ATEST Ochrona Pracy

25 lipca 2024 r.

[Najnowszy numer] [Prenumerata] [Spis treści]

 

ATEST 5/2024

Szkolenia bhp
Podsumowanie
część 1  (zobacz: część 2, część 3, część 4)

W styczniu ub.r. zamieściliśmy artykuł omawiający propozycje zmian w dziedzinie szkoleń bhp, opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bhp. Autorem propozycji zmian jest Stowarzyszenie Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu. Przez cały rok na naszych łamach (patrz ramka) i na stronie internetowej ATESTU toczyła się dyskusja w sprawie szkoleń. Podsumowaliśmy ją w skrócie w artykule wstępnym w numerze 11/2012 ATESTU. Na życzenie czytelników, w tym licznych firm szkoleniowych, rozpoczynamy szczegółowe podsumowanie proponowanych zmian i dyskusji na ich temat.

Propozycje zmian będziemy omawiać w następującym układzie:

obecnie obowiązujący przepis rozporządzenia,

propozycja zmiany,

uzasadnienie zmiany,

głosy za (jeśli były),

głosy przeciw (jeśli były),

inne komentarze.

Wymagania dla wykładowców i jednostek szkoleniowych

Obecnie obowiązujący przepis rozporządzenia:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanego dalej "szkoleniem";

2) zakres szkolenia;

3) wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia;

4) sposób dokumentowania szkolenia;

5) przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Propozycja zmiany:

"§ 1. Rozporządzenie określa

(...)

6) wymagania kwalifikacyjne dla wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy;

7) wymagania dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy."

Uzasadnienie zmiany:

W paragrafie 1 dodaje się punkt 6 o brzmieniu: "wymagania kwalifikacyjne dla wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy" - nie da się zapewnić odpowiedniego poziomu szkoleń bhp bez wykładowców o wysokich kwalifikacjach. W paragrafie 1 dodaje się punkt 7 o brzmieniu: "wymagania dla jednostek organizacyjnych prowadzących działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy" - na poziom szkoleń w dziedzinie bhp mają również wpływ organizatorzy tych szkoleń.

1. Zofia Lejko, Robert Kozela: Szkolenia bhp. Początek dobrych zmian w rozporządzeniu? (ATEST 1/2012)

2. Podzielcie się wiedzą - artykuł wstępny (ATEST 2/2012)

3. Czy są inne pomysły? - artykuł wstępny (ATEST 3/2012)

4. Roman Adler: Trzy grosze w sprawie szkoleń (ATEST 3/2012)

5. Internauci o zmianach w szkoleniach bhp (ATEST 3/2012)

6. Henryk Karczowski: Szkolenia bhp - uwagi do projektu zmian rozporządzenia (ATEST 4/2012)

7. Teresa Janicka-Panek: Zasady organizowania i prowadzenia szkoleń bhp (ATEST 5/2012)

8. Szkolenia bhp - błędne koło (ATEST 5/2012)

9. Andrzej Giedrojć: Głos w sprawie szkoleń (ATEST 5/2012)

10. System jakości szkoleń bhp - artykuł wstępny (ATEST 6/2012)

11. Teresa Janicka-Panek: Tworzenie programów szkoleń bhp, cz. 1 (ATEST 6/2012)

12. Rada chce zwiększenia wymagań (ATEST 6/2012)

13. Janusz Ruciński: Porażka szkoleń bhp (ATEST 6/2012)

14. Jarosław Lenkiewicz: Seminarium w sprawie szkoleń (ATEST 7/2012)

15. Robert Kozela: Dyskusja o szkoleniach bhp (ATEST 7/2012)

16. Teresa Janicka-Panek: Tworzenie programów szkoleń bhp, cz. 2 (ATEST 8/2012)

17. Ryzykowanie to droga na skróty - wywiad z prof. Ryszardem Studenskim (ATEST 10/2012)

18. Błędne koło - artykuł wstępny (ATEST 11/2012)

19. Specjalizacja wykładowców bhp - rozmowa z dr Teresą Janicką-Panek (ATEST 11/2012)

20. Spotkanie byłych partnerów (ATEST 12/2012)

Głosy za:

"Wprowadzenie uregulowań prawnych określających przejrzyście wymagania kompetencyjne dla jednostek prowadzących szkolenie w dziedzinie bhp, ustanowienie nadzoru nad tymi jednostkami pod kątem jakości świadczonych usług, a także określenie kryteriów kompetencji, jakie powinien spełniać wykładowca i instruktor problematyki bhp, było jednym z wniosków de lege ferenda skierowanych w 2009 r. przez PIP do Sejmu RP" - z pisma Leszka Zająca, p.o. dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy, skierowanego do Stanisława Kuśmierza - prezesa Stowarzyszenia Promocji Bezpieczeństwa Pracy w Tarnobrzegu (patrz: ramka I pkt 3).

