ATEST Ochrona Pracy

17 lipca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

ZŁOTE SZELKI
- lista laureatów

Edycja 2013
Promotor działań na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników

Andrzej Nowak
Andrzej Nowak

Andrzej Nowak

Drugą kadencję pełni funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP oraz prezesa oddziału OSPSBHP w Częstochowie, którego jest też współzałożycielem. Ukończył Politechnikę Częstochowską - Wydział Inżynierii Produkcji i Wydział Zarządzania Kadrami, na którym uzyskał magisterium. Ukończył studia podyplomowe o profilu behapowskim, pedagogiczne oraz dające uprawnienia audytora energetycznego budynków - te ostatnie na Politechnice Krakowskiej. Ma też certyfikat audytora wewnętrznego oraz pełnomocnika zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy. Obecnie kieruje działem bhp w dużej, nowoczesnej firmie, prowadzi również własną firmę sprawującą nadzór behapowski nad małymi i średnimi firmami. Mimo młodego wieku, dzięki szerokim uprawnieniom i bogatemu doświadczeniu zawodowemu został wpisany w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na listę biegłych sądowych z zakresu bhp. W ramach działalności częstochowskiego oddziału OSPSBHP zorganizował dwie ogólnopolskie konferencje "System ratownictwa w przedsiębiorstwie" i "Bhp przy wykonywaniu prac budowlanych" oraz wiele lokalnych seminariów, warsztatów, pogadanek, szkoleń nie tylko dla członków stowarzyszenia, ale także dla behapowców niezrzeszonych, np. dla kierowników budów czy uczniów techników budowlanych. Ponadto, w czasopismach fachowych publikuje opinie eksperckie z zakresu bezpieczeństwa pracy i analiz dotyczących wypadków przy pracy.Jako wiceprezes ZG OSPSBHP uczestniczy w spotkaniach na różnych szczeblach zarządzania i ma możliwość wypowiadania się na temat dalszego rozwoju zawodowego służby bhp i poprawy warunków pracy. Służy swoją wiedzą w tworzeniu, opiniowaniu i interpretacji projektów zmian prawnych. Przygotowywał propozycje zmian statutowych stowarzyszenia zarówno w roku 2010, jak i 2013. Za działalność społeczną został wyróżniony dyplomami uznania przyznanymi przez Marszałka Sejmu RP, Przewodniczącą Rady Ochrony Pracy i Prezesa Zarządu Głównego OSPSBHP.

Zobacz: Lista wszystkich laureatów  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33444771