić, osłabić (np. czyjś zapał)

data transfer - transmisja danych

data [n, U] - dane

date [n, C] - data, date of commencement - data wejścia w życie, to date - do chwili obecnej

date [v] - datować, określać datę

dealer [n, C] - handlarz

deal in [v] - handlować (czymś)

deal with [v] - postępować z, radzić sobie z

deal [n, C] - 1. porozumienie, umowa; 2. transakcja

decay [v] - 1. gnić, rozkładać się; 2. próchnieć; tooth decay - próchnica

deck [n, C] - 1. pomost; 2. pokład; 3. talia kart

deck [v] - dekorować, zdobić

decomission [v] - wycofać z eksploatacji

decontaminate [v] - odkażać

decontamination [n, U] - odkażanie, dekontaminacja

defective [adj] - wadliwy, latent defect - wada ukryta, sight defect - wada wzroku

defect [n, C] - wada, defekt

defect [v] - przejść na stronę wroga, konkurencyjnej partii itp.

dehydrate [v] - odwodnić, pozbawić zawartości wody

deliberately [adv] - 1. celowo, umyślnie, specjalnie

deliberate [adj] - 1. celowy, zamierzony; 2. rozważny

deliberate [v] - rozważać, dyskutować

demanding [adj] - czasochłonny, wymagający, absorbujący

demand [n, C] - 1. wymaganie, żądanie; 2. popyt, roszczenie

demand [v] - wymagać, żądać

demolish [v] - 1. burzyć; 2. obalać

demolition [n, U] - 1. rozbiórka; 2. obalenie (np. argumentu)

demonstrate [v] - 1. pokazywać, demonstrować; 2. udowodnić, wykazać; 3. brać udział w demonstracji

demonstration [n, C or U] - 1. pokaz, demonstracja (np. siły); 2. manifestacja, demonstracja

demountable [adj] - możliwy do demontażu, składany

demount [v] - demontować

deploy [v] - umieścić, rozmieścić

derived (from) - pochodzący (z), uzyskany (z), wywodzący się (z)

derive [v] - 1. pochodzić, wywodzić się; 2. uzyskiwać, czerpać

derogate [v] - umniejszać

derogation [n, C] - 1. odstępstwo, naruszenie; 2. pomniejszenie, ujma

derogatory [adj] - naruszający (prawo); 2. umniejszający

design [n, C] - 1. (specyficzny) wygląd; 2. projekt; 3. konstrukcja

design [v] - projektować

desirability [n, U] - atrakcyjność

desirable [adj] - pożądany

desired effect - zamierzony efekt

desire [v] - pożądać, pragnąć; Desire [n, U]

destroy [v] - niszczyć, burzyć

destruction [n, U] - zniszczenie

destructive [adj] - niszczący, destrukcyjny

deteriorate [v] - pogorszyć się

deterioration [n, U] - 1. pogorszenie się stanu (np. pacjenta, sprzętu); 2. pogorszenie

determination [n, U] - 1. określenie, wyznaczenie; 2. determinacja, zdecydowanie

determined [adj] - 1. wyznaczony; 2. określony; 3. zdeterminowany, zdecydowany -

determine [v] - 1. ustalić; 2. wyznaczyć, określić; 3. determinować, warunkować

detrimental [adj] - szkodliwy

detrimental [adj] - szkodliwy, krzywdzący;

detriment - to the detriment of... - ze szkodą dla...; without detriment to... - bez uszczerbku dla...

detriment [n, U] - szkoda, krzywda

developed [adj] - rozwinięty

development [n, U] - 1. rozwój; 2. postęp; 3. [C] dzielnica, osiedle

develop [v] - tworzyć, rozwijać;

device [n, C] - 1. przyrząd, urządzenie lub jego część; 2. przedmiot lub materiał, z którego jest zbudowany

diary [n, C] - dziennik

die a natural death - umrzeć śmiercią naturalną

digester [n, C] - 1. komora fermentacyjna; 2. Warnik

digitise [v] - poddawać procesowi cyfryzacji, digitised - zdygitalizowany, cyfrowy

digit [n, C] - cyfra

dimension [n, C] - wymiar

direct debit - zlecenie stałe (zapłaty)

directly [adv] - bezpośrednio

direct [adj] - bezpośredni

direct [v] - prowadzić, kierować

disadvantaged [adj] - znajdujący się w złej sytuacji, nieuprzywilejowany

disadvantageous [adj] - niekorzystny

disadvantage [n, C] - 1. niekorzystna pozycja; 2. wada, negatywna strona (czegoś), be at a disadvantage - być w niekorzystnej sytuacji

