ATEST Ochrona Pracy

25 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

 

Wydarzenia

Wydarzenia

Wydarzenia

Zobacz starsze wydarzenia

  poprzednie   następne  

2023-10-02 10:34

Forum służby bhp w Warszawie


14–15 września 2023 r. pod hasłem „Wizja zero” odbyło się w Warszawie V Ogólnopolskie Forum Służby BHP, zorganizowane przez Zarząd Główny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP przy współudziale Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Forum było miejscem dyskusji na temat współczesnej służby bhp w zmieniającym się świecie pracy, jej problemów oraz nowych wyzwań, a także tytułowej „Wizji zero”, mającej na celu zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, co zagwarantuje lepsze warunki pracy oraz zdrowsze społeczeństwo.

W sesji inauguracyjnej prelegenci z CIOP-PIB, PIP, IMP i UDT odpowiadali na pytanie, jakie wyzwania czekają pracodawców przy wdrażaniu strategii UE dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy.
Prof. Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, przedstawiła założenia dotyczące „Profilaktyki chorób związanych z pracą”. Przywołała termin „całkowitego zdrowia pracownika”, na które składają się strategie, programy i działania, integrujące ochronę przed zagrożeniami ze strony środowiska pracy i chorobami związanymi z pracą z promocją działań prewencyjnych i promujących zdrowie, tak by zwiększać dobrostan pracownika. Włączając w to poprawę jakości pracy, zwiększenie możliwości edukacji w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, monitorowanie stanu bhp, rozwój współpracy lekarzy medycyny pracy z pracodawcami i specjalistami ds. bhp.
Dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska, dyrektor CIOP, przedstawił „Rządowy Program Poprawy Warunków Pracy” (2023–2025) jako krajową strategię w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiąże się ona z ustanowionymi przez Komisję Europejską strategicznymi ramami dotyczącymi bhp. Najważniejsze cele: przewidywanie zmian i zarządzanie nimi w nowym świecie pracy, zapobieganie wypadkom i chorobom związanym z pracą, zwiększenie gotowości na możliwe przyszłe kryzysy zdrowotne.
Temat dotyczący działań Państwowej Inspekcji Pracy w kontekście strategii UE został zaprezentowany przez Jarosława Leśniewskiego, zastępcę Głównego Inspektora Pracy, który zwrócił uwagę na cel związany z ograniczeniem liczby zgonów związanych z pracą w UE, ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. PIP chce zwiększyć skuteczność oddziaływania w branży budowlanej, przy wsparciu inicjatyw prewencyjnych, informacyjnych i promujących bezpieczną pracę.
Rola UDT na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w energetyce wiatrowej została omówiona przez Tomasza Ługowskiego, głównego specjalistę koordynacji inspekcji. Przedstawił certyfikację firm serwisujących turbiny wiatrowe, zwracając uwagę na kwalifikacje personelu, w tym m.in. uprawnienia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego, przeszkolenie w zakresie zasad funkcjonowania i eksploatacji turbin oraz ewakuacji z nich (GWO).

Forum było też okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, przyznała Odznaki Honorowe za Zasługi dla Ochrony Pracy osobom szczególnie zasłużonym na rzecz poprawy warunków pracy. Otrzymali je Beata Kaczmarek, prezes oddziału OSPSBHP w Katowicach i Michał Chłopecki, prezes oddziału w Gdańsku.
Następnie ogłoszono wyniki konkursu „Służba bhp – najlepszy doradca pracodawcy”, którego celem jest promowanie najbardziej zaangażowanych przedstawicieli służby bhp zarówno zatrudnionych w zakładach pracy, jak i również świadczących doradztwo w charakterze specjalisty spoza zakładu pracy. Organizatorem konkursu jest ZG OSPSBHP a partnerem Państwowa Inspekcja Pracy. Laureaci:
– I miejsce indywidualnie zdobył Damian Dogoda, z oddziału OSPSBHP w Opolu. Wyjątkowo w tym roku przyznano dodatkową nagrodę za pracę zespołową i otrzymały ją Małgorzata Jaźwiec-Marchewka, Paulina Jeleń, Anita Zielińska, Magdalena Hanak z oddziału w Katowicach.
– II miejsce – Tomasz Marcin Kotas, oddział w Radomiu.
– III miejsce – Radosław Granica, oddział w Olsztynie.
– Wyróżnienia: Dorota Gross – oddział w Krakowie, Mateusz Miąsik – oddział w Rzeszowie, Mariusz Różewski – oddział w Szczecinie.
Nagrodę specjalną GIP otrzymał dodatkowo laureat pierwszego miejsca D. Dogoda.

