ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Szkolenia bhp

[1-20] [21-40] [41-60] [61-76]   Następne >>


1. Atest 05/2022: Badania profilaktyczne i szkolenia bhp w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednym z trybów jej rozwiązania, przewidzianym w art. 30 § 1 pkt 2 k.p. Po złożeniu (jeżeli wypowiedział pracownik) lub otrzymaniu (jeżeli wypowiedział pracodawca) oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę w tym trybie pracownik nadal świadczy umówioną pracę aż do nadejścia terminu rozwiązania, czyli do ostatniego dnia biegnącego okresu wypowiedzenia. Z racji tego, że efektywność pracy pracownika będącego w okresie wypowiedzenia z reguły - najoględniej rzecz ujmując - spada, pracodawcy przysługuje prawo zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Oczywiście zabieg ten nie jest ekonomicznie korzystny dla pracodawcy, niemniej jednak niejednokrotnie stosowany w praktyce, zwłaszcza w sytuacjach, gdy współpraca pomiędzy stronami stosunku pracy kończy się w atmosferze konfliktu bądź powodem zwolnienia pracownika jest likwidacja zajmowanego przez niego stanowiska pracy. Kontrowersje w praktyce wzbudza problem konieczności poddawania pracownika badaniom profilaktycznym i szkoleniom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Niniejszy artykuł przybliża istotę tego problemu, stanowiąc próbę jego rozstrzygnięcia.

2. Atest 05/2020: Zamieszanie ze szkoleniami bhp w czasie pandemii
Epidemia koronawirusa spowodowała znaczne utrudnienia w funkcjonowaniu przedsiębiorstw - priorytetem stało się zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom (sprawa jak najbardziej behapowska). W związku z tym pojawiły się trudności w realizacji szkoleń bhp. Słusznie zwróciła na to uwagę Państwowa Inspekcja Pracy. Główny Inspektor Pracy już 16 marca wydał stanowisko w tej sprawie, które postulowało "poluzowanie" obowiązków w zakresie szkoleń, jednak stało się również przyczyną zamieszania.

3. Atest 03/2020: Innowacyjne metody szkoleniowe w dziedzinie bezpieczeństwa pracy
W innowacyjnych metodach nauczaniach wykorzystuje się techniki motywacyjne i aktywizujące uczestników szkolenia, które rozwijają umiejętności w zakresie krytycznej analizy faktów oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Przeprowadzanie w taki sposób szkoleń podnosi ich efektywność, gdyż pracownicy szybciej przyswajają sobie przekazywaną im wiedzę i ćwiczone umiejętności. Dobór metody i środków szkolenia zależy od celów oraz tematyki szkolenia, a także od preferencji i upodobań trenera - piszą Patrycja Kabiesz i Joanna Bartnicka.

4. Atest 01/2020: E-book szkoleniowy dla prenumeratorów ATESTU!
W e-booku przygotowanym przez firmę TAM znajdziecie Państwo kilkanaście gier i zadań do wykorzystania na szkoleniach z zakresu bhp. Pozwolą one na wprowadzenie nowej jakości i przełamanie schematu nieciekawych zajęć. Zadania w nim zawarte doskonale sprawdzą się podczas szkoleń bhp w firmach produkcyjnych, biurach i na uczelniach. Tematy ćwiczeń związane są z programami szkoleń okresowych.

5. Atest 11/2019: Szkolenia angażujące słuchaczy
Przychodzi trener na szkolenie okresowe. Z pełnym zaangażowaniem przez kilka godzin opowiada o przepisach, zasadach i dobrych praktykach. Pracownicy słuchają, próbują się skupić. W końcu wychodzą i... dalej robią swoje. Nic się nie zmieniło. Okulary ochronne znów lądują na czubku głowy a ochronniki słuchu w kieszeni. Znak wisi jak wisiał, ale czy ktoś tak naprawdę go widział. A jak widział to czy wie, co on znaczy.

