ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

 

Angielski dla behapowców

ATEST Ochrona Pracy

Angielski dla behapowców
(słowniczek)

Od stycznia 2010 r. na łamach ATESTU publikujemy "Angielski dla behapowców" - lekcje przygotowywane dla naszych czytelników przez Małgorzatę Majkę i Rafała Przebindę. Lekcje nr 1-25 (ATEST 1/2010 - 1/2012) wykorzystywały tłumaczenia fragmentów dyrektyw europejskich z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przy większości z nich pojawiły się także słowniczki, ułatwiające zrozumienie tłumaczonych tekstów. Powstał w ten sposób słownik obejmujący ok. pięćset terminów. Zamieszczamy go poniżej, żeby ułatwić naszym czytelnikom naukę branżowego angielskiego. Od numeru 2/2012 nasi autorzy proponują dalsze doskonalenie znajomości tego języka a poniższy słownik jest na bieżąco uzupełniany.

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

S

safety-critical - kluczowy dla bezpieczeństwa

safety data sheet - karta charakterystyki (produktu)

safety measures - środki bezpieczeństwa

save face - zachować twarz

save for a rainy day - oszczędzać na czarną godzinę

save in the case of - za wyjątkiem sytuacji...

save [v] - 1. oszczędzać; 2. zachować; 3. zarezerwować, zająć; 4. zapisać, zachować (plik, dane); 5. zbawić, uratować

scarcely [adv] - 1. zaledwie; 2. prawie wcale, prawie nie

scarce [adj] - nieliczne, rzadkie, skąpe

scope [n, U] - 1. zakres; 2. horyzont; 3. możliwości; 4. pole do działania

scrap [n, C] - 1. strzępy, skrawki; 2. resztki

scrap [n, U] - złom, odpady

screening [n, C] - 1. badanie przesiewowe; 2. seans filmowy

screen [n, C] - 1. ekran; 2. parawan, zasłona

screen [v] - 1. chronić, osłonić; 2. wyświetlać (film); 3. poddać weryfikacji, przesortować, on the silver screen - na srebrnym ekranie (w kinie)

sealable [adj] - taki, który można uszczelnić

secret service - tajna służba, służba wywiadowcza

secure [adj] - bezpieczny

secure [v] - 1. zabezpieczać; 2. zapewnić; 3. umocnić

security [n, U] - 1. bezpieczeństwo; 2. gwarancja; 3. ochrona, służba ochrony

seek [v] - 1. ubiegać się, dążyć; 2. szukać, poszukiwać

self-assurance - pewność siebie

self-complacent [adj] - nadmiernie zadowolony z siebie

self-contained [adj] - 1. niezależny, samodzielny; 2. samowystarczalny

self-ignition - samozapłon

self-service - samoobsługa

semimanufactured - półprzetworzony -

sense of achievement - poczucie osiągnięcia (sukcesu)

sense [n, C] - 1. zmysł; 2. poczucie; 3. sens

sense [v] - czuć coś, odczuwać

sensitise [v] - 1. uczulać (kogoś na problem); 2. powodować uczulenie

sensitising [adj] - uczulający

service [n, C or U] - 1. użytek; 2. obsługa (w lokalu); 3. msza; 4. służba (wojskowa)

set a (new) record - ustanowić (nowy) rekord

set out [verb] - 1. postawić sobie za cel; 2. wyruszyć

setting [n,C] - 1. zestawienie, ustawienie, 2. osadzenie, oprawa; 3. otoczenie, tło

severe [adj] - 1. ciężki, dotkliwy; 2. poważny; 3. surowy

severity [n, U] - 1. ostrość, surowość; 2. okrucieństwo

sewage system - kanalizacja

sewagetreatment plant - oczyszczalnia ścieków

sewage [n, U] - ścieki, nieczystości

sexual abuse - wykorzystywanie seksualne;

sheet [n, C] - 1. karta, kartka; 2. arkusz; 3. prześcieradło; 4. płachta

shift work - praca w systemie zmianowym

shift [n, C] - 1. przesunięcie; 2. zmiana (np. night shift)

shift [v] - przesuwać się

short-term exposure limit values - wartości dopuszczalne dla narażenia krótkookresowego

short-term objectives - cele krótkoterminowe

short-term [adj] - krótkookresowy, krótkoterminowy

should the need arise - jeśli będzie taka potrzeba

shut down [v] - 1. wyłączyć (urządzenie); 2. zamknąć (np. sklep)

