ATEST Ochrona Pracy

8 sierpnia 2020 r.

[Prenumerata] [Spis treści]     

Atest Ochrona Pracy

Indeks tematyczny

"Ważne problemy bhp" to indeks zagadnień bhp, o które najczęściej pytają internauci i czytelnicy naszego czasopisma. Hasłom w indeksie są przyporządkowane artykuły zamieszczane w naszym serwisie internetowym. Lista artykułów uporządkowana jest od najnowszego do najstarszego.

Służba bhp

[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-153]   Następne >>


1. Atest 06/2020: E-bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Epidemia COVID-19 bardzo szybko pokazała, gdzie występują krytyczne problemy w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Jednym z takich obszarów jest kwestia dokumentacji bhp. Wynika to z faktu, że generalnie dokumentacja prowadzona jest w sposób tradycyjny, tj. w formie papierowej. Dotyczy to praktycznie wszystkich dokumentów, jakie muszą być obligatoryjnie sporządzane.

2. Atest 05/2020: Młodzi kontra starzy, czyli współpraca w służbie bhp
Nie jest tajemnicą, że zawód specjalisty ds. bhp zmienia swoje oblicze - w ostatnich latach ta grupa znacznie się odmłodziła; powstało wiele kierunków studiów wyższych i podyplomowych w tej dziedzinie, a w ślad za tym spora możliwość specjalizacji i profesjonalizacji. Behapowcy są więc coraz lepiej wykształceni, mobilni na rynku pracy, a profesja jest postrzegana jako atrakcyjna i intratna.

3. Atest 03/2020: Behapowiec w konfrontacji ze światem pracy
Nasza ubiegłoroczna konferencja w pewnym stopniu oddała to, co charakteryzuje pracę współczesnych behapowców: wieloaspektowość. Świat pracy, zmieniające się wymagania pracodawców i pracowników, nowe technologie, transformacja cyfrowa i potężne zagrożenie ekologiczne doprowadziły do zmian również w pracy służby bhp. Może nie rozsadziły gorsetu tradycyjnych 22 zadań (jak chcą niektórzy), ale wypełniają te zadania nową treścią. I wszyscy musimy się do tego dostosowywać - w procesie ciągłego nabywania nowej wiedzy i podejmowania prób normalnego ułożenia sobie pracy na co dzień.

4. Atest 01/2020: Kształtowanie kultury pracy i komunikacji w firmach
Szybkie tempo w jakim żyjemy i pracujemy w XXI wieku nie ułatwia nam higienicznego trybu życia - zarówno w sensie fizycznym, jak i psychicznym. Preferuję holistyczne podejście do ludzi, pracowników i menedżerów, gdyż do pracy nie przychodzą tylko ręce lub mózg, ale cały człowiek. I ten człowiek jest wyspany lub nie, rozluźniony lub spięty, mający kłopoty domowe w " pamięci operacyjnej", wracający do domu z trudną decyzją zawodową w głowie... - pisze Iwona Bobrowska-Budny.

5. Atest 11/2019: Bhp to niekończąca się praca
Jeden z podstawowych wniosków z III Ogólnopolskiego Forum Służby BHP jest następujący: bhp to niekończąca się praca i trzeba zrobić dużo, żeby nie była to praca syzyfowa. Innymi słowy działania behapowskie są niezbędne we wszystkich dziedzinach gospodarki, ale minimum może nie wystarczyć, jeśli celem ma być poprawa, a nie tylko utrzymywanie jakiegoś poziomu (względnego) bezpieczeństwa.

6. Atest 09/2019: W uczelniach bhk obok bhp (cz. 1)
W uczelniach, oprócz zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy wykonywanej przez pracowników, występują także zagadnienia dotyczące ochrony zdrowia studentów i doktorantów. Autorka, Małgorzata Majka, proponuje termin na określenie tych zagadnień: bhk - czyli bezpieczeństwo i higiena kształcenia.

