ATEST Ochrona Pracy

22 kwietnia 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Wypadki

[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-160]   Następne >>


1. Atest 02/2024: Środki profilaktyczne jako efekt prawidłowo przeprowadzonego postępowania powypadkowego - standard czy wyjątek?
Znane porzekadło mówi o tym, że Polak jest mądry po szkodzie, a inna z zakresu tzw. mądrości życiowych, że warto uczyć się na błędach. Zdarza się, że ta ostatnia maksyma uzupełniana jest dodatkiem wskazującym, że najlepiej przyswoić sobie taką lekcję, unikając błędów, które wcześniej popełnili inni.

2. Atest 01/2024: Niewłaściwe wykorzystanie wózka widłowego przyczyną nieszczęścia
Pracodawca używał wózka podnośnikowego do prac ziemnych, chociaż instrukcja obsługi nie przewidywała takiego wykorzystania tego sprzętu. Mając stosowne uprawnienia sam kierował wózkiem, korzystając z pomocy pracownika przy wyrównywaniu i utwardzaniu miejsca postojowego dla ciężarówki. Jako dodatkowy osprzęt zainstalował szuflę, w której przewoził ziemię. Wózek podczas jazdy z ładunkiem przewrócił się, ciężko raniąc znajdującego się w pobliżu pomocnika, powodując u niego obrażenia m.in. głowy.

3. Atest 12/2023: Pozbawienie ubezpieczonego prawa do świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
Wystąpienie jakiegokolwiek innego zdarzenia, niezależnego od pracownika, nieleżącego po jego stronie, które wpłynęło na powstanie wypadku, uniemożliwia przyjęcie wyłączności przyczyny wypadku polegającej na zachowaniu się pracownika, a do pozbawienia pracownika świadczeń z tytułu wypadku przy pracy nie jest wystarczające stwierdzenie, że zachowanie pracownika było "decydującą przyczyną wypadku", jeżeli nie było ono wyłączną jego przyczyną. W razie zaistnienia dodatkowych, nieleżących po stronie pracownika przyczyn, nie ma potrzeby badania stopnia zawinienia pracownika, który w takim przypadku nawet przy udowodnieniu mu winy umyślnej zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

4. Atest 12/2023: Duże doświadczenie nie chroni przed "banalnym" wypadkiem
Poszkodowany 57-latek może pochwalić się imponującym stażem zawodowym: 42 lata pracy (nieprzerwanie od 15 roku życia, początkowo jako pracownik młodociany). Zawód wyuczony - stolarz, dodatkowo niemal trzydziestoletni staż w tym zawodzie. Pracodawcą poszkodowanego, u którego doszło do opisywanego zdarzenia, była jednostka samorządu terytorialnego, zatrudniająca mężczyznę na stanowisku konserwatora, pracownika gospodarczego.

5. Atest 11/2023: Zatrucie się przez pracownika kanapką przyniesioną z domu
Wystąpienie zdarzenia (spowodowanego przyczyną zewnętrzną) w miejscu i czasie wykonywania obowiązków pracowniczych jest wystarczające do stwierdzenia wypadku przy pracy, niezależnie od tego, że przyczyna (zewnętrzna) pochodziła spoza środowiska pracy i nie była zawiniona przez pracodawcę (wyrok Sądu Najwyższego z 28 czerwca 2023 r., sygn. I PSKP 28/22).

6. Atest 10/2023: Montaż ogrodzenia z "paki" dostawczaka
Do wypadku doszło u pracodawcy zatrudniającego kilku pracowników (mikrofirma). Poszkodowany, niestety ze skutkiem śmiertelnym, został czterdziestokilkuletni "pracownik". Cudzysłów użyty został celowo, ponieważ dzień, w którym doszło do wypadku był rzekomo siódmym dniem zatrudnienia, a jego podstawą miała być ustna umowa-zlecenie. Podobnie zresztą jak w przypadku jednego ze współpracowników poszkodowanego.

7. Atest 09/2023: Zasypany w wykopie
Do wypadku doszło w średniej wielkości przedsiębiorstwie budowlanym, zatrudniającym kilkudziesięciu pracowników. Struktura organizacyjna tej firmy to pracodawca, kilku kierowników budowy lub robót (w zależności od tego, czy zakres prac wymaga pozwolenia na budowę) oraz pracownicy fizyczni. Poszkodowany został doświadczony pięćdziesięciokilkuletni pracownik. Skutkiem wypadku były ciężkie uszkodzenia m.in. miednicy, które spowodowały trwały, znaczny uszczerbek na zdrowiu, będący podstawą do przejścia pracownika na rentę z tzw. pierwszej grupy.

8. Atest 06/2023: Przenośnik nieruchomy ≠ przenośnik wyłączony
Do wypadku przy pracy doszło w średniej wielkości zakładzie z branży drzewnej. Poszkodowany został mechanik utrzymania ruchu z kilkunastoletnim stażem pracy w zakładzie oraz ponad trzydziestoletnim ogółem w zawodzie. Skutkiem wypadku był skomplikowany uraz prawej nogi.

9. Atest 06/2023: Tolerowanie odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy jako przyczyna wypadku - kwestia formalna czy istotna przesłanka w sprawach o roszczenia finansowe?
Gdyby wziąć pod uwagę tylko ogólnie dostępne dane o wypadkach przy pracy zbierane przez Główny Urząd Statystyczny, to można by zaryzykować twierdzenie, że problem jest marginalny, bo wymieniona w tytule przyczyna jest relatywnie rzadko wskazywana w kartach statystycznych, dostarczanych do GUS przez pracodawców po zakończeniu wewnątrzzakładowego postępowania powypadkowego.