Forum było również okazją do uhonorowania wyróżniających się i zasłużonych pracowników z okazji siedemdziesięciolecia służby bhp. W tym gronie znaleźli się:
– Jarosław Kozieł, oddział OSPSBHP w Katowicach,
– Krzysztof Goldman, oddział w Lublinie,
– Waldemar Janusz Bielak, oddział w Warszawie,
– Waldemar Kamiński, oddział w Szczecinie,
– Ryszard Wolnik, oddział w Tarnowie,
– Jan Siek, oddział w Radomiu,
– Mirosław Ossowski, oddział w Warszawie,
– Bogdan Sroka, oddział w Kaliszu,
– Mirosław Mitura, oddział w Warszawie.
Na zakończenie sesji inauguracyjnej Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Szkoleń i Zatrudnienia w imieniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wręczyła Odznakę Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie Elżbiecie Bożejewicz, byłej prezes ZG OSPSBHP.

Drugą część pierwszego dnia forum wypełniły panele dyskusyjne prowadzone przez red. Michała Olszańskiego.
Panel I: Efektywna profilaktyka wypadkowa
Tematyka dyskusji: Zwiększanie świadomości pracodawców i pracowników na temat zapobiegania wypadków przy pracy. Nowoczesne rozwiązania w profilaktyce wypadkowej. Zastosowanie technologii rzeczywistości wirtualnej do szkoleń: operatorów przenośnych pilarek łańcuchowych, kadry zarządzającej w obiektach infrastruktury krytycznej (szkolenia dotyczące procesu zarządzania sytuacjami kryzysowymi). Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń rzeczywistości rozszerzonej (AR) i wirtualnej (VR) – zagrożenie promieniowaniem optycznym oraz uciążliwości związanych ze stosowaniem tych urządzeń. Czynniki psychospołeczne w profilaktyce wypadkowej. Kompleksowe podejście do prewencji wypadkowej – wsparcie dla pracodawców (finansowe i pozafinansowe) w poprawie bezpieczeństwa pracy.
Paneliści: dr hab. inż. Andrzej Grabowski, CIOP; dr inż. Jacek Kubica, CIOP; Michał Dworzak, wykładowca w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek oddziału OSPSBHP w Krakowie; Bartosz Gaca, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS.
Panel II: Ograniczenie chorób zawodowych a nowoczesne technologie
Tematyka dyskusji: Współpraca pracodawcy z lekarzem medycyny pracy. Wczesna diagnostyka wykrywająca choroby związane z pracą. Inteligentne środki ochrony indywidualnej – system monitorowania w czasie rzeczywistym poziomu zużycia sprzętu ochrony układu oddechowego.
Paneliści: prof. dr Marta Wiszniewska, Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego IMP; dr hab. inż. Agnieszka Brochocka, kierownik Pracowni Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego, CIOP; dr n. o zdrowiu Andrzej Dziedzic, oddział OSPSBHP w Tarnowie; Tomasz Golis, prezes Śląskiej Izby Pracodawców, Pracodawcy RP.
Panel III: Zdrowie i dobrostan pracowników
Tematyka dyskusji: Promowanie zdrowia w miejscu pracy. Nowotwory i choroby układu krążenia pochodzenia zawodowego. Wpływ warunków akustycznych w środowisku pracy umysłowej na percepcję wzrokową i obciążenie psychiczne. Wellbeing i work life balance. Ochrona zdrowia i jego promocja – programy rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS.
Paneliści: dr Krzysztof Puchalski, Krajowe Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy, Zakład Środowiskowych i Zawodowych Zagrożeń Zdrowia, IMP; dr inż. Joanna Kamińska, zastępca kierownika Zakładu Ergonomii, CIOP; Jarosław Dejneka, główny specjalista ds. bhp, oddział OSPSBHP w Katowicach; Anna Sójka, wicedyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji ZUS; Wojciech Semmerling, Pracodawcy RP; Marcin Stanecki, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w MRiPS.

