ATEST Ochrona Pracy

27 czerwca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

21-23 listopada 2018 r.
Wisła
Hotel Stok

 

Ocena ryzyka nie jest najważniejszym działaniem służby bhp i nie może być celem samym w sobie. Najważniejszym celem działań behapowskich (w tym tych podejmowanych przez służbę bhp) jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia osobom wykonującym pracę. I to w taki sposób, żeby ustrzec ludzi przed wypadkami, chorobami zawodowymi, innymi chorobami związanymi z pracą i niepożądanymi następstwami dla ich dzieci (czynniki mutagenne). Wkraczamy w erę BHP 3.0, w której przepisy pozostają ważne, choć widoczne są tendencje osłabiania bhp. Norm jest dużo, są wciąż nowelizowane - i nie da się kształtować bezpieczeństwa bez odnoszenia do nich. Jednak normy nie nadążają za rozwojem techniki i technologii; są tłumaczone późno i z błędami. Jako trzeci, konstytutywny element tego świata pojawia się ocena ryzyka. Można więc powiedzieć, że BHP 3.0 = przepisy + normy + ocena ryzyka. Coraz rzadziej można znaleźć rozwiązania w przepisach i normach. Coraz częściej to ocena ryzyka staje się podstawą do konstruowania maszyn, projektowania technologii, tworzenia procedur i procesów pracy. Niby nic nowego, a jednak coś zupełnie nowego. Ocena ryzyka wysuwa się na pierwszy plan, jako podstawa podejmowania decyzji w zakresie bezpieczeństwa. Na jej podstawie tworzone są procedury bezpiecznej pracy, czemu poświęcamy jedenastą konferencję ATESTU.

Adresaci konferencji

służba bezpieczeństwa i higieny pracy

naukowcy i praktycy zajmujący się wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi oraz technicznym bezpieczeństwem pracy

pracodawcy i osoby kierujące pracownikami

przedstawiciele firm szkoleniowych

studenci kierunków bhp i słuchacze studiów podyplomowych bhp

służba medycyny pracy

pracownicy instytucji nadzoru i kontroli warunków pracy

przedstawiciele związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy

Tematyka konferencji

Instrukcja bhp - wymagany dokument czy praktyczne narzędzie? - Bogusław Ziędalski - praktyk, czynny zawodowo specjalista ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle, audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem

Dobre badanie wypadków to lepsza ocena ryzyka - dr inż. Marcin Krause - pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej, prowadzi badania z zakresu m.in. oceny ryzyka zawodowego i analizy wypadków przy pracy

Jak kształtować bezpieczne nawyki pracowników? - Justyna Pokładnik - trener, pedagog i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, prowadzi warsztaty z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy

Nowe narzędzie do oceny obciążenia fizycznego na stanowiskach pracy - metoda ROSA - dr inż. Zbigniew Jóźwiak - ergonomista z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, prowadzi badania m.in. w zakresie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ergonomii stanowisk pracy

(Nie)bezpieczeństwo w tunelach drogowych - dr inż. Natalia Schmidt-Polończyk - adiunkt na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, naukowo związana z dziedziną bezpieczeństwa, ewakuacji i wentylacji w tunelach komunikacyjnych

Zasady minimalizacji ryzyka przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn - informowanie i ostrzeganie - dr inż. Stanisław Kowalewski - specjalista z zakresu zarządzania bezpieczeństwem maszyn na  podstawie oceny i redukcji ryzyka oraz badań wypadków, autor wielu prac naukowo-badawczych, projektowych i eksperckich

Środki ochrony indywidualnej - nowe rozporządzenie 2016/425. Rewolucja, a może jednak ewolucja? - Ryszard Szefler - prokurent oraz pełnomocnik zarządu ds. certyfikacji, dyrektor ds. rozwoju produktu i importu w ROBOD S.A., członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 21, rzeczoznawca ds. środków ochrony indywidualnej

Treść, forma i udostępnienie informacji istotnych dla bezpieczeństwa na przykładach z uczelni polskich i brytyjskich - Małgorzata Majka - kierownik Inspektoratu BHP w Uniwersytecie Jagiellońskim, autorka publikacji na temat identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka, opiekun merytoryczny seminarium szkoleniowego "Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym" (BeNiSz), Kraków 2017

Nieprzestrzeganie procedur bezpiecznej pracy jako przyczyna wypadków - studium przypadków - Bogdan Solawa - inspektor pracy w OIP w Krakowie, zajmuje się analizą okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, prowadzi szkolenia i działania prewencyjne, angażuje się we współpracę międzynarodową PIP

Bezpiecznie i pewnie: System Nadzoru Ewakuacji z technologią RFID (wykład połączony z pokazem) - dr inż. Karolina Kozłowska - prezeska zarządu Smart Technology Group, krakowskiej spółki uznanej za Top10 start-upów w Europie Środkowej i Wschodniej i produkującej najczęściej nagradzany czytnik RFID - Master 01

Zagrożenia krwiopochodne w placówkach ochrony zdrowia. Zakłucia jako specyficzny rodzaj wypadku przy pracy - dr Marzena Stankowska - doktor nauk biologicznych UJ, główny specjalista ds. bhp w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, wykładowca akademicki