6. Atest 09/2019: Szkolenie bhp narzędziem aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną
Nauczanie dorosłych to ważny aspekt współczesnej metodyki, zwłaszcza jeśli dotyczy osób z niepełnosprawnością intelektualną. Stanowią one dla prowadzącego zajęcia trudną grupę docelową, ponieważ początkowo mając dużo zapału do nauki równie szybko go tracą, co objawia się zniecierpliwieniem lub zniechęceniem. Określenie profilu uczestnika biorącego udział w przygotowaniu zawodowym pozwala na doprecyzowanie programu nauczania i wyznaczeniu celu, którym może być np. znalezienie pracy. Należy zaznaczyć, że nie ma jednej metody nauczania, która byłaby odpowiednia dla danej grupy odbiorców. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu nauczania zawodowego dorosłych z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej poprzez instruktaż bhp, w którym akcentuje się bezpieczeństwo i właściwy sposób wykonywania pracy. Taka forma nauczania przynosi wiele korzyści, a jednocześnie zachęca do dalszych działań rozszerzających wykorzystywanie instruktażu bhp.

7. Atest 08/2019: Współpraca w zakresie szkoleń bhp oraz adaptacji zawodowej nowych pracowników
W trzeciej części zadania 16. autor - Lesław Zieliński podpowiada co, jego zdaniem, ma wpływ na atrakcyjność szkoleń; zwraca też uwagę na przeprowadzanie ankiet, dających pogląd o skuteczności odbytego szkolenia, i formy egzaminu z pytaniami na odpowiednio wysokim poziomie. Kolejny, obszerny dział tego zadania to "Instrukcje stanowiskowe", którego omawianie autor rozpoczyna w tym odcinku.

8. Atest 04/2019: Współpraca w zakresie szkoleń bhp oraz adaptacji zawodowej nowych pracowników
Omawiając zadania służby bhp, Lesław Zieliński w kwietniowym ATEŚCIE kontynuuje, zapoczątkowaną w numerze 2/2019, tematykę szkoleniową. Jakie szkolenia takie bezpieczeństwo w zakładzie - trudno się nie zgodzić z tym stwierdzeniem. Zatem dlaczego szkolenia w zakresie bhp są traktowane w wielu firmach jako dodatek do kwalifikacji zawodowych a nie jako ich element?

9. Atest 03/2019: #grywalizacja w szkoleniach bhp
Nad szkoleniami bhp od lat wisi chmura nudy pochodząca z okresu wdrażania w szkołach powszechnych jedynej słusznej metody edukacji: nauczyciel mówi a klasa słucha. Etykietka najnudniejszych szkoleń, które niestety są obowiązkowe, tylko potwierdza stereotyp. Gdyby szkolący mogli zapełnić salę tylko ochotnikami, naprawdę zainteresowanymi tematem, zapewne można by spodziewać się poprawy jakości szkoleń. Tymczasem ich obligatoryjność i brak kontroli daje wielu trenerom, szkoleniowcom, specjalistom ds. bhp luksus wysokiej frekwencji przy najczęściej niskiej jakości - pisze Agnieszka Oksanowicz-Beszter.

10. Atest 03/2019: Kogo zwolnić ze szkoleń bhp?
Ustawodawca wprowadził zbędne i nieprzemyślane zmiany w zakresie szkoleń bhp i teraz musi zmagać się z kreatywnością rodaków. Skoro nie trzeba na okresowe szkolenia bhp kierować (niektórych) pracowników administracyjno-biurowych, to przecież można do tej grupy zaliczyć również nauczycieli (w tym akademickich), pracowników medycznych, pracowników instytutów naukowo-badawczych - tak szybko pomyśleli kreatywni behapowcy i pracodawcy. Chcąc przy tym załatwić dwie sprawy jednocześnie: oszczędzić i pozbyć się kłopotu z zaganianiem na szkolenia grup tradycyjnie niechętnych siedzeniu i słuchaniu na temat bhp (prym wiodą w tym nauczyciele akademiccy - jak ktoś śmie zawracać im głowę bzdurnym bhp!).

