ATEST Ochrona Pracy

8 grudnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

15-17 listopada 2017 r.
Zawiercie
Hotel Villa Verde

 

Dziesiąta, jubileuszowa konferencja ATESTU była okazją, żeby zastanowić się nad miejscem oceny ryzyka w systemie ochrony pracy i - przede wszystkim - w działaniach podejmowanych w każdej firmie przez pracodawcę i służbę bhp. Ocena ryzyka jest wspaniałym narzędziem pozwalającym wyeliminować realne zagrożenia i monitorować stan bezpieczeństwa w firmie. Jest też narzędziem wymagającym. Pokazaliśmy, jak wiele czynników trzeba wziąć pod uwagę, żeby ocena ryzyka zawodowego nie była kolejnym dokumentem, a stała się podstawą do podejmowania decyzji przez pracodawcę i kierowników różnych szczebli. Pokazaliśmy z iloma innymi działaniami w obszarze warunków pracy, a także zadaniami służby bhp wiąże się poprawny proces identyfikacji zagrożeń, szacowania i oceny ryzyka. Zaprosiliśmy uczestników do dyskusji, co i jak można poprawić w ocenianiu ryzyka.

Adresaci konferencji

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

przedstawiciele firm szkoleniowych

studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp

służba medycyny pracy

pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy

Tematyka konferencji

Czy ocena ryzyka to tylko "papierowy tygrys"? - dr Dariusz Smoliński - specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, biegły sądowy, autor szeregu publikacji z zakresu oceny ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka dla zadania w energetyce - istota i praktyka - Dariusz Chmielewski - wieloletni pracownik służby bhp w energetyce, odpowiedzialny za budowę i koordynację systemu bhp i ppoż. oraz doskonalenie kultury bezpieczeństwa w spółkach Grupy EDF w Polsce

Rozwiązania wspierające system profilaktyki zdrowotnej oraz ochronę rąk i stóp - Arkadiusz Płaskowicki - Regional Sales Director Central Eastern Europe, Andrzej Wieder - Country Sales Manager Poland, EJENDALS AB

Rozpoznanie i typowanie czynników szkodliwych dla zdrowia do szczegółowych pomiarów w środowisku pracy - wskazówki praktyczne - Małgorzata Majka - kierownik Inspektoratu BHP w Uniwersytecie Jagiellońskim

22 zadania, czyli czym nie powinna zajmować się służba bhp - Lesław Zieliński - były Główny Inżynier Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy w KGHM Polska Miedź S.A. - Oddział Zakłady Górnicze "Lubin", autor książki "22 zadania służby bhp. Standardy działania"

Co to jest maszyna - problemy z interpretacją przepisów - dr inż. Stanisław Kowalewski - dyrektor ds. nauki i techniki w firmie ELOKON Polska, specjalista w zakresie zarządzania bezpieczeństwem maszyn na podstawie oceny i redukcji ryzyka oraz badań wypadków

Dopasowanie środków ochrony dróg oddechowych do pracowników - założenia a rzeczywistość - Adam Jabłoński - dyrektor ds. marketingu w FILTER SERVICE

Kryteria doboru kombinezonów ochronnych krótkotrwałego użytku - Marek Maksymowicz - od 20 lat kierownik działu sprzedaży w PROTEK-SYSTEM

Rozwój czasopiśmiennictwa dotyczącego bezpiecznej pracy - Roman Adler - historyk, archiwista, znawca zagadnień historycznych dotyczących inspekcji pracy i rozwoju prawnej ochrony człowieka w pracy

Dermatozy w przemyśle - przyczyny, skutki i zapobieganie - Tomasz Dajerling - dyrektor ds. sprzedaży w firmie Alfa i Omega

Wpływ stosowania narzędzi ręcznych na układ mięśniowo-szkieletowy - na podstawie wyników badań - dr inż. Zbigniew Jóźwiak - ergonomista z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Zaawansowane rozwiązania inżynieryjne do pracy w przestrzeniach zamkniętych i ograniczonych - Wojciech Mazij - dyrektor ds. rozwoju rynku w firmie 3M Poland

Dlaczego jesteśmy skłonni podejmować ryzyko? - Justyna Pokładnik - trener, pedagog i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy

Zagadnienia bezpieczeństwa pracy i oceny ryzyka zawodowego przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych - Maciej Ujma - nadinspektor pracy, specjalista w zakresie bezpieczeństwa użytkowania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych oraz systemów zabezpieczeń