sieve [n, C] - sito , grain-size sieve analysis - analiza sitowa

sieve [v] - przesiewać

significance [n, U] - znaczenie, waga

significantly [adj] - znacznie, istotnie, bardzo

significant [adj] - 1. znaczny; 2. ważny, znaczący, istotny

signify [v] - 1. znaczyć, oznaczać; 2. dawać do zrozumienia

silica [n, C] - krzemionka

site [n, C] - 1. miejsce; 2. teren, plac; 3. strona internetowa (= website)

site [v] - 1. umiejscowić; 2. wybudować; 3. rozmieszczać

skipping rope [n, C] - skakanka

slaughterhouse [n, C] - rzeźnia (miejsce)

slaughter of innocents - rzeź niewiniątek

slaughter [n, U] - 1. ubój (zwierząt); 2. rzeź, masakra

slaughter [v] - 1. ubijać; 2. dokonywać rzezi

sleep apnoea (apnea) [n, U] - bezdech senny

sleep like a log - spać jak zabity

slip of the tongue - przejęzyczenie

slippery [adj] - 1. śliski; 2. drażliwy, delikatny (temat)

slip [n, C] - 1. pośliźnięcie się, upadek; 2. poszewka; 3. halka; 4. pomyłka

slip [v] - pośliznąć się

slot [n, C] - 1. otwór, szczelina; 2. stanowisko

socioeconomic [adj] - społeczno-gospodarcze

solidify [v] - utrwalać

solid [adj] - 1. stały (stan skupienia); 2. mocny, silny, twardy, wytrzymały; 3. konkretny (dowód, rada, argument)

solid [n, C] - ciało stałe

solvent abuse - wąchanie kleju

sound [adj] - solidny, mający dobre podstawy, safe and sound - cały i zdrowy

space [n, C/U] - 1. przestrzeń; 2. przerwa, szpara; 3. kosmos, przestrzeń kosmiczna; 4. miejsce; 5. spacja (w tekście, na klawiaturze)

spacing [c, U] - odstęp(y)

spawn [v] - 1. składać ikrę; 2. rozmnażać (się), płodzić, 3. zrodzić, dać początek

spillage [n, C/U] - 1. wyciek; 2. rozlana substancja (to, co się rozlało)

spill one's guts - wygadać się, otworzyć się przed kimś

spill the beans - wygadać się

spill [n, C/U] - rozlew, rozsyp, substancja rozlana

spill [v] - rozsypać, rozlać

spine [n, C] - 1. kręgosług; 2. grzbiet (książki)

splash [n, C] - 1. plusk; 2. odpryskująca kropla

spore [n, C] - forma przetrwalnikowa, zarodnik

sporulate [v] - wytwarzać formy przetrwalnikowe lub zarodniki

spot [n, C] - 1. kropka, plamka, znak; 2. miejsce

spot [v] - dostrzec, zauważyć, on the spot1. na miejscu; 2. natychmiast, in a tight spot - w trudnej sytuacji

spread like wildfire - szerzyć się lotem błyskawicy

spread [v] - 1. rozprzestrzeniać się; 2. propagować, szerzyć; 3. smarować

stabilise [v] - stabilizować

stage [n, C] - 1. okres; 2. etap; 3. scena (w teatrze)

stage [v] - 1. wystawiać, inscenizować; 2. zorganizować, przygotować (wydarzenie publiczne)

stagnate [v] - ulec stagnacji

stagnation [n, U] - stagnacja, zastój

stain [n, C] - 1. barwnik; 2. plama

stain [v] - 1. barwić; 2. plamić

staircase [n, C] - klatka schodowa

stair [n, C] - stopień, schodek

stakeholder [n, C] - 1. osoba zainteresowana; 2. interesariusz, udziałowiec, współpracownik

standardised [adj] - znormalizowany

standard [n] - 1. wzorzec, prototyp; 2. norma, normatyw; 3. kolumna; stojak

stick [n,C] - 1. kij, laska; 2. coś, co się przykleja

stick [v] - 1. wbijać; 2. przyklejać

stock [n, C or U] - 1. akcje, kapitał; 2. zapasy, asortyment

storage [n, U] - 1. składowanie, przechowywanie; 2. magazyn

store [v] - 1. składować, przechowywać; 2. magazynować

strain oneself - przemęczać się

strain [n, C] - 1. obciążenie, nadwerężanie; 2. napięcie, stres; 3. naprężenie,

strength [n, C, U] - 1. siła; 2. wytrzymałość; 3. potęga

strenuous [adj] - 1. forsowny; 2. pracowity

stressful [adj] - stresujący

stress [n, U/C] - 1. obciążenie; 2. stres; 3. akcent (na sylabę w danym słowie)

