ATEST Ochrona Pracy

24 lipca 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Ocena ryzyka zawodowego

[1-20] [21-40] [41-59]   Następne >>


1. Atest 10/2023: Kategoria ryzyka i ocena poziomu ufności do zaplanowanych działań prewencyjnych
Chcę w niniejszym artykule wskazać na dwa aspekty związane z oceną ryzyka, rozumianą jako podstawowe narzędzie kadry kierowniczej do planowania systemowego zarządzania bezpieczeństwem pracy. Kiedy weryfikuję podczas audytów wyniki oceny ryzyka, zawsze dziwi mnie duża determinacja autorów do sprowadzenia wszystkich zagrożeń do najniższego poziomu ryzyka. Nie potrafię zrozumieć tej tendencji. Odnoszę wrażenie, że dość często ocenę ryzyka zawodowego traktuje się wyłącznie jako spełnienie wymagania prawnego: jest ocena ryzyka, pracownicy są zapoznani - jest bezpiecznie i już.

2. Atest 04/2023: Magazynier - robotnik magazynowy (cz. 12)
Uważni czytelnicy cyklu "Lekcje bhp" opisującego stanowiska pracy osób zatrudnionych w magazynach wiedzą już właściwie wszystko na temat stworzenia poprawnego pod względem przestrzegania przepisów bhp stanowiska tego rodzaju. A jak to wygląda w praktyce? Czy rzeczywiście warunki pracy w magazynach odpowiadają przynajmniej minimum ochrony życia i zdrowia oferowanej przez nasze prawo? Z całą pewnością generalnie nie jest najgorzej, ale warto wskazać pewne uchybienia wynikające często nie ze złej woli pracodawcy (czytaj: względów ekonomicznych), a po prostu z niezrozumienia obowiązujących przepisów.

3. Atest 12/2022: Ocena ryzyka zawodowego - obowiązek wynikający z przepisów czy coś więcej?
Obowiązek oceny ryzyka zawodowego określa art. 226 Kodeksu pracy, zgodnie z którym pracodawca jest zobowiązany do oceniania i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko, a także informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

4. Atest 11/2021: Przy doborze środków ochrony indywidualnej najważniejsza jest ocena ryzyka
Odpowiedzi redakcji

5. Atest 10/2020: Ryzykowna ocena ryzyka zawodowego dla SARS-CoV-2
Robić czy nie robić? - od kilku miesięcy zadają sobie to pytanie wszyscy pracodawcy w Polsce. I dalej, jeśli zrobię, to jakie będę miał z tego korzyści? Jeśli nie zrobię, to co mi za to grozi? W ostatnim czasie, po zapowiedziach kontroli i kontrolach prowadzonych w tym zakresie przez Państwową Inspekcję Pracy, na procesy decyzyjne nałożyła się dodatkowo panika, która - jak dobrze wiemy - nie sprzyja racjonalnym rozwiązaniom - pisze Grzegorz Łyjak.

6. Atest 03/2020: REBA - kolejne narzędzie do oceny obciążenia układu ruchu
Metoda REBA (Rapid Entire Body Assessment), opracowana w roku 2000 przez S. Hognetta, L. McAtamneya, to kolejna, często w praktyce wykorzystywana, metoda oceny ryzyka rozwoju dolegliwości ze strony układu mięśniowo-szkieletowego. Jest ona szybką i efektywną metodą ergonomicznej oceny stanowisk pracy, na których pracownicy skarżą się na dolegliwości ze strony układu ruchu - pisze dr inż. Zbigniew Jóźwiak.

7. Atest 12/2019: Różne środki, jeden cel
Różne są środki redukcji ryzyka zawodowego (techniczne, proceduralne, behawioralne), lecz zawsze jeden cel: ochrona ludzi w procesie pracy przed urazami (zwłaszcza tymi o najpoważniejszych skutkach) i chorobami zawodowymi oraz innymi schorzeniami związanymi z pracą. Próba całkowitego opisu tych środków i ich jednoznacznej kategoryzacji jest niestety skazana na porażkę. To zarówno słabość, jak i siła naszej dyscypliny. Bhp to w zasadzie ciągła dyskusja i namysł, które środki redukcji ryzyka są skuteczne i opłacalne.