Gadżety komputerowe - czy rzeczywiście ułatwiają pracę? - dr inż. Zbigniew Jóźwiak - ergonomista z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - klucz do nietypowych rozwiązań - Marcin Korta, Dariusz Kulesza - specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie

Wykorzystanie skanowania 3D do dopasowania odzieży ochronnej do ciała użytkownika - Grażyna Grabowska - wieloletni kierownik Zakładu Konfekcji Technicznej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi

Działania z zakresu prewencji rentowej i wypadkowej realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Małgorzata Nietopiel - dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Ocena ryzyka zawodowego przed rozpoczęciem pracy na wysokości - Andrzej Hodyr - specjalista ds. bhp, Akala Faraone

Pobierz program konferencji

Warsztaty

Odbyły się cztery bloki warsztatowe. Każde warsztaty trwały osiem godzin zegarowych, z naciskiem na praktyczne przećwiczenie omawianych kwestii.

Tematy warsztatów:

1. Ocena ryzyka przy obsłudze maszyn

Program warsztatów

Przygotowanie do warsztatów (2 godz.)

- Przedstawienie uczestnikom warsztatów procesu nadzorowania ryzyka jako praktycznego narzędzia inżynierskiego projektanta, użytkownika i modernizatora maszyn przy doborze środków redukcji ryzyka do poziomu akceptowalnego;

- Proces oceny ryzyka (analiza i ewaluacja): rozpoznanie stanowiska pracy (4O = osoby - obiekty - otoczenie - organizacja); identyfikacja zagrożeń (czynniki, sytuacje, zdarzenia); szacowanie ryzyka (przedstawienie kilku metod jakościowych i ilościowych oraz metodologii WPR ELOKON); ewaluacja ryzyka (kryteria akceptowalności poziomu ryzyka);

- Metody redukcji ryzyka: przedstawienie zasad bezpieczeństwa kompleksowego przy budowie i użytkowaniu maszyn; hierarchiczna triada doboru i stosowania środków ochronnych redukujących ryzyko do poziomu akceptowalnego - jak przekładać oszacowane poziomy ryzyka na cechy środków ochronnych; konstrukcje wewnętrznie bezpieczne (konstrukcje mechaniczne, napędy i sterowanie); techniczne środki ochronne podstawowe (osłony i urządzenia ochronne) i uzupełniające (zatrzymywanie awaryjne, stałe środki dostępu); informowanie i ostrzeganie (oznakowania, instrukcja obsługi, sygnalizacja, stanowiskowe instrukcje bezpieczeństwa); prezentacja materiałów warsztatowych.

Warsztaty (6 godz.)

- Organizacja: podział uczestników na grupy robocze do ocen zespołowych; prezentacja i przydział maszyn do ocen; praca indywidualna na przypadkach własnych uczestników; każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów warsztatowych (karty oceny, tablice, środki pomiarowe);

- Praca w grupach, konsultacje z prowadzącymi;

- Prezentacje wyników prac, dyskusja.

Warsztaty poprowadzili:

dr inż. Stanisław Kowalewski - wiceprezes zarządu, dyrektor ds. nauki i techniki w firmie ELOKON Polska; prowadził prace naukowo-badawcze i edukacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa maszyn w CIOP; od ok. 15 lat prowadzi i rozwija Zespół Bezpieczeństwa Maszyn w Elokonie; od ponad 20 lat współpracuje z Komitetami Normalizacyjnymi CEN 114 i ISO 199 - Safety of Machinery; specjalizuje się w zagadnieniach teoretycznych i rozwiązaniach praktycznych we wszystkich obszarach zarządzania bezpieczeństwem maszyn na podstawie oceny i redukcji ryzyka oraz badań wypadków; autor wielu prac naukowo-badawczych, projektowych i eksperckich, a także podręczników, publikacji krajowych (w tym na łamach ATESTU) i zagranicznych; prowadzi wykłady, ćwiczenia, szkolenia i warsztaty; brał udział w pracach Elokonu przy 7500 audytach, 1100 wdrożeniach w przemyśle; laureat ZŁOTYCH SZELEK.

mgr inż. Mariusz Głowicki - dyrektor operacyjny w firmie ELOKON Polska, absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, konstruktor systemów bezpieczeństwa; ma doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa w kraju i zagranicą; zajmuje się też oceną ryzyka i zgodności maszyn; realizował projekty m.in. dla klientów z sektora energetyki, branży spożywczej, budowlanej, AGD i automotive; autor wielu artykułów w wydawnictwach branżowych; współpracuje z działającym przy PKN Komitecie Technicznym nr 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej; certyfikowany specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (UDT-CERT).

