ATEST Ochrona Pracy

3 sierpnia 2021 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Wypadki

[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-123]   Następne >>


1. Atest 06/2021: Upadek z dachu
Bezpośrednio przed wypadkiem późniejszy poszkodowany rozpoczął transport pionowy płyt szalunkowych z dachu budynku. Do transportu wykorzystywał wciągarkę budowlaną mocowaną na suwnicy. Gdy chciał opuścić ładunek, doszło do przekroczenia krytycznego momentu stabilności konstrukcji wciągarki na skutek przeciążenia i w efekcie upadek całości urządzenia wraz z poszkodowanym na podłoże. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń: złamana noga, pęknięta miednica i kilka żeber, wstrząśnięcie mózgu.

2. Atest 05/2021: Czynnik ludzki a wypadki przy pracy
Od wielu lat obserwujemy automatyzację procesów pracy i zastępowanie ludzi przez maszyny. Każdy z nas widział lub korzystał już z samoobsługowych kas, myjni samochodowych, asystenta pasa ruchu czy bankomatów - to stałe elementy naszej codzienności. W internecie możemy przeczytać o aplikacjach na komputer, które potrafią analizować dokumenty procesowe szybciej niż prawnicy, robotach zastępujących kelnerów w restauracji, a nawet... opiekunki dla dzieci. Wydaje się zatem, że dzięki stopniowej zmianie roli człowieka - z osoby wykonującej pracę na osobę nadzorującą proces - wyeliminujemy całkowicie błędy i wypadki. Czy jednak na pewno?

3. Atest 03/2021: Odszkodowanie należne pracownikowi za przedmioty utracone lub uszkodzone w związku z wypadkiem przy pracy
Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, poza świadczeniami określonymi w ustawie wypadkowej, rekompensującymi mu doznany uszczerbek na zdrowiu, może domagać się od pracodawcy odszkodowania za przedmioty osobistego użytku oraz przedmioty niezbędne do wykonywania pracy, które utracił w tym wypadku. Niniejszy artykuł nakreśla istotę prawa do przedmiotowego odszkodowania.

4. Atest 02/2021: Wypadek przy pracach szczególnie niebezpiecznych
Do wypadku doszło w zakładzie produkującym wyroby betonowe, głównie kostkę brukową. Poszkodowany został obywatel Gruzji, skierowany do pracy przez agencję pracy tymczasowej. Wraz z kolegami wykonywał czynności czyszczenia zsypu, zaliczone do prac szczególnie niebezpiecznych. Jak wiadomo, pracownikom tymczasowym w ogóle nie mogą być powierzane takie prace. Do nieprawidłowości zaliczono także m.in. brak zastosowania śoi chroniących przed upadkiem z wysokości podczas pracy na drabinie wewnątrz zsypu.

5. Atest 12/2020: Przykłady wydarzeń wypadkowych spowodowanych błędami konstrukcyjnymi i eksploatacyjnymi maszyn
Niniejszy artykuł ma na celu unaocznić projektantom, producentom i użytkownikom maszyn fakt będący fundamentem kształtowania bezpieczeństwa maszyn, nadający absolutny priorytet konstrukcjom bezpiecznym samym w sobie (wewnętrznie) nad innymi środkami. Techniczne środki ochronne oraz informacyjne i ostrzegawcze, aczkolwiek praktycznie nieodzowne i konieczne, z istoty rzeczy pozostają drugorzędne, ponieważ są jedynie reakcją na niedomogi w konstrukcjach maszyn, oczywiście z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa podczas ich użytkowania (patrz: dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, zał. 1, pkt 1.1.2 Zasady bezpieczeństwa kompleksowego).

6. Atest 01/2020: Wypadek na przerwie od pracy
Aby dane zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, nie musi zaistnieć wyłącznie podczas jej wykonywania. Orzecznictwo dostarcza wielu przykładów sytuacji, w których Sąd Najwyższy uznawał za wypadek przy pracy zdarzenie, do którego doszło w okresie nieświadczenia pracy, zarówno w zakładzie pracy, jak i poza jego terenem - pisze dr Piotr Wąż.

