ATEST Ochrona Pracy

23 lutego 2024 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Maszyny i urządzenia

[1-20] [21-40] [41-60] [61-76]   Następne >>


1. Atest 04/2021: Pęknięcia śrub (cz. 2)
Publikujemy drugą część artykułu, który autorzy poświęcili m.in. takim przyczynom uszkodzeń śrub, jak kruchość wodorowa, kruchość spowodowana niewłaściwą obróbką cieplną, korozja naprężeniowa, przeciążenie podczas montażu oraz zmęczenie śrub, najczęściej poprzedzone luzowaniem się śruby. Zawodność połączeń śrubowych jest przyczyną wielu wypadków i awarii. Skutki tych wydarzeń są różnorodne: od niewielkich incydentów bezurazowych po najcięższe, dramatyczne wypadki śmiertelne.

2. Atest 03/2021: Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem
W przemyśle stosuje się coraz więcej robotów. Pozwalają na ograniczenie ciężkiej pracy ludzkiej w warunkach szkodliwych dla zdrowia, ale stwarzają zagrożenia dla pracowników obsługi. Ze względu na dużą liczbę wypadków z udziałem robotów, w tym wypadki śmiertelne, opracowano wymagania bezpieczeństwa i normy dotyczące robotów i systemów zrobotyzowanych. Jednakże z uwagi na szybki rozwój robotyki istniejące wytyczne powinny być aktualizowane tak, aby uwzględnić postęp techniczny w dziedzinie automatyki i robotyki. Dotyczy to w szczególności robotów rozpoznających otoczenie i systemów wykrywających obecność człowieka.

3. Atest 08/2020: Urządzenia transportu bliskiego - wyjaśnienia specjalistów
25 czerwca odbyło się seminarium on-line, na którym omówiono zagadnienia związane z urządzeniami transportu bliskiego (UTB) o udźwigu do 250 kg w świetle przepisów o dozorze technicznym oraz wymagania prawne dotyczące bezpiecznej pracy z wykorzystaniem wózków podnośnikowych. Seminarium zorganizowała firma Faraone Poland, która do współpracy zaprosiła Państwową Inspekcję Pracy i Urząd Dozoru Technicznego.

4. Atest 04/2020: Zmęczenie elementów konstrukcji
Niniejszym artykułem rozpoczynamy cykl publikacji poświęconych wybranym aspektom konstrukcji maszyn, mającym kardynalny wpływ na rozmaite parametry eksploatacyjne, w tym na poziom bezpieczeństwa (ryzyka) podczas ich użytkowania. Chcielibyśmy przedstawić te aspekty, które co prawda są społeczności inżynierskiej znane, ale często niedostatecznie głęboko rozpoznane, uświadomione i prawidłowo uwzględniane praktycznie we wszystkich fazach "życia" maszyn i urządzeń technicznych, przy projektowaniu i budowie, eksploatacji, naprawach i konserwacji, także modernizacji - piszą dr inż. Krzysztof Chodnikiewicz i dr inż. Stanisław Kowalewski.

5. Atest 12/2019: Warunki i przepisy dotyczące zamontowania magla w pralni samoobsługowej
Przy obsłudze urządzenia maglującego istotnym zagrożeniem jest możliwość wciągnięcia rąk i/lub garderoby osoby obsługującej magiel. Z tej przyczyny kupując magiel pralniczy należy zawsze wybierać taki model, który jest prosty w obsłudze i posiada wszystkie stosowne urządzenia ochronne, powodujące wyłączenie magla, gdy ręka obsługującego znajdzie się zbyt blisko walca (tzw. wyposażenie ochronne czułe na nacisk). Ponadto magiel powinien być dodatkowo wyposażony w urządzenia zatrzymania awaryjnego - pisze Włodzimierz Łabanowski.

6. Atest 06/2019: Bezpieczeństwo obsługi żurawi
Obowiązujące przez wiele lat rozporządzenie Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia z 20 marca 1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi (DzU nr 15, poz. 58) zostało uchylone w 2013 r. W związku z licznymi sygnałami ze strony organizacji pracowniczych i związkowych reprezentujących sektor budowlany, dotyczącymi braku przepisów bezpośrednio odnoszących się do problematyki bezpiecznej pracy przy obsłudze żurawi, zaszła potrzeba opracowania nowej regulacji uwzględniającej zgłaszane w tej sprawie postulaty. 22 października 2018 r. Minister Przedsiębiorczości i Technologii wydał rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (DzU poz. 2147).

