ATEST Ochrona Pracy

20 marca 2019 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Służba bhp

[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-144]   Następne >>


1. Atest 03/2019: Najnowsze i oczekiwane zmiany kodeksowych przepisów dotyczących problematyki bhp
Nowy rok przyniósł zmiany w kodeksowych przepisach dotyczących pełnienia zadań służby bhp przez pracodawców oraz szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Natomiast nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zmodyfikowało zasady przechowywania dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych w aktach osobowych. Niebawem czeka nas jeszcze zmiana art. 229 kodeksu pracy mająca na celu jego dostosowanie do wymogów RODO - pisze Piotr Wąż.

2. Atest 01/2019: Behapowców portret własny, cz. 2
Autorka - Beata Kaczmarek przeprowadziła badanie ankietowe, którego analiza jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest obecnie kondycja służby bhp. Badanie w postaci kwestionariusza internetowego było przeprowadzone w okresie od 14 czerwca do 3 września 2018 r. i wzięły w nim udział 423 osoby. Podczas badania przedstawiciele służby bhp odpowiadali na szereg pytań, m.in. w jakiej pracują branży, jak długo, czy często zmieniają pracę, jaka jest ich pozycja, ile zarabiają, na jakie problemy natrafiają.

3. Atest 12/2018: Behapowców portret własny, cz. 1
Od długiego czasu współpracuję ze środowiskiem służby bhp. Dostrzegam różne relacje, zależności, trendy. Pięć lat temu, przy okazji pracy dyplomowej na ukończenie studiów podyplomowych, prowadziłam badania dotyczące wypalenia zawodowego służby bhp. Będąc wciąż ciekawa pewnych tendencji dotyczących służby bhp, przeprowadziłam kolejną, nieco szerszą analizę. W ramach tego badania zapytałam przedstawicieli tej grupy zawodowej o szereg kwestii związanych z jej funkcjonowaniem: w jakiej pracują branży, jak długo, czy często zmieniają pracę, jaka jest ich pozycja, ile zarabiają, na jakie problemy natrafiają.

4. Atest 09/2018: Zarządzanie dokumentami w obszarze bhp - wypełnianie ZUS IWA
Informacja ZUS IWA jest dokumentem mającym wpływ na ustalanie składki na ubezpieczenie społeczne - wypadkowe. ZUS IWA składana jest corocznie do 31 stycznia przez przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 10 ubezpieczonych. Nie jest to nowy obowiązek, jednak nadal w wielu przypadkach występują wątpliwości, jak należy poprawnie wprowadzać dane, które mają zostać przekazane do ZUS - pisze Dariusz Smoliński.

5. Atest 08/2018: Gemba walking jako zadanie pracownika służby bhp
Gemba walking jest systematycznym przebywaniem managerów, przełożonych w obszarach produkcyjnych, nad którymi sprawują nadzór. W mojej ocenie narzędzie to nadaje się świetnie do zaadaptowania przez każdego pracownika służby bhp, bez względu na branżę w której pracuje - pisze Katarzyna Gulanowska.

6. Atest 09/2017: Budowa nowych instalacji - budowa kultury bezpieczeństwa
Projekt EFRA, czyli Efektywna Rafinacja to realizowana od dwóch lat przez firmę LOTOS inwestycja w instalację opóźnionego koksowania, umożliwiająca bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej. O rozwiązaniach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w projekcie EFRA opowiada działający w jego ramach zespół bhp Grupy LOTOS: Tomasz Klawikowski - koordynator ds. bhp i ppoż., Mateusz Rekowski - specjalista ds. bhp, Magdalena Szum - inspektor ds. bhp, Justyna Twarduś - specjalista ds. bhp.

7. Atest 07/2017: Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym
Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym - BeNiSz - to nowe przedsięwzięcie redakcji ATEST i współpracowników. Seminarium szkoleniowe pracowników służby bhp i ochrony przeciwpożarowej w uczelniach i instytutach naukowych odbyło się przy dużym udziale i zaangażowaniu samych uczestników, dzięki czemu jego rezultaty uznano za zasługujące na rozpowszechnienie.

8. Atest 01/2017: Szybko, tanio i wszystko..., czyli czego od służby bhp oczekują pracodawcy
Podczas 9. ogólnopolskiej konferencji ATESTU "Ocena ryzyka i inne zadania służby bhp" (Jastrzębia Góra, 16-18 listopada 2016 r.) zorganizowaliśmy dyskusję panelową pod tytułem "Jaki powinien być behapowiec - czego od służby bhp oczekują pracodawcy?", w której wzięli udział nie tylko zaproszeni goście, ale też uczestnicy konferencji. Dyskusja wzbudziła emocje, przekroczyła założone ramy czasowe i stała się w pewnym sensie rozmową o kondycji służby bhp.

9. Atest 10/2016: Karta charakterystyki w służbie bhp
Część 2: Klasyfikacja i oznakowanie produktu

W pierwszej części artykułu (ATEST 7/2016) Anna Łuczak omówiła m.in. format i treść karty charakterystyki. W części drugiej skupia się na sekcji 2 karty, która zawiera bardzo ważne elementy stanowiące podstawę do identyfikacji stwarzanych przez produkt zagrożeń i uwzględniane przy ocenie ryzyka zawodowego.