7. Atest 12/2019: Podstawy badania wypadków przy pracy, cz. 1
Problematyka analizy wypadków przy pracy dotyczy nie tylko jednorazowego obowiązku ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, ale także cyklicznego obowiązku systematycznej analizy przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy, a na podstawie wyników tych analiz - stosowania właściwych środków zapobiegawczych - pisze dr inż. Marcin Krause.

8. Atest 06/2019: Wypadek przy obsłudze prasy
W zakładzie produkującym elementy składowe samochodów osobowych doszło do śmiertelnego wypadku przy pracy - poszkodowany został dociśnięty do konstrukcji linii produkcyjnej przez element podający blachę. Wypadek wydarzył się podczas eksploatacji linii automatycznego tłoczenia detali z kręgów blachy, wyposażonej w prasę hydrauliczną o nacisku 630 ton. Linia ta była użytkowana w zakładzie od 2012 r.

9. Atest 05/2019: Wpływ filozofii Kaizen na bezpieczeństwo pracy
W przeszłości Japończycy uczyli się nowoczesnego gospodarowania od innych nacji i znakomicie odrobili lekcję. Obecnie to japońskie firmy stanowią wzór dla całego świata. Wiele z nich inwestuje w Polsce i coraz więcej polskich firm stosuje japońskie metody zarządzania oparte na filozofii Kaizen. Pojawia się zatem pytanie: czego możemy się od nich nauczyć w dziedzinie bezpieczeństwa pracy?

10. Atest 04/2019: Wypadek przy pracy czy w drodze do pracy?
Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z dojazdem nauczyciela do miejsca pobytu ucznia w celu realizacji indywidualnego nauczania, jest wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy wypadkowej (wyrok Sądu Najwyższego z 23 marca 2017 r., I UK 131/16).

11. Atest 04/2019: Upadek z rusztowania
Późniejszy poszkodowany W.P. wraz z dwoma współpracownikami (każdy zatrudniony 7 dni wcześniej na podstawie umowy-zlecenia, w przypadku poszkodowanego - niepodpisanej przez zleceniobiorcę) w dniu wypadku wykonywali prace malarskie elewacji budynku jednej z firm produkcyjnych. Ich pracodawcą (zleceniodawcą) był przedsiębiorca zatrudniający kilkanaście osób. Nadzór nad brygadą sprawował kierownik P.T., który na miejscu prowadzenia prac malarskich pojawiał się średnio co 2-3 dni.

12. Atest 01/2019: Nieprzestrzeganie procedur bezpiecznej pracy jako przyczyna wypadków
W miarę oczywiste wydaje się, że odniesienie się do grupy konkretnych przyczyn wypadków przy pracy wymaga uwzględnienia skali zjawiska, czyli ujmując rzecz najprościej - podjęcia próby oceny znaczenia problemu. Przykładowo, nawet bez zagłębiania się w szczegółowe dane, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością możemy założyć, że zadławienie się kipera w czasie degustacji wina, statystycznie nie będzie częstym wydarzeniem powodującym wypadki przy pracy.

13. Atest 10/2018: Rozważania o szelkach i punktach kotwienia, czyli znowu brak zabezpieczenia przed upadkiem
Do opisywanego wypadku przy pracy doszło podczas budowy wielorodzinnego, tzw. apartamentowca. Wykonawcą była firma zatrudniająca kilkunastu pracowników. W wypadku poszkodowany został doświadczony pracownik legitymujący się ponad dwudziestoletnim stażem pracy w budownictwie - pisze Andrzej Nowak.

14. Atest 08/2018: Upadek z wysokości
Pracownicy usuwający z dachu płyty azbestowo-cementowe nie byli zabezpieczeni ani przed upadkiem z wysokości, ani przed szkodliwym, rakotwórczym działaniem azbestu. Przed załamaniem się poszycia dachu i upadkiem miała ich chronić drewniana paleta położona na dachu. Nie ochroniła.