Brak określenia sposobu prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych w IBWRB jako jedna z przyczyn wypadków przy pracy na budowach - Marcin Korta - starszy inspektor pracy, specjalista w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa budownictwie, prowadzi kontrole w ramach badania wypadków przy pracy; Dariusz Kulesza - specjalista w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie, pomysłodawca rozwiązań w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy, koordynator ds. bhp na budowach; Robert Pasikowski - nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, koordynator ds. budownictwa, specjalista w zakresie bezpieczeństwa prac w budownictwie

Założenia projektowe do indywidualizacji konstrukcji odzieży ochronnej weryfikowane w warunkach przemysłowych - Grażyna Grabowska - wieloletni kierownik Zakładu Konfekcji Technicznej Instytutu Technologii Bezpieczeństwa MORATEX w Łodzi

Zintegrowany program ochrony słuchu - dr inż. Paweł Górski - specjalista ds. wdrożeń w firmie 3M Polska

Teraźniejszość i przyszłość służby bhp - Andrzej Wieder - Country Sales Manager Poland, EJENDALS AB

Ergonomiczne właściwości rękawic oraz profesjonalne środki ochrony skóry odpowiedzią na potrzeby pracowników - Magdalena Szulc-Dajerling i Tomasz Dajerling, firma Alfa i Omega

Warsztaty

Tematy warsztatów:

1. Instrukcja jako skuteczne narzędzie pracodawcy i pracownika w obszarze bezpieczeństwa pracy

Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach stanowi jedno z 22 zadań służby bhp. Jednak aby opinia miała odpowiedni ciężar merytoryczny, opiniujący powinien mieć wiedzę i praktyczne umiejętności związane z powstaniem takiego dokumentu i zadaniami, jakie instrukcja ma spełniać w obszarze bezpieczeństwa, tak by nie był to tylko dokument, lecz skuteczne narzędzie dla pracodawcy i pracowników.

W ramach warsztatów w pierwszej części zostaną omówione wymagania prawne, które obligują pracodawców do tworzenia instrukcji, jej zakres merytoryczny, czyli to, co zgodnie z przepisem instrukcja zawierać powinna. Ważna będzie wymiana doświadczeń związanych z tworzeniem, opiniowaniem, stosowaniem instrukcji i ich identyfikacją, tak aby uczestnik warsztatów umiał określić swoją rolę w tym procesie, to jakie korzyści daje nam dobra instrukcja oraz czy instrukcja bhp to ten sam dokument co instrukcja obsługi maszyny/urządzenia czy też dwa odrębne dokumenty wydane na podstawie różnych aktów prawnych.

W drugiej części warsztatów uczestnicy dokonają oceny przykładowych instrukcji z zakładów pracy pod kątem ich zawartości i przydatności dla pracowników oraz pracując w zespołach na podstawie otrzymanych materiałów opracują wzorcową instrukcję. Prace zostaną omówione i ocenione przez pozostałych uczestników.

Warsztaty poprowadzi: Bogusław Ziędalski - praktyk, czynny zawodowo specjalista ds. bhp z wieloletnim doświadczeniem w przemyśle. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem. Konsultant w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykładowca zagadnień bhp, autor i organizator konkursów bhp. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu bhp (CIOP) oraz bezpieczeństwa procesów przemysłowych (Politechnika Łódzka).

2. Psychologia bezpieczeństwa pracy. Jak rozmawiać z pracownikami o łamaniu zasad

Celem warsztatów jest zdobycie przez uczestników wiedzy dotyczącej zachowań ludzi, motywacji, kształcenia bezpiecznych nawyków i wykorzystanie tej wiedzy w swojej codziennej działalności jako pracownik działu bhp lub przełożony. Dodatkowo uczestnicy odkryją zasady prowadzenia trudnych rozmów z pracownikami, np. o łamaniu zasad, i przećwiczą ich użycie w praktyce.

Podczas warsztatów odpowiemy m.in. na pytania:

- Dlaczego podejmujemy ryzyko w pracy?

- Kiedy ludzie zmieniają swoje zachowania?

- Jak kształtować wśród pracowników dobre postawy i myślenie prewencyjne?

- Czym jest rutyna i jak ją dobrze wykorzystać?

- Jaką rolę pełnią przełożeni w budowaniu kultury bezpieczeństwa?

- Jak prowadzić (trudne) rozmowy z pracownikami?

Firma TAM zaprezentuje również przykłady prostych narzędzi, umożliwiających przeniesienie do sali szkoleniowej stanowiska pracy. Pokaże m.in, jak w łatwy sposób przedstawić wpływ zmęczenia na koncentrację jak ćwiczyć znajomość zabezpieczeń LOTO i funkcje ochronne środków ochrony indywidualnej.

Dodatkowo uczestnicy warsztatów będą mogli wziąć udział w grze terenowej w stylu escape room i sprawdzić swoją wiedzę i umiejętność rozwiązywania zagadek. Gra dostępna będzie w pierwszy i drugi dzień warsztatów.

