ATEST Ochrona Pracy

26 października 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Ocena ryzyka zawodowego

[1-20] [21-40] [41-55]   Następne >>


1. Atest 10/2020: Ryzykowna ocena ryzyka zawodowego dla SARS-CoV-2
Robić czy nie robić? - od kilku miesięcy zadają sobie to pytanie wszyscy pracodawcy w Polsce. I dalej, jeśli zrobię, to jakie będę miał z tego korzyści? Jeśli nie zrobię, to co mi za to grozi? W ostatnim czasie, po zapowiedziach kontroli i kontrolach prowadzonych w tym zakresie przez Państwową Inspekcję Pracy, na procesy decyzyjne nałożyła się dodatkowo panika, która - jak dobrze wiemy - nie sprzyja racjonalnym rozwiązaniom - pisze Grzegorz Łyjak.

2. Atest 03/2020: REBA - kolejne narzędzie do oceny obciążenia układu ruchu
Metoda REBA (Rapid Entire Body Assessment), opracowana w roku 2000 przez S. Hognetta, L. McAtamneya, to kolejna, często w praktyce wykorzystywana, metoda oceny ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Jest ona szybką i efektywną metodą ergonomicznej oceny stanowisk pracy, na których pracownicy skarżą się na dolegliwości ze strony układu ruchu - pisze dr inż. Zbigniew Jóźwiak.

3. Atest 12/2019: Różne środki, jeden cel
Różne są środki redukcji ryzyka zawodowego (techniczne, proceduralne, behawioralne), lecz zawsze jeden cel: ochrona ludzi w procesie pracy przed urazami (zwłaszcza tymi o najpoważniejszych skutkach) i chorobami zawodowymi oraz innymi schorzeniami związanymi z pracą. Próba całkowitego opisu tych środków i ich jednoznacznej kategoryzacji jest niestety skazana na porażkę. To zarówno słabość, jak i siła naszej dyscypliny. Bhp to w zasadzie ciągła dyskusja i namysł, które środki redukcji ryzyka są skuteczne i opłacalne.

4. Atest 06/2019: Ryzyko nie wychodzi z mody
Z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, a później czytelników artykułów będących jej pokłosiem, spotkał się nasz ubiegłoroczny pomysł, aby do ryzyka zawodowego podejść przez pryzmat opracowywania i stosowania procedur bezpiecznej pracy. Znalazło to wyraz w samym tytule 11. konferencji: "BHP 3.0 - stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka", która odbyła się w listopadzie 2018 r. w Wiśle. W tym roku również proponujemy praktyczne podejście do oceny ryzyka.

5. Atest 05/2019: Dokumentowanie zapoznania się z oceną ryzyka
Odpowiedzi redakcji

6. Atest 02/2019: Zasady minimalizacji ryzyka przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn - informowanie i ostrzeganie, cz. 1
Aby skutecznie zarządzać ryzykiem zawodowym, należy stosować odpowiednie środki kształtujące realne środowisko pracy związane z ludźmi, obiektami technicznymi, otaczającym środowiskiem oraz organizacją układającą relacje pomiędzy nimi w bezpieczną całość. Dlatego konieczne jest sformułowanie wymagań dotyczących środków ograniczania ryzyka, obejmujących cały obszar środowiska pracy związanego ze stosowaniem maszyn i urządzeń w procesach pracy - pisze dr inż. Stanisław Kowalewski.

7. Atest 02/2019: Instrukcja bhp jako tarcza
Środki ochrony indywidualnej bywają nazywane ostatnią linią obrony pracownika - gdy nie da się zastosować rozwiązań i technologii bezpiecznych i gdy środki ochrony zbiorowej nie są wystarczające. Natomiast instrukcja bhp - której poświęciliśmy w znacznej mierze ubiegłoroczną konferencję ATESTU - jest swoistą tarczą, która chroni pracownika, ale tylko pod pewnymi warunkami: musi być dobrze przygotowana, zrozumiała i stosowana. Służba bhp nie musi i nie powinna tworzyć instrukcji, ale - tak jak w przypadku oceny ryzyka - powinna się angażować w ich powstawanie, sprawdzać poprawność i stosowanie ich przez pracowników. Może też podpowiadać pracodawcom i pracownikom ciekawe rozwiązania, włączać tematykę instrukcji w cykl szkoleń bhp w zakładzie.

8. Atest 01/2019: Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego
W ostatniej, szóstej części omówienia czternastego zadania służby bhp Lesław Zieliński odnosi się do bardzo istotnej kwestii związanej z oceną ryzyka, mianowicie: Co po ocenie ryzyka zawodowego? Jakie działania należy podejmować po jej przeprowadzeniu.

