ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Wypadki

[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-118]   Następne >>


1. Atest 01/2020: Wypadek na przerwie od pracy
Aby dane zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, nie musi zaistnieć wyłącznie podczas jej wykonywania. Orzecznictwo dostarcza wielu przykładów sytuacji, w których Sąd Najwyższy uznawał za wypadek przy pracy zdarzenie, do którego doszło w okresie nieświadczenia pracy, zarówno w zakładzie pracy, jak i poza jego terenem - pisze dr Piotr Wąż.

2. Atest 12/2019: Podstawy badania wypadków przy pracy, cz. 1
Problematyka analizy wypadków przy pracy dotyczy nie tylko jednorazowego obowiązku ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, ale także cyklicznego obowiązku systematycznej analizy przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy, a na podstawie wyników tych analiz - stosowania właściwych środków zapobiegawczych - pisze dr inż. Marcin Krause.

3. Atest 06/2019: Wypadek przy obsłudze prasy
W zakładzie produkującym elementy składowe samochodów osobowych doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy - poszkodowany został dociśnięty do konstrukcji linii produkcyjnej przez element podający blachę. Wypadek wydarzył się podczas eksploatacji linii automatycznego tłoczenia detali z kręgów blachy, wyposażonej w prasę hydrauliczną o nacisku 630 ton. Linia ta była użytkowana w zakładzie od 2012 r.

4. Atest 05/2019: Wpływ filozofii Kaizen na bezpieczeństwo pracy
W przeszłości Japończycy uczyli się nowoczesnego gospodarowania od innych nacji i znakomicie odrobili lekcję. Obecnie to japońskie firmy stanowią wzór dla całego świata. Wiele z nich inwestuje w Polsce i coraz więcej polskich firm stosuje japońskie metody zarządzania oparte na filozofii Kaizen. Pojawia się zatem pytanie: czego możemy się od nich nauczyć w dziedzinie bezpieczeństwa pracy?

5. Atest 04/2019: Wypadek przy pracy czy w drodze do pracy?
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z dojazdem nauczyciela do miejsca pobytu ucznia w celu realizacji indywidualnego nauczania, jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy wypadkowej (wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r., I UK 131/16).

6. Atest 04/2019: Upadek z rusztowania
Późniejszy poszkodowany W.P. wraz z dwoma współpracownikami (każdy zatrudniony 7 dni wcześniej na podstawie umowy-zlecenia, w przypadku poszkodowanego - niepodpisanej przez zleceniobiorcę) w dniu wypadku wykonywali prace malarskie elewacji budynku jednej z firm produkcyjnych. Ich pracodawcą (zleceniodawcą) był przedsiębiorca zatrudniający kilkanaście osób. Nadzór nad brygadą sprawował kierownik P.T., który na miejscu prowadzenia prac malarskich pojawiał się średnio co 2-3 dni.

7. Atest 01/2019: Nieprzestrzeganie procedur bezpiecznej pracy jako przyczyna wypadków
W miarę oczywiste wydaje się, że odniesienie się do grupy konkretnych przyczyn wypadków przy pracy wymaga uwzględnienia skali zjawiska, czyli ujmując rzecz najprościej - podjęcia próby oceny znaczenia problemu. Przykładowo, nawet bez zagłębiania się w szczegółowe dane, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy założyć, że zadławienie się kipera w czasie degustacji wina, statystycznie nie będzie częstym wydarzeniem powodującym wypadki przy pracy.

8. Atest 10/2018: Rozważania o szelkach i punktach kotwienia, czyli znowu brak zabezpieczenia przed upadkiem
Do opisywanego wypadku przy pracy doszło podczas budowy wielorodzinnego, tzw. apartamentowca. Wykonawcą była firma zatrudniająca kilkunastu pracowników. W wypadku poszkodowany został doświadczony pracownik legitymujący się ponad dwudziestoletnim stażem pracy w budownictwie - pisze Andrzej Nowak.

9. Atest 08/2018: Upadek z wysokości
Pracownicy usuwający z dachu płyty azbestowo-cementowe nie byli zabezpieczeni ani przed upadkiem z wysokości, ani przed szkodliwym, rakotwórczym działaniem azbestu. Przed załamaniem się poszycia dachu i upadkiem miała ich chronić drewniana paleta położona na dachu. Nie ochroniła.

10. Atest 03/2018: Wypadki pracowników z Ukrainy
Artykuł bazuje w zasadzie na analizie danych dotyczących zdarzeń wypadkowych z udziałem przedstawicieli tylko jednej narodowości, spośród wielu innych pracujących w Polsce w 2016 r. Jednak wśród wszystkich obcokrajowców to obywatele Ukrainy stanowili największą liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co wydaje się w wystarczającym stopniu uzasadniać takie ujęcie tematu. Sytuacja taka nie powinna budzić zdziwienia, ponieważ od wielu lat jest to nacja - nie licząc rodzimej - najliczniej reprezentowana na polskim rynku pracy.

11. Atest 01/2018: Zerwanie związku wypadku z pracą
Na organie rentowym spoczywał ciężar wykazania (udowodnienia), że zdarzenie, w wyniku którego doszło do śmierci, nie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej. Organ rentowy sprostał temu ciężarowi, wykazując, że wejście zmarłego pracownika na dach i komin ciepłowni, bez wyraźnego lub domniemanego polecenia pracodawcy, bez jego zgody, a nawet wbrew wyraźnemu zakazowi obowiązującemu wszystkich pracowników, nie miało związku z pracą (szeroko ujmowanym obowiązkom pracowniczym zmarłego pracownika). Jeżeli członkowie rodziny zmarłego chcieli udowodnić tezę przeciwną, powinni byli wykazać (art. 232 k.p.c.), z jakich przyczyn ich mąż i ojciec wszedł na dach i komin ciepłowni wbrew stanowczemu zakazowi obowiązującemu wszystkich pracowników i że przyczyny te uzasadniały tezę o związku zdarzenia z pracą (wyrok Sądu Najwyższego z 6 września 2017 r., sygn. akt I UK 374/16) - pisze Aleksandra Lejko.