Warsztaty poprowadzi: Justyna Pokładnik - właściciel firmy TAM, trener, pedagog i audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu bhp (WSZOP Katowice). Ponad 3 lata pracowała jako trener w firmie Kirschstein&Partner w Hamburgu, a następnie wprowadziła firmę na rynek polski. Polskim oddziałem firmy Kirschstein&Partner kierowała 4 lata. Obecnie kieruje własną firmą (TAM). Prowadzi warsztaty m.in. z zakresu psychologii bezpieczeństwa pracy, komunikacji, motywacji, analizy powypadkowej, efektywnego prowadzenia szkoleń i kształtowania instrumentów bezpieczeństwa (ukierunkowanie na zmiany zachowania i świadomości). Ma doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń otwartych, konkursów bhp i dni bezpieczeństwa. Przeprowadza również analizy kultury bezpieczeństwa firm i opracowuje plany poprawy. Ma doświadczenie w pracy w Polsce oraz zagranicą (m.in. Niemcy, Szwajcaria, Oman). Pisze również artykuły do branżowych czasopism oraz opracowuje własne gry szkoleniowe, które dostępne są na stronie www.tamgram.com.pl.

3. Ergonomiczne aspekty kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy

Warsztaty będą podzielone na dwie części.

Temat pierwszej części: "Czy praca w biurze może być szkodliwa? Ergonomia na stanowisku komputerowym"

Program:

- Prawne uwarunkowania w UE i Polsce dotyczące przygotowania i pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe - obowiązki pracodawcy z nich wynikające.

- Problemy zdrowotne pracowników biurowych i innych osób pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

- Ocena stanowiska pracy - metody umożliwiające ocenę.

- Możliwości dostosowania obecnych stanowisk pracy biurowo-komputerowej do potrzeb pracownika w zależności od jego cech antropometrycznych, odczuwanych dolegliwości, wymagań prawnych.

- System pracy siedząco-stojącej - jak prawidłowo należy zorganizować stanowisko tego typu.

- Elementy wzbogacające szkolenie bhp dla pracowników biurowych i testy sprawdzające wiedzę.

Pierwszą część warsztatów poprowadzi Iwona Zastawna - mgr zarządzania i marketingu, absolwentka UW. Product Manager z 20-letnim doświadczeniem w branży produktów biurowych w międzynarodowej firmie Fellowes Brands, w której portfolio znajdują się wysokiej jakości innowacyjne produkty ergonomiczne z certyfikatami FIRA, przeznaczone do wyposażenia stanowisk komputerowych. Praktyk, od ponad 15 lat zajmująca się w tematyką ergonomii na stanowisku komputerowym. Tester nowych rozwiązań produktowych. Współtwórczyni społecznej kampanii edukacyjnej ERGOTEST propagującej wykorzystanie ergonomii na stanowisku komputerowym nagrodzonej m.in. Sabre Awards, Platinium Magellan Award oraz European Office Product Awards dla najlepszej kampanii społecznej. Autorka praktycznego poradnika o wykorzystaniu ergonomii przez pracowników i pracodawców na stanowisku komputerowym oraz artykułów w pismach branżowych na temat ergonomii przy pracy na komputerze. Prowadząca wraz z zespołem specjalistów warsztaty ergonomiczne dla firm pokazujące, jak w praktyce wykorzystać ergonomię w pracy na stanowiskach biurowych i spełnić wymagania prawne oraz zwiększyć wydajność pracowników.

Temat drugiej części: "Ergonomiczne narzędzia do oceny obciążenia fizycznego"

Celem warsztatów jest praktyczne przybliżenie problematyki oceny ryzyka zawodowego związanego z obciążeniem fizycznym pracowników (tzw. ergonomicznych czynników ryzyka). Ryzyko to jest z reguły niedoceniane i niedoszacowywane w trakcie dokonywania typowej oceny ryzyka zawodowego - zazwyczaj nie wiąże się bezpośrednio ze śmiercią lub poważnymi urazami, a "jedynie" z dolegliwościami bólowymi ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na fakt, że duże obciążenie fizyczne powoduje duże zmęczenie będące z kolei przyczyną przypadków nieprzestrzegania procedur pracy (w tym bezpiecznej pracy), ryzykownych zachowań i w konsekwencji wypadków przy pracy. Podczas warsztatów uczestnicy szczegółowo zapoznają się z dwiema najpopularniejszymi (poza oczywiście oceną wydatku energetycznego i obciążenia statycznego OWAS) metodami wykorzystywanymi do oceny obciążenia fizycznego: REBA i RULA, a także możliwością wykorzystania ergonomicznych list kontrolnych w tym zakresie. Podczas warsztatów przedstawione zostaną także problemy oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaniem czynności ręcznego przemieszczania materiałów.

Program:

- Przedstawienie metod oceny ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu ruchu: RULA i REBA (teoria oraz krok po kroku na przykładach).

- Dokonanie praktycznej oceny ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu ruchu przy użyciu metod RULA i REBA na przykładach przedstawionych przez uczestników - każdy może przywieźć kilka zdjęć ze swojej praktyki; prowadzący zaproponuje też przykłady do ćwiczeń.

- Ergonomiczne listy kontrolne - historia, rodzaje, przykłady. Omówienie i przećwiczenie wybranej ergonomicznej listy kontrolnej.

- Transport ręczny wg nowych przepisów - zmiany w naszym prawie, zalecenia zgodne z wynikami badań naukowych, poprawne techniki - procedury ręcznego podnoszenia i przenoszenia, zagrożenia dla zdrowia, czynniki ryzyka.