Pobierz: program warsztatów

2. Metody oceny ryzyka zawodowego - dla praktyków

Dwa lata temu, na konferencji ATESTU w Zakopanem, Paweł Szczepański w wykładzie o metodach oceny ryzyka zawodowego objaśniał złożoność procesu oceny oraz metody oceny, jakie należy stosować w zależności od rodzaju zagrożeń poddawanych ocenie. Sala wykładowa była wypełniona po brzegi. Wszyscy słuchali z uwagą. Po zakończeniu wykładu jeden ze słuchaczy stwierdził: to jest zbyt skomplikowane, ja wszystko oceniam metodą Risk Score. Otóż Risk Score nie służy do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Pomimo to jest metodą najczęściej stosowaną! Dlaczego? Bo jest, przynajmniej pozornie, łatwa w użyciu.

W ramach warsztatów w praktyczny sposób zostało pokazane, dlaczego metody Risk Score nie należy stosować do oceny ryzyka zawodowego. Został omówiony art. 220 par. 1 kodeksu pracy w aspekcie oceny ryzyka zawodowego. Każdy z uczestników mógł odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania: CZY, a jeśli tak to PO CO, DLA KOGO i JAK powinniśmy prowadzić proces oceny ryzyka zawodowego. Został omówiony praktyczny aspekt stosowania par. 39 ogólnych przepisów bhp, tj. dokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Przedstawiono prostą metodykę oceny ryzyka zawodowego.

Warsztaty poprowadził Dariusz Smoliński - dr nauk o zdrowiu, specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, biegły sądowy, autor szeregu publikacji z zakresu prawa pracy, wykładowca akademicki. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie sprawowania kontroli i nadzoru nad warunkami pracy w zakładach pracy. Jest autorem licznych publikacji i książek dotyczących oceny ryzyka zawodowego, w tym poradnika dla pracowników służby bhp oraz programu komputerowego do oceny ryzyka zawodowego. Oceną ryzyka zawodowego zajmuje się zarówno w pracy naukowej, jak i w codziennej praktycznej działalności. Prowadzi badania naukowe dotyczące wpływu poziomu bezpieczeństwa pracy (poziomu ryzyka zawodowego) na efektywność pracy. Laureat ZŁOTYCH SZELEK.

Pobierz: program warsztatów

3. Wizualizacje w bhp - nowoczesne metody szkoleń

Celem warsztatów było zapoznanie się z nowoczesnymi metodami szkoleń bhp. W pierwszej części uczestnicy zapoznali się z tematem nauczania ludzi dorosłych. Ważne było podzielenie się doświadczeniami w zakresie prowadzenia szkoleń i wykorzystywania w nich różnych technik nauczania. Druga część warsztatów poświęcona była interaktywnym metodom uczenia się. Metody te uczestnicy poznali poprzez ćwiczenia: każdy mógł poznać w praktyce m.in. metodę "puzzli", "pytania przewodniego", "w ogniu pytań", dowiedzieć się, czym zastąpić wykład i jak wykorzystać w aktywny sposób materiały takie, jak prezentacje, oceny ryzyka, instrukcje, broszury, artykuły i inne. Każde ćwiczenie zakończyła informacja zwrotna od trenera dla uczestników. Kolejna część zajęć poświęcona była grom o tematyce bhp: czy sprawdzają się w nauczaniu dorosłych, kiedy je wykorzystywać, jak samemu tworzyć gry? Ostatnim tematem było wykorzystanie wizualizacji w bhp, szczególnie jako wsparcie procesu uczenia się. Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego również w obszarze bhp obraz mówi więcej niż tysiąc słów oraz zapoznali się z wieloma praktycznymi przykładami wizualizacji, m.in. oceny ryzyka.

Warsztaty poprowadziła: Justyna Pokładnik - właściciel firmy TAM, trener, pedagog i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu bhp (WSZOP Katowice). Ponad 3 lata pracowała jako trener w firmie Kirschstein&Partner w Hamburgu, a następnie wprowadziła firmę na rynek polski. Polskim oddziałem firmy Kirschstein&Partner kierowała 4 lata. Obecnie kieruje własną firmą (TAM). Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy, komunikacji, motywacji, analizy powypadkowej, efektywnego prowadzenia szkoleń i kształtowania instrumentów bezpieczeństwa (ukierunkowanie na zmiany zachowania i świadomości). Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych, konkursów bhp i dni bezpieczeństwa. Przeprowadza również analizy kultury bezpieczeństwa firm i opracowuje plany poprawy. Ma doświadczenie w pracy w Polsce oraz zagranicą (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Oman). Pisze również artykuły do branżowych czasopism oraz opracowuje własne gry szkoleniowe, które dostępne są na stronie www.tamgram.com.pl.