7. Atest 09/2019: Lepiej zapobiegać niż leczyć
Niech podniesie rękę, kto w ostatnich latach nie miał problemów z dostępem do świadczeń z opieki zdrowotnej - w przypadku dolegliwości swoich czy też najbliższej rodziny. Uzyskanie pomocy lekarskiej często (nawet jeśli ma się abonament medyczny od pracodawcy) wiąże się ze znacznymi nakładami czasu i pieniędzy. Zdarza się, że nie jesteśmy zadowoleni z rezultatów leczenia, a bywa że nawet się nam pogarsza. Najlepiej jest więc... do lekarzy nie chodzić. I to nie dlatego że zlekceważy się chorobę, ale dlatego że nie będzie się miało takiej potrzeby. Zatem: lepiej zapobiegać niż leczyć.

8. Atest 07/2019: Co z technikami bhp?
Odpowiedzi redakcji

9. Atest 04/2019: Za wcześnie na samorząd zawodowy służby bhp
Robert Kozela: Jako prezes największej organizacji zrzeszającej służbę bhp ma pani kontakt z wieloma osobami wykonującymi ten zawód. Kim jest współczesny behapowiec? Czy można mówić w ogóle o jednym profilu pracownika służby bhp? Czy po prostu jest to kilka różnych grup? Elżbieta Bożejewicz: Wprawdzie rozporządzenie w sprawie służby bhp zawiera jeden katalog zadań dla wszystkich, to jednak są różne grupy w naszym zawodzie. Służba bhp na etatach, zainteresowana realizacją wszystkich zadań służby bhp, chętnie zastanawia się nad tym, co można jeszcze zrobić w zakresie poprawy warunków pracy, jakie nowości techniczne w tym zakresie można wdrożyć, jak budować kulturę bezpieczeństwa w zakładzie. Druga grupa to osoby, które założyły działalność gospodarczą, wybierając do realizacji tylko takie zadania, przy wykonywaniu których można więcej zarobić, czyli szkolenia w dziedzinie bhp i przygotowywanie dokumentacji wypadków przy pracy. W tej grupie są też osoby, które obsługują zakłady pracy jako specjaliści spoza.

10. Atest 03/2019: Najnowsze i oczekiwane zmiany kodeksowych przepisów dotyczących problematyki bhp
Nowy rok przyniósł zmiany w kodeksowych przepisach dotyczących pełnienia zadań służby bhp przez pracodawców oraz szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. Natomiast nowe rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej zmodyfikowało zasady przechowywania dokumentacji dotyczącej badań profilaktycznych w aktach osobowych. Niebawem czeka nas jeszcze zmiana art. 229 kodeksu pracy mająca na celu jego dostosowanie do wymogów RODO - pisze Piotr Wąż.

11. Atest 01/2019: Behapowców portret własny, cz. 2
Autorka - Beata Kaczmarek przeprowadziła badanie ankietowe, którego analiza jest próbą odpowiedzi na pytanie, jaka jest obecnie kondycja służby bhp. Badanie w postaci kwestionariusza internetowego było przeprowadzone w okresie od 14 czerwca do 3 września 2018 r. i wzięły w nim udział 423 osoby. Podczas badania przedstawiciele służby bhp odpowiadali na szereg pytań, m.in. w jakiej pracują branży, jak długo, czy często zmieniają pracę, jaka jest ich pozycja, ile zarabiają, na jakie problemy natrafiają.

12. Atest 12/2018: Behapowców portret własny, cz. 1
Od długiego czasu współpracuję ze środowiskiem służby bhp. Dostrzegam różne relacje, zależności, trendy. Pięć lat temu, przy okazji pracy dyplomowej na ukończenie studiów podyplomowych, prowadziłam badania dotyczące wypalenia zawodowego służby bhp. Będąc wciąż ciekawa pewnych tendencji dotyczących służby bhp, przeprowadziłam kolejną, nieco szerszą analizę. W ramach tego badania zapytałam przedstawicieli tej grupy zawodowej o szereg kwestii związanych z jej funkcjonowaniem: w jakiej pracują branży, jak długo, czy często zmieniają pracę, jaka jest ich pozycja, ile zarabiają, na jakie problemy natrafiają.

13. Atest 09/2018: Zarządzanie dokumentami w obszarze bhp - wypełnianie ZUS IWA
Informacja ZUS IWA jest dokumentem mającym wpływ na ustalanie składki na ubezpieczenie społeczne - wypadkowe. ZUS IWA składana jest corocznie do 31 stycznia przez przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 10 ubezpieczonych. Nie jest to nowy obowiązek, jednak nadal w wielu przypadkach występują wątpliwości, jak należy poprawnie wprowadzać dane, które mają zostać przekazane do ZUS - pisze Dariusz Smoliński.