Drugą część warsztatów poprowadzi: dr inż. Zbigniew Jóźwiak - pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi, gdzie w Zakładzie Fizjologii Pracy i Ergonomii prowadzi badania m.in. w zakresie obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego oraz ergonomii stanowisk pracy w biurach, transporcie ręcznym, a także służbie zdrowia (w szczególności pielęgniarek i stomatologów). W swojej pracy wykorzystuje zarówno metody kwestionariuszowe, jak i zaawansowane metody instrumentalne: EMG powierzchniowe, goniometrię, dynamometrię oraz skomputeryzowane metody oceny obciążenia układu ruchu ErgoShape, WATBAK, RULA i REBA. Popularyzuje wiedzę na temat prawidłowego, w sensie fizjologicznym i ergonomicznym, wykonywania pracy. Promując zdrową pracę w biurze współpracuje ze znanymi europejskimi producentami krzeseł i mebli biurowych. Wykonał również ekspertyzy dotyczące poprawności ergonomicznej kilkuset wzorów krzeseł i mebli biurowych. Laureat ZŁOTYCH SZELEK.

4. Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych jako klucz do nietypowych rozwiązań

Program:

Przygotowanie do warsztatów (2 godz.):

- Przedstawienie uczestnikom warsztatów podstaw prawnych, formy i zasad opracowywania IBWRB;

- Dobre praktyki w zakresie tworzenia IBWRB.

Warsztaty (6 godz.):

- Organizacja: podział uczestników na grupy robocze do tworzenia instrukcji w zespołach; prezentacja i przydział zadania do wykonania IBWRB;

- Praca w grupach, konsultacje z prowadzącymi;

- Prezentacje wyników prac, dyskusja.

Warsztaty poprowadzą:

Marcin Korta - starszy inspektor pracy, specjalista Państwowej Inspekcji Pracy; specjalista w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa budownictwie; prowadzi kontrole w ramach badania wypadków przy pracy, autor publikacji w prasie branżowej, wykładowca na wyższych uczelniach;

Dariusz Kulesza - specjalista w zakresie bezpieczeństwa pracy w budownictwie; pomysłodawca rozwiązań w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy; koordynator ds. bhp na budowach; autor publikacji w prasie branżowej, laureat ZŁOTYCH SZELEK;

Robert Pasikowski - nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy, koordynator ds. budownictwa, specjalista w zakresie bezpieczeństwa prac w budownictwie, autor publikacji w  prasie branżowej, od wielu lat zajmuje się tematyką zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom zatrudnionym w branży budowlanej.

 

Wypadki przy pracy - stolik eksperta

Podczas konferencji zorganizujemy stolik eksperta, przy którym będzie można zasięgnąć indywidualnych porad, wyjaśnić wątpliwości związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Tematyka porad obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Elementy definicji wypadku przy pracy,

Identyfikacja przyczyn - rozróżnienie pojęć przyczyny bezpośredniej, pośredniej oraz innych nieprawidłowości, które nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym ze zdarzeniem,

Czy każda przyczyna wypadku jest niedopełnieniem obowiązków z zakresu bhp?

Praktyczne aspekty postępowania powypadkowego,

Orzecznictwo sądowe dotyczące wypadków przy pracy.

Porad udzielał będzie Andrzej Nowak - praktyk, czynny zawodowo specjalista ds. bhp, właściciel firmy doradczo-szkoleniowej w dziedzinie bhp, biegły sądowy w zakresie bhp przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie, laureat ZŁOTYCH SZELEK, wykładowca zagadnień bhp w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym w Częstochowie, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes oddziału w Częstochowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, autor licznych publikacji m.in. na łamach miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy, zwłaszcza analiz okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, a także porad dla służby bhp.

Zarejestrowanych uczestników konferencji zachęcamy do wcześniejszego przesyłania pytań do eksperta, co ułatwi omówienie wątpliwości i skomplikowanych przypadków. Pytania można przesyłać e-mailem: konferencja@atest.com.pl

Pytania na ten adres można kierować również do wszystkich wykładowców i specjalistów prowadzących warsztaty na konferencji, a także do naszych parterów - uznanych firm z branży bhp.

Stoiska - konsultacje, produkty, usługi

Firma Akala Faraone zaprezentuje na swoim stoisku rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa na wysokości. Od 40 lat firma zajmuje się projektowaniem i produkcją sprzętu do prac na wysokości, który wykorzystywany jest w przemyśle, budownictwie, magazynach i halach produkcyjnych i w wielu innych miejscach. Firma za cel stawia sobie produkcję sprzętu bezpiecznego i poprawiającego komfort pracy na wysokości. Produkty Faraone są atestowane i certyfikowane, a te wykonywane na indywidualne zamówienie dostosowane są do norm i przepisów obowiązujących w kraju zamawiającego.
Na stoisku podczas konferencji można będzie zapoznać się z działaniem platformy samojezdnej Elevah 40 Move Picking (na fot.). Jest to platforma łatwa do prowadzenia i bezpieczna, o wysokości roboczej do 4 m. Waga 190 kg. Dzięki niewielkim rozmiarom (99,5 x 74 cm) platforma nadaje się do pracy nawet w bardzo ciasnych pomieszczeniach. Urządzenie jest wyposażone w platformę typu picking z regulacją wysokości i długości. Film prezentujący działanie platformy: https://www.youtube.com
Faraone zaprezentuje również podest roboczy PLS. To produkt cieszący się dużą popularnością wśród klientów firmy. Podest PLS dzięki regulowanej wysokości można stosować do pracy na schodach; montaż podestu może przeprowadzić jedna osoba w czasie 1 minuty. Łatwo się składa co ułatwia transport i przechowywanie produktu. Można go stosować zamiast rusztowania. Podesty PLS są stosowane często na budowach, w halach produkcyjnych, przemyśle.