10. Atest 05/2023: Wypadek przy obsłudze tokarki
Do opisanego w artykule wypadku przy pracy doszło w niewielkim (zatrudniającym ok. 20 pracowników) zakładzie zajmującym się obróbką metali. Poszkodowany został sześćdziesięcioletni pracownik, z niemal 40-letnim doświadczeniem w branży, dotychczas bez wypadku przy pracy.

11. Atest 05/2023: Praca mieszcząca się w normach z zakresu bhp nie może stanowić współprzyczyny wystąpienia wypadku przy pracy
Istotny w rozpoznawanej sprawie element definicji wypadku przy pracy, jakim jest zewnętrzna przyczyna zdarzenia, powinien być przeciwstawiony przyczynom wewnętrznym, tkwiącym w organizmie pracownika, takim jak wady anatomiczne, stany chorobowe, skutki wcześniejszych urazów itp. Samoistne schorzenie, chociażby wystąpiło nagle i w toku świadczenia pracy, nie może być uznane za wypadek przy pracy.

12. Atest 05/2023: Statystyczna karta wypadku - jak wypełniać od 1 stycznia 2023 r. (cz. 2)
Celem artykułu jest omówienie zmian wprowadzonych do wzoru statystycznej karty wypadku Z-KW oraz objaśnień, klasyfikacji i oznaczeń kodowych. Poprzednia część artykułu ukazała się w numerze 4/2023 ATESTU.

13. Atest 04/2023: Statystyczna karta wypadku - jak wypełniać od 1 stycznia 2023 r. (cz. 1)
9 grudnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg podpisała rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy. Zakończyło to długotrwały proces prac związany z m.in. dostosowaniem zbieranych danych dotyczących wypadków przy pracy do norm Europejskich Statystyk w Zakresie Wypadków przy Pracy (European Statistics on Accidents at Work - ESAW) oraz usprawnieniem polityki prewencyjnej wspierającej poprawę warunków pracy.

14. Atest 03/2023: Błąd pracownika wyłączną przyczyną wypadku w narzędziowni
Do wypadku przy pracy doszło w średniej wielkości zakładzie, w hali narzędziowni, w którym jednym z procesów operacyjnych jest obróbka metali - m.in. wytwarzanie form wtryskowych itp. Poszkodowany został doświadczony pracownik, z kilkuletnim stażem zawodowym w zakładzie. Skutek wypadku został zakwalifikowany jako ciężki - dość skomplikowany uraz: zmiażdżenie części stopy.

15. Atest 03/2023: Praca jako zewnętrzna przyczyna wypadku przy pracy
Zewnętrzną przyczyną sprawczą zdarzenia może być każdy czynnik zewnętrzny (tzn. taki, który nie wynika z wewnętrznych właściwości człowieka) zdolny wywołać w istniejących warunkach szkodliwe skutki. W tym znaczeniu przyczyną zewnętrzną może być nie tylko narzędzie pracy, maszyna, siły przyrody, ale także praca i czynności samego poszkodowanego.

16. Atest 02/2023: Nieprawidłowe zachowanie się pracownika...
"Nieprawidłowe zachowanie się pracownika" jako najczęściej występująca przyczyna wypadków przy pracy - dane będące rezultatem rzetelnych ustaleń czy... daleko idących uproszczeń? Aby uczciwie odpowiedzieć na to pytanie na pewno należałoby uważnie przeanalizować dostępne informacje o wypadkach przy pracy i to nie tylko o ich przyczynach, ale i okolicznościach, bo najczęściej jedne i drugie pozostają ze sobą w bezpośrednim związku.

17. Atest 02/2023: Zmiany w statystycznej karcie wypadku Z-KW
Celem artykułu jest zebranie i omówienie kluczowych zmian wprowadzonych do statystycznej karty wypadku Z-KW w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej regulującego jej zawartość.

18. Atest 01/2023: Modernizacja ze skutkiem śmiertelnym
Do upadku z wysokości i w efekcie zgonu poszkodowanego doszło w obiekcie poddawanym generalnemu remontowi oraz modernizacji i przebudowie, polegających m.in. na wymianie stropów o konstrukcji drewnianej na stropy wykonane z dwuteowników stalowych wypełnionych płytami typu WPS (wrocławska płyta stropowa). Poszkodowany został pięćdziesięciokilkuletni cieśla z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym w branży budowlano-remontowej.

19. Atest 12/2022: Nagły przypadek medyczny - czy pracownik ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy, gdy przyczyną uszczerbku na zdrowiu jest zawał serca lub udar?
Sformułowanie zawarte w tytule jest oczywiście pewnym skrótem myślowym - stwierdzenie, że przyczyną uszczerbku na zdrowiu lub zgonu był tzw. nagły przypadek medyczny zaistniały w czasie pracy, samo w sobie nie oznacza pozbawienia poszkodowanego czy członków rodziny zmarłego pracownika prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku przy pracy.

20. Atest 11/2022: Czarne łabędzie w bhp
Bezpośrednią motywacją do zaangażowania tych przepięknych ptaków do rozważań na temat bezpieczeństwa pracy była lektura książki Nassima Nicholasa Taleba "Czarny łabędź. Jak nieprzewidywalne zdarzenia rządzą naszym życiem". Zafascynowała mnie koncepcja "czarnego łabędzia" i niemalże od razu skojarzyła mi się z naszym podejściem do ryzyka, w szczególności do prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków ciężkich i tych najgorszych - śmiertelnych.


[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-160] [161-160]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2024

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 58426371