15. Atest 03/2018: Wypadki pracowników z Ukrainy
Artykuł bazuje w zasadzie na analizie danych dotyczących zdarzeń wypadkowych z udziałem przedstawicieli tylko jednej narodowości, spośród wielu innych pracujących w Polsce w 2016 r. Jednak wśród wszystkich obcokrajowców to obywatele Ukrainy stanowili największą liczbę poszkodowanych w wypadkach przy pracy, co wydaje się w wystarczającym stopniu uzasadniać takie ujęcie tematu. Sytuacja taka nie powinna budzić zdziwienia, ponieważ od wielu lat jest to nacja - nie licząc rodzimej - najliczniej reprezentowana na polskim rynku pracy.

16. Atest 01/2018: Zerwanie związku wypadku z pracą
Na organie rentowym spoczywał ciężar wykazania (udowodnienia), że zdarzenie, w wyniku którego doszło do śmierci, nie było wypadkiem przy pracy w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy wypadkowej. Organ rentowy sprostał temu ciężarowi, wykazując, że wejście zmarłego pracownika na dach i komin ciepłowni, bez wyraźnego lub domniemanego polecenia pracodawcy, bez jego zgody, a nawet wbrew wyraźnemu zakazowi obowiązującemu wszystkich pracowników, nie miało związku z pracą (szeroko ujmowanym obowiązkom pracowniczym zmarłego pracownika). Jeżeli członkowie rodziny zmarłego chcieli udowodnić tezę przeciwną, powinni byli wykazać (art. 232 k.p.c.), z jakich przyczyn ich mąż i ojciec wszedł na dach i komin ciepłowni wbrew stanowczemu zakazowi obowiązującemu wszystkich pracowników i że przyczyny te uzasadniały tezę o związku zdarzenia z pracą (wyrok Sądu Najwyższego z 6 września 2017 r., sygn. akt I UK 374/16) - pisze Aleksandra Lejko.

17. Atest 12/2017: Wypadki spowodowane przez przemieszczające się maszyny, urządzenia i pojazdy
Bogdan Solawa omawia kwestię błędnej oceny sytuacji przed wypadkiem - w kontekście przewidywanego zachowania drugiej osoby - dokonanej przez operatora w stosunku do późniejszej ofiary wypadku lub odwrotnie, czyli przez poszkodowaną później osobę przewidującą konkretne zachowanie operatora...

18. Atest 11/2017: Wypadek w zakładzie krawieckim
Do wypadku doszło w niewielkim zakładzie krawieckim, zatrudniającym kilkanaście osób. Poszkodowana została trzydziestokilkuletnia pracownica wykonująca w dniu wypadku czynności przy obsłudze pionowego, taśmowego noża krojczego produkcji węgierskiej (rok prod. 1982) - pisze Andrzej Nowak.

19. Atest 09/2017: Znowu upadek z wysokości
W numerze sierpniowym (na str. 33) zastanawialiśmy się, dlaczego wciąż na budowach dochodzi do tragicznych upadków z wysokości. W ATEŚCIE 9/2017 Wojciech Dębski opisuje kolejny taki wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Do przyczyn tego wypadku zaliczono m.in. brak odpowiednich zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej.

20. Atest 08/2017: Upadek z wysokości jako wydarzenie powodujące wypadki na budowach
Jak wynika ze sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r., 75% wszystkich poszkodowanych w wypadkach zbadanych przez inspektorów pracy na budowach doznało obrażeń w wyniku upadku z wysokości. Z informacji zgromadzonych przez inspektorów pracy ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy wynika również, że upadek z wysokości to najczęstsze wydarzenie powodujące wypadek w ogóle, w tym także w grupie zdarzeń skutkujących śmiercią oraz ciężkim uszkodzeniem ciała u poszkodowanych.


[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-123]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2021

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 42502759