Firma PPO PP jest największym polskim producentem obuwia bezpiecznego i zawodowego. Potencjał technologiczny firmy to 7 nowoczesnych linii technologicznych do produkcji obuwia przy zastosowaniu 4 różnych technologii. Oferta firmy to obecnie ponad 90 zróżnicowanych technologicznie, konstrukcyjnie i materiałowo modeli obuwia, które umożliwiają właściwy dobór obuwia do każdego stanowiska i warunków pracy. Na stoisku podczas konferencji prezentowana będzie aktualna oferta firmy. Będzie można skorzystać z pomocy w optymalnym doborze obuwia na poszczególne stanowiska. Punkt konsultacyjny pozwoli na zapoznanie się ze stosowanymi technologiami, nowymi materiałami i rozwiązaniami konstrukcyjnymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy w różnych warunkach. Prezentowane będą także nagrodzone Złotym Medalem Targów SAWO 2018 nowe modele z kolekcji Lime line. Można będzie wybrać modele do testów zgodnie z obowiązującymi w firmie zasadami.
Zobacz film o produkcji obuwia bezpiecznego

Firma Alfa i Omega, producent i dystrybutor artykułów bhp, od 1991 roku zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie dostaw i doboru artykułów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. W swojej ofercie firma ma rękawice ochronne, kosmetyki do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry, obuwie ochronne, odzież ochronną i roboczą, ochronę słuchu, ochronę oczu i twarzy, ochronę dróg oddechowych, ochronę głowy, ochronę przed upadkiem oraz profesjonalne środki czystości.
Na stoisku podczas konferencji firma zaprezentuje głównie produkty marki NITRAS, LORDIN, CEWIPA oraz Peter Greven Physioderm. NITRAS to marka należąca do niemieckiego producenta środków ochrony indywidualnej, firmy As Arbeitsschutz. NITRAS posiada szeroką gamę rękawic, obuwia i odzieży ochronnej. Oferta firmy jest stale udoskonalana i poszerzana o artykuły wykorzystujące najnowsze technologie w środkach ochrony indywidualnej. Na stoisku każdy będzie mógł się zapoznać z artykułami marki NITRAS, w szczególności z rękawicami ochronnymi, rękawicami z certyfikacją Ergo Gloves® wydawaną przez Centralny Instytut Ochrony Pracy oraz nowoczesnymi ubraniami ochronnymi z materiałem CORDURA® oraz elementami odblaskowymi 3M Scotchlite®. Na stoisku będą przeprowadzane testy chwytności rękawic na zaolejonych powierzchniach.
LORDIN i CEWIPA to wysokiej jakości środki do ochrony, mycia i pielęgnacji skóry rąk. Od 26 lat firma Alfa i Omega jest właścicielem i jedynym dystrybutorem marki LORDIN i CEWIPA w Polsce. Do najważniejszych produktów należy zaliczyć kremy ochronne, pasty i żele do mycia rąk i ciała oraz kremy pielęgnacyjne. Na stoisku będzie można nauczyć się prawidłowego kremowania rąk przy wykorzystaniu lampy UV oraz zobaczyć różnicę w działaniu kremów ochronnych i pielęgnacyjnych.
Peter Greven Physioderm to lider na rynku profesjonalnych produktów do ochrony, mycia i pielęgnacji rąk oraz całego ciała. Oferta PGP jest bardzo szeroka i pozwala na dopasowanie odpowiednich kosmetyków do warunków panujących w zakładzie oraz do indywidualnych potrzeb pracowników.
Podczas 11. ogólnopolskiej konferencji miesięcznika ATEST szczególną uwagę firma Alfa i Omega zwróci na właściwości ergonomiczne rękawic ochronnych oraz zaprezentuje zintegrowany program ochrony, mycia i pielęgnacji skóry który wdraża w przedsiębiorstwach na terenie całej Polski.

Firma Protekt - polski producent sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości - zaprezentuje na swoim stoisku zorganizowanym podczas konferencji sprzęt indywidualny i zbiorowe zabezpieczenia pracowników stosowane podczas m.in. prac na dachach, konstrukcjach kratowych, podnośnikach, rusztowaniach czy na maszynach i urządzeniach oraz do prac głębokościowych. Ponadto będzie udzielała informacji związanych z prawidłowym doborem sprzętu i rozwiązań z zakresu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na różnych stanowiskach. W tym w zakresie rozwiązań kompleksowych i montażu stałych systemów zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Firma prowadzi również szkolenia z prac na wysokości i prawidłowego doboru i użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, w tym wykonywania przeglądów sprzętu.
W ofercie firmy są m.in. zestawy sprzętu do prac na wysokości jak i głębokości, w tym: szelki bezpieczeństwa - do różnego typu prac (ok 100 różnych typów i rodzajów szelek bezpieczeństwa w tym z automatycznymi klamrami spinającymi, pasami obrotowymi do pracy w podparciu oraz elastycznymi taśmami dającymi komfort pracy), amortyzatory bezpieczeństwa z linkami oraz całą gamą zatrzaśników, urządzenia samohamowne i samozaciskowe, linki bezpieczeństwa i pomocnicze.

