ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

R

raise [n, C] - podwyżka

raise [v] - 1. podnosić, poddawać pod dyskusję; 2. podnosić, zwiększać; 3. zbierać (pieniądze); 4. hodować (zwierzęta); 5. wychowywać; raise the question of... - poruszać kwestię..., raise your voice - podnosić głos, raise a few eyebrows - budzić zdziwienie

rate [n, C] - 1. stawka, cena; 2. wskaźnik, stopa; 3. tempo; 4. klasa, gatunek

rate [n, U] - 1. tempo; 2. stawka, cena

rate [v] - 1. oceniać; 2. wyceniać, inflation rate - stopa procentowa

rather [adv] - raczej, dość, rather than - niż (w porównaniach)

razor[n.,C] - brzytwa, żyletka, maszynka do golenia

reasonable [adj] - 1. uzasadniony; 2. rozsądny, racjonalny

reason [n, C] - 1. powód; 2. rozsądek; reason with sb - nakłonić kogoś do czegoś używając racjonalnych argumentów; listen to reason - słuchać głosu rozsądku; by reason of - ze względu na; within reason - w granicach rozsądku

received - otrzymany

receive [v] - 1. dostać, otrzymać; 2. przyjąć; 3. uzyskać

reception [n, C or U] - 1. otrzymanie, przyjęcie; 2. przyjęcie, powitanie (np. gości); wedding reception - przyjęcie weselne

recognition [n, U] - 1. uznanie, docenianie; 2. rozpoznawanie

reconcile oneself to sth - pogodzić się z czymś

reconcile [v] - 1. pogodzić (się); 2. rozwiązać (spór)

record [adj] - rekordowy

record [n, C] - 1. akta, protokół; 2. zapis, notatka; 3. archiwum, dokumentacja; 4. rekord

record [v] - 1. zarejestrować, zapisać; 2. zaprotokołować

recourse to [n, U] - uciekanie, odwołanie się do czegoś

recourse to [v] - uciekać się do

recovery vehicle - samochód obsługi technicznej/pomocy drogowej

recovery [n, U] - 1. regeneracja; 2. odzyskanie

recover [v] - 1. dojść do zdrowia; 2. odzyskać

redeployment [n, C] - przeniesienie (w pracy, wojsku)

refer (to) [v] - 1. odnosić się, odwoływać się; 2. przekazywać (sprawę), odsyłać, oddelegować

referee [n, C] - sędzia (piłka nożna)

reference period - okres odniesienia

references [pl] - referencje

reference [n, C] - 1. odsyłacz, przypis; 2. wzmianka, odniesienie; 3. referencja

referred to - określony, opisany

refuel [v] - zatankować

regarding - 1. dotyczący, tyczący się; 2. odnośnie

regardless of - bez względu na
(kind) regards

regard sb/sth as ... - uważać kogoś/coś za ...

regard [n, C] - szacunek

relapses [n, C] - nawroty (choroby)

related (with) [adj] - 1. spokrewniony; 2. powiązany

relate [v] - 1. opowiadać, zdawać relację; 2. wiązać się, lączyć się

relationship [n, C] - 1. oddziaływanie, relacja; 2. związek; 3. pokrewieństwo

relation [n, C] - 1. relacja, sprawozdanie; 2. krewny; 3. stosunek (czegoś do czegoś)

release [n, U] - 1. uwolnienie, wypuszczenie; 2. wyzwolenie; 3. ujawnienie (np. informacji)

release [v] - 1. uwolnić, wypuścić, zwolnić; 2. wyzwolić; 3. ujawnić (np. informację)

relevance [n, U] - 1. znaczenie, ważność; 2. Związek (z tematem)

relevant [adj] - 1. ważny, istotny; 2. powiązany, dotyczący (tematu)

reluctance [N, U] - niechęć

reluctant [adj] - niechętny

remedial [adj] - zapobiegawczy, ochronny

remedy [n, C] - 1. środek, sposób; 2. lek, lekarstwo; 3. wyjście z sytuacji

remedy [v] - 1. naprawić; 2. wynagrodzić; 3. zadośćuczynić

remote access - dostęp zdalny

rendered inoperative - pozbawiony możliwości działania

render [v] - 1. uczynić coś jakimś; 2. sprawiać

renewable [adj] - odnawialny, dający się zastąpić

repeatedly [adv] - wielokrotnie

repeat [v] - powtarzać

replicate [v] - replikować kopiować

replica [n, C] - replika, kopia

report [v] - 1. zgłosić; 2. zgłosić się; 3. raportować; 4. odpowiadać

reproduce [v] - 1. rozmnażać się; 2. odtwarzać, reprodukować

reproduction [n, U] - rozrodczość, rozmnażanie się

reproductive [adj] - reprodukcyjny, rozrodczy, reproductive health - zdrowie reprodukcyjne, reproductive organs - organy płciowe

