ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Unikanie szkoleń okresowych

Pan O.L. napisał: Firma zatrudnia ok. 500 pracowników i - jak wiadomo - w ciągu 12 miesięcy musi przeprowadzić szkolenie okresowe. Ale nie robi tego, bo umowę zawiera na 11 miesięcy i po jej wygaśnięciu pracownik odchodzi z firmy. Po upływie 4-6 tygodni ten sam pracownik wraca, dostaje umowę na 11 miesięcy i po jej wygaśnięciu odchodzi z firmy. Taka procedura odbywa się w stosunku do ok. 90% załogi i... nigdy nie ma potrzeby odbycia szkolenia okresowego, a faktycznie pracownicy przepracowali po kilka lat.

Przedstawiona przez Czytelnika sytuacja jest dość nietypowa i raczej rzadko spotykana w praktyce. Jak z powyższego wynika, pracownicy zatrudniani są na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony. Można sądzić, że taka praktyka ma na celu obejście przepisu art. 251 § 1 kodeksu pracy, zgodnie z którym zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy na czas nieokreślony, jeżeli poprzednio strony dwukrotnie zawarły umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, o ile przerwa między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy nie przekroczyła jednego miesiąca. A zatem w takim przypadku trzecia umowa na czas określony ulegnie przekształceniu w umowę na czas nieokreślony. Jeśli jednak przerwa między poprzednimi umowami była dłuższa niż 1 miesiąc, to z formalnego punktu widzenia nie dochodzi do naruszenia przepisów, mimo celowego stosowania takiej praktyki. Może jednak taką praktyką należałoby zainteresować Państwową Inspekcję Pracy?

Czy w przedstawionej sytuacji pracownicy powinni odbywać szkolenie w zakresie bhp i jakie? Zgodnie z art. 2373 § 2 k.p., pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenie w tym zakresie. Obowiązek ten jest aktualny niezależnie od tego, na jaki okres pracownik jest zatrudniony (na czas określony, na czas wykonania określonej pracy czy też na czas nieokreślony), a także w przypadku zmiany stanowiska pracy. Przeszkolenie takie nie jest jedynie wymagane w razie podjęcia przez pracownika pracy na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę. W tym jednak przypadku z chwilą rozwiązania umowy na czas określony następuje przerwa w zatrudnieniu, a zawarcie kolejnej umowy na czas określony jest nowym zatrudnieniem, nie następuje bowiem bezpośrednio po rozwiązaniu poprzedniej. Pracownika należałoby zatem traktować każdorazowo jako nowo zatrudnionego. Powinien więc odbyć szkolenie wstępne w zakresie bhp (instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy), przy czym instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku robotniczym oraz innym, na którym występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych.

Natomiast szkolenie okresowe w zakresie bhp odbywają m.in.: pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, pracownicy inżynieryjno techniczni, pracownicy służby bhp, pracownicy administracyjno biurowi oraz inni pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne.

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, zaś na stanowiskach, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne - nie rzadziej niż raz w roku. Natomiast szkolenie okresowe innych pracowników powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat, a w przypadku pracowników administracyjno biurowych - nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe powinno być przeprowadzone w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na danym stanowisku (z wyjątkiem pracodawców i osób kierujących pracownikami, którzy powinni odbyć takie szkolenie w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku).

Szczegółowe zasady dotyczące szkolenia pracowników w zakresie bhp określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.).

FM

Dodaj swój komentarz


Maciej Ś.: CONTRA LEGEM FACIT, QUI ID FACIT QUOD LEX PROHIBET, IN FRAUDEM VERO, QUI SALVIS VERBIS LEGIS SENTENTIAM EIUS CIRCUMVENIT = postępuje wbrew ustawie ten, kto czyni to, czego ustawa zabrania; omija zaś ustawę ten, kto nie naruszając słów ustawy obchodzi jej treść. (2009-01-30)

jarko: z filozoficznego punktu widzenia - piękny komentarz. jestem za (komentarzem). w życiu szlak mnie trafia! (2009-01-30)

madzia: nie jest to rzadki a b. częsty przypadek w firmach budowlanych zatrudniających większość załogi na sezon budowlany. Zainteresowałam właśnie takim przypadkiem inspektora pracy - powiedział że wzystko jest zgodnie z prawem. Całe szczęście że trafiają się mądrzejsi pracodawcy i chcą szkolić choć nie muszą. Mam nadzieję że autor odpowiedzi z braku lepszego pomysłu na konkretną odpowiedź nie dopatrzy się obchodzenia prawa w firmach które zawierają umowy na sezon budowlany...... (2009-02-21)

Robert P.: Tylko zauważmy, ze przy takim podejściu oszczędność finansowa na szkoleniu jest pozorna. Przerwa w zatrudnieniu wymaga skierowania pracownika na badania lekarskie. Badania zwykle są ważne powyżej 1 roku nawet do 5 lat. Bawiąc się w ten sposób każdy pracownik przechodzi ponownie badania, których koszt może nawet przekraczać koszt szkolenia okresowego. Odbycie szkolenia na stanowisku robotniczym, na którym nie prowadzi się prac szczególne niebezpiecznych, rozwiązuje kwestie wyłożenia pieniędzy na 3 lata. Zatem nie rozumiem logiki w mijaniu tego przepisu. Na pewno nie finansowa (2010-03-15)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398827