Spółka Filter Service zajmuje się produkcją materiałów filtracyjnych, indywidualnych środków ochrony układu oddechowego oraz badaniami laboratoryjnymi. Głównymi produktami firmy są półmaski filtrujące w dwóch kształtach w klasach P1, P2 i P3 oraz filtry przeciwpyłowe do półmasek wielokrotnego użytku. W 2016 roku przedsiębiorstwo wprowadziło do sprzedaży higieniczne półmaski przeciwsmogowe, antyalergiczne i sportowe. Produkty promowane pod marka CityMask przeznaczone są na rynek konsumencki.
Na stoisku podczas konferencji będzie można zobaczyć (i sprawdzić na sobie), jak działa urządzenie PortaCount, służące do badania prawidłowości dopasowania masek ochronnych. Uczestnicy konferencji mogą przynieść półmaski używane w przedsiębiorstwach i sprawdzić ich dopasowanie do twarzy (jak na fot.). Uwaga - badania są niszczące, czyli półmaska po badaniu nie będzie się nadawała do dalszego normalnego użycia. Na stoisku będą dostępne wzory produktów Filter Service i materiały informacyjne.
Wysoką jakość produktów firmy Filter Service potwierdzają odbiorcy z Polski i zagranicy, a także liczne wyróżnienia i medale imprez targowych. Osiągnięcia firmy zapewnia, oprócz światowej technologii, nowocześnie wyposażone laboratorium oraz mająca wpływ na rozwój działalności i jej konkurencyjności na rynku - kultura organizacji. Głównym jej aspektem jest otwartość na otoczenie, nacisk na rozwój oraz osiąganie coraz lepszych wyników.

Ejendals to szwedzka firma, która od pokoleń specjalizuje się w rozwoju, produkcji i sprzedaży wysokiej jakości produktów do ochrony dłoni i stóp, czyli rękawic ochronnych TEGERA® oraz obuwia zawodowego i bezpiecznego JALAS®. W ścisłej współpracy z naukowcami i klientami projektuje produkty, które zapewniają najwyższy poziom ochrony, trwałości i ergonomii. To co Ejendals proponuje, to kompletna koncepcja bezpieczeństwa, która ma na celu zmniejszenie liczby wypadków poprzez zastosowanie produktów wysokiej jakości, edukacji i kontroli bezpieczeństwa. Ponad 100 lat doświadczenia w zakresie ochrony stóp oraz 68 lat doświadczenia w ochronie rąk zapewnia możliwość rozwijania działań i współpracy ze służbą bhp oraz zakładami w oparciu o własną koncepcję bezpieczeństwa EJENDALS ukierunkowaną zgodnie z wizją firmy na "Tworzenie bezpiecznego dnia bez urazów dłoni i stóp z korzyścią dla pracownika, firmy i społeczeństwa". Współpracując z klientem firma wyznacza kilka celów, a w szczególności: ograniczenie liczby wypadków, poprawa frekwencji pracowników oraz zmniejszenie długoterminowych kosztów. Podczas konferencji ATEST firma Ejendals zorganizuje punkt ekspercki, w którym zaplanowano pokazy rozwiązań oraz dobrych praktyk dotyczących ochrony rąk i stóp, m.in. pokazy funkcji i wytrzymałości materiałów na przecięcie oraz produktów zapewniających wysoki poziom chwytności w różnych środowiskach pracy. Jednocześnie zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania w zakresie ochrony rąk i stóp. Dla osób chętnych prowadzone będzie skanowanie stóp na urządzeniu JALAS® FootStopService.

Firma 3M podczas konferencji ATESTU zaprezentuje Zintegrowany Program Ochrony Słuchu. Niełatwo zapewnić każdemu pracownikowi prawidłowy poziom ochrony słuchu. Każdy rodzaj pracy wymaga innego zabezpieczenia. Każdy przewód słuchowy jest inny. W ramach programu ochrony słuchu 3M pomoże uświadomić pracownikom znaczenie stosowania ochronników słuchu. Zintegrowany Program Ochrony Słuchu 3M jest kompleksowym i skutecznym narzędziem, składającym się z 7 kroków: pomiar, analiza, dobór, weryfikacja, szkolenie, dokumentacja i ewaluacja. Bardzo ważnym elementem programu jest system 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation weryfikujący jakość dopasowania ochronników słuchu, który pomaga w ustaleniu indywidualnego wskaźnika tłumienia (Personal Attenuation Rating, PAR) dla każdego z pracowników. Dzięki temu można mieć pewność, że każdy z nich będzie odpowiednio chroniony przed hałasem. System 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation mierzy poziom dźwięku zarówno pod ochronnikami słuchu (wkładki lub nauszniki przeciwhałasowe), jak i na zewnątrz zastosowanej ochrony, zapewniając dokładne, obiektywne wyniki. Pomaga również zwiększyć wiarygodność pomiarów i doboru.