discharge [n, C] - 1. odesłanie, zwolnienie; 2. wyciek, rozładunek, wystrzał, opróżnienie; 3. [U] zwolnienie z obowiązku

discharge [v] - 1. odesłać kogoś, zwolnić z pracy, ze służby; 2. wypuścić, rozładować, opróżnić, (wy)strzelić; 3. zwolnić z obowiązku

discriminate sth from sth - odróżnić coś od czegoś

discrimination [n, U] - 1. dyskryminacja; 2. Rozróżnienie

discriminatory [adj] - 1. dyskryminujacy; 2. różnicujący

disease [n, C] - choroba

disinfectant [n, C] - środek dezynfekujący

disinfection [n, U] - dezynfekcja

disinfect [v] - dezynfekować

disintegrate [v] - rozpaść się

disintegration [n, U] - rozpad

dismantle [v] - demontować, rozłożyć na części

dismantle [v] - zdemontować, rozebrać, rozbroić

disorderly (adj) - nieuporządkowany (np. pokój)

disorder [n, C] - 1. nieporządek, zamieszanie; 2. zaburzenie, schorzenie

disparate [adj] - rozbieżne

disparity [n, C] - różnica, rozbieżność

dispenser [n, C] - dozownik, podajnik;

dispense [v] - rozdawać, wydawać

display cabinet - gablota

display screen equipment - urządzenia wyposażone w monitory ekranowe

display [n, C] - 1. ekran monitora; 2. wystawa sklepowa; 3. zobrazowanie, przedstawienie

display [v] - wyświetlać, pokazywać

disposal of waste - usuwanie odpadów

disposal [n, U] - 1. pozbywanie się, usuwanie; 2. wywóz; 3. sprzedaż

dispose of sth [v] - pozbywać się czegoś, usuwać coś, likwidować coś

disruption [n, C or U] - 1. zakłócenie; 2. zamęt, nieporządek

disruptive [adj] - zakłócający (spokój, działanie czegoś)

disrupt [v] - zakłócać

disseminate [v] - rozpowszechniać, szerzyć

dissemination [n, U] - rozpowszechnianie, propagowanie

distribute [v] - rozdawać, wydawać

disturbance [n, C or U] - 1. zakłócenie; 2. zajście (zakłócające porządek), abdominal disturbance - dolegliwości w okolicach jamy brzusznej; social disturbance - zamieszki społeczne

disturb [V] - 1. zakłócać, zaburzać; 2. przeszkadzać

diverse [adj] - różnorodny, zróżnicowany

diversification [n, U] - zróżnicowanie, urozmaicenie

diversify [v] - urozmaicać, różnicować

diversity [n, U] - różnorodność, zróżnicowanie

DNEL (Derived No-Effect Level) - poziom niepowodujący zmian w środowisku, czyli najwyższy dopuszczalny poziom narażenia ludzi na daną substancję

domesticated animals - zwierzęta domowe

domesticate [v] - udomawiać

domestic [adj] - 1. domowy; 2. wewnętrzny, krajowy

download [v] - ściągać (np. z internetu)

downstairs [adv] - 1. na dół (po schodach), w dół (po schodach); 2. na dole, poniżej, piętro niżej; 3. dół domu (parter)

draughts - warcaby

draught [n, U] (US - draft) - ciąg powietrza, przeciąg, podmuch

draw blood - 1. pobrać krew; 2. przelać krew

drawing up - sporządzanie, przygotowywanie

draw on [v] - czerpać, korzystać z czegoś

draw up [v] - sporządzić, przygotować, nakreślić

draw [n, C] - 1. wypłata; 2. atrakcja; 3. remis; 4. loteria, losowanie

draw [v] - 1. rysować; 2. ciągnąć; 3. zremisować

draw [v] - 1. wyciągać (np. pieniądze); 2. przyciągać; 3. rysować; 4. remisować; 5. draw breath - wziąć oddech; draw conclusions - wyciągać wnioski; draw attention - przyciągać uwagę; draw on experience - polegać na doświadczeniu

drowsiness [n, U] - senność;

drowsy [adj] - senny

drug [n,C] - 1. lek, środek farmaceutyczny; 2. narkotyk; [v] - podać narkotyk

duct [n, C] - przewód, kanał, rura

due - oczekiwany, spodziewany

due to (sth) - spowodowany (czymś)

dumping [n, U] - 1. dumping; 2. pozbywanie się

dumpster [n, C] - kontener na śmieci

dump [v] - 1. wyrzucać, pozbywać się; 3. (coll) zerwać z kimś

durability [n, U] - trwałość

durable [adj] - trwały, wytrzymały

duration [n, U] - czas trwania

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59397602