14. Atest 08/2018: Gemba walking jako zadanie pracownika służby bhp
Gemba walking jest systematycznym przebywaniem managerów, przełożonych w obszarach produkcyjnych, nad którymi sprawują nadzór. W mojej ocenie narzędzie to nadaje się świetnie do zaadaptowania przez każdego pracownika służby bhp, bez względu na branżę w której pracuje - pisze Katarzyna Gulanowska.

15. Atest 09/2017: Budowa nowych instalacji - budowa kultury bezpieczeństwa
Projekt EFRA, czyli Efektywna Rafinacja to realizowana od dwóch lat przez firmę LOTOS inwestycja w instalację opóźnionego koksowania, umożliwiająca bardziej zaawansowany, głębszy przerób ropy naftowej. O rozwiązaniach i zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy w projekcie EFRA opowiada działający w jego ramach zespół bhp Grupy LOTOS: Tomasz Klawikowski - koordynator ds. bhp i ppoż., Mateusz Rekowski - specjalista ds. bhp, Magdalena Szum - inspektor ds. bhp, Justyna Twarduś - specjalista ds. bhp.

16. Atest 07/2017: Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym
Bezpieczeństwo w Nauce i Szkolnictwie Wyższym - BeNiSz - to nowe przedsięwzięcie redakcji ATEST i współpracowników. Seminarium szkoleniowe pracowników służby bhp i ochrony przeciwpożarowej w uczelniach i instytutach naukowych odbyło się przy dużym udziale i zaangażowaniu samych uczestników, dzięki czemu jego rezultaty uznano za zasługujące na rozpowszechnienie.

17. Atest 01/2017: Szybko, tanio i wszystko..., czyli czego od służby bhp oczekują pracodawcy
Podczas 9. ogólnopolskiej konferencji ATESTU "Ocena ryzyka i inne zadania służby bhp" (Jastrzębia Góra, 16-18 listopada 2016 r.) zorganizowaliśmy dyskusję panelową pod tytułem "Jaki powinien być behapowiec - czego od służby bhp oczekują pracodawcy?", w której wzięli udział nie tylko zaproszeni goście, ale też uczestnicy konferencji. Dyskusja wzbudziła emocje, przekroczyła założone ramy czasowe i stała się w pewnym sensie rozmową o kondycji służby bhp.

18. Atest 10/2016: Karta charakterystyki w służbie bhp
Część 2: Klasyfikacja i oznakowanie produktu

W pierwszej części artykułu (ATEST 7/2016) Anna Łuczak omówiła m.in. format i treść karty charakterystyki. W części drugiej skupia się na sekcji 2 karty, która zawiera bardzo ważne elementy stanowiące podstawę do identyfikacji stwarzanych przez produkt zagrożeń i uwzględniane przy ocenie ryzyka zawodowego.

19. Atest 08/2016: Zarządzanie dokumentami w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy - projektowanie procesu pracy
Praca człowieka powinna mieć charakter zorganizowany. W procesie pracy podporządkowanej (a taką pracą jest zatrudnianie pracowników w ramach pracy zarobkowej) nie jest dopuszczalne, aby czynności wykonywane przez poszczególne osoby miały charakter przypadkowy, niezaplanowany, niezorganizowany. Jeżeli nie dojdzie do zaprojektowania procesu pracy, to wszelkie działania w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy będą fasadowe i nieskuteczne. Projektowanie pracy jest kluczowym elementem zarządzania bhp. Jeśli w organizacji nie wdrożono zasad systemowego zarządzania operacyjnego, to nie można mówić, że w przedsiębiorstwie w sposób systemowy kontroluje się stan bezpieczeństwa i higieny pracy - pisze Dariusz Smoliński.

20. Atest 07/2016: Starszy inspektor ds. bhp
Odpowiedzi redakcji


[1-20] [21-40] [41-60] [61-80] [81-100] [101-120] [121-140] [141-153]   Następne >>

 
 

©ATEST-Ochrona Pracy 2020

Liczba odwiedzin od 2000 r.: 37298586