12. Atest 12/2017: Wypadki spowodowane przez przemieszczające się maszyny, urządzenia i pojazdy
Bogdan Solawa omawia kwestię błędnej oceny sytuacji przed wypadkiem - w kontekście przewidywanego zachowania drugiej osoby - dokonanej przez operatora w stosunku do późniejszej ofiary wypadku lub odwrotnie, czyli przez poszkodowaną później osobę przewidującą konkretne zachowanie operatora...

13. Atest 11/2017: Wypadek w zakładzie krawieckim
Do wypadku doszło w niewielkim zakładzie krawieckim, zatrudniającym kilkanaście osób. Poszkodowana została trzydziestokilkuletnia pracownica wykonująca w dniu wypadku czynności przy obsłudze pionowego, taśmowego noża krojczego produkcji węgierskiej (rok prod. 1982) - pisze Andrzej Nowak.

14. Atest 09/2017: Znowu upadek z wysokości
W numerze sierpniowym (na str. 33) zastanawialiśmy się, dlaczego wciąż na budowach dochodzi do tragicznych upadków z wysokości. W ATEŚCIE 9/2017 Wojciech Dębski opisuje kolejny taki wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Do przyczyn tego wypadku zaliczono m.in. brak odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej.

15. Atest 08/2017: Upadek z wysokości jako wydarzenie powodujące wypadki na budowach
Jak wynika ze sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r., 75% wszystkich poszkodowanych w wypadkach zbadanych przez inspektorów pracy na budowach doznało obrażeń w wyniku upadku z wysokości. Z informacji zgromadzonych przez inspektorów pracy ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy wynika również, że upadek z wysokości to najczęstsze wydarzenie powodujące wypadek w ogóle, w tym także w grupie zdarzeń skutkujących śmiercią oraz ciężkim uszkodzeniem ciała u poszkodowanych.

16. Atest 05/2017: Wypadkowość w budownictwie w kontekście problemu certyfikacji kwalifikacji hakowych
W 2015 r. Główny Urząd Statystyczny zanotował w sektorze gospodarki "budownictwo" liczbę 541 poszkodowanych w wypadkach przy pracy według wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego, powodujących wypadki w kategorii: "ześlizgnięcie się, upadek, złamanie czynnika materialnego", podgrupa: "uderzenie poszkodowanego z góry", z czego 4 ze skutkiem śmiertelnym i 8 ciężkich. Dane te uwzględniają oczywiście również wypadki przy innych pracach niż prace transportu pionowego, ale w kontekście rzeczy możliwych do zrobienia w celu uzyskania poprawy stanu bezpieczeństwa w tym obszarze istotne znaczenie ma właśnie tytułowa kwestia umocowania prawnego kwalifikacji osób, które uczestniczą w czynnościach transportowych obok operatorów urządzeń dźwignicowych, czyli tzw. hakowych lub sygnalistów - pisze Bogdan Solawa.

17. Atest 02/2017: Przygnieciony w wagonie
Opisany wypadek przy pracy wydarzył się na terenie jednego z zakładów koksowniczych przy opróżnianiu wagonów z resztek zamarzniętego węgla. Czynność wykonywana jest za pomocą koparki oraz ręcznie przez pracowników. Poszkodowany został pięćdziesięcioletni mężczyzna. Bezpośrednią przyczyną wypadku było przypadkowe zadziałanie przez operatora na joystick sterujący ramieniem z łyżką koparki, co w efekcie spowodowało ruch ramienia w kierunku burty wagonu, do której przyciśnięty został pracownik - pisze Andrzej Nowak.

18. Atest 01/2017: Zakłucia a wypadki
List do redakcji

19. Atest 06/2016: Brak uprawnień kwalifikacyjnych przyczyną wypadku przy pracy
Na pierwszy rzut oka podnoszenie tytułowej kwestii może się wydać bezzasadne, bo temat nie powinien powodować większych dylematów - jeżeli zgodnie z wymogami obwiązujących przepisów do wykonania konkretnej pracy konieczne są dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne, a w czasie tej pracy dochodzi do wypadku, to w sytuacji gdy ktoś ich nie posiada, tego rodzaju brak powinien być określony jako przyczyna zdarzenia. Tak formułowana teza teoretycznie brzmi poprawnie, jednak przytaczając w artykule przykłady kilku zdarzeń wypadkowych z udziałem osób wykonujących prace wymagające uprawnień kwalifikacyjnych, autor - Bogdan Solawa - chciałby doprowadzić do tego, że nie będzie ona przyjmowana a priori całkowicie bezkrytycznie.

20. Atest 05/2016: Wybuch mieszaniny gazu z powietrzem
Do zbiorowego wypadku przy pracy doszło w jednym z zakładów hutniczych, zajmujących się wytwarzaniem m.in. gazu koksowniczego. Poszkodowani zostali czterej pracownicy dwóch różnych firm (gospodarza oraz firmy zajmującej się utrzymaniem ruchu). Na skutek wybuchu mieszaniny gazu koksowniczego z powietrzem doznali licznych oparzeń II i III stopnia okolic twarzy, tułowia i kończyn górnych - pisze Andrzej Nowak.


[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-118]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37297802