9. Atest 12/2018: Stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka. 11. konferencja ATESTU
Ponad stu osiemdziesięciu uczestników, cztery sesje warsztatowe, szesnaście wykładów, dwie dyskusje plenarne, dziesięć stoisk, stolik eksperta, liczne pokazy i prezentacje, niekończące się dyskusje podczas przerw - na cztery dni hotel Stok w Wiśle zmienił się w swoiste centrum bhp. Z całej Polski na konferencję ATESTU "BHP 3.0 - stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka" przyjechali behapowcy z różnych branż, z różnym stażem pracy i bagażem doświadczeń. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich okazała się chęć pogłębiania wiedzy i dyskusji na ważne branżowe tematy.

10. Atest 02/2018: Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem?
Część 2: Pomiar i ocena ryzyka

Wielkość ryzyka szacuje się na podstawie wymiernych i prawdopodobnych skutków zidentyfikowanych zagrożeń, natomiast wymiar ryzykowania ujmuje możliwą wielkość szkody, której prawdopodobieństwo wystąpienia szacuje się z uwzględnieniem sprawności i kompetencji wykonawcy. Jeśli dwaj ryzykanci o zróżnicowanej sprawności wykonują zadania o podobnym zagrożeniu, to sprawniejszy ryzykant mniej ryzykuje niż mniej sprawny, ponieważ sprawniejszy ma większą szansę na niezawodną realizację ryzykownego zadania.

11. Atest 01/2018: Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem, cz. 1
Ludzkie życie przypomina wędrówkę drogami wybrukowanymi niepewnością. Jedne prowadzą do sukcesów, a inne do porażek. Od tysięcy lat przez ludzkość zbierane są informacje umożliwiające rozpoznawanie sygnałów poprzedzających wystąpienie niebezpiecznych zdarzeń. Zdobyta wiedza została wykorzystana w tworzeniu teorii przedstawiających, jak bezpiecznie ryzykować oraz radzić sobie z przeciwnościami losu. Sformułowano wiele zasad i wzorców postępowania, z których jedne pokazują zasadność unikania ryzykowania, inne zachęcają do podejmowania umiarkowanego ryzyka, a jeszcze inne zalecają podejmowanie dużego ryzyka - pisze prof. Ryszard Studenski.

12. Atest 12/2017: Narzędzie poprawy warunków pracy. 10. ogólnopolska konferencja ATESTU
Prawie sto dziewięćdziesiąt osób wzięło udział w corocznej konferencji ATESTU, która odbyła się w dniach 15-17 listopada br. w Zawierciu. Wiele z nich przyjechało na konferencję z pytaniami, jak robić ocenę ryzyka? Jednak część zadawała głośno pytania: co zrobić z oceną ryzyka, komu i do czego jest ona potrzebna? Wszystkie te pytania i wątpliwości wynikają z autentycznej potrzeby wykonywania swojej pracy lepiej, sensowniej. Okazuje się często, że sprawdzone recepty zawodzą, a schematy ułatwiają wprawdzie pracę, ale nie dają efektów. Trzeba więc dążyć do tego, żeby ocena ryzyka przestała być kartą w segregatorze, a stała się narzędziem poprawy warunków pracy.

13. Atest 10/2017: Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego
W drugiej części zadania czternastego Lesław Zieliński skupia się na celu oceny ryzyka, pytaniach, na które przeprowadzona ocena ryzyka powinna dać odpowiedź i informacjach niezbędnych do przeprowadzenia wstępnej fazy oceny ryzyka.

14. Atest 09/2017: Ręczne prace transportowe
Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 4

W cz. 1 artykułu (ATEST 1/2016) Piotr Kaczmarek opisał możliwości wykorzystania metody KIM do oceny ryzyka ręcznych prac transportowych. Omówił sposób korzystania z metody dla działań obejmujących ciągnięcie i pchanie. W cz. 2 (3/2016) scharakteryzował sposób postępowania dla "podnoszenia, trzymania, przenoszenia". W cz. 3 (2/2017) przedstawił przeprowadzoną metodą KIM ocenę ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi wykonywanymi przez pracownika fizycznego (mężczyznę) w przedsiębiorstwie handlowo-usługowo-produkcyjnym. W ATEŚCIE 9/2017 prezentuje drugie studium przypadku - ocenę ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi wykonywanymi przez mechanika samochodowego (mężczyznę).

