ATEST Ochrona Pracy

20 maja 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]     

 

Kto jest kim w ochronie pracy

ATEST Ochrona Pracy

Kto jest kim

Lista nazwisk w bazie danych "Kto jest kim"

ATEST 9/2016

Dariusz Okraska

Dariusz Okraska
Dariusz Okraska

Urodził się w Częstochowie, gdzie w 1987 r. ukończył technikum, w 1994 r. na wydziale mechaniki i budowy maszyn Politechniki Częstochowskiej uzyskał tytuł inżyniera technologii maszyn, a rok później ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania i marketingu.

Pracę zawodową rozpoczął w 1987 r. w Fabryce Urządzeń Mechanicznych WYKROMET na wydziale narzędziowni, gdzie obsługiwał maszyny do obróbki skrawaniem. Cztery lata później podjął pracę na wydziale siłowni w Hucie Częstochowa S.A. przy urządzeniach energetycznych. Trwająca do dziś zawodowa przygoda z bhp zaczęła się w 1994 r., kiedy przeniósł się do wydziału głównego specjalisty ds. bhp i ochrony środowiska. Zadaniem komórki było m.in. opracowanie i wdrożenie w hucie, wzorując się na zachodnich rozwiązaniach, systemu zarządzania bhp. Był to czas, kiedy w polskich zakładach były opracowywane i wdrażane systemy zapewnienia jakości wg norm ISO 9001, ISO 9002, nie było ich jednak w obszarze ochrony środowiska i bhp. Zadaniem zespołu, w którym pracował Dariusz Okraska było opracowanie systemów zarządzania w obszarze bhp na bazie systemu zapewnienia jakości oraz standardu funkcjonującego w Holandii. Przygotowywał dla wydziałów w hucie dokumentacje systemu zarządzania bhp, pomagał je wdrażać, wykonywał audyty wewnętrzne w zakresie systemów zapewnienia jakości, środowiskowego oraz bhp, prowadził też szkolenia jako wykładowca. Uczestniczył w pracach zespołu, którego celem było opracowanie Zakładowej Normy Systemu Zapewnienia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Powstały standard ukazał się w lipcu 1996 r. i stał się podwaliną, opracowanej w 1999 r. przez Polski Komitet Normalizacyjny, Polskiej Normy PN-N-18001 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Wymagania.

Postawienie na bhp stało się konieczną inspiracją dokształcenia się. D. Okraska zaczął od ukończenia w "Proergo" w Warszawie kursu podstawowego dla pracowników służby bhp (1996), a dwa lata później ukończył studia podyplomowe Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy w CIOP.

Po wprowadzeniu w 1996 r. obowiązku dokonywania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, opracował wspólnie z kolegami wzór Karty oceny ryzyka zawodowego i w ramach powołanych zespołów przeprowadzał takie oceny na stanowiskach pracy w hucie. W latach 1998-2000 uczestniczył z ramienia huty w europejskim projekcie Leonardo da Vinci, którego celem była promocja i poprawa jakości oraz innowacyjność systemów kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie, w szczególności w obszarze bhp. Jako jeden ze współautorów w ramach projektu opracował na bazie doświadczeń ze swojej huty, huty CORUS (Holandia) i huty Usinor-Sacilor (Francja) kilka rozdziałów do wydanego w 2000 r. podręcznika "Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie - moduł szkoleniowy".

W 2000 r. z kolegami z działu Systemów Ekologicznych: A. Kowalkowem, M. Kostrzanowskim oraz C. Suchanem założyli Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji SYSTEM Sp.J., które pomaga firmom w opracowaniu, wdrożeniu i nadzorowaniu systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bhp. Prowadzą prace konsultingowe i szkoleniowe dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw. Zdaniem D. Okraski bieżąca wymiana doświadczeń specjalistów, w tym inspektorów pracy oraz uczestników szkoleń pozwala szerzej spojrzeć na bezpieczeństwo pracy i promować najlepsze rozwiązania zwiększające świadomość, odpowiedzialność oraz stosowanie bezpiecznych rozwiązań w realizowanych procesach i pracach, co przekłada się na ograniczanie liczby wypadków przy pracy.

Praca w obszarze zagadnień systemowych oraz bhp stała się jego pasją. Angażuje się w różne inicjatywy społeczne. Od 2008 r. jest członkiem Regionalnej Organizacji Pracodawców w Częstochowie, od sześciu lat członkiem zarządu. W 2010 r. wstąpił do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, oddział częstochowski, gdzie jest członkiem zarządu. Ostatnio aktywnie działa w Stowarzyszeniu Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000, którego celem jest m.in. promowanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz zarządzania bhp. Tworzenie i propagowanie metod, technik, narzędzi, koncepcji oraz procesów realizowanych w ramach szeroko pojętych aspektów bhp oraz działań sprzyjających rozwojowi i rozpowszechnianiu systemów zarządzania, w tym przede wszystkim opartych na normach PN-N-18001:2004; OHSAS 18001:2007 i projekcie normy ISO 45001.

Prywatnie lubi podróże po Polsce, zwiedzanie oraz dokumentowanie za pomocą fotografii i filmu ciekawych miejsc i obiektów, oczywiście w gronie rodzinnym - z żoną i córkami. Szczególnie upodobał sobie Jurę Krakowsko-Częstochowską z jej licznymi zamkami, skałkami i terenami leśnymi pozwalającymi oderwać się od spraw zawodowych i w sposób aktywny odpocząć.

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2016

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58851036