Za proponowanymi zmianami byli też: CIOP (ramka II pkt 5), Henryk Karczowski - prezes kaliskiego oddziału OSPSBHP (ramka I pkt 6), Rada Ochrony Pracy (ramka II pkt 11), Janusz Ruciński - główny specjalista bhp (ramka I pkt 13), Andrzej Lenczewski - Centrum Szkoleniowo-Doradcze "LENAX" (ramka II pkt 2).

Głosy przeciw:

"Ten projekt to jest lobby tylko dla firm szkolących. Firmy mające do 10 czy 20 pracowników nie wyślą pracownika na szkolenie do żadnej firmy szkolącej, tylko chcą to zrobić na miejscu. Nie zmienią tego żadne certyfikaty lub sale wykładowe dobrze wyposażone. Żeby poprawić bezpieczeństwo, powinien być większy nacisk na instruktaż stanowiskowy i inspekcji pracy na pracodawców w celu poprawy warunków pracy." - mareks - komentarz na www.atest.com.pl.

Przeciw byli też: Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej (SIPRP) (ramka II pkt 10), uczestnicy seminarium "Szkolenia bhp - wymagania prawne, praktyka, propozycje zmian", Olsztyn 18 maja 2012 r. (ramka I pkt 10 i 15).

Inne komentarze:

"Jeśli zaś mówisz o prowadzonych kursach przez rasowych behapowców, to nie mam nic przeciwko, jeśli zdobędą akredytację wykładowcy." - behapowiecOpole - fragment komentarza na www.atest.com.pl.

Jerzy Sówka - przewodniczący Rady Wszechnicy SIP NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa: "W stosunku do przedstawionych propozycji zmian ja uwag nie wnoszę." (ramka II pkt 4).

Mieczysław Szczepański - OIP w Gdańsku: "Deklarowany przez Stowarzyszenie cel, jaki przyświeca proponowanym zmianom, zasługuje na uznanie. (...) Okręgowy Inspektor Pracy w Gdańsku nie posiada kompetencji do opiniowania propozycji zmian rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, przygotowanego przez Stowarzyszenie, które Pan reprezentuje." (ramka II pkt 7).

1. Pismo Jarosława Łucki - prezesa poznańskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z 5 stycznia 2012 r.

2. Pismo Andrzeja Lenczewskiego z Centrum Szkoleniowo-Doradczego LENAX w Gliwicach z 10 stycznia 2012 r.

3. Pismo Leszka Zająca p.o. dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy z 19 stycznia 2012 r.

4. Pismo Jerzego Sówki - przewodniczącego Rady Wszechnicy SIP NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska Południowa z 30 stycznia 2012 r.

5. Pismo prof. Danuty Koradeckiej - dyrektor Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego z 31 stycznia 2012 r.

6. Pismo Magdaleny Klimczak-Nowackiej zastępcy dyrektora Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 1 lutego 2012 r.

7. Pismo Mieczysława Szczepańskiego - Okręgowego Inspektora Pracy w Gdańsku z 3 lutego 2012 r.

8. Pismo Ryszarda Pacuły z Agencji Ochrony Pracy i Środowiska "BHPE" w Chojnowie z 7 lutego 2012 r.

9. Pismo Małgorzaty Matuszewskiej p.o. zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Bydgoszczy z 14 lutego 2012 r.

10. Pismo Leszka Rymarowicza - prezesa zarządu Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej z 14 marca 2012 r.

11. Pismo Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej - przewodniczącej Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP z 25 maja 2012 r.

Wykaz jednostek szkoleniowych

Wprowadzenie: Autorzy zmian w rozporządzeniu szkoleniowym, przy okazji zmiany dotyczącej wprowadzenia wykazu jednostek szkoleniowych (o czym poniżej), proponują pewne uzupełnienie terminologii. Obowiązujące rozporządzenie mówi o "jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy" (§ 1a pkt 2). Autorzy zmian proponują w tym paragrafie zapis o "jednostce organizacyjnej prowadzącej działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwanej dalej jednostką szkoleniową".

Obecnie obowiązujący przepis rozporządzenia:

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu nie ma wymogu uzyskiwania przez jednostki szkoleniowe wpisu w rejestrze takich jednostek, prowadzonym przez niezależną instytucję.