Pobierz: program warsztatów

4. Wypadki przy pracy - dla początkujących

W ramach warsztatów, w pierwszej części nastąpiło przypomnienie i szczegółowe omówienie elementów definicji wypadku przy pracy, zwłaszcza w odniesieniu do orzecznictwa sądowego w tym zakresie: nagłość, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, uraz, wypadek a zdarzenie potencjalnie wypadkowe, naruszenia przepisów/zasad bhp a przyczyny wypadków, odpowiedzialność służbowa, cywilna, karna.

Poza tym, w formie burzy mózgów wskazane zostały przez uczestników warsztatów najważniejsze, najczęściej spotykane problemy, z którymi borykają się zespoły powypadkowe. Następnie zostaną zaproponowane praktyczne, najbardziej racjonalne rozwiązania tych problemów. Szczególny nacisk zostanie położony na właściwą identyfikację przyczyn i związane z tym właściwe formułowanie wniosków profilaktycznych. Dokonamy przeglądu wad i zalet najpopularniejszych metod identyfikacji przyczyn (TOL, PHA, drzewo błędów i odchyleń i inne).

W drugiej części uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na kilkuosobowe zespoły, które na podstawie otrzymanych opisów wypadków stworzyły kompletną dokumentację powypadkową łącznie z kartą statystyczną ZK-W. Poszczególne zespoły nawzajem oceniły wyniki swojej pracy.

Warsztaty poprowadził: Andrzej Nowak - praktyk, czynny zawodowo specjalista ds. bhp, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej w dziedzinie bhp, biegły sądowy w zakresie bhp przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, laureat ZŁOTYCH SZELEK, wykładowca zagadnień bhp w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, autor licznych publikacji m.in. na łamach miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy, zwłaszcza analiz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także porad dla służby bhp.

Pobierz: program warsztatów

Dyskusje panelowe

Podczas konferencji, oprócz wykładów, odbyły się dwie dyskusje panelowe.

Pierwsza dyskusja panelowa poświęcona była zadaniom służby bhp i działalności tej służby w zakładach pracy (co jest w przepisach, a jak to wygląda w praktyce; jak rozwiązywać trudne czy konfliktowe sytuacje; jak organizować sobie pracę itd.).

TEZY DO DYSKUSJI:

1. Czy zawarcie w przepisach powszechnie obowiązujących (kodeks pracy) wymogu tworzenia służby bhp przez pracodawców jest potrzebne?

- Czy katalog obowiązków w zakresie bhp spoczywających na pracodawcach oraz system składkowo-odszkodowawczy (składka wypadkowa, odszkodowania cywilne etc.) nie jest wystarczającym powodem do tworzenia służby bhp (kształtowania komórki/działu bhp)?

- Czy u pracodawców bagatelizujących obowiązki z zakresu bhp kodeksowe narzucenie tworzenia/powierzenia zadań służby bhp ma jakikolwiek sens, poza wyłącznie spełnieniem formalnego obowiązku?

- Liczebność służby bhp - czy całkowita dowolność, czy określone uniwersalne progi minimalne (stan obecny), czy określone progi minimalne, ale z uwzględnieniem rodzaju branży i/lub wielości lokalizacji pracodawcy?

2. Kwalifikacje służby bhp

- Absolwent policealnego studium bhp na wcześniejszej podbudowie technikum czy absolwent dwusemestralnych zaocznych studiów podyplomowych na wcześniejszej podbudowie kierunku humanistycznego?

- Uprzedni staż zawodowy (poza służbą bhp) - mocna czy słaba strona?

3. Podległość służby bhp - "służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy" - oczywista oczywistość czy rzadko spotykane zjawisko? Czy dotyczy tylko dużych organizacji?

4. Znaczenie pojęć "udział", "opiniowanie", "doradztwo" wśród zadań służby bhp.

5. Pomijanie niektórych zadań służby bhp, oczekiwanie całkowitego wykonawstwa tych zadań - jak to wygląda w praktyce.

6. Uprawnienia służby bhp

- "Wstrzymanie pracy", "odsunięcie pracownika" - czy aby na pewno mieszczą się w zakresie delegacji ustawowej z k.p.?

- Ignorowanie wniosków/zaleceń/żądań służby bhp przez osoby kierujące/pracodawców.

