ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

E

easilyaccessible - łatwo dostępny

eccentrically [adv] - 1. nierównomiernie, nie na środku; 2. dziwnie, ekscentrycznie

eccentric [adj] - 1. usytuowany z dala od osi/środka; 2. dziwny, ekscentryczny

elaborate [adj] - wyszukany

elaborate [v] - rozwinąć wypowiedź, udzielić szczegółów

elbow [n,C] - 1. łokieć; 2. kolanko (hydrauliczne)

element [n, C] - 1. element, część; 2. pierwiastek (chem., filozof.); 3. żywioł

elevate [V] - podnieść na wyższy poziom (dosłownie lub w przenośni)

emacipation [n, U] - emancypacja, wyzwolenie

emancipate [v] - wyzwolić, emancypować

EMC (Electromagnetic Compatibility) - kompatybilność elektromagnetyczna

emergency [n, U] - 1. sytuacja awaryjna, wypadek; 2. (med.) przypadek wymagający natychmiastowego działania

EMF (Electromagnetic Field) - pole elektromagnetyczne

emotional disturbance - choroba umysłowa

employee [n, C] - pracownik

employer [n, C] - pracodawca

employment age - wiek zatrudnienia

employment [n, U] - 1. zatrudnienie; 2. używanie, stosowanie

employ [v] - 1. zatrudniać (pracowników); 2. używać, stosować (np. metodę)

enable [v] - 1. umożliwiać; 2. włączać

encounter [n, C] - spotkanie

encounter [v] - natknąć się, spotkać się

encouragement [n, U] - zachęta

encourage [v] - zachęcać, popierać, dodawać odwagi

endanger [v] - zagrażać, wystawiać na niebezpieczeństwo

engagement [n, C] - 1. umówione spotkanie, zobowiązanie; 2. zaręczyny; 3. zatrudnienie, angaż; 4. zaangażowanie, get engaged - zaręczyć się;

engage the enemy - zaatakować, nawiązać walkę z wrogiem -

engage [v] - 1. angażować, włączać; 2. zajmować się, podejmować; 3. zatrudniać; 4. rezerwować (pokój)

engineering [n, U] - technika, inżynieria

engineer [n, C] - technik, inżynier

enhancement [n,U] - polepszenie, usprawnienie

enhance [v] - poprawić, polepszyć, usprawnić, podnieść na wyższy poziom

enriching [adj] - ubogacający;

enrich [v] - wzbogacać;

en route - w drodze, po drodze

ensure [v] - 2. zapewnić, gwarantować, zabezpieczyć, 2. upewnić się;

entail [v] - 1. wymagać; 2. pociągać za sobą

enteric bacteria - bakterie jelitowe

enteric diarrhea - biegunka w przebiegu zakażenia układu pokarmowego

enterprise [n, C or U] - 1. przedsiębiorstwo; 2. przedsięwzięcie, projekt; 3. przedsiębiorczość, free enterprise - wolna inicjatywa

enterprising [adj] - przedsiębiorczy

entirely [adv] - w pełni, całkowicie

entire [adj] - cały, całkowity

entitled to - uprawniony do

entitlement [n, U] - uprawnienie, upoważnienie

entitle [v] - 1. nadawać tytuł; 2. upoważniać, uprawniać

entity [n, C] - 1. jednostka; 2. istota; podmiot

environment [n, C] - środowisko, otoczenie

equipment [n, U] - 1. sprzęt, narzędzia; 2. wyposażenie; 3. ekwipunek

equipped [adj] - wyposażony

equip [v] - wyposażać

erect [adj] - prosty, wyprostowany

erect [v] - 1. montować, instalować; 2.wznosić; 3. ustawiać pionowo

establishment [n, C/U] - 1. organizacja, instytucja, przedsięwzięcie biznesowe; 2. grupa ludzi mająca władzę, wpływy, itp. 3. ustanowienie, ustalenie

establish [v] - 1. ustanowić, rozpocząć; 2. ustalić (np. fakty, zasady, system)

ethnic groups - grupy etniczne

evaluate [v] - oceniać, szacować

evaluation [n, U] - 1. ocena, ewaluacja; 2. szacunek

event [n, C] - 1. przypadek, wypadek; 2. wydarzenie

even [adj] - 1. równy; 2. parzysty

even [adv] - nawet

even [v] - wyrównać

evolutionary [adj] - ewolucyjny

evolution [n, U] - ewolucja

evolve [v] - 1. wydzielać, emitować; 2. ewoluować, rozwijać

exacerbation [n, U] - pogorszenie

examination [n, C] - 1. badanie; 2. kontrola; 3. egzamin; 4. przesłuchanie

examine [v] - 1. badać, sprawdzać; 2. przyglądać się, oglądać

exarcerbate [v] - pogorszyć, zaognić

exceptional [adj] - wyjątkowy

exception which proves the rule - wyjątek potwierdzający regułę

exception [n, C] - wyjątek

exert [v] - 1. wpływać, wywierać nacisk; 2. stosować

exert [v] - stosować siłę, wywierać nacisk, dokładać starań

exhaustive [adj] - wyczerpujący

exhaust pipe [n, C] - rura wydechowa

exhaust [n, C] - 1. wydech; 2. wylot

exhaust [v] - wyczerpać (kogoś, zapasy)

exhibition [n, C] - 1. wystawa; 2. pokaz

exhibitor [n, C] - wystawca

exhibit [n, C] - 1. eksponat; 2. wystawa

exhibit [v] - 1. wystawiać, pokazywać; 2. wykazywać (cechy)

experience [n, U/C] - doświadczenie

experience [v] - doświadczać

explicitly [adv] - otwarcie, jednoznacznie

explicit [adj] - 1. otwarty, jawny; 2. bezpośredni; explicit content - treści nieodpowiednie dla dzieci

explode [v] - wybuchać

exploitation [n, U] - wykorzystanie, labour exploitation - wykorzystywanie do pracy/praca przymusowa, exploitation hollow - wyrobisko

exploit [v] - 1. wykorzystać; 2. eksploatować

explosion [n, C] - wybuch

explosive [adj] - 1. wybuchowy; 2. zapalny, niebezpieczny

explosive [n, C] - materiał wybuchowy

exposed to [adj] - wystawiony na (działanie), narażony na (działanie)

expose oneself - obnażyć się

expose to [v] - wystawiać na (działanie), narażać na (działanie)

expose [v] - 1. wystawiać na działanie; 2. odsłaniać; 3. demaskować

exposure [n, U] - 1. ekspozycja, narażenie; 2. ujawnienie, zdemaskowanie

extraction fan [n, C] - okap z wentylatorem

extraction [n, C, U] - 1. ekstrakcja; 2. wyrwanie zęba; 3. pochodzenie; 4. wymuszenie; 5. wyciąg; 6. odsysanie

extract [n, C] - 1. urywek, fragment tekstu; 2. ekstrakt, wyciąg

extract [v] - 1. wyciągać, uzyskiwać; 2. odsysać; 3. wydobywać (np. ropę naftową); 4. dokonywać ekstrakcji; 5. wyrywać (zęba); 6. wymuszać siłą

extremities [n, PL] - kończyny

extrinsic [adj] - zewnętrzny

extrusion (n, U) - wytłaczanie, wyciskanie

eye and eyesight test - kontrola oczu i wzroku

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58428146