ATEST Ochrona Pracy

20 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Wypadki

[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-112]   Następne >>


1. Atest 01/2019: Nieprzestrzeganie procedur bezpiecznej pracy jako przyczyna wypadków
W miarę oczywiste wydaje się, że odniesienie się do grupy konkretnych przyczyn wypadków przy pracy wymaga uwzględnienia skali zjawiska, czyli ujmując rzecz najprościej - podjęcia próby oceny znaczenia problemu. Przykładowo, nawet bez zagłębiania się w szczegółowe dane, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy założyć, że zadławienie się kipera w czasie degustacji wina, statystycznie nie będzie częstym wydarzeniem powodującym wypadki przy pracy.

2. Atest 10/2018: Rozważania o szelkach i punktach kotwienia, czyli znowu brak zabezpieczenia przed upadkiem
Do opisywanego wypadku przy pracy doszło podczas budowy wielorodzinnego, tzw. apartamentowca. Wykonawcą była firma zatrudniająca kilkunastu pracowników. W wypadku poszkodowany został doświadczony pracownik legitymujący się ponad dwudziestoletnim stażem pracy w budownictwie - pisze Andrzej Nowak.

3. Atest 08/2018: Upadek z wysokości
Pracownicy usuwający z dachu płyty azbestowo-cementowe nie byli zabezpieczeni ani przed upadkiem z wysokości, ani przed szkodliwym, rakotwórczym działaniem azbestu. Przed załamaniem się poszycia dachu i upadkiem miała ich chronić drewniana paleta położona na dachu. Nie ochroniła.

4. Atest 03/2018: Wypadki pracowników z Ukrainy
Artykuł bazuje w zasadzie na analizie danych dotyczących zdarzeń wypadkowych z udziałem przedstawicieli tylko jednej narodowości, spośród wielu innych pracujących w Polsce w 2016 r. Jednak wśród wszystkich obcokrajowców to obywatele Ukrainy stanowili największą liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co wydaje się w wystarczającym stopniu uzasadniać takie ujęcie tematu. Sytuacja taka nie powinna budzić zdziwienia, ponieważ od wielu lat jest to nacja - nie licząc rodzimej - najliczniej reprezentowana na polskim rynku pracy.

5. Atest 01/2018: Zerwanie związku wypadku z pracą
Na organie rentowym spoczywał ciężar wykazania (udowodnienia), że zdarzenie, w wyniku którego doszło do śmierci, nie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej. Organ rentowy sprostał temu ciężarowi, wykazując, że wejście zmarłego pracownika na dach i komin ciepłowni, bez wyraźnego lub domniemanego polecenia pracodawcy, bez jego zgody, a nawet wbrew wyraźnemu zakazowi obowiązującemu wszystkich pracowników, nie miało związku z pracą (szeroko ujmowanym obowiązkom pracowniczym zmarłego pracownika). Jeżeli członkowie rodziny zmarłego chcieli udowodnić tezę przeciwną, powinni byli wykazać (art. 232 k.p.c.), z jakich przyczyn ich mąż i ojciec wszedł na dach i komin ciepłowni wbrew stanowczemu zakazowi obowiązującemu wszystkich pracowników i że przyczyny te uzasadniały tezę o związku zdarzenia z pracą (wyrok Sądu Najwyższego z 6 września 2017 r., sygn. akt I UK 374/16) - pisze Aleksandra Lejko.

6. Atest 12/2017: Wypadki spowodowane przez przemieszczające się maszyny, urządzenia i pojazdy
Bogdan Solawa omawia kwestię błędnej oceny sytuacji przed wypadkiem - w kontekście przewidywanego zachowania drugiej osoby - dokonanej przez operatora w stosunku do późniejszej ofiary wypadku lub odwrotnie, czyli przez poszkodowaną później osobę przewidującą konkretne zachowanie operatora...

7. Atest 11/2017: Wypadek w zakładzie krawieckim
Do wypadku doszło w niewielkim zakładzie krawieckim, zatrudniającym kilkanaście osób. Poszkodowana została trzydziestokilkuletnia pracownica wykonująca w dniu wypadku czynności przy obsłudze pionowego, taśmowego noża krojczego produkcji węgierskiej (rok prod. 1982) - pisze Andrzej Nowak.

