ATEST Ochrona Pracy

20 czerwca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 4/2024

Szkolenie brygadzisty

Pytanie czytelnika: czy brygadzista monter konstrukcji stalowych, pracujący na budowie i wykonujący montaż konstrukcji na wysokości, oprócz szkolenia z dziedziny bhp dla osób kierujących pracownikami, powinien dodatkowo mieć szkolenie bhp dla pracowników na stanowiskach robotniczych? przesłaliśmy do Głównego Inspektoratu Pracy. Odpowiedzi udzieliła dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli.

Odpowiadając na zapytanie przesłane drogą elektroniczną w dniu 22.04.2009 r., dotyczące szkolenia brygadzisty w dziedzinie bhp uprzejmie informuję, co następuje:

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.) pracodawca zapewnia pracownikowi odbycie, odpowiednio do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.

Zadaniem uczestnika szkolenia jest:

1) zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi,

2) poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3) nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

W świetle powyższego, brygadzista - monter konstrukcji stalowych pracujący na budowie, wykonujący montaż konstrukcji i jednocześnie nadzorujący pracę brygady, powinien odbyć szkolenie okresowe odpowiednie do wykonywanej pracy, czyli według programu obowiązującego w jego zakładzie pracy, dla osób kierujących pracownikami montującymi konstrukcje stalowe. Różnice w zakresie tematycznym tych programów (wynikające chociażby z ramowych programów określonych w ww. rozporządzeniu), a także odmienna forma szkolenia nie dają podstaw do zwolnienia tego brygadzisty ze szkolenia okresowego dla pracowników na stanowiskach robotniczych w sytuacji, gdy odbył on tylko szkolenie dla osób kierujących pracownikami.

mgr inż. Teresa Cabała
Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli

Dodaj swój komentarz


Maciej Ś.: Podążając tym tokiem rozumowania (i argumentacji), to - per analogiam - np. zastępca dyrektora ds. jakiś tam, odbywa szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami, ale...ze względów na "różnice w zakresie tematycznym", a także "odmienną formę szkolenia" pracowników administracyjno-biurowych PRZEPIS NIE DAJE PODSTAW (???) do zwolnienia tego zastępcy dyrektora ze szkolenia okresowego dla pracowników adm.-biur. - - - A może by tak brygadziście, zamiast dodatkowego szkolenia okresowego dla pracowników na stanowiskach robotniczych aplikować kolejne (rozszerzone w czasie i zakresie tematycznym) instruktaże stanowiskowe??? Czy znajdzie się mądry na tyle, aby być mądrzejszym od brygadzisty i go czegokolwiek więcej nauczyć? (2009-08-22)

yock: Szczera racja Macieju Ś. POPIERAM W 100%. (2009-09-17)

Spider2000: A jakie szkolenie powinien mieć Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli?? Wg mnie to brak szkolenia ze zdrowego rozsądku. (2009-09-18)

Jędrek: Mylne stwierdzenie. (2009-09-18)

Jędrek: ... , ale wnioskując z wypowiedzi osoby zajmującej powyższe stanowisko należy jednoznacznie stwierdzić, że owa osoba nie przechodziła żadnego szkolenia, a może SAMA WYSTAWIŁA SOBIE ODPOWIEDNI ,,KWIT". (2009-09-18)

kaszjo: Maciej Ś.: Prawie masz rację ;-). Nie twierdzę, że wszystkie przepisy dotyczące szkoleń są dobre, nie pracuję w PIP-ie, jestem tylko skromnym behapowcem.... Podoba mi się twój tok rozumowania, aczkolwiek błędnie wyciągnąłeś wnioski. - Tak mawiała moja nauczycielka matematyki. Do rzeczy: Szkolenie dla pracowników kierujących pracownikami może mieć inną formę niż szkolenie dla robotników. Zważywszy na fakt, iż w jego programie nie zawiera się temat odnośnie bhp PODCZAS WYKONYWANIA pracy, a jedynie WYMAGANIA BHP przy ORGANIZACJI pracy, różnicę widać od razu. A co ważniejsze, szkolenie dla kierujących pracownikami można zrealizować w formie samokształcenia kierowanego, dla robotników już nie. Zresztą jaki sens miałoby szkolenie robotnika na odległość? To jest główny powód, dlaczego brygadzista musi mieć oba szkolenia. Natomiast co do przywołanego przez Ciebie przykładu z-cy dyrektora ds. czegoś tam jest zupełnie inaczej. W programie szkolenia dla kierujących pracownikami ZAWIERA się program szkolenia dla pracowników administracyjno - biurowych, przynajmniej w tej części, która jest istotna z punktu wykonywania tejże pracy. A i oba szkolenia mogą mieć tę samą formę. To wsio. Tak więc, błędnie wyciągnięte wnioski, ale tok rozumowania słuszny ;-). Pozdrawiam. P.S. Wiem, że artykuł stay i autor komentarza poprzedniego już pewnie tego nie czyta, ale napisałem dla "potomności", żeby przyszli czytający nie zostali sprowadzeni na złe tory. Niektórzy powtarzają opinie zaczytane w komentarzach na necie. Tylko tyle. (2012-05-07)

AndrzejD: Jak to uregulować w firmie? Moim skromnym zdaniem: jeśli szkolenie dla brygadzisty, a mianowicie program szkolenia zawiera punkty z programu szkolenia dla osób na stanowiskach robotniczych to takie szkolenie jest jak najbardziej zgodne z przepisami. I myślę, że szkolenia nie trzeba powtarzać jako szkolenia „robotniczego” dla brygadzistów. Porównując program szkolenia dla osób kierujących (np. brygadzista) z programem szkolenia dla stanowisk robotniczych można wywnioskować: Punkty programów szkolenia roboczego pokrywają się z punktami szkolenia dla kierujących tj. punkt 1 z punktem 1, 2 z 2, 4 z 4, 3 z 6. Prawo jest tak skonstruowane, by szkolenie wyższego stopnia zaszeregowania stanowiska w firmie obejmowało również te niższe. Pamiętajmy, że są to programy ramowe, czyli minimum które trzeba przekazać na szkoleniu. Dodatkową sprawą są okresy szkoleń: jeśli w danym roku brygadzista odbył szkolenie okresowe dla osób kierujących, to do 3 lat musi odbyć dodatkowe szkolenie dla robotniczych, bez szkolenia dla kierujących. Po następnych dwóch latach musi odbyć kolejne szkolenie dla kierujących, które to pokryje szkolenie robotnicze na kolejne 3 lata. (2017-01-19)

J.: AndrzejD: "Prawo jest tak skonstruowane, by szkolenie wyższego stopnia zaszeregowania stanowiska w firmie obejmowało również te niższe." - - - Chętnie poznałbym literalną podstawę tego pow. stwierdzenia kolegi lub uzasadnienie? (2017-01-19)

AndrzejD: J: W przypadku programu szkoleń dla kierujących zawarte są punkty ze szkolenia dla robotniczych. Nie ma sensu powtarzać części szkolenia, które pracownik już odbył. Jest to akceptowane. Być może moje stwierdzenie było zbyt ogólne i kolega odebrał to, jako dotyczące wszystkich grup. Jeśli się mylę, proszę o korektę. (2017-01-19)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2009

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 59398140