ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

I

I can't bear it - nie mogę tego znieść

identifiable [adj] - 1. zauważalny; 2. rozpoznawalny

identify [v] - 1. rozpoznać; 2. zidentyfikować; 3. napotkać, dostrzeć, zauważyć

I don't want to impose myself - Nie chcę się narzucać

ignite [v] - zapalić

ignition [n, U/C] - 1. zapłon (reakcja); 2. zapłon (system w samochodzie)

ill-mannered [adj] - źle wychowany

illiterate [adj] - 1. niepotrafiący pisać i czytać; 2. nieczytelny

illuminate [v] - oświetlić

illuminating - świecący, oświetlający

illumination [n, U] - 1. oświetlenie; 2. iluminacja

immature [adj] - niedojrzały

immediately [adv] - nagle, pilnie, natychmiast

immediate [adj] - 1. bezpośredni; 2. najbliższy; 3. nagły, natychmiastowy, pilny

immunisation [n,U] - uodpornienie, np. przez podanie szczepionki

immunosupressant [n, C] - immunosupresant, lek obniżający odporność

immunosupressed [adj] - z obniżoną odpornością

immunosupressive [adj] - obniżający odporność

impact [n, U/C] - 1. wpływ, efekt; 2. uderzenie, zderzenie

impact [v] - 1. mieć wpływ na; 2. uderzyć w coś

impairment [n, U] - upośledzenie, pogorszenie, osłabienie

impair [v] - pogarszać, wpływać ujemnie na

imperative [adj] - konieczny, niezbędny

imperative [n] - 1. imperatyw; 2. tryb rozkazujący

impervious [adj] - 1. nieprzepuszczalny; 2. nieczuły, niewrażliwy; 3. oporny, odporny (na argumenty)

implementation [n, U] - wprowadzenie w życie, wdrożenie, zastosowanie

implement [n, C] - narzędzie, przyrząd

implement [v] - wprowadzać w życie, wdrażać, stosować

impose [v] - 1. nakładać, 2. narzucać

impotent [adj] - 1. bezsilny; 2. cierpiący na impotencję

improvement [n, U] - 1. proces poprawy; 2. [U] wprowadzone ulepszenie

improve [v] - poprawić, polepszyć

in/under the circumstances - w tych okolicznościach

in a bind - w trudnej sytuacji, tarapatach

in accordance with - zgodnie z

inactive [adj] - nieczynny, nieaktywny

inadequate - nieodpowiedni, niewystarczający

in a manner of speaking - w pewnym sensie

in any event = at all events - w każdym przypadku

inappropriate [adj] - niewłaściwy, niestosowny

in a secure manner - w bezpieczny sposób

inaudible [adj] - niesłyszalny

incapable (of) [adj] - niezdolny (do)

incentive [n, C or U] - motywacja, zachęta

incentivise(-ze) [v] - zachęcać (do czegoś), propagować

incentivizing - zachęcanie (do czegoś), propagowanie

incinerate [v] - spalić doszczętnie

incineration [n, U] - spalenie, spopielenie

incinerator [n, C] - piec do spopielania

inclement [adj] - 1. (o pogodzie) brzydka, zimna, burzowa; 2. bezwzględny, zimny

include [v] - 1. włączać, zawierać; 2. obejmować

including - łącznie z...; włączając...

incorporate [v] - 1. włączyć, wcielić; 2. zawierać, obejmować; 3. tworzyć spółkę, firmę

incorporation [n, U] - 1. wcielenie; 2. utworzenie spółki, firmy, inc. (incorporated) - forma prawna spółki akcyjnej, szczególnie w USA

incredible [adj] - niewiarygodny, niezwykły

incur [v] - narażać się na, ponosić (np. koszty, straty)

indicate [v] - wskazywać, wykazywać

indicative [adj] - indykatywny, wskazujący na coś, dowodzący

indicator [n, C] - 1. wskaźnik; 2. czujnik; 3. kierunkowskaz

indirectly [adv] - pośrednio

individual protective measures - indywidualne środki ochronne

individual [adj] - indywidualny, poszczególny

individual [n, C] - jednostka, osoba

indoors [adv] - wewnątrz, w pomieszczeniu

indoor [adj] - wewnętrzny; 2. związany z tym co wewnątrz, w pomieszczeniu (indoor party, indoor plant)

inducement [n, C] - bodziec, zachęta

induce [v] - 1. być przyczyną; 2. wywołać; 3. namawiać, nakłaniać

induction period - okres wprowadzający pracownika w jego obowiązki, etc.

induction [n, U] - wywołanie, spowodowanie

in favour of sb - na czyjąś korzyść

infection [n, c] - infekcja

infectious [adj] - zaraźliwy, zakaźny, infectious abortion - poronienie zakaźne

infective [adj] - zakaźny

infectivity [n, U] - zaraźliwość

infertile [adj] - bezpłodny

inflame [v] - rozpalić, palić

inflammation [n, U] - zapalenie (med.)