Propozycja zmiany:

W § 4 dodaje się ustęp 3 o brzmieniu:

3. Jednostka szkoleniowa zobowiązana jest do uzyskania wpisu w wykazie prowadzonym przez okręgowego inspektora pracy właściwego terytorialnie dla siedziby jednostki szkoleniowej. Wniosek o wpis w wykazie powinien zawierać:

1) firmę jednostki szkoleniowej oraz jej siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) numer w rejestrze KRS albo ewidencji działalności gospodarczej albo ewidencji placówek oświatowych;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) zakres prowadzonych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) informacje o poświadczeniach kompetencji jednostki szkoleniowej, w tym akredytacjach, certyfikacjach, systemach zarządzania itp. - jeśli jednostka je posiada;

6) datę i podpis wnioskodawcy.

Uzasadnienie zmiany:

Przyjęte przed laty założenie, że zasady wolnego rynku mogą być jedynym kryterium regulującym funkcjonowanie jednostek szkoleniowych w dziedzinie bhp, nie sprawdziło się. Brak kryteriów dla jednostek szkoleniowych spowodował, że w przeważającej części konkurują one ceną, a nie jakością szkoleń. Prowadzi to też do opisywanych w prasie branżowej oraz wysokonakładowej patologii, np. wystawiania zaświadczeń ze szkoleń, które się nie odbyły. Wprowadzenie wykazu jednostek szkoleniowych powinno przyczynić się do eliminacji tego negatywnego zjawiska.

Głosy za:

"Proponowane wprowadzenie wykazu jednostek szkoleniowych jest w pełni uzasadnione, jednakże sam wykaz z danymi rejestrowymi, prowadzony ponadto w sposób niezależny w regionach, nie wpłynie na zakładany wzrost jakości szkoleń z dziedziny BHP. W tym zakresie CIOP-PIB wielokrotnie zgłaszał już propozycje wprowadzenia obowiązkowego, ogólnopolskiego rejestru jednostek edukacyjnych prowadzących szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Uzyskanie wpisu w ogólnopolskim rejestrze wymagałoby od jednostki organizacyjnej spełnienia określonych wymagań. W zależności od stopnia spełnienia tych wymagań przez jednostkę organizacyjną mogłaby ona uzyskać możliwość realizacji określonej grupy okresowych, obowiązkowych szkoleń. Zakładamy, że ze względu na poziom spełnienia wymagań rejestracyjnych wpisane do niego jednostki zostaną podzielone na dwie kategorie. Zaliczenie do drugiej kategorii wiązałoby się z pozbawieniem możliwości prowadzenia i wydawania zaświadczeń o ukończeniu niektórych rodzajów szkoleń (np. pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników służby BHP, pracowników inżynieryjno-technicznych). Proponujemy także, aby organizatorami tych szkoleń nie mogli być pracodawcy.

Jeden ogólnopolski rejestr jednostek organizacyjnych wykluczałby możliwość wielokrotnej rejestracji jednej jednostki organizacyjnej, a ponadto umożliwiałby wgląd do danych rejestrowych przez uprawnione organy nadzoru z terenu całego kraju (wiele ośrodków działa na terenie wielu województw). W wyniku rejestracji powstałby wykaz jednostek organizacyjnych użyteczny dla podmiotów korzystających z ich usług. Informacja wynikająca z rejestru o liczbie jednostek szkoleniowych i zakresie ich działalności pozwalałaby ponadto na uzyskiwanie informacji niezbędnych do prowadzenia polityki związanej z kształtowaniem rynku edukacyjnego w zakresie bhp." - z pisma CIOP-PIB (patrz ramka II pkt 5).

Za proponowanymi zmianami byli też:

- Andrzej Lenczewski (ramka II pkt 2),

- Henryk Karczowski (ramka I pkt 6),

- Jerzy Sówka (ramka II pkt 4),

- Leszek Zając (ramka II pkt 3),

- Janusz Ruciński (ramka I pkt 13).

Głosy przeciw:

"Propozycję nowelizacji treści § 4 ust. 3 opiniujemy negatywnie, gdyż Okręgowy Inspektor Pracy bez uprzedniej nowelizacji art. 19 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy nie może prowadzić takiego rejestru, a w obecnym stanie prawnym nałożenie takiego obowiązku nie może odbyć się postanowieniami rozporządzenia. Ponadto negatywnie odnosimy się do zmiany w całej treści projektu wyrazów ťjednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniowąŤ na ťjednostki szkolenioweŤ, gdyż jest to zabieg niepotrzebny." - z pisma Leszka Rymarowicza (ramka II pkt 10).

Przeciw byli też:

- Ryszard Pacuła (ramka II pkt 8),

- Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy (ramka II pkt 9),

- Uczestnicy seminarium "Szkolenia bhp - wymagania prawne, praktyka, propozycje zmian", Olsztyn 18 maja 2012 r. (ramka I pkt 10 i 15).