7. Atest 12/2018: Sygnalizacja dźwiękowa i świetlna - wymagania prawne
Sygnały świetlne i dźwiękowe przekazujące informacje istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników określane są ogólnym terminem "sygnały bezpieczeństwa". Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.) pracodawca powinien zapewnić pracownikom instrukcje dotyczące stosowanych w zakładzie pracy sygnałów bezpieczeństwa, obejmujące w szczególności ich znaczenie oraz zasady zachowania się pracowników, których mogą one dotyczyć.

8. Atest 07/2018: Żurawie zamarły
Zamarły rządowe prace nad rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi. Środowisko operatorów żurawi bezskutecznie naciska na regulację tej skomplikowanej i wiążącej się z dużymi zagrożeniami materii.

9. Atest 04/2018: Urządzenia do zatrzymania awaryjnego maszyn
Urządzenie do zatrzymywania awaryjnego powinno być łatwo dostępne i zawsze skuteczne, bez względu na rodzaj pracy maszyny powinno wyłączać wszystkie jej niebezpieczne ruchy. Elementy sterownicze do zatrzymywania awaryjnego powinny znajdować się we wszystkich miejscach i pozycjach zajmowanych przez operatorów, a także w miejscach niewidocznych ze stanowisk obsługi - pisze Włodzimierz Łabanowski.

10. Atest 03/2018: Bezpieczeństwo współpracy człowieka z robotem
Przyzwyczailiśmy się do tego, że ze względów bezpieczeństwa ludzie i roboty przez lata współpracowali na odgrodzonych od siebie przestrzeniach roboczych. Dokonujące się obecnie zmiany demograficzne prowadzące do starzenia się siły roboczej oraz wzrastające potrzeby w stosunku do wydajności produkcji dały impuls do prac nad zwiększeniem potencjału współpracy ludzi z robotami. Kiedy jednak człowiek i robot dzielą wspólną przestrzeń roboczą, niezwykle istotna staje się kwestia bezpieczeństwa. W praktyce oznacza to konieczność indywidualnego przeanalizowania każdej aplikacji pod tym kątem.

11. Atest 11/2017: Bezpieczna współpraca pomiędzy człowiekiem i robotem, cz. 1
W artykule przedstawiono problematykę związaną z zachowaniem bezpieczeństwa podczas interakcji pomiędzy człowiekiem a robotem. Ze względu na bardzo szybki postęp techniczny w dziedzinie robotyki i coraz szerszy zakres stosowania robotów, wymagane jest nowe, szersze spojrzenie na prawa robotyki i zagadnienia bezpieczeństwa związanego z działaniem robotów.

12. Atest 10/2017: Ocena ryzyka jest kluczem do bezpieczeństwa
Zajmujemy się ocenami maszyn - i starych, i nowo projektowanych. Reszta to właściwie konsekwencja tych ocen. Czasami zleceniodawcy wystarcza ocena - sam, na podstawie naszych zaleceń, podejmuje działania dostosowujące maszyny do wymagań, ale częściej wymaga tego od nas. Robimy też samodzielnie albo uczestniczymy w modernizacjach starych maszyn, nadając im nowe cechy, inne niż miały maszyny pierwotne - mówi Stanisław Kowalewski, wiceprezes firmy ELOKON Polska, z którym rozmawiają Zofia Lejko i Robert Kozela.

13. Atest 03/2017: Problemy interpretacyjne Nowej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
Co to jest maszyna?

Ogólna koncepcja Dyrektywy Maszynowej jest znakomita. Obejmuje istotne obszary projektowania, budowy i dystrybucji maszyn w bardzo przyjazny sposób. Pozwala na swobodny przepływ maszyn na terenie Unii Europejskiej, wszakże, co oczywiste, pod warunkami chroniącymi ją od strony ekonomicznej, rozwojowej i społecznej. Dyrektywa nie konserwuje obecnego stanu możliwości inżynierskich. Jest proinnowacyjna, ponieważ formułuje wymagania techniczne jako uogólnione cele, które można osiągnąć przez zastosowanie albo zaleceń norm z nią zharmonizowanych, albo wdrożenie własnych, nowatorskich rozwiązań, nieobjętych normami, dowodząc zgodność z postawionymi celami za pomocą oceny ryzyka.