requirements [n, C] - 1. wymagania, wymogi; 2. zapotrzebowanie, potrzeba

requirement [n, C] - 1. wymóg; 2. cenzus majątkowy; minimal (system) requirements - minimalne wymagania systemowe (na komputerze)

require [v] - 1. potrzebować; 2. żądać; 3. wymagać; 4. domagać się

reroute [v] - kierować w inną stronę

residence permit - prawo pobytu

resistance fighters - bojownicy ruchu oporu

resistance [n, U] - 1. odporność, wytrzymałość; 2. opór; 3. ruch oporu; 4. oporność elektryczna, rezystancja

resistant [adj] - odporny

resist [v] - opierać się

resources [pl] - zasoby: naturalne, finansowe, ludzkie (personel)

resource [n, C] - źródło

respirable [adj] - dający się wdychać, wdychalny

respiratory [adj] - oddechowy, respiratory system - układ oddechowy

respondent [n, C] - 1. respondent; 2. pozwany, osoba, przeciwko której wniesiono wniosek lub apelację w sądzie

respond [v] - 1. reagować, odpowiadać; 2. odpowiadać (np. na list); 3. reagować (na leczenie); I am writing in response to - piszę w odpowiedzi na

response [n,C] - odpowiedź, reakcja

responsive [adj] - 1. reagujący; 2. wrażliwy, wyczulony

rest in peace (RIP) - spoczywać w pokoju

restraint [n, U] - ograniczenie, skrępowanie

restrain [v] - powstrzymywać, ograniczać

restricted area - teren z ograniczonym dostępem

restricted [adj] - ograniczony

restriction [n, C] - ograniczenie, zastrzeżenie

restrictive [adj] - restrykcyjny, ograniczający

restrict [v] - ograniczać

restroom [n, C] - ubikacja, toaleta

rest [n, U] - 1. odpoczynek; 2. przerwa; 3. reszta; 4. podparcie, oparcie

rest [v] - 1. odpoczywać; 2. robić przerwę; 3. podpierać, opierać

retreive [v] - 1. odzyskać, uzyskać, pobrać; 2. poratować, odratować; 3. naprawić, wynagrodzić

retrofitting [n, U] - modernizacja, ulepszanie

retrofit [v] - ulepszać, modernizować

review [n, U/C] - 1. przegląd, inspekcja; 2. rewizja; 3. recenzja

review [v] - 1. dokonywać inspekcji, przeglądać; 2. poddawać kontroli, rewizji; 3. recenzować

revise [v] - 1. korygować; 2. powtarzać (np. materiał do egzaminu)

revision [n, C] - 1. korekta, zmiana, rewizja; 2. powtórka (np. do egzaminu)

rhabdomyolysis [n, U] - rambomioliza

rhinitis [n, U] - nieżyt nosa

rip apart [phrasal verb] - rozerwać (na części)

rip [n, C] - rozdarcie

rip [v] - przerwać, rozerwać

rise [n, C] - podwyżka, wzrost, przyrost

rise [v] - 1. rosnąć, wzrastać; 2. podnosić się; 3. buntować się

risk mitigation - zmniejszenie ryzyka

risky [adj] - ryzykowny, niebezpieczny
(to be) at risk

risk [n, U/C] - 1. prawdopodobieństwo zdarzenia o niepożądanych skutkach; 2. coś lub ktoś, kto może wyrządzić szkodę lub zagrażać bezpieczeństwu, zagrożenie; 3. ryzykant; 4. ryzykowne przedsięwzięcie

risk [v] - 1. narażać (się) 2. ryzykować

robust [adj] - 1. trwały, slidny, mocny; 2. pełen energii, zdrowy, krzepki

rodent [n, C] - gryzoń

rope ladder [n, C] - drabina linowa

rope [n, C] - lina

round trip - podróż tam i z powrotem

rountine [adj] - 1. rutynowy; 2. okresowy

route [n, C] - 1. droga; 2. szlak, trasa

routinely [adv] - 1. rutynowo; 2. okresowo

routine [n, C or U] - 1. rutyna; 2. zwyczaj; 3. układ (choreograficzny), fall into a routine - wpaść w rutynę

royalties [n, pl] - tantiemy

royal [adj] - królewski

rung [n, C] - szczebel drabiny

run [v] - prowadzić, organizować, biec

rupture [n, C] - 1. zerwanie, pęknięcie; 2. (med.) przepuklina

rupture [v] - pęknąć, zerwać się

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427351