stress [v] - 1. obciążać; 2. stresować; 3. podkreślać, zaznaczać

strictly [adv] - 1. ściśle; 2. dosłownie, strictly speaking - ściśle mówiąc

strict [adj] - 1. ścisły; 2. surowy, wymagający

strike [v] - 1. uderzać; 2. strajkować

strip [n, C] - pasek, pasmo (podłużna część większej całości), landing strip - pas startowy

strip [v] - 1. rozkładać, rozbierać; 2. rozbierać się; 3. zdzierać

stroke - [n, C] udar

struck by lightning - uderzony piorunem

subcontracted - zatrudniony jako podwykonawca

subject to sth [v] - 1. poddawać czemuś, narażać na; 2. podlegać czemuś

subject [adj] - podatny, skłonny

subject [n, C] - 1. temat; 2. obiekt; 3. podmiot; 4. poddany (np. królowej)

subsequent (to) [adj] - kolejny, następujący (po)

subsequently [adv] - następnie, później

subsidies [n, PL] - subsydia, dotacje

subsidise [v] - subwencjonować, dotować

substituted - zastąpiony

substitute [n, C] - 1. substytut, namiastka; 2. zastępca;

substitute [n, C] - 1. substytut, zamiennik; 2. zastępca

substitute [v] - 1. zastępować; podstawiać, wstawiać (coś zamiast czegoś)

substitute [v] - zastąpić

substitution [n, C or U] - 1. zastąpienie, podstawienie; 2. zmiana zawodnika (sport); substitute sth with - zastąpić coś czymś (np. Substitute an old product with a new one); substitute sth for - podstawić, wprowadzić coś za coś (np. Substitute a new product for an old one)

subtraction [n, C] - 1. odejmowanie; 2. usuwanie

subtract [v] - 1. odejmować; 2. usuwać, wyciągać

suck [v] - ssać, sth sucks (informal) - coś jest kiepskie, "do bani"

suddenly [adv] - nagle

sudden [adj] - nagły

suffering [n, U] - cierpienie

suffer [v] - 1. cierpieć; 2. cierpieć na (chorobę)

suffice [v] - wystarczać

sufficiently [adv] - wystarczająco, dostatecznie

sufficient [adj] - wystarczający, dostateczny

suitable [adj] - 1. odpowiedni; 2. dogodny, właściwy

suitably [adv] - odpowiednio

suit yourself - rób jak uważasz

suit [n] - 1. garnitur; 2. kombinezon, kostium; 3. pozew sądowy; 4. kolor (w kartach)

suit [v] - 1. być odpowiednim, pasować (wyglądem); 2. odpowiadać, pasować komuś

sum (up) [v] - sumować, podsumować; to sum up - podsumowując;

summary [n, C] - podsumowanie;

summative [adj] - podsumowujący;

sum [n, C] - 1. suma (wynik); 2. suma, kwota;

sun stroke - udar słoneczny

supervise [v] - nadzorować, doglądać

supervision [n, U] - dozór, nadzór

supervisor [n, C] - 1. osoba nadzorująca; 2. kierownik; 3. kontroler

supplementary [adj] - dodatkowy, uzupełniający

supplement [n, C] - 1. dodatek; 2. supplement (diety); 3. supplement, dodatek (do gazety, książki)

supplement [v] - uzupełniać

supplier [n, C] - dostawca

supply (sb with sth) [v] - dostarczać (komuś coś)

supply [n, U/C] - 1. podaż; 2. zaopatrzenie, dostawa; 3. zapas

supply [v] - dostarczać, zaopatrywać, supply and demand - podaż i popyt, power supply - źródło energii

supportive [adj] - wspierający, pomocny

support [n, U] - 1. podparcie; 2. poparcie; 3. utrzymanie

support [v] - 1. podpierać; 2. wspierać, popierać; 3. utrzymywać

surveillance [n, U] - nadzór, obserwacja, inwigilacja

survey [n, C] - ankieta, badanie

survey [v] - ankietować, badać

suspended animation - hibernacja

suspended sentence - wyrok w zawieszeniu

suspend [v] - zawieszać

suspension bridge - most wiszący

suspension [n, U] - 1. zawieszenie (walk, praw ucznia); 2. zawieszenie (samochodu); 3. zawiesina

swallow [n, C] - jaskółka

swallow [v] - 1. połykać; 2. przełknąć (zniewagę)

syringe [n,C] - strzykawka

syringe [v] - przepłukiwać strzykawką

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57586398