14. Atest 02/2017: Znaki i barwy bezpieczeństwa na maszynach
W życiu codziennym, chociażby na drogach publicznych, często mamy do czynienia z różnymi znakami pełniącymi funkcje informacyjne, ostrzegawcze czy też nakazujące lub zakazujące określonego działania. Informacje te najczęściej wyrażane są za pomocą określonego symbolu oraz odpowiedniej kolorystyki. Aby te znaki spełniały swoją funkcję, powinny być zrozumiałe dla odbiorców, czyli wszystkich przebywających na oznakowanym terenie - pisze Włodzimierz Łabanowski.

15. Atest 08/2016: Przenośne i ręcznie prowadzone maszyny tnące
W cyklu "Maszyny - lista kontrolna" publikujemy kolejną, opracowaną przez Włodzimierza Łabanowskiego, listę kontrolną dostosowania do wymagań bezpieczeństwa - dla przenośnych i ręcznie prowadzonych maszyn tnących stosowanych w przemyśle spożywczym.

16. Atest 08/2015: Jak modernizować maszyny - procedura
Ingerencje w maszyny to codzienność warsztatowa, najczęściej związana z ich ciągłym utrzymywaniem w stanie zdatności, uszkodzeniami i naprawami, zużyciem elementów i ich regeneracją lub wymianą, przeglądami, konserwacją lub remontami. Do normalnych praktyk należą też poważniejsze działania związane z podwyższeniem produktywności i jakości, rozszerzeniem zakresu zastosowań, które z natury rzeczy wymagają głębszych zmian w konstrukcji maszyn i oprzyrządowania, parametrów pracy, materiałów, oprogramowania itd. Przy podejmowaniu takich prac trzeba mieć pewność, że są zgodne zarówno ze sztuką inżynierską, jak też wymaganiami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa maszyn, ponieważ jest to związane z odpowiedzialnością firm i osób je realizujących.

17. Atest 07/2015: Obsługa wózka zasilanego gazem
Odpowiedzi redakcji

18. Atest 04/2015: Zespoły maszyn według dyrektywy maszynowej 2006/42/WE
W praktyce często spotykamy się z problemami dotyczącymi właściwego zinterpretowania niektórych definicji podanych w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Jednym z nich jest prawidłowe zrozumienie pojęcia zespołu maszyn (ang. assembly of machinery), a co za tym idzie - prawidłowa klasyfikacja grup maszyn. Okazuje się, że błędy w odróżnianiu czy grupa maszyn jest zespołem, czy nie, w myśl przywołanej dyrektywy, mogą mieć poważne konsekwencje związane z zakresem obowiązków i odpowiedzialności dla osób dokonujących integracji - pisze Mariusz Michalski.

19. Atest 06/2014: Zbiorniki do płynów
W kolejnym odcinku cyklu "Maszyny - lista kontrolna" Andrzej Kowerski omawia zbiorniki (np. stalowe) do płynów, które służą do przechowywania lub mieszania płynów niezbędnych do prowadzenia produkcji w zakładach przemysłowych, np. chemicznych. Zbiorniki mogą być usytuowane: w miejscach wydzielonych na wolnym powietrzu; w pomieszczeniach, np. w halach produkcyjnych lub w innych wydzielonych pomieszczeniach.

20. Atest 06/2014: Dojścia do obszarów obsługi, regulacji i konserwacji maszyn - wymagania. Część 1: Wymagania prawne. Dobór stałych środków dostępu
Wymagania, jakie mają spełniać dojścia do stanowisk pracy, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: DzU z 2003 r., nr 169, poz. 1650, ze zm.). Odszukanie tych wymagań może być jednak kłopotliwe ze względu na umieszczenie ich w różnych miejscach (działach i rozdziałach) przepisu. Rozporządzenie to nie podaje odrębnych uregulowań w zakresie dojść do maszyn i innych urządzeń technicznych - pisze Włodzimierz Łabanowski.


[1-20] [21-40] [41-60] [61-76]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2023

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 57587084