inflammatory [adj] - zapalny

influence [n, C] - wpływ, oddziaływanie

influence [v] - wpływać, oddziaływać

influential [adj] - wpływowy

in focus/out of focus - ostry/nieostry, rozmazany (obraz, fotografia)

information overload - szum informacyjny, przeciążenie informacyjne

ingestion [n, U] - przyjmowanie (przez usta)

ingestion [n, U] - spożycie pokarmu, połknięcie

ingest [v] - przyjmować (np. pokarm)

ingest [v] - spożyć, połknąć

in good condition - w dobrej formie

inhaled air - powietrze wdychane

inhaler [n, C] - inhalator

inhale [v] - 1. wdychać, robić wdech; 2. pożerać

inherently [adv] - nieodłącznie, nierozłącznie, z natury

inherent [adj] - wrodzony, naturalny, nieodłączny, nierozerwalnie związany z

inherit [v] - odziedziczyć, dostać w spadku

initially [adv] - początkowo

initial [adj] - 1. wstępny; 2. początkowy; 3. pierwszy

initial [n, C] - inicjał

initiate [v] - zapoczątkować, zainicjować

in line with (something) - zgodnie z (czymś), odpowiednio do (czegoś)

innovate [v] - wprowadzać innowacje

innovation [n, C or U] - innowacja

innovative [adj] - 1. innowacyjny, nowatorski; 2. wprowadzający innowacje

inoperative [adj] - niedziałający

input [n, C or U] - 1. wkład, udział; 2. wejście (np. na kabel w komputerze); 3. dane wejściowe

input [v] - wprowadzać (np. dane)

in question - dany, omawiany, rozpatrywany

in reference to - w nawiązaniu do

in service - używany, działający

insignificant [adj] - nieistotny

instability [n, U] - niestabilność, nierównowaga

institute [n, C] - instytut

institute [v] - 1. wprowadzić, ustanowić; 2. założyć; 3. wprowadzić (na stanowisko)

institutionalise [v] - 1. ustanowić; 2. umieścić w zakładzie dla psychicznie chorych/domu opieki

insufficient [adj] - niewystarczający, niedostateczny

insult - [n, U/C]

insult - [v]

intenstine [n, C] - jelito

interfere [v] - przeszkadzać

interfere [v] - zakłócać

interlock [n, C] - urządzenie ryglujące, blokada

intermediary [n, C] - pośrednik

internerence [n, U] - zakłócenia

interplay [n, C] - wzajemne oddziaływanie

interruption [n, U] - przerwanie, przeszkodzenie

interrupt [v] - przerywać, przeszkadzać

intersex [adj] - interpłciowy

interval [n, C] - 1. przedział, odstęp czasowy; 2. przerwa

in the event of... - na wypadek...

in the framework of - w ramach

intimidate [v] - 1. zastraszać; 2. onieśmielać

intimidation [n, U] - 1. zastraszanie; 2. onieśmielanie;

intoxicated - zamroczony alkoholem

introduce [v] - 1. wprowadzać; 2. przedstawiać

introduction [n, C] - 1. wprowadzenie, wstęp; 2. przedstawienie (się)

inventory book [n, C] - księga inwentarzowa

inventory [n, C] - 1. wykaz, inwentarz, spis rzeczy

invisible [adj] - niewidoczny

involvement [n, U] - (in/with sth) udział (w czymś), zaangażowanie (w coś)

involvement [n, U] - 1. zaangażowanie, włączenie; 2. udział; 3. związek (miłosny)

involvement [n, U] - zaangażowanie

involve [v] - 1. dotyczyć, obejmować; 2. wciągać, wmieszać. What is involved? - Co się z tym wiąże? What does this job involve? - Na czym polega ta praca?

involve [v] - 1. wiązać się z, pociągać za sobą; 2. dotyczyć; 3. zawierać (w sobie)

irreconcilable [adj] - 1. nierozwiązywalny, nieprzejednany; 2. niedające się (ze sobą) pogodzić

irrelevant [adj] - 1. nieważny, nieistotny; 2. niezwiązany (z tematem)

irritability [n, U] - drażliwość

irritable [adj] - drażliwy

irritant [adj] - drażniący

irritant [n, C] - środek drażniący

irritate [v] - 1. drażnić; 2. denerwować, irytować

issue [n, C] - 1. zjawisko, kwestia, temat, sprawa; 2. problem; 3. numer, wydanie (pisma)

issue [v] - 1. wydawać, emitować; 2. wydawać (pismo)

it's a load off my mind - ulżyło mi

it's in the nature of things - taka jest natura rzeczy

it's likely that... - jest prawdopodobne, że...

it occured to me - przyszło mi do głowy

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427190