11. Atest 02/2019: Okresowe szkolenia bhp nauczycieli na dotychczasowych zasadach
Odpowiedzi redakcji

12. Atest 02/2019: Szkolenia okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych są potrzebne
Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany w kodeksie pracy, które ograniczyły liczbę pracowników podlegających obowiązkowym szkoleniom bhp. Nie znaczy to oczywiście, że pracownicy administracyjno-biurowi, pracujący w zakładach zaliczonych do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia, nie mogą być szkoleni - to zależy od pracodawcy. Częste będą przypadki, że nadal będą szkoleni obowiązkowo - na podstawie zaleceń wynikających z oceny ryzyka zawodowego - tu dużo zależy od służby bhp. W ATEŚCIE 2/2019 publikujemy materiał, który otrzymaliśmy od Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP - jako swoistą podpowiedź i zachętę do aktywnego działania na rzecz zapewnienia "biurowym" dostępu do wiedzy o bhp.

13. Atest 04/2017: Wizualizacja w bhp - skuteczne narzędzie czy tylko ozdoba?
Proszę wyobrazić sobie jabłko. Jakie ono jest? Zielone, okrągłe, z ogonkiem i listkiem? A może czerwone z ciemnymi plamami? A co pojawi się w głowie, jeśli pomyślimy o swoim ostatnim urlopie? Na pewno również projekcje a nie słowa. Dzieje się tak, ponieważ myślimy obrazami a nie słowami - pisze Justyna Pokładnik.

14. Atest 11/2016: Szkolenie bhp dyrektora
Odpowiedzi redakcji

15. Atest 11/2016: Coś trzeba zrobić ze szkoleniami bhp
Na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 18 października br. dyskutowano o nieprawidłowościach na rynku szkoleń bhp i zaproponowano konkretne sposoby naprawy. Diagnoza nie jest nowa, ale może tym razem uda się wprowadzić regulacje rynku, na którym (prawie) wszystko wolno.

16. Atest 04/2016: Przypiszmy szkolenia służbie bhp
List do redakcji

17. Atest 11/2015: Kiedy potrzebne są dwa szkolenia bhp?
Odpowiedzi redakcji

18. Atest 08/2015: Zwolnienie z obowiązku odbycia szkolenia bhp
Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Obowiązek ten nie ma jednak charakteru bezwzględnego. Przepisy określają warunki, których spełnienie powoduje, że obowiązek ten zostaje uchylony. Szczegółową regulację dotyczącą szkoleń w dziedzinie bhp zawiera kodeks pracy (art. 2372-2375 k.p.) oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z 27.07.2004 r. (DzU nr 180, poz. 1860, ze zm.) - pisze dr Piotr Wąż.

19. Atest 02/2015: Samokształcenie kierowane jako forma szkolenia bhp
Obecnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie szkoleń bhp przewiduje cztery formy, w jakich szkolenie to może zostać przeprowadzone. Jedną z nich - obok instruktażu, kursu oraz seminarium - jest samokształcenie kierowane. Należy jednak zaznaczyć, że nie jest to forma przeznaczona do "powszechnego stosowania". Rozporządzenie limituje bowiem możliwość korzystania z niej zarówno pod względem podmiotowym, jak i przedmiotowym. Poza tym dobrodziejstwo "szkolenia na odległość" dotyczy jedynie zasadniczej jego części, tj. tej związanej z procesem pozyskania wiedzy niezbędnej do zaliczenia szkolenia bhp. Sam zaś egzamin nie może odbywać się "na odległość", lecz wymaga wykazania się nabytą w ten sposób wiedzą bezpośrednio przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia. O tych i innych jeszcze niuansach szkolenia bhp prowadzonego w formie samokształcenia kierowanego traktuje artykuł Piotra Wąża.

20. Atest 05/2014: Kto może prowadzić szkolenia okresowe bhp?
Odpowiedzi redakcji


[1-20] [21-40] [41-60] [61-76]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58427742