ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

M

machinery [n, U] - maszyneria, maszyny

maintain [v] - 1. utrzymywać, podtrzymywać; 2. utrzymywać, twierdzić

maintenance works - prace konserwacyjne

maintenance [n, U] - 1. utrzymanie, utrzymywanie; 2. obsługa, konserwacja

make (due) allowance for - uwzględniać, brać pod uwagę

make amends for sth - rekompensować, zadośćuczynić

make an impact on sb - zrobić na kimś duże wrażenie

make arrangements - załatwić, zorganizować

maladjusted [adj] - niedopasowany

malaise [n, U] - apatia, złe samopoczucie

male [adj] - męski

male [n, C] - samiec

manage [v] - 1. kierować, kontrolować; 2. (po)radzić sobie; 3. zarządzać, utrzymywać

manners [n, pl] - maniery

manner [n, U] - 1. sposób; 2. zachowanie

manslaughter [n, C] - zabójstwo

manual handling of loads - dosł. ręczne przemieszczanie ciężkich przedmiotów; w polskich aktach prawnych: ręczne prace transportowe

manufacturer [n, C] - producent, wytwórca

manufacture [n, U/C] - 1. produkcja, wytwarzanie; 2. manufaktura

manufacture [v] - produkować

manure [n, U] - obornik

markings [n, pl] - znaki, oznakowanie

mark [n, C] - 1. oznakowanie; 2. ocena, stopień; 3. ślad, plama

mark [v] - 1. oznakować; 2. zaznaczyć; 3. oceniać (ucznia), poprawiać (wypracowanie, itp.)

mature [adj] - dojrzały

mature [v] - dojrzewać (też wino, ser)

maturity [n] - dojrzałość

meaning [n, C/U] - znaczenie

means [n, pl] - 1. środki, metody, narzędzia; 2. środki finansowe

mean [adj] - 1. okrutny; 2. skąpy; 3. średni

mean [n, C] - wartość średnia

mean [v] - 1. znaczyć; 2. nadawać znaczenie, mieć na myśli; 3. zamierzać coś zrobić; 4. być efektem działania

measurement [n, U] - 1. pomiar, ocena; 2. rozmiar, ilość

measure [n, C] - 1. środek do osiągnięcia celu; 2. ilość; 3. jednostka miary

measure [v] - 1. mierzyć; oceniać; 2. posiadać daną wielkość, rozmiar

medium-sized [adj] - średni, średniego rozmiaru

medium [adj] - 1. średni (stąd M - rozmiar średni ubrań); 2. średnio wysmażony (stek)

medium [n, C] - medium, środek przekazu

meet the requirements - sprostać wymaganiom

membership [n, U] - członkostwo

Member States - państwa członkowskie (Unii Europejskiej)

member [n, C] - członek, member of parliament (MP) - parlamentarzysta (w Wielkiej Brytanii)

membrane [n, C] - błona, membrana

mental breakdown - załamanie nerwowe

mental disorder - zaburzenie psychiczne

mentally unstable - niezrównoważony psychicznie

merger [n, C] - połączenie, fuzja (firm)

merge [v] - łączyć, scalać

metabolic clearance - klirens metaboliczny

metabolic disorders - zaburzenia metaboliczne

metabolic syndrome - syndrom metaboliczny, zespół metaboliczny

metabolic [adj] - metaboliczny

metabolised - metabolizowane

metabolism [n, U] - metabolizm, przemiana materii

migrant [adj] - 1. migracyjny; 2. wędrowny

migration [n, U] - migracja

mild [adj] - łagodny, mild case - łagodny przypadek, to put it mildly - łagodnie rzecz ujmując

misconduct [n, U] - 1. niewłaściwe zachowanie; 2. wykroczenie

mist up/over [v] - zaparować

misty-eyed - z załzawionymi oczami, zapłakany

misty [adj] - mglisty

mist [n, U] - mgła, mgiełka

mitigate [v] - łagodzić

mitigating circumstances - okoliczności łagodzące

mitigating measures - środki łagodzące

mitigating [adj] - łagodzący

mitigation [n, U] - łagodzenie

moisten [v] - zwilżyć

moisture [n, U] - wilgoć

moist [adj] - wilgotny

molten [adj] - stopiony (metal, skała), molten state - stan roztopiony/płynny

morbidity [n, U] - zachorowalność

morbid [adj] - niezdrowy, chorobliwy

more and more - 1. coraz więcej (+ rzeczownik); 2. coraz bardziej (+ przymiotnik), more and more often - coraz częściej

mortar [n, U] - zaprawa murarska

mould [n, C] - forma, wzorzec, szablon

mould [n, U] - pleśń

mould [v] - odlewać, kształtować

mount guard - stanąć na straży

mounting [n, C] - zamontowanie, zamocowanie, zawieszenie

mount [n, C] - mocowanie, punkt mocowania

mount [v] - 1. zamocować, ustawić; 2. wzrastać, rosnąć; 3. zorganizować (atak, protest, wystawę etc.); 4. dosiadać (konia)

mucous membrane - błona śluzowa

mucous [adj] - śluzowaty, śluzowy

mucus [n, U] - śluz

Musculoskeletal Disorders (MSD, MSDs) - choroby układu mięśniowo-szkieletowego

mutual aid - wzajemna pomoc;

mutually [adv] - wzajemnie, wspólnie;

mutual [adj] - wzajemny, wspólny, obopólny;

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426225