15. Atest 02/2017: Ręczne prace transportowe
Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 3

W cz. 1 artykułu (ATEST 1/2016) Piotr Kaczmarek opisał możliwości wykorzystania metody KIM do oceny ryzyka ręcznych prac transportowych w ramach prowadzonego przez ZUS programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Omówił sposób korzystania z metody dla działań obejmujących ciągnięcie i pchanie. W cz. 2 (3/2016) scharakteryzował sposób postępowania dla podnoszenia, trzymania, przenoszenia". W ATEŚCIE 2/2017 prezentuje studium przypadku - przeprowadzoną metodą KIM ocenę ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi wykonywanymi przez pracownika fizycznego (mężczyznę) w przedsiębiorstwie handlowo-usługowo-produkcyjnym.

16. Atest 02/2017: Ocena ryzyka jest wspaniałym narzędziem projektowania maszyn
Z życiem maszyny, od momentu jej zaprojektowania do złomowania, związani są ludzie: projektanci, użytkownicy, operatorzy, serwisanci i modernizatorzy. Na temat ich kompetencji i wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem maszyn rozmawiamy ze Stanisławem Kowalewskim - wiceprezesem zarządu, dyrektorem ds. nauki i techniki i Mariuszem Głowickim - członkiem zarządu, dyrektorem operacyjnym w firmie ELOKON.

17. Atest 01/2017: Praktyczne funkcje oceny ryzyka w procesach projektowania, eksploatacji i modernizacji maszyn, cz. 2
Proces zbudowania, dostosowania lub zmodernizowania i oddania do użytku bezpiecznej maszyny, jak podkreślił Stanisław Kowalewski w pierwszej części artykułu (ATEST 12/2016), składa się z dwóch głównych faz: pierwszej fazy - oceny, która jest podstawą drugiej fazy - wykonawczej. W drugiej części artykułu autor kontynuuje rozważania, jak szacować i akceptować ryzyko, jak je przekładać na wymagania stawiane środkom ochronnym oraz jak wdrażać w życie i walidować stan bezpieczeństwa maszyn.

18. Atest 12/2016: Praktyczne funkcje oceny ryzyka w procesach projektowania, eksploatacji i modernizacji maszyn, cz. 1
Projektanci przy projektowaniu, producenci w procesach budowy, modernizatorzy przy nadawaniu nowych cech a użytkownicy w prowadzonych procesach technologicznych z wykorzystaniem maszyn - wszyscy muszą używać rozmaitych narzędzi obliczeniowych, pomiarowych i wykonawczych. Są one nieodzowne do optymalizowania parametrów funkcjonalnych maszyn, które podczas eksploatacji powinny zapewniać maksymalną produktywność procesów i jakość produktów przy minimalnych nakładach. Osiągnięcie tak postawionych celów jest możliwe jedynie wtedy, gdy równoprawnym parametrem organizacji i zarządzania produkcją jest zapewnienie bezpieczeństwa obsługi maszyn, czyli zredukowanie ryzyka resztkowego do uzasadnionego minimalnego poziomu, świadomie akceptowanego przez gremia odpowiedzialne za budowę lub eksploatację maszyn - pisze dr inż. Stanisław Kowalewski.

19. Atest 12/2016: Czym ocena ryzyka powinna być...
9. ogólnopolska konferencja ATESTU

W dniach 16-18 listopada br. w Jastrzębiej Górze odbyła się doroczna konferencja ATESTU, którą zorganizowaliśmy po raz dziewiąty. Uczestnicy kolejny raz potwierdzili, że takie spotkania branży są potrzebne - przyjechało prawie sto czterdzieści osób. Na konferencję w tym roku złożyły się różne elementy: warsztaty, które rozpoczęły się 15 listopada, wykłady, dyskusja panelowa, stolik eksperta, stoiska uznanych firm, na których można było nie tylko zapoznać się z produktami czy usługami, ale i skorzystać z porad specjalistów z kilku ważnych dziedzin.

20. Atest 09/2016: Pielęgniarka anestezjologiczna
Pielęgniarki anestezjologiczne są narażone w środowisku pracy na występowanie wielu zagrożeń. Niejednokrotnie są one powiązane ze sobą i nakładają się na siebie. Ważne jest, aby pielęgniarki zdawały sobie sprawę z zagrożeń na ich stanowiskach pracy, potrafiły je identyfikować i stosowały profilaktykę. W cyklu "Ocena ryzyka zawodowego" zamieszczamy kolejne opracowanie i kartę oceny ryzyka - dla pielęgniarki anestezjologicznej.


[1-20] [21-40] [41-55]   Następne >>

Zobacz również: karty oceny ryzyka zawodowego  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 43914474