ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Porażenie prądem

Chciałbym się odnieść do artykułu Wojciecha Dębskiego "Porażenie prądem przy pracach instalacyjnych" (ATEST 6/2017). Moim zdaniem, jeżeli opisany przebieg zdarzenia jest prawdziwy to został naruszony podstawowy akt regulujący bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach energetycznych (takim jest opisana rozdzielnia), tj. rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (DzU poz. 492).

Brakuje mi informacji:

1. Czy właściciel rozdzielni wyznaczył i upoważnił osobę (jednostkę) do prowadzenia eksploatacji i do wykonywania określonych czynności lub prac eksploatacyjnych?

2. Czy przywołana instrukcja eksploatacji była aktualna, zgodna ze stanem faktycznym i zgodna z określonymi wymaganiami?

3. Czy pracujący przy tym zadaniu byli zapoznani z instrukcją eksploatacji?

4. Czy pracującym przy tym zadaniu udostępniono aktualny schemat rozdzielni?

5. Czy sprawujący nadzór nad pracownikami został upoważniony do wykonywanej czynności, tj. prac montażowych?

6. Czy na wpięcie przewodu (linki miedzianej) zostało wydane polecenie wykonania pracy?

7. Czy zostały zachowane wymagane minimalne odległości od nieosłoniętych instalacji znajdujących się pod napięciem?

8. Czy wykonujący podłączenie miał w miejscu wykonywania czynności dostępne i właściwe środki ochrony indywidualnej spełniające odpowiednie wymagania?

By wykonać bezpiecznie czynność podpięcia przewodu w rozdzielnicy, należało podjąć decyzję, jak taką czynność należy wykonać:

- czy pod napięciem,

- czy w pobliżu napięcia,

- czy przy wyłączonym napięciu.

W każdym z tych przypadków obowiązują inne wymagania i zasady wykonywania takiej czynności - tego wymaga przywołane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

W celu bezpiecznego wykonania pracy (wpięcia przewodu w rozdzielnicy) należało ją wykonać przy wyłączonym napięciu dla całej rozdzielnicy (z opisu sytuacji nie wynika, by musiała być zapewniona energia elektryczna dla pracy linii produkcyjnej lub procesu technologicznego zakładu). Następnie sprawdzić prawidłowość podłączenia, zdjąć zabezpieczenia i włączyć pod napięcie rozdzielnię. W pozostałych dwu przypadkach (pod napięciem, w pobliżu napięcia) obowiązują inne zasady i wymagania, które zwiększają czas wykonania pracy oraz podnoszą koszty realizacji zadania.

Co do zasady w każdym przypadku wykonywania czynności eksploatacyjnych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych należy:

a) wyłączyć,

b) sprawdzić brak napięcia,

c) zabezpieczyć przed ponownym lub przypadkowym załączeniem,

d) wygrodzić, zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych i nieuprawnionych.

Franciszek Jaworski, specjalista ds. bhp

Odnosząc się do listu Czytelnika wyjaśniam, że ze względu na skrótową formę artykułu nie podaję w nich wszelkich ustaleń w zakresie wypadku, a opis zdarzenia ma przede wszystkim oddać jego przebieg. Inspektor pracy badający ten wypadek uwzględnił podczas kontroli treść przytaczanego przez Czytelnika rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 kwietnia 2013 r., pozycja 492. W toku ustaleń nie można było przypisać przyczyn wyszczególnionych w liście Czytelnika do przedmiotowego wypadku. Ponadto, jak jest to podane w tekście, wypadkowi uległa osoba sprawująca nadzór nad pracownikami, posiadająca stosowne uprawnienia i kwalifikacje, a zapisy istniejącej instrukcji eksploatacji zostały zlekceważone przez poszkodowanego. Został on wyznaczony do sprawowania nadzoru, a jako wykwalifikowana osoba powinien mieć świadomość zagrożeń i znać przepisy i zasady bezpiecznej pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych, wynikające m.in. z ww. przepisu. Część podnoszonych przez Czytelnika kwestii stanowi wprawdzie naruszenia przepisów bhp, jednak nie wiąże się z opisanym wypadkiem. Artykuł opisuje wypadek przy pracy, natomiast nie uwzględnia wszelkich nieprawidłowości i ustaleń stwierdzonych w trakcie kontroli przez inspektora pracy.Koniec

Wojciech Dębski


Brak komentarzy

Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2017

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398813