7. Obciążanie służby bhp innymi zadaniami.

Dyskusję moderował Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy w KGHM Polska Miedź SA - oddział "Lubin", zajmuje się tematyką oceny ryzyka i zarządzania bhp, wykładowca i autor publikacji i artykułów dotyczących problematyki bhp, stały współpracownik miesięcznika ATEST, autor książki "22 zadania służby bhp. Standardy działania"

Druga dyskusja panelowa dotyczyła oceny ryzyka zawodowego - jak ją przeprowadzać (metody, procedury), po co to robić (cel: poprawa warunków pracy) i czy przynosi ona pożądane efekty.

TEZY DO DYSKUSJI:

1. Obecny sposób oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego determinowany jest wymaganiami prawnymi stawianymi przez instytucje kontrolne.

Wszystkie działania związane z oceną ryzyka zawodowego w zakładach pracy są realizowane w taki sposób, aby zadowolić instytucje kontrolne. Wydaje się, że wymóg prawny i groźba sankcji ze strony instytucji kontrolnej jest głównym powodem sporządzania dokumentacji z oceny ryzyka zawodowego.

2. Ocena ryzyka zawodowego nie wpływa na poziom bhp w zakładzie.

Doświadczenie pokazuje, że ocena ryzyka w wielu zakładach jest prowadzona dla samego wykazania instytucjom kontrolnym, że sporządzono stosowny raport wymagany przepisami prawa. Natomiast jego treść rzadko ma bezpośredni wpływ na działania zapobiegawcze i korygujące w obszarze bhp. Ocena ryzyka zawodowego nie jest więc narzędziem wykorzystywanym do poprawy warunków pracy.

3. Konieczna jest zmiana przepisów prawa w obszarze oceny ryzyka zawodowego.

Kwestie formalne związane z tworzeniem dokumentów stały się ważniejsze od rzeczywistego działania. Taki stan nie jest korzystny, więc powinny w tym zakresie nastąpić stosowne zmiany prawne.

Dyskusję moderował Dariusz Smoliński, dr nauk o zdrowiu, specjalista z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, biegły sądowy, autor wielu publikacji i książek dotyczących oceny ryzyka zawodowego, w tym poradnika skierowanego do pracowników służb bhp oraz programu komputerowego do oceny ryzyka zawodowego

Konkurs wiedzy o bhp

Podczas 10. konferencji ATESTU zorganizowaliśmy konkurs wiedzy o bhp - z cennymi nagrodami ufundowanymi przez partnerów konferencji. Konkurs z jednej strony pozwolił na sprawdzenie, a z drugiej na pogłębienie wiedzy zawodowej. Pytania konkursowe były przygotowane na podstawie artykułów z ostatnich, wydanych przed konferencją, 12 numerów ATESTU czyli od 11/2016 do 10/2017.

Regulamin konkursu

Stoiska - konsultacje, produkty, usługi

Jak co roku, na konferencji były stoiska, na których firmy z naszej branży zaprezentowały produkty, usługi, a także udzielały porady uczestnikom konferencji.

Firma Elokon Polska Sp. z o.o. zaprezentowała na swoim stoisku usługi realizowane w obszarach bezpieczeństwa maszyn i procesów przemysłowych, automatyki przemysłowej, budowy maszyn. Elokon podpiera swoje doświadczenie tysiącami przeprowadzonych przez 25 lat audytów i modernizacji maszyn i linii produkcyjnych (od projektu aż do oddania do użytku), pomocą przy projektowaniu i budowie nowych maszyn i integracji maszyn zespolonych. Firma zajmuje się również przygotowaniem dokumentacji i wystawianiem Deklaracji Zgodności EC i oznakowania CE, prowadzi szkolenia dla przemysłu z zakresu bezpieczeństwa maszyn, wymagań prawnych i technicznych związanych z maszynami.
Elokon uczestnikom warsztatów i konferencji udostępnił symulator prasy pneumatycznej (na fot.) pozwalający na obserwację prawidłowego i nieprawidłowego działania typowych środków ochronnych: osłon stałych i ruchomych, kurtyny świetlnej, urządzenia sterowania oburęcznego, urządzenia zezwolenia.