8. Atest 06/2019: Ryzyko nie wychodzi z mody
Z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji, a później czytelników artykułów będących jej pokłosiem, spotkał się nasz ubiegłoroczny pomysł, aby do ryzyka zawodowego podejść przez pryzmat opracowywania i stosowania procedur bezpiecznej pracy. Znalazło to wyraz w samym tytule 11. konferencji: "BHP 3.0 - stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka", która odbyła się w listopadzie 2018 r. w Wiśle. W tym roku również proponujemy praktyczne podejście do oceny ryzyka.

9. Atest 05/2019: Dokumentowanie zapoznania się z oceną ryzyka
Odpowiedzi redakcji

10. Atest 02/2019: Zasady minimalizacji ryzyka przy budowie, eksploatacji i modernizacji maszyn - informowanie i ostrzeganie, cz. 1
Aby skutecznie zarządzać ryzykiem zawodowym, należy stosować odpowiednie środki kształtujące realne środowisko pracy związane z ludźmi, obiektami technicznymi, otaczającym środowiskiem oraz organizacją układającą relacje pomiędzy nimi w bezpieczną całość. Dlatego konieczne jest sformułowanie wymagań dotyczących środków ograniczania ryzyka, obejmujących cały obszar środowiska pracy związanego ze stosowaniem maszyn i urządzeń w procesach pracy - pisze dr inż. Stanisław Kowalewski.

11. Atest 02/2019: Instrukcja bhp jako tarcza
Środki ochrony indywidualnej bywają nazywane ostatnią linią obrony pracownika - gdy nie da się zastosować rozwiązań i technologii bezpiecznych i gdy środki ochrony zbiorowej nie są wystarczające. Natomiast instrukcja bhp - której poświęciliśmy w znacznej mierze ubiegłoroczną konferencję ATESTU - jest swoistą tarczą, która chroni pracownika, ale tylko pod pewnymi warunkami: musi być dobrze przygotowana, zrozumiała i stosowana. Służba bhp nie musi i nie powinna tworzyć instrukcji, ale - tak jak w przypadku oceny ryzyka - powinna się angażować w ich powstawanie, sprawdzać poprawność i stosowanie ich przez pracowników. Może też podpowiadać pracodawcom i pracownikom ciekawe rozwiązania, włączać tematykę instrukcji w cykl szkoleń bhp w zakładzie.

12. Atest 01/2019: Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego
W ostatniej, szóstej części omówienia czternastego zadania służby bhp Lesław Zieliński odnosi się do bardzo istotnej kwestii związanej z oceną ryzyka, mianowicie: Co po ocenie ryzyka zawodowego? Jakie działania należy podejmować po jej przeprowadzeniu.

13. Atest 12/2018: Stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka. 11. konferencja ATESTU
Ponad stu osiemdziesięciu uczestników, cztery sesje warsztatowe, szesnaście wykładów, dwie dyskusje plenarne, dziesięć stoisk, stolik eksperta, liczne pokazy i prezentacje, niekończące się dyskusje podczas przerw - na cztery dni hotel Stok w Wiśle zmienił się w swoiste centrum bhp. Z całej Polski na konferencję ATESTU "BHP 3.0 - stosowanie procedur bezpiecznej pracy na podstawie oceny ryzyka" przyjechali behapowcy z różnych branż, z różnym stażem pracy i bagażem doświadczeń. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich okazała się chęć pogłębiania wiedzy i dyskusji na ważne branżowe tematy.

14. Atest 02/2018: Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem?
Część 2: Pomiar i ocena ryzyka

Wielkość ryzyka szacuje się na podstawie wymiernych i prawdopodobnych skutków zidentyfikowanych zagrożeń, natomiast wymiar ryzykowania ujmuje możliwą wielkość szkody, której prawdopodobieństwo wystąpienia szacuje się z uwzględnieniem sprawności i kompetencji wykonawcy. Jeśli dwaj ryzykanci o zróżnicowanej sprawności wykonują zadania o podobnym zagrożeniu, to sprawniejszy ryzykant mniej ryzykuje niż mniej sprawny, ponieważ sprawniejszy ma większą szansę na niezawodną realizację ryzykownego zadania.

