ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

P

pacemaker [n, C] - rozrusznik serca

pace oneself - robić coś w określonym tempie

pace up and down - chodzić tam i z powrotem

pace [n, U/C] - 1. tempo; 2. krok; 3. krok (jednostka miary długości=76,2cm)

PAH compounds (polycyclic aromatic hydrocarbons) - WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne)

pale into insignificance - schodzić na dalszy plan

palpitations [n, PL] - palpitacje, kołatanie serca

pamphlet [n, C] - 1. broszura; 2. pamflet

pane [n, C] - szyba, tafla, płyta

parasite (on) [v] - pasożytować (na)

parasite [n, C] - pasożyt

participate [v] - uczestniczyć, brać udział

participation [n,U] - uczestnictwo, udział

particle [n, C] - cząsteczka, cząstka

particulate emission - emisja cząstek stałych

particulate filter - filtr cząstek stałych

particulate [n, C] - cząstka stała

passageway [n, C] - korytarz, przejście

passage [n, C/U] - 1. przejście, przejazd; 2. przeprawa; 3. korytarz, przejście; 4. paragraf, ustęp; 5. uchwalenie (ustawy)

pass away [v] - umierać

pass [n, C] - 1. przepustka (dokument); 2. podanie (sport); 3. przełęcz

pass [v] - 1. mijać, przechodzić/przejeżdżać obok czegoś; 2. podać; 3. spędzać (czas); 4. zdać (egzamin); 5. uchwalić

path [n, C] - ścieżka; on the warpath - na wojennej ścieżce, access path - ścieżka dostępu

pedestrian crossing - przejście dla pieszych

pedestrian [n, C] [adj] - pieszy

peer [n, C] - osoba równorzędna (pod względem stażu, pozycji itp.), rówieśnik

penetrate [v] - 1. przenikać, przedostać się, wnikać; 2. penetrować

penetration [n, U] - 1. przenikanie, przedostanie się, wniknięcie; 2. penetracja

people in need - ludzie potrzebujący

perceive [v] - 1. zauważać; 2. uświadamiać sobie, perceived as... - postrzegany jako...

perceive [v] - widzieć, postrzegać

perceptions [n, C] - 1. wyobrażenie; 2. postrzeganie, percepcja

perception [n, C or U] - 1. postrzeganie; 2. rozumienie; 3. wnikliwość

perceptive [adj] - 1. spostrzegawczy; 2. wnikliwy

performance [n, U] - 1. osiągnięcia, wydajność, wyniki działania; 2. przedstawienie, występ; 3. osiągi, charakterystyka pracy silnika

perform [v] - 1. wykonywać, robic; 2. wypadać (przed kimś); 3. grać (na instrumencie, rolę na scenie)

permeable [adj] - przepuszczalny, przenikalny

permeate [v] - przenikać, przesiąkać

permit [n, U] - pozwolenie, zezwolenie

permit [v] - 1. pozwolić, zezwolić; 2. wydać pozwolenie

perpetrate [v] - popełnić

perpetrator [n, C] - sprawca;

persistent [adj] - uporczywy

persist [v] - trwać (szczególnie coś negatywnego)

phased - stopniowy, wprowadzany w etapach

phase [n, C] - faza, etap

phenomenal [adj] - fenomenalny, nadzwyczajny

phenomenon (pl. phenomena) - zjawisko

physiotherapist [n, C] - fizjoterapeuta

physiotherapy [n, U] - fizjoterapia

pipeline [n, C] - rurociąg

place [n, C] - miejsce

place [v] - umieścić, wprowadzić

placing [n, U] - umiejscowienie, wprowadzenie

plain [adj] - prosty, nieskomplikowany

plant protection products - środki ochrony roślin

plant [n, C] - 1. roślina; 2. fabryka, elektrownia

plant [v] - 1. sadzić, siać; 2. osiedlać

plead the First Amendment - powoływać się na Pierwszą Poprawkę

plugin [n, C] - (dodatek, rozszerzenie programu komputerowego)

plug [n, C] - 1. korek, zatyczka; 2. wtyczka

plug [v] - zatkać

plumber [n, C] - hydraulik

plumbing [n, C] - 1. instalacja wodno-kanalizacyjna; 2. prace hydrauliczne;

policies [n, pl] - strategie, zasady (działania)

policy [n, C] - 1. polityka, strategia; 2. polisa

poorly [adv] - słabo

poor [adj] - 1. biedny; 2. słaby, kiepski, poor thing - biedaczyna, nieszczęśnik

portable [adj] - przenośny

pose a problem - stanowić problem

pose a question - postawić, zadać pytanie

pose risks - stwarzać zagrożenie

pose [n, C] - poza

pose [v] - 1. wywoływać (zagrożenie); 2. stanowić (problem), stawiać (pytanie); 3. udawać, pozować