Firma Ejendals podczas konferencji zorganizowała punkt ekspercki, w którym dyżurowali specjaliści z zakresu ochrony rąk i stóp. W punkcie eksperckim pokazano rozwiązania dotyczące ochrony rąk i stóp, m.in. pokazy wytrzymałości materiałów na przecięcie, rozwiązań redukujących wibracje oraz produktów do wsparcia nadgarstka, a także produktów zapewniających wysoki poziom chwytności w różnych środowiskach pracy. Jednocześnie zaprezentowano najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony rąk i stóp. Dla osób chętnych prowadzone było skanowanie stóp na urządzeniu JALAS® FootStopService (na fot.), które podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2016 zostało wyróżnione Złotym Medalem MTP oraz uzyskało nagrodę GRAND PRIX SAWO 2016 w kategorii "Rozwiązania techniczno-organizacyjne z zakresu ergonomii, prewencji wypadkowej i profilaktyki zdrowotnej oraz inne produkty związane z tematyką targów SAWO". Punkt konsultacyjno-ekspercki firmy Ejendals pozwolił na zapoznanie się z nowymi technologiami, materiałami oraz rozwiązaniami w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa rąk i stóp, zarówno w zakresie produktowym, jak i dotyczącym zmian wymagań i norm.

Firma Fellowes Brands™ oferuje szeroki asortyment urządzeń pozwalających zorganizować przestrzeń roboczą w biurze i w domu, w tym niszczarki dokumentów, oczyszczacze powietrza, bindownice, laminatory, systemy archiwizacji kartonowej, akcesoria ergonomiczne do komputerów stacjonarnych i przenośnych. Firma została założona w 1917 roku przez Harry'ego Fellowesa. Jej siedziba mieści się w Itasca, w stanie Illinois. Firma zatrudnia ponad 1200 osób na całym świecie i ma oddziały w 17 krajach. Produkty Fellowes dzięki sieci dystrybucji są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie.
Na stoisku zorganizowanym podczas konferencji w Zawierciu były prezentowane produkty ergonomiczne do komputerów stacjonarnych i laptopów (przykład na fot.) oraz biurowe oczyszczacze powietrza.

Firma Alfa i Omega od 26 lat zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie dostaw i doboru artykułów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W ofercie firmy są rękawice ochronne, kosmetyki do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry, obuwie ochronne, odzież ochronna i robocza, ochrony słuchu, oczu i twarzy, dróg oddechowych, głowy, ochrony przed upadkiem z wysokości oraz profesjonalne środki czystości. Na stoisku podczas konferencji firma zaprezentowała głównie produkty marki NITRAS, LORDIN, CEWIPA oraz Peter Greven Physioderm. NITRAS to marka należąca do niemieckiego producenta środków ochrony indywidualnej, firmy AS Arbeitsschutz. NITRAS to szeroka gama rękawic, obuwia i odzieży ochronnej. Oferta firmy jest stale udoskonalana i poszerzana o artykuły wykorzystujące najnowsze technologie w środkach ochrony indywidualnej. LORDIN i CEWIPA to wysokiej jakości środki do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry rąk. Od 25 lat firma Alfa i Omega jest właścicielem i jedynym dystrybutorem marki LORDIN i CEWIPA w Polsce. Do najważniejszych produktów należy zaliczyć kremy ochronne (na fot.), pasty i żele do mycia rąk i ciała, oraz kremy pielęgnacyjne. Peter Greven Physioderm to lider na rynku profesjonalnych produktów do ochrony, mycia i pielęgnacji rąk oraz całego ciała. Oferta PGP jest bardzo szeroka i pozwala na dopasowanie odpowiednich kosmetyków do warunków panujących w zakładzie oraz do indywidualnych potrzeb pracowników. Podczas 10. ogólnopolskiej konferencji miesięcznika ATEST firma Alfa i Omega szczególną uwagę poświęciła chorobom zawodowym skóry. Zaprezentowała zintegrowany program ochrony, mycia i pielęgnacji skóry, który wdraża w przedsiębiorstwach na terenie całej Polski.

Firma Protek System na swoim stoisku zaprezentowała kombinezony ochrony chemicznej (przykład na fot.). Każdy z nich było można przymierzyć. W szczególności firma zachęcała do zapoznania się z kombinezonem Pro Chem III, który współdziałając z aparatem filtrowentylacyjnym zapewnia wewnętrzną wentylację, a co za tym idzie bardzo duży komfort pracy (nie jest wymagane stosowanie masek, gogli itp.). Firma zaprezentowała również szczelne połączenia rękawów z różnymi modelami rękawic oraz szczelne połączenia nogawek z osłonami na buty. Na stoisku dostępne były także dodatkowe wyposażenie, np. spodnie, fartuchy, różnorodne osłony na buty, maski, filtry, półmaski.