15. Atest 01/2018: Jak bezpiecznie żyć z ryzykiem, cz. 1
Ludzkie życie przypomina wędrówkę drogami wybrukowanymi niepewnością. Jedne prowadzą do sukcesów, a inne do porażek. Od tysięcy lat przez ludzkość zbierane są informacje umożliwiające rozpoznawanie sygnałów poprzedzających wystąpienie niebezpiecznych zdarzeń. Zdobyta wiedza została wykorzystana w tworzeniu teorii przedstawiających, jak bezpiecznie ryzykować oraz radzić sobie z przeciwnościami losu. Sformułowano wiele zasad i wzorców postępowania, z których jedne pokazują zasadność unikania ryzykowania, inne zachęcają do podejmowania umiarkowanego ryzyka, a jeszcze inne zalecają podejmowanie dużego ryzyka - pisze prof. Ryszard Studenski.

16. Atest 12/2017: Narzędzie poprawy warunków pracy. 10. ogólnopolska konferencja ATESTU
Prawie sto dziewięćdziesiąt osób wzięło udział w corocznej konferencji ATESTU, która odbyła się w dniach 15-17 listopada br. w Zawierciu. Wiele z nich przyjechało na konferencję z pytaniami, jak robić ocenę ryzyka? Jednak część zadawała głośno pytania: co zrobić z oceną ryzyka, komu i do czego jest ona potrzebna? Wszystkie te pytania i wątpliwości wynikają z autentycznej potrzeby wykonywania swojej pracy lepiej, sensowniej. Okazuje się często, że sprawdzone recepty zawodzą, a schematy ułatwiają wprawdzie pracę, ale nie dają efektów. Trzeba więc dążyć do tego, żeby ocena ryzyka przestała być kartą w segregatorze, a stała się narzędziem poprawy warunków pracy.

17. Atest 10/2017: Rola służby bhp w ocenie ryzyka zawodowego
W drugiej części zadania czternastego Lesław Zieliński skupia się na celu oceny ryzyka, pytaniach, na które przeprowadzona ocena ryzyka powinna dać odpowiedź i informacjach niezbędnych do przeprowadzenia wstępnej fazy oceny ryzyka.

18. Atest 09/2017: Ręczne prace transportowe
Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 4

W cz. 1 artykułu (ATEST 1/2016) Piotr Kaczmarek opisał możliwości wykorzystania metody KIM do oceny ryzyka ręcznych prac transportowych. Omówił sposób korzystania z metody dla działań obejmujących ciągnięcie i pchanie. W cz. 2 (3/2016) scharakteryzował sposób postępowania dla "podnoszenia, trzymania, przenoszenia". W cz. 3 (2/2017) przedstawił przeprowadzoną metodą KIM ocenę ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi wykonywanymi przez pracownika fizycznego (mężczyznę) w przedsiębiorstwie handlowo-usługowo-produkcyjnym. W ATEŚCIE 9/2017 prezentuje drugie studium przypadku - ocenę ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi wykonywanymi przez mechanika samochodowego (mężczyznę).

19. Atest 02/2017: Ręczne prace transportowe
Ocena ryzyka metodą KIM, cz. 3

W cz. 1 artykułu (ATEST 1/2016) Piotr Kaczmarek opisał możliwości wykorzystania metody KIM do oceny ryzyka ręcznych prac transportowych w ramach prowadzonego przez ZUS programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Omówił sposób korzystania z metody dla działań obejmujących ciągnięcie i pchanie. W cz. 2 (3/2016) scharakteryzował sposób postępowania dla podnoszenia, trzymania, przenoszenia". W ATEŚCIE 2/2017 prezentuje studium przypadku - przeprowadzoną metodą KIM ocenę ryzyka zawodowego związanego z ręcznymi pracami transportowymi wykonywanymi przez pracownika fizycznego (mężczyznę) w przedsiębiorstwie handlowo-usługowo-produkcyjnym.

20. Atest 02/2017: Ocena ryzyka jest wspaniałym narzędziem projektowania maszyn
Z życiem maszyny, od momentu jej zaprojektowania do złomowania, związani są ludzie: projektanci, użytkownicy, operatorzy, serwisanci i modernizatorzy. Na temat ich kompetencji i wymagań prawnych związanych z bezpieczeństwem maszyn rozmawiamy ze Stanisławem Kowalewskim - wiceprezesem zarządu, dyrektorem ds. nauki i techniki i Mariuszem Głowickim - członkiem zarządu, dyrektorem operacyjnym w firmie ELOKON.


[1-20] [21-40] [41-59]   Następne >>

Zobacz również: karty oceny ryzyka zawodowego  
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 60422323