Inne komentarze:

"Propozycje te zostaną rozważone podczas najbliższej nowelizacji rozporządzenia." - z pisma Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (ramka II pkt 6),

"Wprowadzenie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej ogólnopolskiego rejestru jednostek edukacyjnych prowadzących szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy" - z pisma ROP (ramka II pkt 11),

"O ile słuszne jest wprowadzenie obowiązku uzyskania wpisu do takiego rejestru, o tyle obciążanie struktur Państwowej Inspekcji Pracy prowadzeniem takiego wykazu jest - delikatnie rzecz ujmując - dopinaniem kolejnego wagonika do składu, który ta lokomotywa już i tak z ledwością ciągnie (o czym świadczą m.in. liczne głosy krytyczne na behapowskich formach internetowych)." - z artykułu Romana Adlera (ramka I pkt 4).Koniec

Zobacz część 2 (ATEST 2/2013)

Dodaj swój komentarz


BHP: Okręgowy Inspektora Pracy prowadził będzie wykaz jednostek szkoleniowych, które(2013-01-10)

BHP: Jeden z twórców zmian w zakresie szkoleń na stronie(2013-01-10)

Major: Jestem za certyfikacją jednostek(2013-01-10)

Major: Kto przeprowadza uczciwie egzaminy po ukończeniu szkolenia okresowego bhp,(2013-01-13)

Major: Co do szkolenia pracodawców; jak się ono odbywa, może(2013-01-13)

Bolek W.: Uważam, że najpierw należy rozwinąć gospodarkę bezrobocia, a następnie(2013-01-13)

W11: Zawitał do nas widoczny kryzys gospodarczy, duża ilość firm(2013-01-15)

W11: Po co zmieniać przepisy, większość firm zrezygnowała z organizacji(2013-01-19)

W11: Jak będzie kontrola PIP lub PIS, nakażą przeprowadzić szkolenie(2013-01-19)

W11: Niech te przepisy zostaną bez zmian lub zmieńmy część(2013-01-20)

Margot61: Do BHP: Gdyby Pan uważnie i ze zrozumieniem czytał rozporządzenie, to wiedział by Pan, że szkolenie dla pracodawców i osób kierujących można prowadzić w trybie samokształcenia kierowanego. Wspomniane przez Pana jednodniowe szkolenie jest tego przykładem. Proszę doczytać się (na stronie lub zadzwonić do organizatora), że jest ono realizowane w formie bleanden learning i trwa od poniedziałku do czwartku, gdzie właśnie ten jeden dzień jest spotkaniem z trenerem (tutorem). Takie szkolenie jest więcej warte niż "siedzenie" przez dwa dni. Szkolenie uwzględnia potrzeby uczestniczących - mają możliwość jeszcze przed spotkaniem "w klasie" zadać pytania i zaproponować obszary, które z bogatego 16 godzinnego programu ich najbardziej interesują. Korzystają z takiej formy bardzo chętnie i są zadowoleni. Lepsze 8 godz. treściwego szkolenia - ukierunkowanego na potrzeby i cele - niż 16 godzin "bycia". I nawet najlepsi wykładowcy, najnowocześniejsze, autorskie prezentacje, filmy itd. niczego tutaj nie zmienią. Kadra kierownicza wyższego szczebla chce się uczyć wtedy kiedy ona ma na to czas. Dlatego to "jednodniowe" spotkanie. (2013-01-21)

W11: Do Margot61: Cyt."Kadra kierownicza wyższego szczebla chce się uczyć wtedy kiedy ona ma na to czas" - chyba żart, słyszę śmiech Zagłoby. (2013-01-21)

Margot61: Polecam wrócić do wykładów z metodyki kształcenia dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych teorii nauczania. Problem z uczeniem bhp polega właśnie na "uczeniu", czyli przekazywaniu treści zawartych w wytycznych (czytaj: ramowych programach). Efektywność szkoleń zależy od procesu nauczania, przekazywania wiedzy dostosowanej do potrzeb uczestników. Informacje na temat źródeł prawa pracy mogą być podane w formie samokształcenia (e-learningu), bo to jest "treść", czyli informacja, natomiast jak interpretować dany przepis, to już jest nauczanie, wchodzenie w interakcje itd. Zapraszam na szkolenie. Dyskusja prowadzona w tym kształcie, do niczego nie prowadzi, jeśli nie odpowiemy sobie na podstawowe pytanie (z metodyki) jaki jest cel tych szkoleń i dla kogo one maja być prowadzone. I proszę nie odpisywać: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy itd., tylko odpowiedzieć faktycznie po co to jest? I do tego dobrać treści i metody. Reszta to już będzie, pozwolę sobie zacytować "mały pikuś". Życzę spokojnej analizy treści. (2013-01-22)


Dodaj swój komentarz  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2013

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60427273