8. Atest 09/2017: Znowu upadek z wysokości
W numerze sierpniowym (na str. 33) zastanawialiśmy się, dlaczego wciąż na budowach dochodzi do tragicznych upadków z wysokości. W ATEŚCIE 9/2017 Wojciech Dębski opisuje kolejny taki wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Do przyczyn tego wypadku zaliczono m.in. brak odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej.

9. Atest 08/2017: Upadek z wysokości jako wydarzenie powodujące wypadki na budowach
Jak wynika ze sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r., 75% wszystkich poszkodowanych w wypadkach zbadanych przez inspektorów pracy na budowach doznało obrażeń w wyniku upadku z wysokości. Z informacji zgromadzonych przez inspektorów pracy ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy wynika również, że upadek z wysokości to najczęstsze wydarzenie powodujące wypadek w ogóle, w tym także w grupie zdarzeń skutkujących śmiercią oraz ciężkim uszkodzeniem ciała u poszkodowanych.

10. Atest 05/2017: Wypadkowość w budownictwie w kontekście problemu certyfikacji kwalifikacji hakowych
W 2015 r. Główny Urząd Statystyczny zanotował w sektorze gospodarki "budownictwo" liczbę 541 poszkodowanych w wypadkach przy pracy według wydarzeń będących odchyleniem od stanu normalnego, powodujących wypadki w kategorii: "ześlizgnięcie się, upadek, złamanie czynnika materialnego", podgrupa: "uderzenie poszkodowanego z góry", z czego 4 ze skutkiem śmiertelnym i 8 ciężkich. Dane te uwzględniają oczywiście również wypadki przy innych pracach niż prace transportu pionowego, ale w kontekście rzeczy możliwych do zrobienia w celu uzyskania poprawy stanu bezpieczeństwa w tym obszarze istotne znaczenie ma właśnie tytułowa kwestia umocowania prawnego kwalifikacji osób, które uczestniczą w czynnościach transportowych obok operatorów urządzeń dźwignicowych, czyli tzw. hakowych lub sygnalistów - pisze Bogdan Solawa.

11. Atest 02/2017: Przygnieciony w wagonie
Opisany wypadek przy pracy wydarzył się na terenie jednego z zakładów koksowniczych przy opróżnianiu wagonów z resztek zamarzniętego węgla. Czynność wykonywana jest za pomocą koparki oraz ręcznie przez pracowników. Poszkodowany został pięćdziesięcioletni mężczyzna. Bezpośrednią przyczyną wypadku było przypadkowe zadziałanie przez operatora na joystick sterujący ramieniem z łyżką koparki, co w efekcie spowodowało ruch ramienia w kierunku burty wagonu, do której przyciśnięty został pracownik - pisze Andrzej Nowak.

12. Atest 01/2017: Zakłucia a wypadki
List do redakcji

13. Atest 06/2016: Brak uprawnień kwalifikacyjnych przyczyną wypadku przy pracy
Na pierwszy rzut oka podnoszenie tytułowej kwestii może się wydać bezzasadne, bo temat nie powinien powodować większych dylematów - jeżeli zgodnie z wymogami obwiązujących przepisów do wykonania konkretnej pracy konieczne są dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne, a w czasie tej pracy dochodzi do wypadku, to w sytuacji gdy ktoś ich nie posiada, tego rodzaju brak powinien być określony jako przyczyna zdarzenia. Tak formułowana teza teoretycznie brzmi poprawnie, jednak przytaczając w artykule przykłady kilku zdarzeń wypadkowych z udziałem osób wykonujących prace wymagające uprawnień kwalifikacyjnych, autor - Bogdan Solawa - chciałby doprowadzić do tego, że nie będzie ona przyjmowana a priori całkowicie bezkrytycznie.

14. Atest 05/2016: Wybuch mieszaniny gazu z powietrzem
Do zbiorowego wypadku przy pracy doszło w jednym z zakładów hutniczych, zajmujących się wytwarzaniem m.in. gazu koksowniczego. Poszkodowani zostali czterej pracownicy dwóch różnych firm (gospodarza oraz firmy zajmującej się utrzymaniem ruchu). Na skutek wybuchu mieszaniny gazu koksowniczego z powietrzem doznali licznych oparzeń II i III stopnia okolic twarzy, tułowia i kończyn górnych - pisze Andrzej Nowak.