Na stoisku firmy Wiha dostępne były do przetestowania ergonomiczne rozwiązania dotyczące narzędzi ręcznych jak Wiha SoftFinish czy Inomic, ale także inne produkty. Tester wkrętaków pozwolił na "własnoręczną" ocenę komfortu i efektywności pracy z wykorzystaniem różnych rodzajów uchwytów stosowanych we wkrętakach. Narzędzia ręczne to swoisty łącznik między człowiekiem, a maszyną więc muszą być doskonale dopasowane do wymagań poszczególnych prac i warunków fizycznych wykonawcy. Takie założenia, poparte serią badań i rozmów z wykonawcami, przyświecają inżynierom podczas ich projektowania, bo  problemu kontuzji i urazów zawodowych wynikających ze specyfiki pracy nimi nie należy bagatelizować.

Spółka Filter Service zajmuje się produkcją materiałów filtracyjnych, indywidualnych środków ochrony układu oddechowego oraz badaniami laboratoryjnymi. Głównymi produktami firmy są półmaski filtrujące w dwóch kształtach w klasach P1, P2 i P3 oraz filtry przeciwpyłowe do półmasek wielokrotnego użytku. W 2016 roku przedsiębiorstwo wprowadziło do sprzedaży higieniczne półmaski przeciwsmogowe, antyalergiczne i sportowe. Produkty promowane pod marka CityMask przeznaczone są na rynek konsumencki.
Na stoisku podczas konferencji można było zobaczyć (i sprawdzić na sobie), jak działa urządzenie PortaCount, służące do badania prawidłowości dopasowania masek ochronnych. Uczestnicy konferencji mogli przynieść półmaski używane w przedsiębiorstwach i sprawdzić ich dopasowanie do twarzy (jak na fot.). Na stoisku dostępne były wzory produktów Filter Service i materiały informacyjne.
Wysoką jakość produktów firmy Filter Service potwierdzają odbiorcy z Polski i zagranicy, a także liczne wyróżnienia i medale imprez targowych. Osiągnięcia firmy zapewnia, oprócz światowej technologii, nowocześnie wyposażone laboratorium oraz mająca wpływ na rozwój działalności i jej konkurencyjności na rynku - kultura organizacji. Głównym jej aspektem jest otwartość na otoczenie, nacisk na rozwój oraz osiąganie coraz lepszych wyników.

Firma 3M zaprezentowała wiele rozwiązań dotyczących ochrony przed upadkiem z wysokości. Praca na wysokości wiąże się ogromnym ryzykiem każdego dnia, w każdej sekundzie pracy. Bezpieczeństwo pracowników zależy nie tylko od właściwego stosowania sprzętu i zachowania ostrożności, ale przede wszystkim od praktycznej wiedzy i umiejętności. Samochód demonstracyjny firmy 3M, który przyjechał na konferencję, to bardzo skuteczne narzędzie w budowaniu świadomości zagrożeń i stosowania właściwych środków ochrony wśród pracowników. Tematy pokazów prowadzonych z wykorzystaniem samochodu demonstracyjnego:
- Pokaz sił działających na człowieka przy upadku z wysokości;
- Praca w ograniczonych i zamkniętych przestrzeniach - pokaz prawidłowego użycia trójnogów i żurawików oraz różnych zastosowań wciągarek;
- Inspekcja wizualna sprzętu chroniącego przed upadkiem;
- Ratownictwo - dostępne są praktyczne demonstracje w różnych środowiskach pracowniczych;
- Sprzęt chroniący narzędzia przed upadkiem z wysokości - pokaz szerokiej gamy rozwiązań 3M zabezpieczających narzędzia przed upadkiem;
- System asekuracji pionowej i poziomej;
- Podstawowe zagadnienia bezpiecznej pracy na wysokości.