10. Atest 08/2016: Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - projektowanie procesu pracy
Praca człowieka powinna mieć charakter zorganizowany. W procesie pracy podporządkowanej (a taką pracą jest zatrudnianie pracowników w ramach pracy zarobkowej) nie jest dopuszczalne, aby czynności wykonywane przez poszczególne osoby miały charakter przypadkowy, niezaplanowany, niezorganizowany. Jeżeli nie dojdzie do zaprojektowania procesu pracy, to wszelkie działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy będą fasadowe i nieskuteczne. Projektowanie pracy jest kluczowym elementem zarządzania bhp. Jeśli w organizacji nie wdrożono zasad systemowego zarządzania operacyjnego, to nie można mówić, że w przedsiębiorstwie w sposób systemowy kontroluje się stan bezpieczeństwa i higieny pracy - pisze Dariusz Smoliński.

11. Atest 07/2016: Starszy inspektor ds. bhp
Odpowiedzi redakcji

12. Atest 06/2016: Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - polityka bhp
Na sposób prowadzenia dokumentów w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy mają wpływ dwa zasadnicze czynniki: polityka państwa oraz polityka organizacji (przedsiębiorstwa, zakładu pracy). W powszechnym przekonaniu dominujący wpływ ma tu polityka państwa, która znajduje swoje odzwierciedlenie w przepisach rangi ustaw i rozporządzeń. Polityka państwa jest o tyle istotna, że określa podstawowe (minimalne) wymagania, jakie i kiedy dokumenty należy prowadzić. Przepisy prawa określają także ewentualne sankcje z tytułu nieprowadzenia takich dokumentów. Jednakże w praktyce istotniejsza jest wewnętrzna polityka organizacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy. To ona decyduje o tym, czy - a jeśli tak - to w jaki sposób realizowane są obowiązki wynikające z przepisów prawa. Także z wewnętrznej polityki organizacji wynika podejmowanie ewentualnych dodatkowych działań wykraczających poza wymagania określone przepisami. Omówienie zarządzania dokumentami w obszarze bhp należy zacząć właśnie od polityki bhp.

13. Atest 05/2016: Badanie przyczyn i okoliczności zachorowań na choroby zawodowe
Jeżeli liczba zachorowań na choroby zawodowe budzi niepokój, znaczy to, że system ochrony przed tymi zachorowaniami nie działa prawidłowo. W takiej sytuacji służba bhp powinna przygotować propozycje działań naprawczych i przekazać je pracodawcy - pisze Lesław Zieliński.

14. Atest 02/2016: Projekt zasad etyki zawodowej służby bhp
Zapraszamy do dyskusji

Ostatnim elementem grudniowego spotkania poświęconego etyce służby bhp były warsztaty, podczas których sformułowaliśmy zasady etyki zawodowej służby bhp - jako projekt do szerokich konsultacji w środowisku. Do dyskusji zapraszamy wszystkie osoby pracujące w służbie bhp, nie tylko te zaangażowane w działalność stowarzyszeniową.

15. Atest 02/2016: Etyka pomaga zrozumieć zawód
W grudniu 2015 r. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP i redakcja miesięcznika ATEST - Ochrona Pracy wspólnie zorganizowały wykłady poświęcone etyce, dyskusję redakcyjną na temat etyki zawodowej służby bhp, a także warsztaty, podczas których opracowano projekt "Zasad etyki zawodowej służby bhp". Poniżej zamieszczamy zapis dyskusji redakcyjnej.

16. Atest 02/2016: Zasady etyki zawodowej służby bhp
Pisaliśmy wielokrotnie, że rozwój służby bhp jest hamowany przez różne patologie, niedoskonałości, dziury w prawie. Szczególnie widać to w systemie szkoleń bhp, w działalności tzw. specjalistów z zewnątrz, w kształceniu podyplomowym. Konkurencja zamiast do promowania najlepszych prowadzi często do zaniżania stawek i jakości usług. Wydaje się, że z tymi niedoskonałościami lepiej niż karami, restrykcjami, kontrolami poradzimy sobie jako środowisko promując przestrzeganie prawa, stosowanie dobrych praktyk i zasad etycznych.

17. Atest 07/2015: Co z tymi dyplomami?
Odpowiedzi redakcji

18. Atest 06/2015: Recepta na sukces: współpraca
- OSPSBHP powinno wykazać dbałość o interes grupy zawodowej, a nie tylko członków stowarzyszenia. Kodeks etyki zawodowej powinien zawierać regulacje istotnych problemów występujących w naszej grupie zawodowej, wyznaczać minimalne standardy zachowań służby bhp, które przyczynią się do wysokiej jakości naszej pracy - w wywiadzie udzielonym ATESTOWI mówi Elżbieta Bożejewicz, prezes Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

19. Atest 03/2015: Refleksje przed zjazdem
Kampania wyborcza przed zebraniem sprawozdawczo-wyborczym delegatów Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP w toku, choć oficjalnie delegaci dopiero 16 bądź 17 kwietnia w Ostrowie Wielkopolskim dowiedzą się, kto chce być prezesem Zarządu Głównego, a kto kandyduje do zarządu, sądu koleżeńskiego, komisji rewizyjnej. Naiwnością byłoby jednak sądzić, że osoby zainteresowane kandydowaniem nie szukają sojuszników wśród delegatów z różnych oddziałów. Jednak odłóżmy na bok kwestię, kto do jakich władz będzie kandydował - dopracowanie się przejrzystych standardów wyborczych w tym zakresie jest jeszcze przed stowarzyszeniem. Zróbmy krótki przegląd tego, co wydarzyło się w mijającej kadencji naczelnych władz OSPSBHP, a co zostało tylko w sferze zapowiedzi i pobożnych życzeń.

20. Atest 08/2014: Staż w służbie bhp
Odpowiedzi redakcji


[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-144]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2019

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 32438394