Firma Tarbonus przez ponad 25 lat obecności na rynku stawia bezpieczeństwo ludzi w pracy za główny cel swojego działania. Aby spełniać oczekiwania i wymagania klientów, TARBONUS oferuje usługi szkoleniowe i doradcze, miedzy innymi w zakresie: bhp, prawnej ochrony pracy, ochrony ppoż., uprawnień zawodowych umożliwiających obsługę maszyn, urządzeń, a także przekwalifikowanie lub podjęcie pracy w danym zawodzie oraz produkty wydawnicze, jak: książki, serwisy z przepisami prawnymi czy programy komputerowe.
Flagowym produktem firmy, który był prezentowany podczas konferencji ATESTU, jest Asystent BHP na dysku SSD - unikatowe rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę służby bhp. Dzięki nowoczesnym i zaawansowanym rozwiązaniom technicznym produkt zawiera wszystko, co niezbędne do codziennej pracy każdego behapowca, w jednym miejscu.
Więcej informacji: http://www.atest.com.pl/strony,pen
Zobacz film dotyczący Asystenta BHP
Potwierdzeniem wysokiej jakości usług szkoleniowych i produktów firmy TARBONUS jest uznanie klientów oraz wyróżnienia i nagrody targowe, a także przyznane certyfikaty.

PW Krystian to producent specjalistycznej odzieży ochronnej i korporacyjnej oraz bezpośredni dystrybutor środków ochrony indywidualnej wiodących producentów światowych.
Krystian to firma rodzinna działająca na rynku od ponad 60 lat. Współpracuje z podmiotami z sektora energetycznego, gazowniczego, budowniczego, stoczniowego i portowego, przemysłu chemicznego oraz wieloma innymi. Klienci firmy to także największe profesjonalne pralnie przemysłowe serwisujące i wynajmujące odzież. W asortymencie PW Krystian znajduje się również szeroka gama ultraekologicznej oraz biodegradowalnej odzieży kategorii I Krystian ProEco, spełniająca wymagania rozporządzenia UE 2016/425.
Komplet odzieży ochronnej (kategorii I) Krystian ProEco zdobył złoty medal MTP, w kategorii "Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej", na Międzynarodowych Targach Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa SAWO 2018. Sąd konkursowy przyznając nagrodę docenił innowacyjność i proekologiczność rozwiązań zastosowanych po raz pierwszy w produkcji odzieży ochronnej.
Ponadto w ofercie firmy są kombinezony ochronne krótkotrwałego użycia, które stanowią wyjątkową ochronę ludzi, procesów i produktów. Głównie są to wyroby marki TyvekŽ firmy DuPont, które są wiodącym produktem o ograniczonym czasie użytkowania, stosowanym w celu ochrony zdrowia człowieka w warunkach przemysłowych i w kontakcie z substancjami niebezpiecznymi. Kombinezony ochronne o ograniczonym czasie stosowania dostępne są w różnych wersjach wykończenia, z różnego rodzaju wyposażeniem - od prostych konstrukcyjnie struktur i akcesoriów (m.in. spodnie, osłony na buty, fartuchy) do kompletnie zakrywających całe ciało ubiorów przeznaczonych do pomieszczeń sterylnych, z doprowadzeniem powietrza do wewnątrz, ze zintegrowaną maską na oczy i osłonami na buty. Na podstawie informacji o określonych warunkach użytkowania Krystian może nie tylko zalecić odpowiedni materiał zapewniający barierę i właściwy model kombinezonu ochronnego, ale także informować, jak długo można nosić taki kombinezon po jego skażeniu (bezpieczny czas użytkowania). Gwarantowana szczelność szwów, skuteczne zakrycia zamków błyskawicznych oraz unikalne połączenie różnych konstrukcji kombinezonów z innymi środkami ochrony indywidualnej to bardzo ważne zagadnienia dla bezpieczeństwa pracy.

Firma Fellowes Brands™ oferuje szeroki asortyment urządzeń pozwalających zorganizować przestrzeń roboczą w biurze i w domu, w tym niszczarki dokumentów, oczyszczacze powietrza, bindownice, laminatory, systemy archiwizacji kartonowej, akcesoria ergonomiczne do komputerów stacjonarnych i przenośnych. Firma została założona w 1917 roku przez Harry'ego Fellowesa. Jej siedziba mieści się w Itasca, w stanie Illinois. Firma zatrudnia ponad 1200 osób na całym świecie i ma oddziały w 17 krajach. Produkty Fellowes dzięki sieci dystrybucji są dostępne w ponad 100 krajach na całym świecie. Na stoisku zorganizowanym podczas konferencji w Wiśle były prezentowane produkty ergonomiczne do komputerów stacjonarnych i laptopów oraz biurowe oczyszczacze powietrza.

 

Pakiety konferencyjne:

Pakiet nr 1
Udział w konferencji, pokój jednoosobowy (planowane rozpoczęcie konferencji: środa 21 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 23 listopada godz. 11.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju jednoosobowym, posiłki (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1138,21 zł + 23% VAT (1400,00 zł brutto).

Pakiet nr 2
Udział w konferencji, pokój dwuosobowy (planowane rozpoczęcie konferencji: środa 21 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 23 listopada godz. 11.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, dwa noclegi w pokoju dwuosobowym, posiłki (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 918,70 zł + 23% VAT (1130,00 zł brutto).

Pakiet nr 3
Udział w warsztatach i konferencji, pokój jednoosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 20 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 23 listopada godz. 11.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w wybranych warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, trzy noclegi w pokoju jednoosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1406,50 + 23% VAT (1730,00 zł brutto).

Pakiet nr 4
Udział w warsztatach i konferencji, pokój dwuosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 20 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji: piątek 23 listopada godz. 11.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w wybranych warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, trzy noclegi w pokoju dwuosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Cena pakietu: 1162,60 + 23% VAT (1430,00 zł brutto).