postponement [n, U] - przełożenie, odroczenie

postpone [v] - przełożyć (na później), odroczyć

postural dizziness - ortostatyczne zawroty głowy

postural [adj] - dotyczący postury

posture [n, U] - postawa ciała

potency [n, U] - 1. siła, moc; 2. potencja

potent [adj] - mocny, mocno działający

poverty [n, U] - bieda

power output - moc generowana

power unit - jednostka napędowa

precast [adj] - prefabrykowany

precautionary [adj] - zapobiegawczy

precaution [n, C] - środek ostrożności

preclude sb from doing sth - uniemożliwiać komuś zrobienie czegoś

preclude [v] - 1. wykluczać, uniemożliwiać; 2. zapobiegać

predetermined [adj] - ustalony z góry

predicted - przewidywany

predictive [adj] - proroczy, przewidujący

predict [v] - przewidywać, przepowiadać

pregnancy [n, C, U] - ciąża

pregnant [adj] - ciężarna, w ciąży

preliminary note - uwaga wstępna

preliminary [adj] - wstępny

premature [adj] - przedwczesny

premise [n,C] - założenie, przesłanka; premises [plural] - siedziba, nieruchomość, teren

prerequisite [n, C] - warunek wstępny

presence [n, U] - 1. obecność; 2. prezencja

present [adj] - obecny

present [n, C] - prezent; [U]

present [v] - 1. stwarzać, powodować; 2. prezentować, przedstawiać; 3. wręczać

press release - informacja dla mediów

presumably [adv] - przypuszczalnie, prawdopodobnie

presume [v] - zakładać, domniemywać, przypuszczać, wnioskować

prevailing [adj] - 1. przeważający; 2. najczęściej spotykany

prevail [v] - . przeważać, dominować; 2. zwyciężać

prevalence [n, U] - powszechne występowanie

prevalent [adj] - powszechny, rozpowszechniony, prevalent fracture - przebyte złamanie

prevention [n, U] - zapobieganie

preventive [adj] - zapobiegawczy, profilaktyczny

prevent [v] - zapobiegać

prior to - przed

prior [adj] - uprzedni, wcześniejszy

private premises - teren prywatny

product life cycle - cykl życia produktu

progeny [n, U] - potomstwo

projection [n, C] - 1. część wystająca; 2. wizja, projekcja, prognoza

project [n, C] - projekt, plan

project [v] - 1. sterczeć, wystawać; 2. przewidywać, oczekiwać, prognozować; 3. rzucać, ciskać

proliferate [v] - 1. mnożyć się; 2. rozprzestrzeniać się, rozchodzić się

proliferation [n, U] - 1. namnażanie się; 2. rozprzestrzenianie się

prolong [v] - przedłużać

promise [n, C] - obietnica

promise [v] - obiecać, as promised - tak, jak obiecałem/obiecałam

promising [adj] - obiecujący

property [n, C] - 1. właściwość, cecha; 2. budynek, nieruchomość; 3. własność, majątek

protection [n, U] - 1. zapewnienie, zabezpieczenie; 2. ochrona, osłona

protective [adj] - 1. ochronny, zabezpieczający; 2. opiekuńczy

protect [v] - chronić, bronić

prove [v] - 1. dowodzić, udowodnić; 2. okazać się (np. + przymiotnik), prove difficult - okazać się trudne

provided for the purpose - przeznaczone do tego (konkretnego) celu

provided that... - zakładając, że...; pod warunkiem, że...

provide for sb - łożyć na kogoś, utrzymywać kogoś

provide [v] - 1. zapewnić; 2. dostarczyć

provisional [adj] - prowizoryczny, tymczasowy

provisions [n, pl] - przepisy

provision [n, C] - 1. postanowienie, przepis prawny zapis, przepis, klauzula; 2. warunek, wymóg, zastrzeżenie ; 3. zaopatrzenie, spełnianie potrzeb; 4. zabezpieczenie, rezerwa

public domain - domena publiczna

pulmonary [adj] - płucny

purchaser [n, C] - kupiec, nabywca

purchase [n, C or U] - 1. zakup, nabytek; 2. kupno, zakup

purchase [v] - kupować, nabywać

purposeful [adj] - celowy, zamierzony
(do sth) on purpose

purpose [n, C] - 1. cel; 2. zamiar, intencja

put into service - wprowadzić do użytku

put into use - wprowadzać do stosowania

put out [v] - generować, produkować (moc)

put sb/sth in jeopardy - narażać kogoś/coś na niebezpieczeństwo

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427895