ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

H

hamper [n, C] - kosz z przykrywką

hamper [v] - utrudniać, przeszkadzać

handhold [n, U/C] - 1. podparcie (się) (rękami); 2. podpórka, uchwyt

handicapped workers - pracownicy niepełnosprawni

handicapped [adj] - niepełnosprawny , upośledzony

handicap [n, C] - 1. upośledzenie; 2. przeszkoda, utrudnienie; 3. handicap

handle [n, C] - 1. pokrętło; 2. rączka, uchwyt

handle [v] - 1. obchodzić się z; 2. radzić sobie z; 3. manipulować

handling fee - opłata manipulacyjna

handling [n, U] - 1. ręczny przeładunek / transport; 2. stosowanie, używanie

harassment [n, U] - 1. napastowanie (seksualne); 2. nękanie, prześladowanie;

harass [v] - 1. napastować; 2. nękać, prześladować

haste makes waste - "Gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"

hazard lights - światła awaryjne

hazardous wastes - odpady niebezpieczne

hazardous [adj] - 1. niebezpieczny, stwarzający zagrożenie, którego nie da się uniknąć; 2. ryzykowny

hazard [n, C] - 1. niebezpieczeństwo, zagrożenie; 2. hazard

health/safety hazard - zagrożenia dla zdrowia/bezpieczeństwa

health surveillance - opieka lekarska

hearing-impaired person - osoba z wadą słuchu

heartburn [n, U] - zgaga

heater [n, C] - grzejnik

heat stroke - udar cieplny

heat [n, U] - ciepło, żar

height [n, C or U] - 1. wysokość; 2. wzrost; 3. wyżyna, wzniesienie

heritable [adj] - dziedziczny

heritage [n, U] - dziedzictwo, spuścizna

hide and seek - zabawa w chowanego

hierarchy [n, U] - hierarchia

highly [adv] - wysoce, bardzo

high [adj] - wysoki

hinder [v] - 1. utrudniać; 2. hamować, przeszkadzać

hindrance [n, U] - utrudnienie, przeszkoda, without let or hindrance - bez żadnych przeszkód

hire purchase - kupno na raty

hit the deck - rzucić się na ziemię

holder [n, C] - 1. posiadacz; 2. oprawka, etui; 3. uchwyt

hold [n, C] - ładownia, luk

hold [v] - 1. posiadać; 2. trzymać, 3. obchodzić się

horticultural [adj] - 1. ogrodniczy; 2. sadowniczy

horticulture [n, U] - 1. ogrodnictwo; 2. sadownictwo

hose [n,C] - przewód - wąż; szlauch

host [n, C] - 1. gospodarz (domu, programu telewizyjnego); 2. żywiciel (biol.); 3. główny komputer (techn.);

host [n, C] - 1. gospodarz, pan domu; 2. (biol.) nosiciel zarazków, żywiciel pasożytów; 3. (komp.) komputer główny; stacja bazowa

host [v] - gościć, żywić

housekeeping [n, U] - prace domowe (szerzej: sprzątanie, oczyszczanie)

How are you coping? - Jak sobie radzisz?

humidifier [n, C] - nawilżacz powietrza

humidity [n, U] - wilgotność;

humid [adj] - wilgotny, parny

humiliate [v] - poniżać;

humiliating [adj] - poniżający

humiliation [n, U] - poniżenie, upokorzenie;

humility [n, U] - pokora;

hydroxide [n, C] - wodorotlenek

hypersensitisation [n, U] - stan nadwrażliwości

hypersensitive [adj] - nadwrażliwy

hypertension [n, U] - nadciśnienie;

hypertensive [adj] - nadciśnieniowy

hype sth up [v] - tworzyć szum wokół czegoś, nadmiernie coś chwalić (publicznie)

hype [n, U] - szum medialny, sztucznie tworzona euforia

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427461