Pakiet nr 5
Udział w warsztatach i konferencji oraz ukończenie szkolenia okresowego dla służby bhp, pokój jednoosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 20 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji i szkolenia okresowego: piątek 23 listopada godz. 12.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w wybranych warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, materiały do szkolenia okresowego, trzy noclegi w pokoju jednoosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Szkolenie okresowe organizowane jest przez firmę szkoleniową Progres Doradztwo Gospodarcze we współpracy z miesięcznikiem ATEST.
Cena pakietu:
- 1406,50 + 23% VAT (1730,00 zł brutto) - za udział w warsztatach i konferencji (wpłata na konto WCiKT SIGMA-NOT),
- 200,00 zł netto (usługa zwolniona z podatku VAT) - za udział w szkoleniu okresowym (wpłata na konto firmy szkoleniowej Progres Doradztwo Gospodarcze).
Uwaga: wymagane są dwie odrębne wpłaty (dane do wpłat poniżej), uczestnik otrzymuje dwie faktury.

Pakiet nr 6
Udział w warsztatach i konferencji oraz ukończenie szkolenia okresowego dla służby bhp, pokój dwuosobowy (planowane rozpoczęcie warsztatów: wtorek 20 listopada godz. 12.00; planowane zakończenie konferencji i szkolenia okresowego: piątek 23 listopada godz. 12.30) - pakiet obejmuje: uczestnictwo w wybranych warsztatach i konferencji, materiały konferencyjne, materiały do szkolenia okresowego, trzy noclegi w pokoju dwuosobowym, posiłki (3 kolacje, 3 śniadania, 3 obiady) i przerwy kawowe.
Szkolenie okresowe organizowane jest przez firmę szkoleniową Progres Doradztwo Gospodarcze we współpracy z miesięcznikiem ATEST.
Cena pakietu:
- 1162,60 + 23% VAT (1430,00 zł brutto) - za udział w warsztatach i konferencji (wpłata na konto WCiKT SIGMA-NOT),
- 200,00 zł netto (usługa zwolniona z podatku VAT) - za udział w szkoleniu okresowym (wpłata na konto firmy szkoleniowej Progres Doradztwo Gospodarcze).
Uwaga: wymagane są dwie odrębne wpłaty (dane do wpłat poniżej), uczestnik otrzymuje dwie faktury.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 września. Wpłaty do 5 października 2018 r.

Wpłaty za udział w konferencji bądź w warsztatach i konferencji na konto:
PKO BP S.A. IV Oddział w Warszawie nr 86 1020 1042 0000 8102 0010 2582 - koniecznie z dopiskiem "Konferencja ATESTU" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika (uczestników).
Dane odbiorcy przelewu: Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT sp. z o.o., ul. Ratuszowa 11, 00-950 Warszawa, NIP 524-030-35-01.

Wpłaty za udział w szkoleniu okresowym na konto:
mBank S.A. nr 14 1140 2017 0000 4502 0510 3421 - koniecznie z dopiskiem "Szkolenie - ATEST" oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika (uczestników).
Dane odbiorcy przelewu: Progres Doradztwo Gospodarcze, ul. Nowosądecka 16, 42-202 Częstochowa, NIP 573-221-60-15.

Możliwość rezygnacji i zwrotu opłaty do 19 października br. W przypadku rezygnacji po 19 października br. opłata nie będzie zwracana.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, ostatecznym potwierdzeniem jest uiszczenie opłaty konferencyjnej lub opłaty za konferencję i szkolenie. Opłata obejmuje udział w konferencji (w zależności od wybranego pakietu) lub udział w konferencji i szkoleniu okresowym, materiały, posiłki, noclegi, wstęp na basen, do strefy wellness (sauny) i siłowni. Opłaty za inne usługi hotelowe nie są wliczone w opłatę konferencyjną. Parking bezpłatny.

Udzielamy rabatów uczestnikom, którzy kolejny raz biorą udział w naszej konferencji. Osoba, która przyjedzie na konferencję po raz drugi otrzymuje 2% rabatu, po raz trzeci - 3% rabatu, po raz czwarty i kolejny - 4%. Rabaty nie dotyczą pakietów nr 5 i 6. Uczestnicy poprzednich konferencji, którzy chcą otrzymać rabat proszeni są o kontakt z redakcją pod adresem: konferencja@atest.com.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji, warsztatów, szkolenia okresowego. W przypadku odwołania całości imprezy lub jej elementu przez organizatorów uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty.

Ośrodek konferencyjny

Hotel Stok****
ul. Jawornik 52A
43-460 Wisła
www.hotelstok.pl

Sekretariat konferencji

Redakcja ATEST - Ochrona Pracy
tel. 12-432-04-00, tel./fax 12-422-64-99
e-mail: konferencja@atest.com.pl

Partnerzy konferencji


Zobacz również:

Druga relacja z 11. konferencji - w Wiśle w 2018 r.

Relacja z 11. konferencji - w Wiśle w 2018 r.

Relacja z 10. konferencji - w Zawierciu w 2017 r.

Informacje o 10. konferencji - w Zawierciu w 2017 r.

Informacje o 9. konferencji - w Jastrzębiej Górze w 2016 r.

Fotorelacja z 8. konferencji - w Zakopanem w 2015 r.

Przeszłość dla przyszłości - konferencja na SAWO 2018

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 33279415