Jednym z tematów forum było doskonalenie zawodowe służby bhp. Działania na rzecz zwiększania kompetencji służby bhp omówił Paweł Kania, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Oddziału OSPSBHP w Krakowie. Certyfikację osób wpływających na kształtowanie bezpiecznego środowiska pracy i poziom edukacji w zakresie bhp oraz ocenę kompetencji w zakresie wiedzy, umiejętności i doświadczenia zawodowego w dziedzinie bhp przedstawił dr inż. Daniel Podgórski, zastępca dyrektora CIOP ds. certyfikacji i edukacji. Znaczenie certyfikacji w codziennej pracy służby bhp było tematem wystąpienia Dariusza Płacheckiego, kierownika bhp w Dywizja Budownictwa Energetycznego i Przemysłowego w spółce BUDIMEX. Doświadczenia i potrzeby pracodawców w świetle cyfryzacji bezpieczeństwa i zdrowia w pracy zaprezentował dr inż. Rafał Hrynyk, przewodniczący Platformy ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Pracodawcy RP.

W drugim dniu odbyły się warsztaty doskonalące kompetencje pracowników służby bhp. Warsztaty zatytułowane „Choroba zawodowa” zostały zorganizowane przez firmy Alfa i Omega, Filter Service oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi; moderatorem była prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa, dyrektor tego instytutu. Omówiono przykłady chorób zawodowych oraz profilaktykę w miejscach pracy, dobór profesjonalnych środków higieny (kremów ochronnych, past do mycia) oraz niektórych środków ochrony indywidualnej, takich jak rękawice ochronne czy sprzęt ochrony dróg oddechowych.
Warsztaty „Zagrożenia na placu budowy” były okazją do zaprezentowania praktycznych rozwiązań dotyczących organizowania bezpiecznych stanowisk pracy. Przedstawiły je firmy FARAONE Poland, ITURRI Poland, Milwaukee. Spotkanie prowadził Maciej Szmyd z Polskiej Izby Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości, członek oddziału OSPSBHP w Krakowie.
Warsztaty „Zagrożenia w zakładzie przemysłowym” były prowadzone przez przedstawicieli firm JACKSON SAFETY oraz Oxyline w formie zabawy w chińczyka bhp. Cztery grupy zawodników rywalizowały rzucając kostką i odpowiadając na zadawane przez organizatorów pytania. Wygrywała drużyna, która była najbliżej umieszczenia pionków w swoim „domku”. Interakcje między prowadzącymi a uczestnikami pozwalały na swobodną wymianę myśli i doświadczeń.
Warsztaty „Zagrożenia psychospołeczne – przeciwdziałanie cyberprzemocy w pracy, radzenie sobie ze stresem i regulacja emocji w pracy” zostały przeprowadzone przez Annę Agatę Nowak na podstawie wyników badań przeprowadzonych w CIOP przez dr Magdalenę Warszewską-Makuch. Omówiono m.in.: style radzenie sobie ze stresem w pracy; rozpoznawanie i nazywanie emocji jako strategie ich regulacji; wyrażanie emocji. Były też ćwiczenia praktyczne w rozpoznawaniu, nazywaniu i komunikowaniu emocji oraz trening kapitału psychologicznego, jako narzędzie wzmacniania pozytywnych zachowań w organizacjach.

Partnerami Forum byli Główny Inspektorat Pracy PIP, Urząd Dozoru Technicznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, Pracodawcy RP.

  poprzednie   następne  

Dodaj swój komentarz


 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60427739