15. Atest 04/2016: Porażenie łukiem elektrycznym
W jednej z firm zajmujących się m.in. remontami elektrycznymi, maszynowymi itp., wykonywanymi na rzecz zakładów przemysłowych, doszło do zbiorowego wypadku przy pracy, któremu ulegli trzej pracownicy, związanego z działaniem łuku elektrycznego. W wyniku doznanych poparzeń jeden z pracowników zmarł - pisze Wojciech Dębski.

16. Atest 03/2016: Wypadek w podróży służbowej
Za wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy uważa się zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną i pozostające w związku czasowym z wykonywaniem podróży służbowej. Tylko bowiem w podróży służbowej - z uwagi na szczególne okoliczności i warunki, w jakich znajduje się pracownik podczas tej podróży - ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko wykonywanie poleconej pracy, lecz również wiele innych czynności wynikających z samego faktu opuszczenia zwykłego środowiska, które to czynności byłyby w normalnych warunkach zaliczone do sfery spraw prywatnych (wyrok Sądu Najwyższego z 22 października 2015 r., sygn. II UK 370/14) - pisze Aleksandra Lejko.

17. Atest 03/2016: Niewłaściwe szkolenia i instrukcje bhp jako przyczyny wypadków
Jednym z podstawowych problemów występujących podczas badania okoliczności i przyczyn wypadku jest kwestia czy, a jeśli tak, to w jakim stopniu poszkodowany przyczynił się do wypadku przy pracy. Osoby badające wypadek bardzo często jako przyczynę wypadku wpisują "przyczynę ludzką" związaną z zachowaniem poszkodowanego. Nie usprawiedliwiając nieroztropnych postaw poszkodowanych należy zwrócić jednak uwagę, że faktyczne przyczyny wypadków mają swoje źródło często w słabo opracowanych instrukcjach i złych szkoleniach bhp. Przyczyna leżąca po stronie poszkodowanego pracownika jest zazwyczaj skutkiem niewłaściwego przygotowania do pracy - pisze Dariusz Smoliński.

18. Atest 10/2015: Tryb sądowy w zakresie roszczeń związanych z wypadkiem przy pracy
Protokół powypadkowy uznający konkretne zdarzenie za wypadek przy pracy stanowi dokument niezbędny do uzyskania świadczeń z ustawy wypadkowej. Niesporządzenie protokołu powypadkowego lub zawarcie w nim niekorzystnych dla pracownika ustaleń nie zamyka drogi do uzyskania wspomnianych świadczeń. Pracownik może bowiem na drodze sądowej żądać wydania wyroku uznającego, że dane zdarzenie było wypadkiem przy pracy (jeżeli protokołu w ogóle nie sporządzono) lub żądać sprostowania zawartych w protokole ustaleń, które uniemożliwiają mu uzyskanie świadczeń z ustawy wypadkowej - pisze dr Piotr Wąż.

19. Atest 09/2015: Zła organizacja pracy
Opisany wypadek przy pracy wydarzył się w trakcie generalnego remontu ponadstuletniego budynku. Zakres prac remontowych obejmował m.in. wymianę stropów, których konstrukcję stanowiły drewniane legary, na stropy o konstrukcji stalowej, gdzie głównym elementem konstrukcyjnym (żebrami nośnymi) są obecnie belki stalowe, tzw. dwuteowniki, a wypełnieniem prefabrykowane elementy żelbetowe, tzw. WPS (wrocławska płyta stropowa). Przestrzeń między belkami, ponad płytami WPS, wypełniana jest lekkim materiałem termoizolacyjnym - keramzytem, na który wylewa się warstwę betonu - pisze Andrzej Nowak.

20. Atest 08/2015: Ciężkość wypadku jest sprawą przypadku
Zacytowane w tytule artykułu powiedzenie, rozpowszechnione przez Arwida Hansena, nieżyjącego już eksperta w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sprawdza się zawsze. Bardzo mało jest reguł mających zastosowanie do najróżniejszych dziedzin życia, o których można to powiedzieć, bo przeważnie - jak zresztą mówi inne powiedzenie - istnieją wyjątki, które teoretycznie mają daną regułę potwierdzać.


[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-112]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32438367