Firma Akala Faraone zaprezentowała na swoim stoisku rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa na wysokości. Od prawie 40 lat firma zajmuje się projektowaniem i produkcją sprzętu do prac na wysokości, który wykorzystywany jest w przemyśle, budownictwie, magazynach i w wielu innych miejscach. Firma za cel stawia sobie produkcję sprzętu bezpiecznego i poprawiającego komfort pracy na wysokości. Produkty Faraone są atestowane i certyfikowane, a te wykonywane na indywidualne zamówienie dostosowane są do norm i przepisów obowiązujących w kraju zamawiającego.
Na stoisku podczas konferencji można było zapoznać się z działaniem platformy samojezdnej Elevah 40 Move (na fot.). Jest to platforma łatwa do prowadzenia i bezpieczna, o wysokości roboczej do 4 m. Dzięki niewielkim rozmiarom (99,5 x 74 cm) platforma nadaje się do pracy nawet w bardzo ciasnych pomieszczeniach. Łatwo nią manewrować dzięki minimalnemu promieniowi skrętu - obraca się w miejscu. Jest to produkt wielokrotnie nagradzany. Na przykład w 2015 r. we Włoszech Elevah 40 Move został ogłoszony produktem roku przez IAPA (International Awards for Powered Access).
Faraone zaprezentowała również podesty robocze PLS oraz PL. To produkty cieszące się dużą popularnością wśród klientów firmy. Podest PLS dzięki regulowanej wysokości można stosować do pracy na schodach; montaż podestu może przeprowadzić jedna osoba w czasie 3 minut. Podest PLS był również kilkukrotnie nagradzany i wyróżniany, w tym roku w czasie targów BHP-BUD oraz na targach Energetab. Zarówno podesty PLS, jak i PL wyposażone są w balustrady chroniące przed upadkiem z wysokości.

Firma TARBONUS zaprezentowała ofertę w zakresie:
- produktów wydawniczych: książki poradnikowe i materiały dydaktyczne, specjalistyczne wydawnictwa aktualizowane, programy komputerowe,
- usług szkoleniowych: szkolenia obowiązkowe i uzupełniające, szkolenia menadżerskie i szkolenia zawodowe,
- usług doradczych.
Na stoisku można było zobaczyć i sprawdzić funkcjonalność produktów elektronicznych wspomagających codzienną pracę służby bhp, m.in.:
- aplikacji Asystent BHP - nowoczesnego i wielofunkcyjnego narzędzia komputerowego, przeznaczonego zarówno dla pracowników służby bhp zatrudnionych w zakładzie pracy, jak i osób czy firm prowadzących sprawy bhp w wielu zakładach;
- PEN-Asystenta szkolenia "zielonego" - nowoczesnego, ergonomicznego i mobilnego produktu, który daje możliwość profesjonalnego prowadzenia szkoleń; program PEN-Asystent szkolenia "zielony" to trzy produkty w jednym: 33 prezentacje do szkoleń wzorcowych bhp składających się z ponad 3000 slajdów, program do tworzenia własnych szkoleń, pomoc prawno-merytoryczna z zakresu bhp i prawa pracy (serwis przepisów bhp i prawa pracy); całość z bieżącą, codzienną aktualizacją zawartości; produkt nagrodzony za innowacyjność złotym medalem MTP SAWO 2014;
- serwisów PEN-Asystent, które zawierają m.in. przepisy prawne, orzecznictwo sądowe, komentarze, aktywne druki oraz praktyczne porady z zakresu bhp, prawa pracy, ochrony ppoż., ochrony środowiska i budownictwa.

Wystawa prac plastycznych

W 2016 r. firma Faraone we współpracy ze Stowarzyszeniem "Lejo" zorganizowała we Włoszech konkurs plastyczny, który połączył sztukę, przemysł i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Celem konkursu była twórcza prezentacja pracy bezpiecznej dla człowieka. Artyści wykorzystali różne formy i style, aby pokazać najważniejsze problemy, oddziaływać na wyobraźnię, zachęcać do refleksji i dyskusji. Prace wykonali artyści, którzy czerpią przyjemność z interpretacji piękna jakie oferuje świat, ale także tacy, którzy rozwinęli sztukę abstrakcyjną, która wyraża ich wewnętrzny świat.

Niektóre z prac konkursowych można było zobaczyć na specjalnej wystawie zorganizowanej podczas konferencji ATESTU w Zawierciu.

Ośrodek konferencyjny

Hotel VILLA VERDE****
ul. Mrzygłodzka 273
42-400 Zawiercie
www: www.villaverde.pl

Ośrodek znajduje się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zawiercie ma dobre połączenia kolejowe z większością dużych miast w Polsce. Hotel zlokalizowany w odległości ok. 4 kilometrów od dworca kolejowego w Zawierciu. Z dworca dogodny dojazd taksówką.

Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy
tel. 12-432-04-00, tel./fax 12-422-64-99
e-mail: konferencja@atest.com.pl

 

Partnerzy konferencji


Zobacz także:

Relacja z 10. konferencji - w Zawierciu w 2017 r.

Informacje o 9. konferencji - w Jastrzębiej Górze w 2016 r.

Fotorelacja z 8. konferencji - w Zakopanem w 2015 r.

8. Ogólnopolska konferencja miesięcznika ATEST (ATEST 12/2015)

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 44587445